ICS2

Uvođenje Sustava kontrole uvoza druge generacije (ICS2) u okviru Carinskog zakonika Unije) u skladu s PROVEDBENOM ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/2151 оd 13. prosinca 2019. o uspostavi programa rada u pogledu razvoja i uvođenja elektroničkih sustava iz Carinskog zakonika Unije.

Cilj je programa ICS2 ojačati sigurnost i zaštitu prije dolaska kad je riječ o robi koja ulazi u Uniju provedbom novih zahtjeva iz Carinskog zakonika Unije u pogledu podnošenja i obrade ulaznih skraćenih deklaracija (USD), odnosno dostavljanja podataka s ulazne skraćene deklaracije u više podnesaka i/ili putem različitih osoba te razmjene tih podataka i rezultata analize rizika među carinskim tijelima. Sustavom kontrole uvoza druge generacije bit će uspostavljena potpuno nova arhitektura, a zamjena postojećeg transeuropskog sustava kontrole uvoza provodit će se u fazama. Program se provodi u tri izdanja.

          15.03.2021. uveden je na razini EU novi sustav kontrole uvoza ICS2  izdanje 1  - R1)
          01.03.2023. uveden je na razini EU novi sustav kontrole uvoza ICS2  izdanje 2  - R2)
          03.06.2023. uvodi se na razini EU novi sustav kontrole uvoza ICS2  izdanje 3  - R3)
 

  1. Izdanje (R1): ovo izdanje obuhvaća obvezu relevantnih gospodarskih subjekata (pružatelja poštanskih usluga i pružatelja kurirskih usluga u zračnom prijevozu) da dostave minimalne podatke, tj. skup podataka iz ulazne skraćene deklaracije (USD) prije utovara (operativno od 15.03.2023).                                                                                                                                                                             
  2. izdanje (R2): u drugoj će fazi ovo izdanje obuhvaćati provedbu svih novih obveza u pogledu ulazne skraćene deklaracije, povezanih postupaka poslovanja i upravljanja rizikom za svu robu u zračnom prometu (datum uvođenja 01.03.2023). Sukladno navedenom EU je kreirala web stranicu https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/customs-security/import-control-system-2-ics2-0_en gdje se mogu pratiti sve informacije oko razvoja ICS 2 (operativno od 01.03.2023.). VAŽNO! Od 01.11.2023. više nije dopušteno podnositi za pošiljke u zračnom prometu Ulazne skraćene deklaracije (USD) i obavijesti o dolasku  (Arrival Notification) u „starom“ sustavu ICS nego isključivo koristeći EU komponentu STI (Shared Trader Interface).
 
  1. Izdanje (R3) Ovo izdanje će pokriti provedbu potpuno novih obveza USD-a, povezane poslovne procese i procese upravljanja rizicima za svu robu u pomorskom i unutarnjem vodnom prometu te cestovnom i željezničkom prometu (ovo uključuje robu u poštanskim pošiljkama koje se prevoze tim prijevoznim sredstvima).

Zbog lakšeg praćenja svih relevantnih dokumenata EU omogućila pristup PICS i CIRCA BC portalu gdje se mogu naći svi dokumenti vezani za ICS 2:
 
• PICS platform - pristup je dopušten gospodarskim subjektima i udrugama.
• CIRCA BC - za svako izdanje ICS2 kreira se javno dostupna interesna grupa
 
   o ICS2 Release 1: air pre-loading postal and express;
   o ICS2 Release 2: air cargo general, postal and express pre-arrival;
   o ICS2 Release 3: maritime, road, rail and postal and express goods transported via those modes

Sukladno odredbama unaprijed navedene Odluke sudionici u pomorskom i unutarnjem vodnom prometu te cestovnom i željezničkom prometu (prije svega prijevoznici  ili oni koje oni ovlaste za podnošenje USD-a i obavijesti o dolasku) mogu koristiti prijelazno razdoblje za uvođenje elektroničkog sustava kontrole uvoza ICS2 za fazu 3. (pomorstvo, riječni promet, željeznički i cestovni).

Navedeno prijelazno razdoblje odobrava se sukladno dokumentu „DG TAXUD-ICS2-TRANSITION FROM R2 TO R3 STRATEGY-(2022-11-03)-V1.00.DOCX“ koji je dostupan na stranici EU: https://circabc.europa.eu/ui/group/617eb8f3-5946-4fe5-a01f-42974a83b29c/library/46a5c2ba-401e-4013-bbb3-1cfc3f4b741b?p=1&n=10&sort=modified_DESC za potrebe faze  R3.

Prijelazno razdoblje Carinska uprava RH odobrava na osnovu podnesenog zahtjeva. Preporuka je da se zahtjev za R3 ( u  pomorskom i unutarnjem vodnom prometu podnese najkasnije do 01.05.2024. kako bi se isti odobrila CU u suradnji sa Komisijom EU.
 
U zahtjevu  gospodarski subjekt poziva  se na odredbe PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/2151 оd 13. prosinca 2019. o uspostavi programa rada u pogledu razvoja i uvođenja elektroničkih sustava iz Carinskog zakonika Unije, odnosno na  popis projekata povezanih s razvojem i uvođenjem elektroničkih sustava u sklopu kojeg je pod točkom 17. Sustav kontrole druge generacije  (ICS2) u okviru carinskog sustava sve sukladno članku  6. stavak 1. Uredbe (EU) 952/2013 Europskog parlamenta i vijeća o Carinskom zakoniku, pri tome  uzimajući u obzir  odgovarajuće odredbe članka 127.,  129. do 132., 133., 139.  Uredbe (EU) 952/2013 Europskog parlamenta i vijeća o Carinskom zakoniku Unije.
 
Zahtjev se podnosi putem elektroničke adrese ICS2@carina.hr i u njemu se navodi vremenski okvir za koji se traži prolongacija.

Gospodarski subjekt koji ima zakonsku obvezu podnošenja USD-a i nije spreman za puštanje u rad  svog sustava s ICS2 Release 2 može zatražiti vremenski okvir za implementaciju - razvoj elektroničkih sustava za ICS2 fazu 2 (deployment window) od carinskog tijela zemlje registracije/nastana. Gospodarski subjekt  treba u zahtjevu navesti najmanje sljedeće podatke:

•  naziv tvrtke i EORI broj;
•  uloga u poslovnom procesu ICS2 (zračni prijevoznik, brzi prijevoznik - kurir, poštanski operater, osoba koja daje podatke na razini interne pošiljke (house level filer);
•  traženo trajanje vremenskog okvira za implementaciju - „od datuma” i „do datuma”;
•  privremeni datum kada gospodarski subjekt  planira pustiti u rad   svoj sustav s ICS2 izdanjem 2.
 
Nakon toga država članica  (u kojoj je gospodarski subjekt ima poslovni nastan) treba provjeriti jesu li trajanje traženog vremenskog okvira za implementaciju (tranzicijskog perioda) i privremeni datum puštanja u rad u skladu sa strategijom ICS2 prijelaza s izdanja 1 na izdanje 2. Carinska uprava Republike Hrvatske o tom donosi pisanu odluku u zakonom propisanom roku i dostavlja istu gospodarskom subjektu podnositelju zahtjeva.

Europska Komisija je odobrila odstupanje koje su tražile određene države članice (između ostalih Republika Hrvatska) na temelju uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća  radi upotrebe sredstava koje nisu tehnike elektroničke obrade podataka za razmjenu i pohranu  informacija za drugo izdanje sustava za kontrolu uvoza  druge  generacije( ICS2 R3).

Sukladno navedenom Carinska uprava planira da će nacionalna komponenta elektroničke obrade podataka za kontrolu uvoza druge generacije ICS2  (izdanja 3) R3 krenuti u produkciju do 03.06. 2023.

Gospodarski subjekti u  pomorskom i unutarnjem vodnom prometu te cestovnom i željezničkom prometu i drugi podnositelji na razini internih pošiljaka kojima su carinske administracije država članica Unije  prema  državi registracije (najčešće dodjele EORI broja ili obavljanja aktivnosti testiranja za ICS R3) odobrile vremenski okvir za razvoj elektroničkih sustava ICS2 R3 sukladno Prilogu I provedbene odluke Komisije (EU) 2019/2151, isti primjenjuju sukladno odobrenim rokovima.
 
Naprijed navedeni gospodarski subjekti će do isteka tog  vremenskog okvira podnositi, kao i do sada,  ulazne carinske deklaracije  koristeći ICS sustav ili  ICS2 R2 ovisno o ulozi u poslovnom procesu. 

VAŽNO

Obavještavamo vas da su revidirani datum puštanja u rad ICS2 i vremenski okvir za implementaciju za pomorske i unutarnje plovne putove, cestovni i željeznički načini prijevoza dostupni za vašu informaciju na stranici ICS2 Release 3.
 
Informativni list za sektor pomorstva i unutarnjih plovnih putova sada je također dostupan na nekoliko jezika na istoj stranici, pod ““How to prepare”. Ovo uključuje ključne informacije o promjenama i koracima koje treba poduzeti da biste bili spremni. Nadalje, video i drugi informativni list o tehničkoj pripremi su online. U pripremi je informativni list za željeznički i cestovni sektor koji će biti objavljen 2024.

Prijelazno razdoblje, vremenski okvir za razvoj elektroničkih sustava ICS2 R3 (razdoblje implementacije) primjenjuje se sukladno donjoj tabeli!
                 ROKOVI RAZVOJA ELEKTRONIČKOG SUSTAVA U 3 IZDANJU (R3)
  Datum početka razdoblja uspostave elektroničkog sustava Datum završetka razdoblja implementacije elektroničkog sustava = primjenjivo na gospodarstvo datum završetka prijelaznog razdoblja
Korak 1
 
pomorsvo i plovni putevi
 
03-06-2024
 
04-12.2024 najkasnije
Korak2
 
podnositelji podataka na razini interne pošiljke za pomorstvo i plovne puteve
 
 
 
04-12-2024
 
 
 
01-04-2025 najkasnije
 
Korak 3
 
cestovni i željeznički promet
 
01-04-2025
 
 
01-09-2025 najkasnije

 
Sukladno navedenom EU je kreirala web stranicu gdje se mogu pratiti sve informacije oko razvoja ICS2 i potrebnih aktivnosti od strane gospodarskih subjekata.
 
https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/customs-security/import-control-system-2-ics2-0_en