Upute gospodarstvenicima

Od 24. veljače 2014. godine za trošarinske obveznike i obveznike posebnih poreza omogućeno je elektroničko podnošenje Z-ORT obrasca putem web aplikacije „e-Trošarine“.

 
Web aplikaciji „e-Trošarine“ gospodarstvenici-obveznici ili njihovi opunomoćenici moći će pristupati preko carinskog portala (www.carina.hr).
 
Napominjemo da od dana 01. rujna 2014. godine stupa na snagu obveza elektroničkog podnošenja gotovo svih obrazaca iz područja trošarina i posebnih poreza, sukladno odredbama Pravilnika o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka („Narodne novine“, br. 11/2014).
 
Do kraja 2014. godine bit će omogućeno elektroničko podnošenje svih trošarinskih i poreznih akata i podnesaka za trošarinske obveznike i obveznike posebnih poreza.
 
Za obveznike koji žele razvijati vlastite aplikacije za elektroničko podnošenje trošarinskih i poreznih obrazaca preko G2B servisa bit će objavljene tehničke specifikacije sukladno razvijanju grupe obrazaca prema predmetu oporezivanja.
 
Testiranje veze vlastitih aplikacija sa sustavom „e-Trošarine“ gospodarstvenicima će biti omogućeno početkom rujna 2014. godine, a produkcija za podnošenje trošarinskih obrasca i obrazaca posebnih poreza razmjenom xml poruka predviđena je do kraja 2014. godine.
 
Preduvjeti za elektroničko podnošenje obrazaca su posjedovanje digitalnog certifikata (FINA), prijava u G2B servis (vrijedi za oba načina elektroničkog podnošenja).
 
Bit će dozvoljeno elektroničko podnošenje obrazaca od strane opunomoćenika, a u ime i za račun trošarinskog obveznika, odnosno obveznika posebnog poreza.

Dodatna pojašnjenja (FAQ) vezano uz registraciju trošarinskih i poreznih obveznika za korištenje sustava e-Carina (korištenjem G2B servisa Carinske uprave) dostupna su na linku: HelpDesk pitanja i odgovori