ICS2

Uvođenje Sustava kontrole uvoza druge generacije (ICS2) u okviru Carinskog zakonika Unije (izdanje 1) u skladu s PROVEDBENOM ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/2151 оd 13. prosinca 2019. o uspostavi programa rada u pogledu razvoja i uvođenja elektroničkih sustava iz Carinskog zakonika Unije.

15.03.2021. uvodi se na razini EU novi sustav kontrole uvoza ICS2

U prvoj fazi od 15.03.2021. isti će se primjenjivati na robu u poštanskim pošiljkama (znači roba, osim predmeta korespondencije, koja se nalazi u poštanskom paketu ili ambalaži i za čiju otpremu je odgovoran poštanski operater u skladu s odredbama Konvencije Svjetske poštanske unije donesene 10. srpnja 1984. pod pokroviteljstvom Organizacije ujedinjenih naroda) i kurirske pošiljke. 

Cilj je programa ICS2 ojačati sigurnost i zaštitu prije dolaska kad je riječ o robi koja ulazi u Uniju provedbom novih zahtjeva iz Carinskog zakonika Unije u pogledu podnošenja i obrade ulaznih skraćenih deklaracija (USD), odnosno dostavljanja podataka s ulazne skraćene deklaracije u više podnesaka i/ili putem različitih osoba te razmjene tih podataka i rezultata analize rizika među carinskim tijelima. Sustavom kontrole uvoza druge generacije bit će uspostavljena potpuno nova arhitektura, a zamjena postojećeg transeuropskog sustava kontrole uvoza provodit će se u fazama. Program će se provoditi u tri izdanja.

 1. izdanje kao što je rečeno u uvodu ovo izdanje obuhvaća obvezu relevantnih gospodarskih subjekata (pružatelja poštanskih usluga i pružatelja kurirskih usluga u zračnom prijevozu) da dostave minimalne podatke, tj. skup podataka iz ulazne skraćene deklaracije (USD) prije utovara.
 2. izdanje: u drugoj će fazi ovo izdanje obuhvaćati provedbu svih novih obveza u pogledu ulazne skraćene deklaracije, povezanih postupaka poslovanja i upravljanja rizikom za svu robu u zračnom prometu (datum uvođenja 01.03.2023). Sukladno navedenom EU je kreirala web stranicu https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/customs-security/import-control-system-2-ics2-0_en gdje se mogu pratiti sve informacije oko razvoja ICS 2.

  Također je zbog lakšeg praćenja svih relevantnih dokumenata EU omogućila pristup PICS i CIRCA BC portalu gdje se mogu naći svi dokumenti vezani za ICS 2:
   
  • PICS platform – pristup je dopušten gospodarskim subjektima i udrugama.
  • CIRCA BC – za svako izdanje ICS2 kreira se javno dostupna interesna grupa
   
     o ICS2 Release 1: air pre-loading postal and express;
     o ICS2 Release 2: air cargo general, postal and express pre-arrival;
     o ICS2 Release 3: maritime, road, rail and postal and express goods transported via those modes
     o ICS2 Release 2 - Library (europa.eu)

 3. izdanje: kao treća faza ovo će izdanje obuhvaćati provedbu svih novih obveza u pogledu ulazne skraćene deklaracije, povezanih postupaka poslovanja i upravljanja rizikom za svu robu u pomorskom prijevozu i prijevozu unutarnjim plovnim putovima te u cestovnom i željezničkom prometu (to uključuje robu u poštanskim pošiljkama koja se prevozi u tim prijevoznim sredstvima (datim uvođenja 01.03.2024).

Sukladno odredbama naprijed navedene Odluke poštanski i kurirski operateri mogu koristiti prijelazno razdoblje za uvođenje  elektroničkog sustava kontrole uvoza ICS2. Navedeno prijelazno razdoblje carinska tijela mogu odobriti do 01.10.2021.