e-Trošarine

Koji su preduvjeti za korištenje sustava e-Trošarine?
Preduvjeti za korištenje sustava e-Trošarine su posjedovanje digitalnog certifikata (pristupnog i potpisnog) i registracija u G2B sustavu. Ako gospodarstvenik već posluje sa Poreznom upravom ili HZMO-om elektroničkim putem i posjeduje digitalni certifikat (pristupni i potpisni) izdan od FINA-e, isti mu je valjan i za poslovanje s Carinskom upravom. Ukoliko su ispunjeni prethodno navedeni preduvjeti gospodarstvenik može pristupiti registraciji za korištenje aplikativnog sustava e-Trošarine.
Na koji način se vrši registracija za korištenje sustava e-Trošarine?
Registracija za korištenje aplikativnog podsustava e-Trošarine obavlja se elektroničkim putem koristeći G2B sustav Carinske uprave. Trošarinski, odnosno porezni obveznik registraciji u G2B sustav pristupa na način da putem internetske stranice Carinske uprave na sljedećem linku ispuni prijavu gospodarskog subjekta i administratora za korištenje usluga e-Carine. Na navedenoj stranici popunjava Obrazac prijave i učitava digitalne certifikate (pristupni i potpisni), te navodi podatke o osobi koja će koristiti usluge e-Carine, odnosno podnositi trošarinske obrasce, odnosno obrasce posebnih poreza putem aplikacije e-Trošarine.

Bitno je naglasiti da je prilikom popunjavanja obrasca prijave potrebno označiti kvačicom da se gospodarstvenik registrira za uslugu e-Trošarine.

Po završetku prijave gospodarstvenik je dužan ispisati popunjeni obrazac, isti ovjeriti potpisom i pečatom bilo gdje na obrascu te ovjereni obrazac dostaviti fax-om na broj 01/6511-889 ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu: helpdesk@carina.hr

Kada se postupak registracije gospodarskog subjekta u G2B sustavu provede, gospodarstvenik koji je podnio prijavu biti će putem e-mail poruke obaviješten da je registracija uspješno provedena.
Koje obrasce je gospodarstvenik obvezan podnositi uporabom sustava e-Trošarine?
Uporabom sustava e-Trošarine gospodarstvenici podnose prijave za upis u registar (Obrasci PUR), mjesečna izvješća i dnevni obračun trošarine. Tabelarni prikaz svih obrazaca koji se podnose uporabom sustava e-Trošarine (nazivi obrazaca, izvještajno razdoblje i rokovi za podnošenje) dostupan je na internetskim stranicama Carinske uprave na sljedećem linku.
Primjenjuje li se obveza prijave i podnošenja obrazaca elektroničkim putem i na male proizvođače vina i male proizvođače jakih alkoholnih pića?
Obveza podnošenja trošarinskih obrazaca (pa tako i obrasca PUR – Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika) uporabom sustava e-Trošarine ne primjenjuje se na male proizvođače vina i male proizvođače jakih alkoholnih pića.

Mali proizvođači vina podnose pisanu prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika u tri primjerka na Obrascu PUR uz koju dostavljaju i propisane priloge. Mali proizvođači vina obvezni su do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu dostaviti nadležnom carinskom uredu godišnje izvješće i proizvodnji, zalihama i otpremama vina na Obrascu GI-MPV i priložiti popis (inventuru) zaliha na dan 31. prosinca godine za koju se podnosi izvješće.

Mali proizvođači jakih alkoholnih pića podnose pisanu prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika u tri primjerka na obrascu PUR te dostavljaju podatak o mjestu proizvodnje i podatak o volumenu uređaja za proizvodnju alkohola – kotla kojeg ima u vlasništvu, odnosno uporabi. Mali proizvođači jakog alkoholnog pića obvezni su do 20. siječnja tekuće godine za proteklu godinu dostaviti nadležnom carinskom uredu godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla te obračunatoj trošarini na Obrascu GI-MP-JAP. Obračunatu trošarinu plaćaju do 31. siječnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.
Može li trošarinskog obveznika zastupati druga osoba u vezi s uporabom sustava e-Trošarine?
Trošarinski i porezni obveznik može na zakonom predviđen način ovlastiti osobu koja posjeduje kvalificirani certifikat kojim se potvrđuje napredni elektronički potpis (u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom potpisu) da u njegovo ime i za njegov račun popunjava i potpisuje naprednim elektroničkim potpisom trošarinske obrasce i obrasce posebnih poreza te njihove ispravke.

Takva osoba koja je ovlaštena za zastupanje trošarinskih i poreznih obveznika smatra se korisnikom sustava e-Carina, aplikativnog podsustava e-Trošarine. 

To znači da se opunomoćenik registrira kao korisnik sustava e-Carine (korištenjem G2B servisa Carinske uprave) i u tu svrhu određuje administratora koji Carinskoj upravi elektronički prijavljuje zaposlenike i njihove podatke popunjavanjem odgovarajućih web obrazaca.

Postupak opunomoćivanja, obrazac punomoći i obrazac izjave o opozivu punomoći dostupni su na internetskim stranicama na sljedećem linku.
Ima li korisnik nakon slanja mogućnost naknadne izmijene obrasca?
Korisnik nakon slanja ima mogućnost naknadne izmjene obrasca.

Izmjene obrasca dozvoljene su samo prije isteka roka za podnošenje izmjena (na sam dan roka za podnošenje izmjena još je dozvoljeno zaprimanje izmjena).

Postupak izmijene obrasca opisan je pod točkom 3.1.5 Izmjena obrasca u Uputama za korištenje aplikacije e-Trošarine koje su dostupne na sljedećem linku.
Može li se pogrešno dostavljeni obrazac brisati u sustavu e-Trošarine?
Za razliku od situacije u kojoj obveznik podnese obrazac s pogrešno popunjenim podacima u kojoj sam obveznik kroz aplikaciju e-Trošarine ima pravo vršiti ispravak, brisanje pogrešno dostavljenog obrasca vrši carinski službenik nadležnog carinskog ureda.

Radi provedbe brisanja pogrešno podnesenog obrasca obveznik je dužan podnijeti pisani zahtjev nadležnom carinskom uredu u kojem sažeto obrazlaže zahtjev za brisanjem obrasca. Uz zahtjev za brisanjem obrasca prilaže ispis potvrde pogrešno podnesenog obrasca.

Nakon brisanja pogrešno podnesenog obrasca koje je proveo carinski službenik nadležnog carinskog ureda, u aplikaciji e-Trošarine neće biti vidljive promjene sadržaja i statusa obrisanog obrasca, odnosno taj obrazac ostaje u statusu „Prihvaćeno“.