Kretanje trošarinskih poizvoda

Koji su uvjeti za korištenje EMCS sustava?
Korištenje EMCS sustava omogućeno je gospodarskim subjektima koji ispunjavaju sve formalne – zakonske i tehničke uvjete.
 
Gospodarski subjekt je dužan podnijeti prijavu za upis u Registar trošarinskih obveznika (najkasnije osam dana prije početka poslovanja s trošarinskim proizvodima) i svu propisanu dokumentaciju nadležnom carinskom  uredu (carinski ured nadležan prema sjedištu, sjedištu podružnice, odnosno prebivalištu gospodarskog subjekta; prijava i dokumentacija se podnose putem sustava e-Trošarine: https://ecarina.carina.hr/etrosarine ) te ishoditi odobrenje za poslovanje u sustavu odgode plaćanja trošarine u odgovarajućem trošarinskom statusu. Po izvršnosti odobrenja nadležni carinski ured upisuje gospodarskog subjekta/trošarinskog obveznika u nacionalni SEED registar pri čemu se istom dodjeljuje trošarinski broj (engl. excise number) za odobreni status (skreće se pozornost da se ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta dodjeljuje trošarinski broj za odobreni status, te zasebno trošarinski broj za svako odobreno trošarinsko skladište). Trošarinski broj je identifikacijska oznaka gospodarskog (trošarinskog) subjekta temeljem koje je moguće započeti i završiti postupak u EMCS sustavu.
 
U svrhu primjene EMCS sustava trošarinski obveznici mogu koristiti:
 
 • web servis Carinske uprave - EMCS web aplikaciju  
(EMCS web aplikaciji trošarinski obveznici mogu pristupiti preko mrežne stranice Carinske uprave: https://e-carina.carina.hr/emcs/)

ili
 
 • vlastiti IT sustav kompatibilan s EMCS sustavom te se kao vanjski korisnici povezati s Informacijskim sustavom Carinske uprave (IS CU).
 
Za oba načina korištenja (pristupa) EMCS sustava trošarinski obveznik je dužan prijaviti/registrirati se kao korisnik usluga e-Carine - EMCS sustava, putem G2B servisa, i u tu svrhu odrediti i administratora. Bitno je istaknuti da je dodijeljeni trošarinski broj osnova odnosno preduvjet za registraciju trošarinskog obveznika u G2B sustavu. Trošarinski obveznik je u svrhu registracije dužan prethodno pribaviti odgovarajući potpisni i/ili pristupni digitalni certifikat kojeg izdaje Financijska agencija – FINA.  Detalji o načinu prijave dostupni su na internetskim stranicama Carinske uprave na poveznici: https://carina.gov.hr/istaknute-teme/e-carina/g2b-servis/2450 , a za podršku u tom segmentu gospodarski subjekti se mogu obratiti Helpdesk-u Carinske uprave (https://carina.gov.hr/istaknute-teme/e-carina/helpdesk/2913 ).
Može li pošiljatelj podnijeti elektronički trošarinski dokument (e-TD) prije datuma otpreme trošarinskih proizvoda?
Pošiljatelj (ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta u slučaju nacionalnih kretanja, odnosno ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj u slučaju EU kretanja) može podnijeti  nacrt e-TD-a najranije sedam dana prije datuma otpreme trošarinskih proizvoda naznačenog u e-TD-u, a najkasnije na dan otpreme.
Postoji li mogućnost naknadnog podnošenja e-TD-a (nakon otpreme trošarinskih proizvoda iz trošarinskog skladišta)?
Naknadno podnošenje e-TD-a je moguće samo u situacijama kada je kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine zbog nedostupnosti računalnog sustava (računalni sustav Carinske uprave i/ili pošiljatelja) započeto uz primjenu rezervnog postupka, odnosno uz primjenu propisanog papirnatog dokumenta. Kada  računalni sustav postane dostupan, pošiljatelj je u obvezi podnijeti nacrt e-TD-a odmah, te u istom navesti oznaku naknadnog unosa. Kada računalni sustav Carinske uprave potvrdi podatke u e-TD-u, taj dokument zamjenjuje papirnati dokument.
Je li moguće otkazati e-TD nakon što su trošarinski proizvodi napustili trošarinsko skladište otpreme?
Navedena mogućnost nije propisana trošarinskim zakonodavstvom. Pošiljatelj (ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta) može otkazati e-TD samo pod uvjetom da trošarinski proizvodi nisu napustili trošarinsko skladište otpreme odnosno sve dok trošarinski proizvodi nisu u sustavu odgode plaćanja trošarine otpremljeni iz trošarinskog skladišta. U slučaju kada pošiljatelj posluje u statusu registriranog pošiljatelja, pri čemu je mjesto otpreme mjesto uvoza, otkazivanje je moguće pod uvjetom da registrirani pošiljatelj nije otpremio trošarinske proizvode odmah nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet.
Koji je zakonski rok za podnošenje potvrde o primitku putem EMCS sustava?
Primatelj (ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta/registrirani primatelj/povremeno registrirani primatelj) podnosi putem EMCS sustava potvrdu o primitku odmah, a najkasnije petog radnog dana nakon primitka trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine. Navedeno vrijedi i za ovlaštene držatelj trošarinskog skladišta, odnosno registrirane primatelje koji imaju odobrenje nadležnog carinskog ureda za primanje trošarinskih proizvoda na mjestu direktne isporuke.
U slučaju otpreme trošarinskih proizvoda (u sustavu odgode plaćanja trošarine) u izvoz, koji se carinski ured navodi u e-TD-u, izvozni ili izlazni?
U slučaju kretanja u izvoz u e-TD-u se uvijek navodi šifra carinskog ureda izvoza odnosno carinskog ured kojem će biti podnesena izvozna carinska deklaracija (primjerice RGP ili kontrolno mjesto koje ima rolu carinskog ureda izvoza).
Međutim u slučaju izvoznog carinjenja podnošenjem carinske deklaracije unosom podataka u evidencije deklaranta, u e-TD-u se navodi šifra carinskog ureda navedenog u odobrenju za podnošenje carinske deklaracije unosom podataka u evidencije deklaranta.  U tom je slučaju pošiljatelj ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, koji ujedno ima i odobrenje mjesta za podnošenje robe carini te se postupak izvoznog  carinjenja obavlja iz njegovih prostora; pošiljatelj podnosi u nizu e-TD putem EMCS sustava te izvoznu carinsku deklaraciju putem ECS sustava. Napominje se da je postupak izvoza podnošenjem carinske deklaracije unošenjem podataka  u evidencije deklaranta za trošarinske proizvode  moguć samo u situacijama kada se ne podnosi deklaracija prije otpreme, izvozni carinski ured je i izlazni carinski ured i  kada se izvoz odvija samo u jednoj državi članici (izravni izvoz) odnosno kada se radi o nacionalnom kretanju.
Koji carinski ured se navodi u potvrdi o primitku koja se podnosi putem EMCS sustava?
Primatelj (ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta/registrirani primatelj/povremeno registrirani primatelj) u potvrdi o primitku koju podnosi putem EMCS sustava navodi šifru svog nadležnog carinskog ureda (npr. HR030147 – CU Zagreb,  HR060143 -  CU Rijeka, HR070149 CU –Osijek, HR080144 – CU Split...).
Što je JRO?
JRO ili jedinstvena referentna oznaka (engl. Administrative Reference Code / ARC) je jedinstvena oznaka elektroničkog trošarinskog dokumenta (e-TD-a) kao temeljnog dokumenta za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine. e-TD (poruka IE801) koji sadrži JRO je dokument kojim se dokazuje da se u njemu navedene vrste i količine trošarinskih proizvoda kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine.
Što je lokalni referentni broj (LRN)?
Lokalni referentni broj tzv. LRN (engl. Local Reference Number) je serijski broj kojeg pošiljatelj dodjeljuje e-TD-u prema svojim evidencijama i koji na jedinstven način određuje e-TD odnosno pošiljku trošarinskih proizvoda u evidenciji gospodarskog subjekta/trošarinskog obveznika i mora biti jedinstven. S obzirom da je jedinstven pošiljatelj ga NE SMIJE ponovno koristiti za nova kretanja odnosno primjerice u slučaju otkazivanja kretanja i podnošenja novog e-TD-a. Radi se o alfanumeričkom podatku maksimalne duljine 22 znaka.
Što znači ako je status e-TD-a 'Prihvaćeno'?
Status 'Prihvaćeno' je početni status e-TD-a koji označava da je nacrt e-TD-a kojeg je pošiljatelj podnio putem EMCS sustava prošao formalno-logičku validaciju te da mu je dodijeljena jedinstvena referentna oznka (JRO).
Na koji način mogu provjeriti je li trošarinski broj primatelja u drugoj državi članici Europske unije važeći?
Valjanost trošarinskog broja gospodarskog subjekta/trošarinskog obveznika u drugoj državi članici Europske unije kojem namjeravate isporučiti trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine možete provjeriti putem internetske stranice Europske komisije - SEED on Europa (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/seed/seed_home.jsp) u dijelu SEED - provjera trošarinskih brojeva na poveznici:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/seed/seed_consultation.jsp?Lang=hr

Na portalu osim informacije o tome je li trošarinski broj kojeg provjeravate važeći ili nije, dobivate, u slučaju da je trošarinski broj važeći, i ograničeni skup podataka o trošarinskom obvezniku kao što su:
 
 • 'Ovlaštenje' - status trošarinskog obveznika (radi li se primjerice o ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta ili registriranom primatelju ili povremeno registriranom primatelju ili registriranom pošiljatelju),
 • 'Kategorija' - šifra trošarinskih proizvoda za koju trošarinski obveznik posjeduje odobrenje, jedna ili više,  i njezin opis naveden pod 'opis proizvoda' (npr. W200 -  mirna vina i ostala mirna pića dobivena vrenjem),
 • 'Direktna isporuka' - ako trošarinski obveznik posjeduje odobrenje nadležnog tijela za isporuku trošarinskih proizvoda na mjestu direktne isporuke biti će navedena oznaka direktne isporuke odnosno 'Da'.

Valjanost trošarinskog broja gospodarskog subjekta/trošarinskog obveznika možete također uvijek provjeriti u komunikaciji s vašim nadležnim carinskim uredom ili Trošarinskim uredom za vezu.
Koji dokument prati pošiljku trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju kada se isti otpremaju u izvoz?
U slučaju kretanja trošarinskih proizvoda koji su pušteni u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske, a otpremaju se u mjesto na teritoriju Republike Hrvatske na kojem napuštaju teritorij Europske unije (izvoz), ne primjenjuje se EMCS sustav jer se ne radi o otpremi u sustavu odgode plaćanja trošarine stoga nema obveze ispostavljanja e-TD-a. Načelno u slučaju kada se trošarinski proizvodi ne otpremaju iz trošarinskog skladišta ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta smatra se da se trošarinski proizvodi kreću izvan sustava odgode plaćanja trošarine. S aspekta primjene trošarinskih propisa izvoz trošarinskih proizvoda s plaćenom trošarinom ne implicira obvezu prilaganja računa o nabavi tih proizvoda, a kretanje se odvija uz uobičajene komercijalne isprave obzirom da trošarinskim zakonodavstvom nije propisana posebna dokumentacija koja bi pratila takva kretanja, dok se sam izvozni postupak provodi u skladu s carinskim propisima.
Na koji način mogu otpremiti trošarinske proizvoda na sajam u drugu državu članicu Europske unije?
Otprema trošarinskih proizvoda iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu Europske unije u kojoj će se održati sajam, ovisno o statusu robe, moguća je:
 
 • u sustavu odgode plaćanja trošarine (uz e-TD), što podrazumijeva da organizator sajma ili primatelj u toj državi članici ima odobrenje za zaprimanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine ili
 • s plaćenom trošarinom (uz PPTD), uz obvezu pošiljatelja da ispuni propisane uvjete vezano uz najavu otpreme pošiljke,

pri čemu postupanje s trošarinskim proizvodima ovisi poglavito o procedurama propisanim u državi članici odredišta u kojoj će se održati sajam i mora biti u skladu s istima u odnosu na modalitete isporuke na sajam, mogućnost prodaje i ostale obveze koje proizlaze iz trošarinskog zakonodavstva, kao i propisa o porezu na dodanu vrijednost (PDV-u) te države članice.
Veleposlanstvo akreditirano u Republici Hrvatskoj je za svoj nacionalni dan dobilo donaciju alkoholnih pića u državi članici Europske unije – svojoj matičnoj zemlji. Je li potrebna ikakva potvrda za unos tih pića u Republiku Hrvatsku te koje su propisane procedure s aspekta trošarinskog zakonodavstva?
Oslobođenje od plaćanja trošarine na trošarinske proizvode koji se isporučuju diplomatskim i konzularnim predstavništvima, posebnim misijama, međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima Europske unije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, kao i oružanim snagama drugih država članica Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) propisano je člankom 35. Zakona o trošarinama („Narodne novine“, br. 106/2018 i 121/2019).

Zakon o trošarinama, u odnosu na oslobođenja u okviru diplomatskih i konzularnih odnosa, propisuje da se trošarina ne plaća na trošarinske proizvode koji su namijenjeni za:
 
 • službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih misija akreditiranih u Republici Hrvatskoj pod uvjetom uzajamnosti, osim konzularnih predstavništava koje vode počasni konzularni dužnosnici
 • osobne potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih misija akreditiranih u Republici Hrvatskoj (uz uvjet uzajamnosti).
 
Uvjeti, način i postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza, odnosno:
 
 • poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem u tekstu: PDV) i
 • trošarina,

pri nabavi trošarinskih proizvoda u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi članici Europske unije za naprijed navedene namjene uređeni su Pravilnikom o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije („Narodne novine“, br. 81/2015, 1/2017 i 126/2019; u daljnjem tekstu: Pravilnik) koji je dostupan na internetskim stranicama Carinske uprave na poveznici:
https://carina.gov.hr/pravilnik-o-postupku-ostvarivanja-oslobodjenja-od-placanja-poreza-za-diplomatska-i-konzularna-predstavnistva-institucije-i-tijela-europske-unije-te-medjunarodne-organizacije/2575

 U konkretnom slučaju iz upita, a u skladu s odredbama Pravilnika, oslobođenje od plaćanja trošarine i PDV-a za isporuke trošarinskih proizvoda (alkoholnih pića) pod uvjetima koji su propisani Pravilnikom, mogu ostvarivati, između ostalog, za službene potrebe diplomatska i konzularna predstavništva i posebne misije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osim konzulata kojima rukovode počasni konzularni službenici, uz uvjet uzajamnosti.
 
Pravilnik nadalje, za situacije nabave dobara odnosno trošarinskih proizvoda u drugoj državi članici Europske unije, propisuje da ako osoba – diplomatsko i konzularno predstavništvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ima pravo na oslobođenje od plaćanja poreza (trošarine i PDV-a) pri nabavi trošarinskih proizvoda u drugoj državi članici, isporučitelju u drugoj državi članici dostavlja ovjerenu Potvrdu o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i/ili trošarine iz Priloga II. Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. kojom se utvrđuju provedbene mjere za Direktivu 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 77 od 23.3.2011., str.1).
 
Navedena potvrda sastavni je dio Pravilnika, a otisnuta je na hrvatskom i engleskom jeziku. U skladu s odredbama Pravilnika osoba koja ima pravo na oslobođenje podnosi Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, Diplomatskom protokolu na ovjeru potvrdu u tri primjerka, kao i dokument o narudžbi.
 
Osoba koja ostvaruje pravo na oslobođenje dostavlja dva primjerka ovjerene Potvrde o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i/ili trošarine (papirnati dokument) isporučitelju/pošiljatelju u drugoj državi članici prije otpreme trošarinskih proizvoda. Jedan primjerak ovjerene potvrde isporučitelj/pošiljatelj zadržava za svoju evidenciju  (istu je u obvezi čuvati u skladu s pravnim odredbama koje se primjenjuju u njegovoj državi članici), a drugi primjerak prati pošiljku odnosno kretanje trošarinskih proizvoda i isporučitelj/pošiljatelj ga je u obvezi priložiti uz tiskanu inačicu elektroničkog trošarinskog dokumenta (krat. e-TD, engl. e-AD) ili komercijalni dokument koji sadrži jedinstvenu referentnu oznaku (krat. JRO, engl. ARC) e-TD-a – ako se pošiljka kreće u sustavu odgode plaćanja trošarine, odnosno drugi dokument u skladu s posebnim propisom koji uređuje trošarine.

Naime, otprema trošarinskih proizvoda iz jedne države članice Europske unije osobi u drugoj državi članici koja ostvaruje pravo na oslobođenje, u pravilu se odvija u sustavu odgode plaćanja trošarine uz primjenu EMCS sustava (engl. Excise Movement and Control System - EMCS). Pošiljatelj je osoba s trošarinskim statusom ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta (engl. authorised warehousekeeper) ili registriranog pošiljatelja (engl. registered consignor; u praksi ovaj slučaj je rijetkost). Pošiljatelj je za otpremu trošarinskih proizvoda  u sustavu odgode plaćanja trošarine primatelju iz članka 35. Zakona o trošarinama, odnosno osobi koja ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja trošarine dužan ispostaviti e-TD koji podnosi uz primjenu EMCS sustava. U e-TD-u pošiljatelj navodi šifru odredišta '5-izuzeti primatelj' (engl. exempted consignee). Pošiljku uz tiskanu inačicu e-TD-a ili komercijalni dokument koji sadrži jedinstvenu referentnu oznaku e-TD-a mora pratiti i jedan primjerak naprijed spomenute potvrde.
 
Nadalje, osoba koja ostvaruje pravo na oslobođenje, kada prima iz druge države članice Europske unije trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine, u obvezi je potvrditi primitak trošarinskih proizvoda podnošenjem pisane obavijesti o primitku trošarinskih proizvoda koju, uz potvrdu o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i/ili trošarine, dostavlja nadležnom područnom carinskom uredu (Područni carinski ured Zagreb) najkasnije petog radnog dana nakon primitka trošarinskih proizvoda radi ostvarivanja oslobođenja od plaćanja trošarine. Navedena obavijest o primitku je sastavni dio Pravilnika.

Ako se nabavljaju trošarinski proizvodi koji su u drugoj državi članici Europske unije već pušteni u potrošnju, tada isporučitelj/pošiljatelj drugi primjerak potvrde o oslobođenju prilaže uz ostalu relevantnu dokumentaciju koja prati pošiljku odnosno kretanje tih trošarinskih proizvoda.
 
 
Koji je propisani prateći dokument za kretanje potpuno denaturiranog alkohola između država članica Europske unije?
Prateći dokument za kretanje potpuno denaturiranog alkohola između država članica Europske unije propisan je Uredbom Komisije (EEZ) br. 3649/92 od 17. prosinca 1992. o pojednostavnjenom popratnom dokumentu za kretanje unutar Zajednice proizvoda podložnih trošarinama koji su bili pušteni u potrošnju u državi članici otpreme (SL L 369, 18.12.1992., str. 18.), koja je izravno primjenjiva u svim državama članicama Europske unije. Radi se o pojednostavnjenom pratećem dokumentu (pojednostavnjeni papirnati prateći trošarinski dokument/PPTD; engl. simplified accompanying document/SAAD/SAD).

Uredba, između ostalog, propisuje da se kao pojednostavnjeni prateći dokument može/mogu koristiti:
 
 • obrazac iz Priloga Uredbi u skladu s napomenama za popunjavanje  (čl. 2. st. 1. Uredbe)
 • komercijalni dokumenti, npr. računi, dostavnice, tovarni listovi, i tako dalje, pod uvjetom da sadrže iste podatke kao i obrazac dokumenta iz Priloga Uredbi i da vrsta podataka utvrđena brojem odgovara broju polja tog obrasca (čl. 2. st. 2. Uredbe).

Pojednostavnjeni prateći dokument se sukladno Uredbi izdaje u tri primjerka.
Uredba je objavljena na mrežnim stranicama Carinske uprave na poveznici:
https://carina.gov.hr/propisi-i-sporazumi/trosarinsko-postupanje/eu-trosarinski-propisi/opci-sustav-trosarina/kretanje-trosarinskih-proizvoda-unutar-zajednice-sa-placenom-trosarinom/8264
Jesu li, u slučaju kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine između država članica EU, otpremnica ili CMR s navedenim brojem e-TD-a jednakovrijedan dokument kao i papirnati primjerak e-TD-a?
Direktiva Vijeća 2008/118/EU od 16. prosinca 2008. godine o općem sustavu trošarina (Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008 o općem sustavu trošarina i koja ukida Direktivu 92/12/EEZ, SL L 9, 14. 1. 2009., str. 12.) predstavlja temeljni europski propis kojim se uređuje opći okvir trošarinskog oporezivanja i postupanja, kao i opća pravila kretanja trošarinskih proizvoda unutar Europske unije.

Direktiva u članku 21. stavku 6. propisuje prateći dokument za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine između država članica Europske unije, koji može biti ili tiskana inačica (papirnati ispis) elektroničkog trošarinskog dokumenta (e-TD-a) ili bilo koji komercijalni dokument u kojem je jasno navedena jedinstvena referentna oznaka (engl. Administrative reference code/ARC) e-TD-a. Dužnost je pošiljatelja da osigura da tijekom kretanja pošiljku prati taj dokument (u jednom ili drugom obliku). Taj se dokument mora na zahtjev predočiti nadležnim tijelima tijekom kretanja u sustavu odgode plaćanja trošarine.

Direktiva je dostupna na internetskim stranicama Carinske uprave na poveznici:
https://carina.gov.hr/propisi-i-sporazumi/trosarinsko-postupanje/eu-trosarinski-propisi/opci-sustav-trosarina/horizontalna-trosarinska-direktiva/8260

Svaka je država članica EU preuzela u svoje nacionalno trošarinsko zakonodavstvo odredbe Direktive Vijeća 2008/118/EU.

Slijedom iznesenog, potvrđujemo da tijekom kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine između država članica Europske unije, pošiljku može pratiti komercijalni dokument (npr. otpremnica ili CMR) s naznačenom jedinstvenom referentnom oznakom e-TD-a (kojeg je pošiljatelj podnio za to kretanje putem EMCS sustava) umjesto papirnatog ispisa e-TD-a. Oba su dokumenta propisani prateći dokumenti za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine između država članica Europske unije.