Alkohol i alkoholna pića

Da li je mali proizvođač jakog alkoholnog pića dužan plaćati trošarinu ovisno o zapremnini kotla?
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama („Narodne novine“, broj 144/2021) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2022. godine ukida se plaćanje trošarine za male proizvođače jakog alkoholnog pića iz članka 80. Zakona o trošarinama, odnosno isti nemaju obvezu uplatiti trošarinu za 2021. godinu i za naredne godine ukoliko proizvedu do 50 litara jakog alkoholnog pića od voća godišnje po kućanstvu, sukladno uvjetima propisanim člankom 80. Zakona o trošarinama.

24. siječnja 2022.
Kako se registrirati kao proizvođač alkohola i alkoholnih pića u komercijalne svrhe?
Svaka pravna ili fizička osoba koja želi proizvoditi alkoholna pića u komercijalne svrhe u Republici Hrvatskoj mora nadležnom carinskom uredu (nadležni carinski ured možete naći na sljedećoj poveznici) prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja djelatnosti proizvodnje alkoholnih pića. Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika podnosi se uporabom elektroničke razmjene podataka. Carinska uprava objavljuje na svojim internetskim stranicama tehničke preduvjete za potrebe elektroničke komunikacije s Carinskom upravom te pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Carinske uprave (e-Carina), a trošarinski obveznici moraju osigurati ispunjenje objavljenih tehničkih preduvjeta (posjedovanje digitalnog certifikata (FINA), prijava u G2B servis) potrebnih radi podnošenja elektroničkog trošarinskog dokumenta te prijave za upis u registar trošarinskih obveznika, propisanih izvješća, podnesaka i drugih podataka elektroničkim putem. Dodatna pojašnjenja o sustavu elektroničkog podnošenja trošarinskih i poreznih obrazaca za trošarinske obveznike (e-trošarine) mogu se naći na sljedećoj poveznici , a dodatna pojašnjenja i informacije o prijavi u G2B servisu dostupna su na sljedećoj poveznici.

Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika podnosi na elektroničkom Obrascu PUR. Obrazac PUR tiskan je u Prilogu 1 Pravilnika o trošarinama („Narodne novine“, broj 1/2019 i 1/2020).
Prijavom za upis u registar trošarinskih obveznika trošarinski obveznik odabire i jedan od dva moguća načina proizvodnje alkohola i alkoholnih pića u komercijalne svrhe i to:
 
 • proizvodnja alkoholnih pića u sustavu odgode plaćanja trošarine – u ovom slučaju trošarinski obveznik se registrira kao ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta-proizvođač
 • proizvodnja alkoholnih pića izvan sustava odgode plaćanja trošarine – u ovom slučaju se trošarinski obveznik registrira kao proizvođač alkohola i alkoholnih pića izvan sustava odgode iz članka 81. Zakona o trošarinama.
 
Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta-proizvođač

Sustav odgode plaćanja trošarine je porezni sustav koji se primjenjuje na primanje, proizvodnju, preradu (obradu), skladištenje, izvođenje drugih radnji s trošarinskim proizvodima i otpremanje trošarinskih proizvoda u kojem je obveza plaćanja trošarine odgođena, a koji nisu obuhvaćeni carinskim sustavom odgode. Navedene radnje obavljaju se u trošarinskom skladištu.
Opći uvjeti rada trošarinskih skladišta uređeni su u glavi VI. Zakona o trošarinama, a detaljnije u poglavlju II. Pravilnika o trošarinama.
Trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište donosi carinski ured nadležan prema sjedištu, sjedištu podružnice, odnosno prebivalištu pravne ili fizičke osobe u Republici Hrvatskoj koja ispunjava sljedeće uvjete:
 
 • obavlja djelatnost u vezi s trošarinskim proizvodima, u skladu s propisanim uvjetima ima sjedište, podružnicu odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj
 • pravodobno i u cijelosti podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze
 • osoba koja vodi poslove društva ili član trgovačkog društva u smislu odredbi zakona kojim se uređuje porezni postupak pravodobno i u cijelosti podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze
 • nije teže kršila ili nije ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa Republike Hrvatske ili druge države članice
 • osoba koja vodi poslove društva ili član trgovačkog društva u smislu odredbi zakona kojim se uređuje porezni postupak nije teže kršila ili nije ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa Republike Hrvatske ili druge države članice
 • prije izdavanja odobrenja položi instrument osiguranja plaćanja trošarine
 • vodi evidencije o robi koja se nalazi u trošarinskom skladištu i kretanju trošarinskih proizvoda
 • ispunjava uvjete za elektroničku razmjenu podataka o kretanju trošarinskih proizvoda. 

Trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište izdaje se temeljem zahtjeva pravne ili fizičke osobe koja želi poslovati u sustavu odgode plaćanja trošarine bez prava prijenosa na drugu osobu. Zahtjev za izdavanje trošarinskog odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište podnosi se na Obrascu zahtjeva za izdavanje odobrenja koji je tiskan u Prilogu 2 Pravilnika o trošarinama.
Uz zahtjev se podnosi i dokumentacija iz koje je vidljivo mjesto trošarinskog skladišta, opis prostorija, način otpremanja trošarinskih proizvoda, opis pojedinih proizvodnih
postupaka, uključujući podatke o uređajima koji omogućuju mjerenje proizvedenih, prerađenih, skladištenih i otpremljenih količina trošarinskih proizvoda, opis rada računovodstvenog sustava.
Nadležni carinski ured prije donošenja trošarinskog odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište mora utvrditi vjerodostojnost činjenica i podataka navedenih u zahtjevu i prilozima ovoga članka te neposredno na mjestu utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za izdavanje odobrenja za trošarinsko skladište. Ako se utvrdi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava propisane uvjete, nadležni carinski ured odredit će rok za otklanjanje nedostataka.
Trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište izdaje se na neodređeno vrijeme. Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta obvezan je nadležni carinski ured obavijestiti o svim izmjenama podataka u trošarinskom odobrenju, kao i statusnih promjena u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.
Ovdje napominjemo da se u trošarinskom skladištu se mogu skladištiti trošarinski proizvodi na koje je plaćena trošarina pod uvjetom da iste ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta:
 
 • upotrijebi za proizvodnju novih trošarinskih proizvoda ili
 • podvrgne postupcima očuvanja ili poboljšanja uporabnih i trgovačkih svojstava trošarinskih proizvoda radi pripreme za prodaju, što uključuje pakiranje proizvoda u ambalažu ili prepakiranje u drugu ambalažu.
 
Proizvođač alkohola i alkoholnih pića izvan sustava odgode iz članka 81. Zakona o trošarinama

Proizvođač alkohola i alkoholnih pića u komercijalne svrhe izvan sustava odgode iz članka 81. Zakona o trošarinama podnosi uporabom sustava elektroničke razmjene podataka prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR te priloge propisane u članku 3. stavku 3. u Pravilnika o trošarinama:
 
 • podatak o mjestu proizvodnje
 • podatak o očekivanoj količini proizvodnje trošarinskih proizvoda u kalendarskoj godini
 • potvrdu nadležnog tijela da zadovoljava minimalno tehničko-tehnološke uvjete za proizvodnju alkohola i alkoholnih pića propisanu posebnim propisima i
 • ispravu državnog tijela nadležnog za mjeriteljstvo o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima, odnosno ispunjenju propisanih uvjeta.

Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja („Narodne novine“, broj 52/2021) propisuje da Registar subjekata iz nadležnosti sanitarne inspekcije vodi Državni inspektorat. Upute za upis u Registar subjekata iz nadležnosti sanitarne inspekcije možete naći na stranicama Državnog inspektorata na sljedećoj  poveznici.

Člankom 72. stavkom 1. Zakona o trošarinama propisano je da postrojenja za proizvodnju i spremanje piva, međuproizvoda i etilnog alkohola moraju biti opremljena mjernim instrumentima koje propisuje državno tijelo nadležno za mjeriteljstvo, posudama i spremnicima koja imaju valjani ovjereni žig ili valjanu potvrdu o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima koje izdaje državno tijelo nadležno za mjeriteljstvo. Državno tijelo nadležno za mjeriteljstvo je Državni zavod za mjeriteljstvo. Državni zavod za mjeriteljstvo definirao je mjerne sustave (mjerne instrumente). Zahtjev i upute za podnošenje istog mogu se pronaći na poveznici. Obzirom na stvarnu nadležnost Državnog zavoda za mjeriteljstvo kao ovlaštene institucije za davanje mišljenja o mjernim instrumentima, nakon obavljenog pregleda proizvodnog pogona proizvođača alkoholnih pića koji se upisuje u registar trošarinskih obveznika, mišljenje Državnog zavoda za mjeriteljstvo sa pozitivnim zaključkom o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima, može prihvatiti kao isprava koja dokazuje ispunjenje uvjeta propisanih u Zakonu o trošarinama.
Zaključno napominjemo da će se prijava za upis u registar trošarinskih obveznika ovjerena ili verificirana elektroničkim putem od strane ovlaštenog službenika nadležnog carinskog ureda smatrati ovlaštenjem za rad proizvođaču alkohola i alkoholnih pića u komercijalne svrhe izvan sustava odgode iz članka 81. Zakona o trošarinama, s danom upisa u registar trošarinskih obveznika.

8.studenog 2021.
 
Mogućnost internet prodaje alkoholnih pića putem web-shopa
1. Internet prodaja trošarinskih proizvoda kupcima u drugim državama članicama EU.

Zakonom o trošarinama („Narodne novine“, broj 106/2018 i 121/2019) uređen je trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda. Provedbene odredbe propisane su Pravilnikom o trošarinama („Narodne novine“, broj 1/2019 i 1/2020).

Kretanje trošarinskih proizvoda (alkohol i alkoholna pića među koja ubrajamo i vino, rakiju i pivo) puštenih u potrošnju u jednoj državi članici Europske unije te potom kupljenih od osobe u drugoj državi članici koja nije ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani primatelj i ne obavlja registriranu djelatnost (prodaja krajnjem potrošaču za osobne potrebe), a prodavatelj ili netko za njegov račun ih neposredno ili posredno otprema ili prevozi primatelju u drugu državu članicu u kojoj nastaje obveza obračuna trošarine, smatra se prodajom na daljinu (članak 55. Zakona o trošarinama). Kod prodaje na daljinu trošarinskih proizvoda nisu standardizirani prateći trošarinski dokumenti a u skladu s odredbama harmoniziranog europskog trošarinskog zakonodavstva kod prodaje na daljinu trošarina se plaća u državi članici u kojoj se trošarinski proizvodi puštaju u potrošnju, odnosno stvarno koriste ili konzumiraju (u pravilu u državi članici odredišta).

Kad prodavatelj iz Republike Hrvatske otprema trošarinske proizvode u smislu prodaje na daljinu, a što uključuje i Internet prodaju trošarinskih proizvoda, u obvezi je prije otpreme trošarinskih proizvoda podnijeti obavijest o namjeravanoj otpremi trošarinskih proizvoda nadležnom carinskom uredu putem obrasca O-OP iz Priloga 21 Pravilnika o trošarinama, kao i ispuniti obveze prema nadležnom tijelu države članice odredišta u kojoj nastaje obveza plaćanja trošarine, a poglavito uvjete vezane uz registraciju, osiguranje i plaćanje trošarine. Prodavatelj ostvaruje pravo na povrat plaćene trošarine u Republici Hrvatskoj uz uvjet da je postupio u skladu s odredbama članka 39. Zakona o trošarinama te odredbama članka 32. Pravilnika o trošarinama („Narodne novine“, br.1/2019 i 1/2020). Zahtjev za povrat plaćene trošarine podnosi se nadležnom carinskom uredu prema sjedištu odnosno prebivalištu prodavatelja.

Sve upute vezane uz gore opisano kretanje trošarinskih proizvoda možete naći na mrežnim stranicama Carinske uprave Republike Hrvatske na poveznici.

Isporuka drugih roba kupcima u državama članicama Europske unije naziva se otprema i ne podliježe provedbi carinskih formalnosti niti mjera carinskoga nadzora, no može podlijegati obvezi izvješćivanja u sustavu Intrastat.
Detaljnija pojašnjenja o predmetnome sustavu, uključujući i vrijednosni prag obveznoga uključivanja u sustav, dostupna su na poveznici .
 
2. Internet prodaja trošarinskih i drugih proizvoda kupcima u trećim državama. 

Isporuka robe kupcima izvan Unije i dalje se naziva izvoz i za tu se robu podnosi izvozna carinska deklaracija, a zavisno od vrste prijevoza i vrijednosti robe:

- ako robu čija vrijednost ne premašuje 1.000,00 EUR-a šaljete poštom, pisana izvozna deklaracija se ne podnosi, već je dovoljno ispuniti međunarodni poštanski obrazac u obliku naljepnice (CN 22) i/ili međunarodnu poštansku deklaraciju (CN 23) te priložiti račun s podacima o pošiljatelju, primatelju i robi. Napominjemo da je korištenje obrasca CN 22, odnosno CN23, moguće samo ako se roba šalje poštom, ne i kada koristite usluge tvrtki za brzu dostavu (DHL, FedEx, TNT, UPS i sl.) ili bilo koju drugu vrstu prijevoza: cestovni, pomorski, riječni, zračni ili željeznički - u tome se slučaju obvezno podnosi pisana deklaracija tehnikama elektroničke obrade podataka, bez obzira na vrijednost robe. Pisana deklaracija se podnosi carinskom uredu koji je nadležan za mjesto poslovnoga nastana izvoznika (mjesto registracije Vaše tvrtke) ili mjesto u kojem je roba zapakirana ili utovarena za izvoz. Sukladno odredbi članka 108. stavka 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, porezni obveznik dokazuje izvoz dobara putem poštanskih pošiljki jednim od navedenih dokumenata (CN 22 ili CN 23) ovjerenih poštanskim žigom.
 
- ako robu čija vrijednost premašuje 1.000,00 EUR-a šaljete poštom, podnosi se pisana deklaracija Službi za RGP Pošta Graničnoga carinskog ureda Zračna luka i Pošta Zagreb, Velika Gorica, Poštanska ulica 9.
 
Pisanu deklaraciju može Vaša tvrtka podnijeti sama ili možete koristiti usluge zastupnika (carinskog otpremnika, odnosno špeditera) kojeg izaberete i ovlastite.
 
Za dodatne obavijesti o provedbi poštanskoga postupka upućujemo Vas na poštanski ured gdje ćete predati pošiljku ili korištenje kontakata na poveznici, a za reguliranje porezne obveze i ostvarivanje Vaših prava u poreznome postupku na mjesno nadležnu ispostavu Porezne uprave čiji su kontakt podaci dostupni na poveznici.
 
1, veljače 2021.
 
Koje su mogućnosti unosa alkohola i alkoholnih pića u Republiku Hrvatsku u svrhu konzumacije na zatvorenim (internim) događanjima?
Kretanje unutar Europske unije trošarinskih proizvoda namijenjenih potrošnji na različitim događanjima (izlaganje/prodaja/degustacija na sajmovima/izložbama i sličnim događanjima) mora se odvijati sukladno općim pravilima nadzora kretanja koja određuju trošarinski propisi: u sustavu odgode plaćanja trošarine ili s plaćenom trošarinom, a isto poglavito ovisi u statusu robe, odnosno o tome radi li se o trošarinskim proizvodima koji su već pušteni u potrošnju u državi članici iz koje se otpremaju ili se nalaze u sustavu odgode plaćanja trošarine. Pri tome se posebno ukazuje na obvezu postojanja fizičke ili pravne osobe koja je primatelj trošarinskih proizvoda i koja je u državi članici u kojoj će se događanje održati registrirana za potrebe plaćanja trošarine i PDV-a (primjerice organizator sajma, izlagač ili druga osoba).
 
Otprema trošarinskih proizvoda iz druge države članice Europske unije na gore opisana događanja u Republici Hrvatskoj, ovisno o statusu robe, moguća je na slijedeće načine:
 
I. Kretanje u sustavu odgode plaćanja trošarine:
 
• ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, te potom puštena u potrošnju u Republici Hrvatskoj (što podrazumijeva obračun trošarine i PDV-a) i otpremljena na mjesto događanja (adresu mjesta održavanja događanja);
• registriranom primatelju/povremeno registriranom primatelju, u kojoj situaciji obračun svih davanja (trošarine i PDV-a) nastaje već u trenutku zaprimanja trošarinskih proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske.
 
Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine dozvoljeno je uz primjenu elektronskog trošarinskog dokumenta (e-TD) odnosno u sustavu kontrole kretanja trošarinskih proizvoda EMCS sustav (engl. Excise Movement and Control system).
 
II. Kretanje sa plaćenom trošarinom:
 
• osobi koja je ishodila status primatelja iz članka 6. stavka 1. točke 4. Zakona o trošarinama (Narodne novine, 106/2018 i 121/2019), u kojoj situaciji obračun svih davanja (trošarine i PDV-a) nastaje već u trenutku zaprimanja trošarinskih proizvoda, a primatelj je u obvezi ispuniti uvjete iz članka 54. stavka 7. i 8. Zakona o trošarinama i članka 43. stavak 1. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine,  1/2019 i 1/2020)
 
Osnovno je načelo da je kretanje trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u jednoj državi članici, a koji se otpremaju u komercijalne svrhe (gospodarstvenik-gospodarstveniku ili engl. Business to Business – B2B) u drugu državu članicu, tzv. kretanje s plaćenom trošarinom, dozvoljeno uz PPTD (engl. SAAD – Simplified Administrative Accompanying Document) propisan Uredbom Komisije (EEZ) br. 3649/92 od 17. prosinca 1992.
 
Alkoholna pića koja se puštaju u potrošnju u Republici Hrvatskoj (uključivo na raznim događanjima) podložna su plaćanju trošarine i PDV-a.
 
1, veljače 2021.
Koji je vremenski rok čuvanja pratećeg trošarinskog dokumenta?
Sukladno članku 110. stavak 1. Zakona o trošarinama (Narodne novine, 106/2018 i 121/2019), rok čuvanja pratećih trošarinskih dokumenata je deset godina nakon isteka godine na koje se ti dokumenti odnose.
 
1, veljače 2021.
Gdje se mogu pronaći podaci o visinama trošarina u državama članicama EU?
Podaci o visinama trošarina u državama članicama EU transparentni su na sljedećoj poveznici .
 
1, veljače 2021.
 
U slučaju da proizvođač sam izvozi predmetna alkoholna pića (razne rakije, likere i vinjak) u treće zemlje, odnosno otprema u druge države članice, kakvo je postupanje vezano uz označavanje trošarinskim markicama ?
Ostala pića dobivena vrenjem, međuproizvodi i etilni alkohol u pakiranju od 0,25 do 5,00 litara moraju biti označeni markicama koje ispred količinske oznake i broja serije imaju otisnute slovne oznake serije „E“ - za sve proizvode koji se izvoze i/ili iznose iz Republike Hrvatske, u trenutku otpreme u drugu državu članicu ili do mjesta na kojem napuštaju teritorij Europske unije ( članak 46. stavak 1. točka 3. Pravilnika o trošarinama: „Narodne novine“, broj 1/2019 i 1/2020).
Napominjemo, da je člankom 71. stavkom 3. Zakona o trošarinama propisano da ostala pića dobivena vrenjem, međuproizvodi i etilni alkohol koja se otpremaju do mjesta na kojem alkohol i alkoholna pića napuštaju teritorij Republike Hrvatske ili se otpremaju u drugu državu članicu iznimno mogu biti označeni oznakom koju zahtijeva država uvoznica ili druga država članica odnosno bez oznake, što pošiljatelj mora dokumentirati nadležnom carinskom uredu dokazom o preuzimanju markica ili drugim odgovarajućim dokumentom.
 
1, veljače 2021.
 
U slučaju da drugo hrvatsko društvo (preprodavač) kupuje predmetna alkoholna pića od proizvođača u Republici Hrvatskoj te ih potom otprema u druge države članice, odnosno izvozi u treće zemlje, kakvo je postupanje vezano uz označavanje predmetnih alkoholnih pića ?

Ostala pića dobivena vrenjem, međuproizvodi i etilni alkohol u pakiranju od 0,25 do 5,00 litara koji su proizvedeni i pušteni u potrošnju u Republici Hrvatskoj moraju biti označeni markicama slovne oznake serije „D“ (članak 46. stavak 1. točka 1. Pravilnika o trošarinama („Narodne novine“, broj 1/2019 i 1/2020). Kada tako označena alkoholna pića trgovac namjerava izvoziti/iznositi potrebno ih je ponovno označiti sukladno zakonskim odredbma. Pri tome više nije od značaja hoće li ranije aplicirane markice slovne oznake „D“ biti odstranjene ili će ostati na alkoholnim pićima i preko njih biti zalijepljene nove markice.
 
1, veljače 2021.
 

Molimo pojašnjenje članka 71. stavak 3. Zakona o trošarinama (Narodne novine, 106/2018 i 121/2019)?
Članak članak 71. stavak 3. Zakona o trošarinama među ostalim propisuje
„Ostala pića dobivena vrenjem, međuproizvodi i etilni alkohol koji se otpremaju do mjesta na kojem alkohol i alkoholna pića napuštaju teritorij Republike Hrvatske ili se otpremaju u drugu državu članicu iznimno mogu biti označeni oznakom koju zahtijeva država uvoznica ili druga država članica odnosno bez oznake, što pošiljatelj mora dokumentirati nadležnom carinskom uredu dokazom o preuzimanju markica ili drugim odgovarajućim dokumentom“.
 
Ako kupac iz države uvoznice zahtjeva označavanje alkoholnih pića svojim markicama, dokaz o preuzimanju markica jeste uvozna carinska deklaracija kojom su predmetne markice uvezene u Republiku Hrvatsku u kojoj su upisane količine i serijske oznake ocarinjenih markica.
 
Ako kupac iz druge države članice zahtjeva označavanje alkoholnih pića svojim markicama, dokaz o preuzimanju markica jeste uobičajeni komercijalni dokument kojim su markice preuzete ili odgovarajući dokument o ugovorenoj kupoprodaji.
 
Ako kupac iz države uvoznice ili druge države članice zahtjeva isporuku alkoholnih pića bez posebnih markica (neoznačenih), potrebno je nadležnom Carinskom uredu dokumentirati pisani zahtjev kupca temeljem kojeg će Carinski ured donijeti neupravni akt kojim se odobrava izvoz/iznos te u bitnom navode podaci o kupcu, količinama, vrsti i zapremnini alkoholnih pića. Neupravni akt se dostavlja podnositelju zahtjeva te se preslika prilaže uz pošiljku koja se izvozi/iznosi iz RH.
 
1, veljače 2021.
Koje državno tijelo upisuje proizvođače alkohola i alkoholnih pića u registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom?
Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja („Narodne novine“, broj 52/2021) propisuje da Registar subjekata i pripadajućih objekata  u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije vodi Državni inspektorat. Upute za upis u Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije možete naći na stranicama Državnog inspektorata na sljedećoj  poveznici.

8. studenog 2021.
 
Kakve su regulative koje se odnose na izvoz i iznos vina i prodaju kupcima iz država članica EU i CEFTA-e, nakon pristupanja Hrvatske u EU?
Nakon ulaska u EU robna razmjena domaćih roba (EU goods) između kompanija u državama članicama nije predmet mjera carinskog nadzora niti carinskih postupaka pa pri tome nema niti izvoza niti uvoza niti odgovarajućih carinskih postupaka.

Postupak izvoza prema trećim zemljama (gdje spadaju i zemlje CEFTA-e) načelno ostaje isti. Jedina novost je ta što se umjesto papirnate deklaracije podnosi elektronska. Osnovne informacije o tome može se naći na web stranici Carinske uprave na poveznici.

Budući da je vino trošarinski proizvod, pravne i fizičke osobe koje namjeravaju poslovati s trošarinskim proizvodima moraju regulirati svoj trošarinski status. Ulaskom u EU normativno uređenje harmoniziranog trošarinskog sustava propisano je Zakonom o trošarinama.

1, veljače 2021.
Kakav je postupak registracije fizičkih osoba – malih proizvođača jakih alkoholnih pića za vlastite potrebe?
Zakonom o trošarinama, između ostalog, definira se i institut „malog proizvođača jakog alkoholnog pića“  te se za iste propisuje obveza prijave djelatnosti i registracije u registar trošarinskih obveznika, obveza obračunavanja i plaćanja trošarine kao i obveza  godišnjeg izvješćivanja nadležnog carinskog ureda o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremnini kotla i obračunatoj trošarini.

Odredbe koje uređuju status „malog proizvođača jakog alkoholnog pića“ propisane su u članku 80. Zakona o trošarinama (Narodne novine, 106/2018 i 121/2019) te člancima 3, 51 i 53. Pravilnika o trošarinama, („Narodne novine“, broj 1/2019 i 1/2020).

Detaljna Uputa za postupanje može se naći na sljedećoj poveznici.
 
1, veljače 2021.
Koji su preduvjeti za stjecanje statusa male nezavisne pivovare?
Zakonske odredbe koje uređuju status male nezavisne pivovare sadržane su u člancima 74. do 77. Zakona o trošarinama a provedbeno postupanje propisano je članku 57. Pravilnika o trošarinama.
 
Mala nezavisna pivovara definira se kao pivovara s godišnjom proizvodnjom piva do 125.000 hektolitara koja ispunjava slijedeće uvjete:
 
1. pravno i ekonomski je neovisna od bilo koje druge pivovare,
 
2. koristi proizvodne (nadzemni i podzemni prostori) i skladišne prostore fizički odvojene od prostora bilo koje druge pivovare u kojoj se proizvodi pivo i
 
3. ne proizvodi pivo prema licenci.
 
Godišnja proizvodnja piva podrazumijeva količinu piva koje je proizvedeno u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva za odobrenje stjecanja statusa male nezavisne pivovare.

Članak 57. stavak 1. Pravilnika o trošarinama propisuje da je svaka pravna ili fizička osoba koja prvi put započinje s proizvodnjom piva, a namjerava ishoditi odobrenje za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare, dužna ishoditi status ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta - proizvođača piva ili status proizvođača piva izvan sustava odgode prema Zakonu o trošarinama, a prije podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare.

1, veljače 2021.
Tko je obveznik opremanja postrojenja za proizvodnju i spremanje alkohola i alkoholnih pića mjernim instrumentima koje propisuje državno tijelo nadležno za mjeriteljstvo?
Članak 72. stavak 1. Zakona o trošarinama („Narodne novine“, broj 106/2018 i 121/2019) propisuje da postrojenja za proizvodnju i spremanje alkohola i alkoholnih pića iz članaka 62., 65. i 66. istog Zakona moraju biti opremljena mjernim instrumentima koje propisuje državno tijelo nadležno za mjeriteljstvo, posudama i spremnicima koja imaju valjani ovjereni žig ili valjanu ovjernicu o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima koje izdaje državno tijelo nadležno za mjeriteljstvo. Državno tijelo nadležno za mjeriteljstvo je Državni zavod za mjeriteljstvo.
 
Napominjemo, da se navedena obveza ne primjenjuje na male destilerije čiji proizvodno skladišni prostori moraju biti opremljeni zakonitim mjerilima  i/ili pretpakovinama (posude, spremnici, boce).

Slijedom navedenog, a s obzirom na stvarnu nadležnost Državnog zavoda za mjeriteljstvo kao ovlaštene institucije za davanje mišljenja o mjerilima protoka i obujma, mišljenja smo da se nakon obavljenog pregleda proizvodnog pogona proizvođača alkoholnih pića koji se upisuju u registar trošarinskih obveznika, mišljenje Državnog zavoda za mjeriteljstvo sa pozitivnim zaključkom o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima, može prihvatiti kao isprava koja dokazuje ispunjenje uvjeta iz članka 72. Zakona o trošarinama.
 
Obveza opremanja postrojenja mjernim instrumentima odnosi se na sve proizvođače alkohola i alkoholnih pića u komercijalne svrhe (proizvođači koji posluju u sustavu odgode i proizvođači izvan sustava odgode plaćanja trošarine).
 
1, veljače 2021.
Zašto se plaća trošarina na parfeme, toaletne vode i slične proizvode koji sadrže više od 1,2 % vol. udjela etilnog alkohola a nisu alkoholna pića?
Sukladno članku 20. Direktive Vijeća 92/83/EEZ od 19. listopada 1992. godine i članku 66. stavak 1. Zakona o trošarinama („Narodne novine“, broj 106/2018 i 121/2019) etilnim alkoholom u smislu predmeta oporezivanja trošarinom smatraju se i svi drugi proizvodi koji sadrže udio etilnog alkohola (nedenaturiranog) veći od 1,2 % vol., a razvrstavaju se u  poglavlja Kombinirane nomenklature različita od alkoholnih pića (primjerice parfemi, toaletne vode, tinkture propolisa, dezodoransi, stakloperi, pripravci protiv smrzavanja i drugo).

Orijentacioni (indikativni) popis takvih proizvoda priložen je uz Uputu o posebnostima prepoznavanja i deklariranja proizvoda s udjelom etilnog alkohola većim od 1,2% vol. koja je objavljena na stranicama Carinske uprave pod sljedećoj poveznici .
 
1, veljače 2021.
Može li se kolekcija alkoholnih pića starih 30 i više godina koju smo dobili na poklon i koja nisu otvarana izložiti u ugostiteljskom lokalu kao turističku atrakciju za posjetitelje bez namjere posluživanja istih?
S obzirom da za predmetna alkoholna pića nije moguće dokumentirati sljedivost nabave, da niste trošarinski obveznik iz članka 7. Zakona o trošarinama („Narodne novine“, broj106/2018 i 121/2019) i da predmetna alkoholna pića niste prodavali niti ih namjeravate prodavati, označavanje istih posebnim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske nije moguće.
 
Stoga, sa namjerom da Vam se omogući držanje predmetne kolekcije u promidžbene nekomercijalne svrhe, dajemo sljedeće mišljenje.
 
Upućujemo Vas da mjesno nadležnom Carinskom uredu podnesete pisani zahtjev kojim ćete zatražiti fizički pregled kolekcije pića o kojima je riječ, od strane ovlaštenih carinskih službenika a u svrhu evidentiranja stanja na način da se zapisnički dokumentira količina i vrsta (trgovački naziv) pića iz predmetne kolekcije sa napomenom da ista služi isključivo u promidžbene svrhe te nije namijenjena prodaji. Uz posjedovanje navedenog Zapisnika vlasnik objekta dužan je predmetnu kolekciju držati odvojeno od pića koja se prodaju u objektu i vidljivo označiti da ista nisu za prodaju niti degustaciju.
 
1, veljače 2021.
Koje su mogućnosti proizvodnje alkoholnih pića u komercijalne svrhe, uključujući poslovanje u unajmljenom prostoru?
Svaka pravna ili fizička osoba koja želi poslovati sa trošarinskim proizvodima u Republici Hrvatskoj mora carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugoga događaja koji znači trošarinsku radnju u smislu navedenog Zakona. Prijava djelatnosti i registracija trošarinskog obveznika propisana je u glavi X. Zakona o trošarinama („Narodne novine“, broj 106/2018 i 121/2019) a detaljnije u poglavlju I.  Pravilnika o trošarinama („Narodne novine“, broj 1/2019 i 1/2020).
 
Prijavom za upis u registar trošarinskih obveznika trošarinski obveznik odabire i jedan od dva moguća načina proizvodnje alkohola i alkoholnih pića u komercijalne svrhe i to:
 
 • proizvodnja alkoholnih pića u sustavu odgode plaćanja trošarine – u ovom slučaju trošarinski obveznik se registrira kao ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta-proizvođač. Sva objašnjenja vezana uz prijavu u registar trošarinskih obveznika, uvjete i način poslovanja ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača alkoholnih pića u komercijalne svrhe u sustavu odgode možete pronaći na Internet stranici Carinske uprave u poveznici,
 
 • proizvodnja alkoholnih pića izvan sustava odgode plaćanja trošarine – u ovom slučaju se trošarinski obveznik registrira kao proizvođač izvan sustava odgode iz članka 81. Zakona o trošarinama. Sva objašnjenja vezana uz prijavu u registar trošarinskih obveznika, uvjete i način poslovanja kao proizvođač alkoholnih pića izvan sustava odgode iz članka 81. Zakona o trošarinama možete pronaći na Internet stranici Carinske uprave u poveznici .
 
Ovdje napominjemo, da u slučaju da odabira statusa proizvođača alkoholnih pića izvan sustava odgode plaćanja trošarine, definiranog člankom 81. Zakona o trošarinama i za potrebe proizvodnje trošarinskih proizvoda nabavljate kao bazu etilni alkohol s plaćenom trošarinom, tada ostvarujete pravo na povrat trošarine plaćene na etilni alkohol upotrijebljen za proizvodnju trošarinskih proizvoda sukladno članku 39. stavku 1. točki 1. Zakona o trošarinama. Na taj način, trošarina na etilni alkohol, utrošen u opisanoj proizvodnji, plaća se jedanput.
 
Na mogućnost iznajmljivanja prostora i opreme proizvođača piva, za proizvodnju likera, mišljenja smo da isti prostor i opremu za proizvodnju piva i za proizvodnju likera ne mogu istovremeno koristiti dva trošarinska obveznika - proizvođača alkoholnih pića.
 
Međutim, nema zapreka da ugovorno unajmite odgovarajući prostor i opremu te  nakon što ispunite zakonske uvjete za registriranog trošarinskog obveznika ishodite odgovarajuće trošarinsko odobrenje za proizvodnju alkoholnih pića u komercijalne svrhe.
 
1, veljače 2021.
Koja je zakonita procedura zaprimanja djelomično denaturiranog alkohola u svrhu proizvodnje sredstava za pranje stakala?
Sukladno članku 68. stavak 1. točka 4. Zakona o trošarinama („Narodne novine“, broj 106/2018 i 121/2019) trošarina na alkohol i alkoholna pića ne plaća se kada se alkohol koristi u proizvodnji i preradi neprehrambenih proizvoda, pod uvjetom da je etilni alkohol djelomično denaturiran. Sredstva za pranja stakala smatraju se neprehrambenim proizvodom.

Kretanje djelomično denaturiranog alkohola između država članica EU mora se odvijati u Sustavu kontrole kretanja trošarinskih proizvoda - EMCS sustav uz elektronički trošarinski dokument (e-TD). Ovo pravilo kretanja podrazumijeva da za primanje djelomično denaturiranog alkohola iz drugih država članica morate ishoditi odgovarajući trošarinski status i registrirati se kao korisnik EMCS sustava.

Stoga vam predlažemo da se upišete u registar trošarinskih obveznika kao registrirani primatelj iz članka 22. Zakona o trošarinama. Za nabavu djelomično denaturiranog alkohola uz oslobođenje od plaćanja trošarine također je potrebno ishoditi i Odobrenje za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda u smislu članka 27. Zakona o trošarinama te voditi propisane evidencije prema članku 30. Zakona o trošarinama.

Ukoliko bi se u statusu registriranog primatelja zaprimao samo djelomično denaturirani alkohol mišljenja smo da nije potrebno dostavljati Obrazac MI-AL.

Poštivanje odredbi Zakona o trošarinama i Pravilnika o trošarinama o poslovanju trošarinskih obveznika kao i uporabi denaturiranog alkohola podliježe redovnom nadzoru Carinske uprave.

1, veljače 2021.