ICS2

Uvođenje Sustava kontrole uvoza druge generacije (ICS2) u okviru Carinskog zakonika Unije (izdanje 1) u skladu s PROVEDBENOM ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/2151 оd 13. prosinca 2019. o uspostavi programa rada u pogledu razvoja i uvođenja elektroničkih sustava iz Carinskog zakonika Unije.

15.03.2021. uvodi se na razini EU novi sustav kontrole uvoza ICS2

U prvoj fazi od 15.03.2021. isti će se primjenjivati na robu u poštanskim pošiljkama (znači roba, osim predmeta korespondencije, koja se nalazi u poštanskom paketu ili ambalaži i za čiju otpremu je odgovoran poštanski operater u skladu s odredbama Konvencije Svjetske poštanske unije donesene 10. srpnja 1984. pod pokroviteljstvom Organizacije ujedinjenih naroda) i kurirske pošiljke. 

Cilj je programa ICS2 ojačati sigurnost i zaštitu prije dolaska kad je riječ o robi koja ulazi u Uniju provedbom novih zahtjeva iz Carinskog zakonika Unije u pogledu podnošenja i obrade ulaznih skraćenih deklaracija (USD), odnosno dostavljanja podataka s ulazne skraćene deklaracije u više podnesaka i/ili putem različitih osoba te razmjene tih podataka i rezultata analize rizika među carinskim tijelima. Sustavom kontrole uvoza druge generacije bit će uspostavljena potpuno nova arhitektura, a zamjena postojećeg transeuropskog sustava kontrole uvoza provodit će se u fazama. Program će se provoditi u tri izdanja.

 1. izdanje kao što je rečeno u uvodu ovo izdanje obuhvaća obvezu relevantnih gospodarskih subjekata (pružatelja poštanskih usluga i pružatelja kurirskih usluga u zračnom prijevozu) da dostave minimalne podatke, tj. skup podataka iz ulazne skraćene deklaracije (USD) prije utovara.
 2. izdanje: u drugoj će fazi ovo izdanje obuhvaćati provedbu svih novih obveza u pogledu ulazne skraćene deklaracije, povezanih postupaka poslovanja i upravljanja rizikom za svu robu u zračnom prometu (datum uvođenja 01.03.2023). Sukladno navedenom EU je kreirala web stranicu https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/customs-security/import-control-system-2-ics2-0_en gdje se mogu pratiti sve informacije oko razvoja ICS 2.

  Također je zbog lakšeg praćenja svih relevantnih dokumenata EU omogućila pristup PICS i CIRCA BC portalu gdje se mogu naći svi dokumenti vezani za ICS 2:
   
  • PICS platform – pristup je dopušten gospodarskim subjektima i udrugama.
  • CIRCA BC – za svako izdanje ICS2 kreira se javno dostupna interesna grupa
   
     o ICS2 Release 1: air pre-loading postal and express;
     o ICS2 Release 2: air cargo general, postal and express pre-arrival;
     o ICS2 Release 3: maritime, road, rail and postal and express goods transported via those modes
     o ICS2 Release 2 - Library (europa.eu)

 3. izdanje: kao treća faza ovo će izdanje obuhvaćati provedbu svih novih obveza u pogledu ulazne skraćene deklaracije, povezanih postupaka poslovanja i upravljanja rizikom za svu robu u pomorskom prijevozu i prijevozu unutarnjim plovnim putovima te u cestovnom i željezničkom prometu (to uključuje robu u poštanskim pošiljkama koja se prevozi u tim prijevoznim sredstvima (datim uvođenja 01.03.2024).

Sukladno odredbama unaprijed navedene Odluke poštanskih i kurirski operateri, zračni prijevoznici mogu koristiti prijelazno razdoblje za uvođenje elektroničkog sustava kontrole uvoza ICS2 za fazu 2.

Navedeno prijelazno razdoblje odobrava se sukladno dokumentu „ICS2-Transition from R1 to R2 strategy-(2021-02-24)-v1.00“ koji je dostupan na stranici EU:

https://circabc.europa.eu/ui/group/ea5f882b-9153-4fc1-9394-54ac8fe9149a/library/642ff887-86c8-42e5-9281-072681a89b65?p=1&n=10&sort=modified_DESC

Prijelazno razdoblje Carinska uprava RH odobrava na osnovu podnesenog zahtjeva. Preporuka je da se zahtjev podnese najkasnije do 01.02.2023. kako bi se isti odobrila CU u suradnji sa Komisijom EU.
 
U zahtjevu  gospodarski subjekt poziva  se na odredbe PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/2151 оd 13. prosinca 2019. o uspostavi programa rada u pogledu razvoja i uvođenja elektroničkih sustava iz Carinskog zakonika Unije, odnosno na  popis projekata povezanih s razvojem i uvođenjem elektroničkih sustava u sklopu kojeg je pod točkom 17. Sustav kontrole druge generacije  (ICS2) u okviru carinskog sustava sve sukladno članku  6. stavak 1. Uredbe (EU) 952/2013 Europskog parlamenta i vijeća o Carinskom zakoniku, pri tome  uzimajući u obzir  odgovarajuće odredbe članka 127.,  129. do 132., 133., 139.  Uredbe (EU) 952/2013 Europskog parlamenta i vijeća o Carinskom zakoniku Unije.
 
Zahtjev se podnosi putem elektroničke adrese ICS2@carina.hr i u njemu se navodi vremenski okvir za koji se traži prolongacija.

Gospodarski subjekt koji ima zakonsku obvezu podnošenja USD-a i nije spreman za puštanje u rad  svog sustava s ICS2 Release 2 može zatražiti vremenski okvir za implementaciju – razvoj elektroničkih sustava za ICS2 fazu 2 (deployment window) od carinskog tijela zemlje registracije/nastana. Gospodarski subjekt  treba u zahtjevu navesti najmanje sljedeće podatke:

• naziv tvrtke i EORI broj;
• uloga u poslovnom procesu ICS2 (zračni prijevoznik, brzi prijevoznik - kurir, poštanski operater, osoba koja daje podatke na razini interne pošiljke (house level filer);
• traženo trajanje vremenskog okvira za implementaciju – „od datuma” i „do datuma”;
• privremeni datum kada gospodarski subjekt  planira pustiti u rad   svoj sustav s ICS2 izdanjem 2.
 
Nakon toga država članica  (u kojoj je gospodarski subjekt ima poslovni nastan) treba provjeriti jesu li trajanje traženog vremenskog okvira za implementaciju (tranzicijskog perioda) i privremeni datum puštanja u rad u skladu sa strategijom ICS2 prijelaza s izdanja 1 na izdanje 2. Carinska uprava Republike Hrvatske o tom donosi pisanu odluku u zakonom propisanom roku i dostavlja istu gospodarskom subjektu podnositelju zahtjeva.

Europska Komisija je odobrila odstupanje koje su tražile određene države članice (između ostalih Republika Hrvatska) na temelju uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća  radi upotrebe sredstava koje nisu tehnike elektroničke obrade podataka za razmjenu i pohranu  informacija za drugo izdanje sustava za kontrolu uvoza  druge  generacije( ICS2 R2).

Sukladno navedenom Carinska uprava planira da će nacionalna komponenta elektroničke obrade podataka za kontrolu uvoza druge generacije ICS2 R2 za zračni promet krenuti u produkciju do 1.7.2023. te je o istom obavještena i Europska komisija koja je obuhvatila Republiku Hrvatsku derogacijskim dokumentom.
 
Gospodarski subjekti (zračni prijevoznici, kurirski operateri, poštanski operateri i drugi podnositelji na razini internih pošiljaka) kojima su carinske administracije država članica Unije  prema  državi registracije (najčešće dodjele EORI broja ili obavljanja aktivnosti testiranja za ICS R2) odobrile vremenski okvir za razvoj elektroničkih sustava ICS2 R2 sukladno Prilogu I provedbene odluke Komisije (EU) 2019/2151, isti primjenjuju sukladno odobrenim rokovima.
 
Naprijed navedeni gospodarski subjekti će do isteka tog  vremenskog okvira podnositi, kao i do sada,  ulazne carinske deklaracije  koristeći ICS sustav ili  ICS2 R1 ovisno o ulozi u poslovnom procesu.
 
Dakle postoji prijelazno razdoblje, vremenski okvir za razvoj elektroničkih sustava ICS2 R2 (razdoblje implementacije) od 1. srpnja 2023. do 1. listopada 2023.
 
U dogovoru s carinskom administracijom Republike Hrvatske, prijelaz na ICS2 odvijat će se u fazama:
 
prijevoznici: 1. srpnja 2023.- 1. kolovoza 2023.
Poštanski operateri, kurirski operateri i drugi podnositelji na razini internih pošiljaka: od 01. kolovoza 2023. - 1. listopada 2023.
Trenutni postupak u Republici Hrvatskoj ostat će nepromijenjen maksimalno do 01. srpnja 2023., a USD-e će se podnositi  kroz trenutni ICS sustav. Poštanski operateri, kurirski operateri i drugi podnositelji na razini internih pošiljaka također će moći nastaviti podnositi svoje USD-e kroz  kroz ICS maksimalno do 1. listopada 2023.