Registracija i trošarinski statusi

Kako se registrirati kao trošarinski obveznik i koji trošarinski statusi su dopušteni u odnosu na proizvodnju i trgovinu trošarinskim proizvodima?
Svaka pravna ili fizička osoba koja posluje s trošarinskim proizvodima (izuzev trgovaca, ugostitelja i osoba koje nabavljaju robu s plaćenom trošarinom) mora carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugoga događaja koji znači trošarinsku radnju u smislu Zakona o trošarinama. Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika podnosi se uporabom sustava elektroničke razmjene podataka na obrascu PUR koji je sastavni dio Pravilnika o trošarinama kao prilog 19. te sukladno odredbama Pravilnika o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka.

Osobe koje žele poslovati s trošarinskim proizvodima u sustavu odgode plaćanja trošarine ili kao porezni zastupnik kod prodaje na daljinu, odnosno kao oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda, podnose prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika i istovremeno zahtjev za izdavanje sljedećih statusnih odobrenja: 
 
 • trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište,
 • odobrenje za registriranog primatelja,
 • odobrenje za povremeno registriranog primatelj,
 • odobrenje za registriranog pošiljatelja,
 • odobrenje za poreznog zastupnika za prodaju na daljinu,
 • oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda.
 
Uz elektronički obrazac prijave za upis u registar trošarinskih obveznika kao prilog se podnosi i zahtjev za izdavanje statusnog odobrenja.
 
            Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika smatra se odobrenjem (ovlaštenjem) za rad osobi koja je u prijavi naznačila jedan od sljedećih trošarinskih statusa:
 
 • uvoznik – osoba iz članaka 21. stavka 1. točke 2. Zakona o trošarinama (ovaj status se ne odnosi na osobe koje posluju s prirodnim plinom, krutim gorivom i električnom energijom iz razloga što se isti tada prijavljuju u statusu opskrbljivača prirodnim plinom ili električnom energijom, odnosno u statusu isporučitelja ili krajnjeg potrošača krutih goriva),
 
 • primatelj iz članka 21. stavka 1. točke 4. Zakona o trošarinama (primatelj trošarinskih proizvoda već puštenih u potrošnju u drugoj državi članici Europske unije, a koje drži u komercijalne svrhe na teritoriju Republike Hrvatske radi isporuke ili potrošnje),
 
 • osoba iz članka 21. stavka 2. točke 1. Zakona o trošarinama, odnosno osoba koje radi prodaje krajnjim potrošačima drži cigarete (npr.: kiosci, trgovine, ugostiteljski objekti i druga maloprodajna mjesta koje radi prodaje krajnjim potrošačima drže cigarete) uvažavajući posebnosti odredbi koje uređuju obvezu obračuna razlike trošarine kod povećanja visine trošarine i/ili povećanja maloprodajne cijene cigareta,
 
 • proizvođač trošarinskih proizvoda izvan sustava odgode iz članka 69. Zakona o trošarinama (proizvođač piva, vina, etilnog alkohola, međuproizvoda i ostalih pića dobivenih vrenjem za komercijalne svrhe),
 
 • mali proizvođač vina (osoba iz članka 67. Zakona o trošarinama), podnosi papirnati PUR,
 
 • mali proizvođač jakog alkoholnog pića (osoba iz članka 68. Zakona o trošarinama), podnosi papirnati PUR,
 
 • opskrbljivač električnom energijom (osoba iz članka 94. stavka 1. točke 1. i  2. Zakona o trošarinama),
 
 • opskrbljivač prirodnim plinom i ostalim plinovima iz KN 2711 29 00 (osoba iz članka 96. stavka 1. točke 1. i  2. Zakona o trošarinama),
 
 • isporučitelj krutih goriva (ugljen, koks, lignit) – osoba iz članka 98. stavka 1. točke 1. i stavka 2. točke 1. Zakona o trošarinama,
 
 • krajnji potrošač krutih goriva (ugljen, koks i lignit) – osoba iz članka 98. stavka 2. točke 2. Zakona o trošarinama,
 
 • proizvođač koji proizvedenu električnu energiju koristi za vlastite potrebe (članak 94. stavak 1. točka 3. Zakona o trošarinama),
 
 • proizvođač plina kada proizvedeni prirodni plin koristi za vlastitu potrošnju (članak 96. stavak 1. točka 3. Zakona o trošarinama).
           
Za detaljno sagledavanje uvjeta za stjecanje odgovarajućih statusnih odobrenja i obveza koje proizlaze iz poslovanja sa trošarinskim proizvodima upućujemo vas na odredbe Zakona o trošarinama i Pravilnika o trošarinama. 
Ako nabavljam trošarinske proizvode puštene u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske što podrazumijeva da je na iste plaćena trošarina, da li sam obvezan podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika?
Sukladno članku 58. stavak 6. Pravilnika o trošarinama, osobe koje nabavljaju trošarinske proizvode puštene u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske i koriste ih za svoje potrebe ili ih dalje prodaju na teritoriju RH ili ih otpremaju u drugu državu članicu ili u izvoz, nemaju obvezu podnošenja prijave za upis u registar trošarinskih obveznika.