Kretanje trošarinskih proizvoda

OPĆA PRAVILA KRETANJA TROŠARINSKIH PROIZVODA UNUTAR EU
 
Kretanje trošarinskih proizvoda (alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine i energenti) 
između država članica Europske unije podliježe specifičnim „EU pravilima“ odnosno harmonizirano je na razini Europske unije u pogledu  općih uvjeta i pravila kretanja te nadzora kretanja trošarinskih proizvoda između država članica Europske unije – njihova je primjena jedinstvena na unutarnjem europskom tržištu. Pravni temelj za uspostavu harmoniziranog sustava kretanja i nadzora kretanja trošarinskih proizvoda unutar Europske unije predstavlja Direktiva Vijeća 2008/118/EZ (Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općem sustavu trošarina i koja ukida Direktivu 92/12/EEZ, SL L 9, 14.1.2009., str. 12.). Direktiva Vijeća 2008/118/EZ je temeljni europski propis kojim se uređuje opći okvir trošarinskog oporezivanja
(primjerice kategorije proizvoda koje podliježu trošarinama – trošarinski proizvodi; zajednička pravila proizvodnje, skladištenje i kretanja trošarinskih proizvoda; nastanak i naplativost porezne obveze).
 
Sukladno općim odnosno harmoniziranim pravilima kretanja i nadzora kretanja, trošarinski proizvodi se između država članica Europske unije mogu kretati:
 
  • u sustavu odgode plaćanja trošarine (porezni sustav u kojem je obveza plaćanja trošarina odgođena) između gospodarstvenika s odgovarajućim trošarinskim statusom temeljem odobrenja tijela nadležnog za trošarine (porezne ili carinske uprave ovisno o državi članici), uz primjenu računalnog sustava - Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda / EMCS sustava (engl. Excise Movement and Control System/EMCS) ili
 
  • izvan sustava odgode plaćanja trošarine kada se radi o kretanju trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju (to jest na koje je trošarina već obračunata i/ili plaćena), pri čemu razlikujemo: 
 
  • kretanje trošarinskih proizvoda u komercijalne svrhe između gospodarstvenika
 
  • prodaju na daljinu (prodaja trošarinskih proizvoda fizičkoj osobi u drugoj državi članici Europske unije) te
 
  • unos trošarinskih proizvoda u putničkom prometu unutar Europske unije od strane fizičke osobe – putnika.
 
Opća pravila koja uređuju kretanje i nadzor kretanja trošarinskih proizvoda prenesena su u nacionalno trošarinsko zakonodavstvo i sadržana su u bitnome u odredbama Poglavlja XIII. Zakona o trošarinama („Narodne novine“, br. 106/2018 i 121/2019) te odredbama Poglavlja VIII. Pravilnika o trošarinama („Narodne novine“, br. 1/2019 i 1/2020). Republika Hrvatska primjenjuje EMCS sustav i na kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine na teritoriju RH (nacionalna kretanja), izuzev situacija u kojima se primjenjuju pojednostavnjenja.
 
Za svako kretanje trošarinskih proizvoda između država članica Europske unije mora biti ispostavljena propisana dokumentacija:
 
  • elektronički trošarinski dokument (e-TD) za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine uz primjenu EMCS sustava
   
Pošiljku prilikom kretanja između država članica Europske unije mora pratiti:
 
  • papirnati ispis e-TD-a ili bilo koji komercijalni dokument (npr. otpremnica) u kojem je jasno navedena jedinstvena referentna oznaka (engl. Administrative reference code/ARC) e-TD-a - za kretanja u sustavu odgode plaćanja trošarine
 
  • 2. i 3. primjerak PPTD-a.
 
Za kretanja trošarinskih proizvoda kod prodaje na daljinu nije propisan standardizirani prateći trošarinski dokument, već pošiljku prate uobičajene komercijalne isprave.
 
Ovisno o načinu na koji će se trošarinski proizvoditi otpremati/unositi potrebno je zadovoljiti sve propisane preduvjete i uvjete za takav način kretanja.
 
Opće je pravilo da se trošarinski proizvodi oporezuju u državi članici u kojoj se puštaju u potrošnju (u načelu u državi članici odredišta). Izuzetak od tog općeg pravila je unos trošarinskih proizvoda u putničkom prometu unutar Europske unije od strane fizičke osobe – putnika (davanja se plaćaju u državi članici u kojoj su trošarinski proizvodi kupljeni).

PROŠIRENJE PRIMJENE EMCS SUSTAVA OD 13.2.2023.
 
U skladu s izmjenama europskog trošarinskog zakonodavstva, a koje su prenesene u nacionalno zakonodavstvo zadnjim izmjenama Zakona o trošarinama (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama, „Narodne novine“, broj 144/2021.), primjena EMCS sustava se od 13. veljače 2023. godine proširuje na EU kretanja trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju između gospodarstvenika (EMCS faza 4.0), što označava prelazak s papirnatog postupanja temeljem pojednostavnjenog papirnatog pratećeg trošarinskog dokumenta (PPTD-a) na elektroničko podnošenje propisane dokumentacije (e-PPTD-a od strane pošiljatelja odnosno potvrde o primitku od strane primatelja, uz obvezu uključenim dionicima – pošiljateljima/primateljima - prethodne registracije i ishođenja odgovarajućeg statusa pri tijelu nadležnom za trošarine). Proširena primjena EMCS sustava obuhvatiti će i EU kretanja potpuno denaturiranog alkohola (nova šifra trošarinskog proizvoda - S600).
 
e-Poslovanje će se početi primjenjivati od 13. veljače 2023. godine, uz prijelazno razdoblje (do 31.12.2023.) za zatvaranje u papirnatom obliku kretanja koja su započeta prije 13. veljače 2023. godine.
 
Zadnjim se izmjenama Zakona o trošarinama primjena EMCS sustava proširuje također na nacionalna kretanja od mjesta uvoza u sustavu odgode plaćanja trošarine (sukladno nacionalnoj odluci, kao mjera administrativnog pojednostavnjenja za gospodarstvenike, te kao mjera boljeg nadzora kretanja trošarinskih proizvoda u realnom vremenu). Do početka primjene EMCS sustava, koja je planirana 13. veljače 2023. (primjena zahtijeva prilagodbu aplikativnog rješenja), ostati će na snazi važeće postupanje temeljem papirnatog ispisa uvozne carinske deklaracije odnosno temeljem carinske deklaracije u obliku unosa u evidencije deklaranta („papirnati postupak“).