e-Carina

Elektroničko poslovanje predstavlja izvršavanje svih poslovnih aktivnosti korištenjem informacijskih tehnologija s ciljem stvaranja dodatnih vrijednosti.

Glavna uloga e-Carine je u potpunosti zamijeniti papirnatu provedbu carinskih procedura, odnosno kreirati efikasnije i modernije okruženje za carinu, unaprijediti sigurnost na vanjskim granicama EU, olakšati i ubrzati razmjenu roba i usluga unutar i izvan granica.

e-Carina omogućava povećanje učinkovitosti organizacije carinske kontrole i nesmetanog protoka podataka s ciljem bržeg carinjenja roba, smanjenje administracije, borbe protiv prijevara, organiziranog kriminala i terorizma, radi zaštite fiskalnih interesa, intelektualnog vlasništva i kulturnog nasljeđa, povećanja sigurnosti robe i međunarodne trgovine te poboljšanja zaštite zdravlja i okoliša.

Osnove e-Carine definirane su u Rezoluciji Vijeća od 5. prosinca 2003. godine o uspostavi uvjeta za pojednostavljenja i okruženja za poslovanje bez papira za carinu i trgovinu.