TARIC

Integrirana tarifa Europske unije - višejezična baza podataka u kojoj su integrirane sve mjere koje se odnose na EU carinsku tarifu, trgovinsko i poljoprivredno zakonodavstvo.

Poštovani korisnici,

 
S ove stranice možete pristupiti aplikaciji za Integrirani sustav za upravljanje tarifom (engl. Integrated Tariff Management System, ITMS) koji omogućuje pretraživanje:
 
  1. TARIC-a - uključujući obračun uvoznih i izvoznih davanja
  2. Kvota – kojima se upravlja po redosljedu podnošenja deklaracja za puštanje robe u Slobodan promet (engl. firts come first served)
  3. Obvezujućih mišljenja o razvrstavanju robe u carinsku tarifu izdanih od strane Carinske uprave Republike Hrvatske

HRVATSKA TARIC APLIKACIJA

https://taric.carina.hr/