Trošarinsko skladište

Da li se u trošarinskom skladištu, osim trošarinskih proizvoda, mogu proizvodit i drugi proizvodi?
U trošarinskom skladištu se mogu proizvoditi, prerađivati i obrađivati samo trošarinski proizvodi, a drugi proizvodi samo ukoliko su nusproizvodi te djelatnosti. Zadržavanje tih drugih proizvoda u trošarinskom skladištu je dozvoljeno samo uz prethodno odobrenje carinskog ureda nadležnog prema sjedištu pravne osobe, sjedištu podružnice, odnosno prebivalištu fizičke osobe u Republici Hrvatskoj navedeno u trošarinskom odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište.
 
U trošarinskom skladištu dozvoljeno je izvoditi i druge radnje s trošarinskim proizvodima samo uz prethodno odobrenje nadležnog carinskog ureda navedeno u trošarinskom odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište.
Pod kojim uvjetima se u trošarinskom skladištu raspolaže sa sirovinama i poluproizvodima te opremom?
U trošarinskom skladištu se mogu nalaziti samo one sirovine i poluproizvodi te drugi proizvodi koji su potrebni za proizvodnju, preradu i obradu trošarinskih proizvoda. Zadržavanje tih sirovina, odnosno poluproizvoda te drugih proizvoda u trošarinskom skladištu je dozvoljeno samo uz prethodno odobrenje nadležnog carinskog ureda navedeno u trošarinskom odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište.

U trošarinskom skladištu može se nalaziti samo oprema koja je neophodna za obavljanje trošarinske djelatnosti.

 
Koje uvjete mora ispuniti trošarinsko skladište vezano uz mjeriteljske zahtjeve?

Trošarinsko skladište mora biti opremljeno mjernim sustavima za dinamičko i neprekidno mjerenje količina kapljevina različitih od vode i/ili mjernim posudama i spremnicima s odgovarajućom opremom kojom je moguće jednoznačno odrediti obujam medija u mjernoj posudi ili spremniku i/ili mjerilima mase, a ovisno o vrsti trošarinskih proizvoda za koju su namijenjena. Sva mjerila koja će se koristiti za ovu svrhu moraju biti zakonita mjerila koja propisuje i ovjerava državno tijelo nadležno za mjeriteljstvo. Mišljenje državnog tijela nadležnog za mjeriteljstvo o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima može se prihvatiti kao isprava koja dokazuje ispunjenje propisanih uvjeta.

Da li se u trošarinskom skladištu mogu obavljati proizvodne radnje s više kategorija trošarinskih proizvoda?
U istom trošarinskom skladištu se može proizvoditi, prerađivati i obrađivati samo jedna kategorija trošarinskih proizvoda (alkohol i alkoholna pića ili duhanske prerađevine ili energenti).
Da li se u trošarinskom skladištu može skladištiti više kategorija trošarinskih proizvoda?
U trošarinskom skladištu se može skladištiti više kategorija trošarinskih proizvoda uz uvjet da se skladište fizički odvojeno prema kategoriji, vrsti i po trgovačkom nazivu trošarinskih proizvoda prema tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife. Zadržavanje drugih proizvoda u trošarinskom skladištu je dozvoljeno samo uz prethodno odobrenje nadležnog carinskog ureda navedeno u trošarinskom odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište.
Da li se na istoj lokaciji više ovlaštenih držatelja trošarinskih skladišta može skladištiti trošarinske proizvode?
Na istoj lokaciji više ovlaštenih držatelja trošarinskih skladišta može skladištiti trošarinske proizvode pod uvjetom da svaki pojedini ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ishodi trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište te da svako trošarinsko skladište bude odvojeno i vidno označeno.
Da li više ovlaštenih držatelja trošarinskih skladišta trošarinske proizvode mogu skladištiti na istom mjestu?
Ne. Iznimno, nadležni carinski ured može, kada to zahtijevaju tehničko-tehnološke posebnosti skladišta, odobriti da više ovlaštenih držatelja trošarinskih skladišta koji skladište energente, iste skladište zajedno na istom mjestu pod uvjetom da se radi o energentima iste vrste. Pod energentima iste vrste smatraju se energenti koji su razvrstani u istu tarifnu oznaku Kombinirane nomenklature carinske tarife s podbrojem od najmanje osam znamenki i iste su kvalitete i osobina. U ovom slučaju ovlašteni držatelji trošarinskih skladišta koji skladište energente zajedno za plaćanje trošarine i ispunjavanje drugih obaveza iz trošarinskog odobrenja odgovaraju solidarno.
Da li ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može u trošarinskom skladištu skladištiti trošarinske proizvode u vlasništvu drugih osoba?
Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može, uz posebno odobrenje nadležnog carinskog ureda, u svom trošarinskom skladištu skladištiti trošarinske proizvode u vlasništvu jedne ili više osoba koje nemaju trošarinsko odobrenje. U tom slučaju ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta je odgovoran za ispunjavanje svih obveza iz trošarinskog odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, uključujući i plaćanje trošarine.
Da li se u trošarinskom skladištu mogu skladištiti trošarinski proizvodi na koje je plaćena trošarina?
U trošarinskom skladištu se mogu skladištiti trošarinski proizvodi na koje je plaćena trošarina pod uvjetom da iste proizvođač upotrijebi za proizvodnju novih trošarinskih proizvoda, a nakon čega je moguće ostvariti povrat plaćene trošarine.
 
Da li se isti prostor može koristiti kao trošarinsko i carinsko skladište za energente?
Načelno, isti spremnici namijenjeni za smještaj energenata mogu biti odobreni kao prostor carinskog skladišta te ujedno i trošarinskog skladišta uz uvjet da u knjigovodstvenim evidencijama o robi obavezno moraju biti iskazani podaci o zajedničkom skladištenju domaće i strane robe.