Obavijest pravnim i fizičkim osobama koje posluju ili činjenično ili pravno raspolažu s energentima i proizvodima koji ne podliježu nadzoru putem EMCS sustava

Posebne mjere nadzora - općenito

Republika Hrvatska primjenjuje posebne mjere nadzora nad:
 • energentima iz tarifnih oznaka KN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, 2709 00 10, 3403 11 00, 3403 19 10, 3403 19 20, 3403 19 80, 3403 91 00, 3403 99 00,
 • proizvodima iz tarifne oznake KN 3814 00 90 i
 • proizvodima iz tarifne oznake KN 3826 00 90
kada im namjena nije pogon ili grijanje (u daljnjem tekstu: energenti i proizvodi koji ne podliježu nadzoru putem EMCS sustava[1]).
Te su mjere propisane Zakonom o trošarinama („Narodne novine“, br. 106/2018, 121/2019 i 144/2021) i odnose se na nadzor proizvodnje, prerade, skladištenja i kretanja te robe kada je u komercijalnom prijevozu u rasutom stanju, odnosno kada se prevozi kao nezapakirani proizvod u kontejnerima ili ISO-spremnicima, neovisno o zapremnini.
Posebne mjere nadzora kretanja odnose se na robu koja se unosi iz ili otprema u druge države članice Europske unije, kao i na situacije kada se pošiljka prilikom kretanja između dvije države članice Europske unije samo fizički prevozi preko teritorija Republike Hrvatske, uključujući izvozna kretanja (u kom slučaju pošiljka ulazi na teritorij Republike Hrvatske iz druge države članice Europske unije) ili situacije kada se pošiljka kreće od mjesta uvoza u Hrvatskoj u drugu državu članicu.

Posebne mjere nadzora - obuhvat

U okviru posebnih mjera nadzora, hrvatsko trošarinsko zakonodavstvo propisuje obveze pravnim i fizičkim osobama koje namjeravaju poslovati s energentima i proizvodima koji ne podliježu nadzoru putem EMCS sustava, kako slijedi:

1.     Obveza registracije i obveza ishođenja posebnog odobrenja pri Carinskoj upravi (odnosi se na pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj), kao i obveza vođenja evidencije o toj robi,
2.     Obveza obavještavanja Carinske uprave o:
 • namjeravanom unosu u Republiku Hrvatsku energenata i proizvoda koji ne podliježu nadzoru putem EMCS sustava,
 • namjeravanoj otpremi iz Republike Hrvatske energenata i proizvoda koji ne podliježu nadzoru putem EMCS sustava,
 • namjeravanom prijevozu preko teritorija Republike Hrvatske energenata i proizvoda koji ne podliježu nadzoru putem EMCS sustava,
kao i prateći dokument za kretanje robe koja se unosi u ili otprema iz Republike Hrvatske, odnosno koja se prevozi preko teritorija Republike Hrvatske.
Te se obveze odnose samo na EU kretanja energenata i proizvoda koji ne podliježu nadzoru putem EMCS sustava (roba Unije).

1. Obveza registracije i obveza ishođenja posebnog odobrenja

Svaka pravna ili fizička osoba sa sjedištem odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja namjerava:

•    poslovati s energentima i proizvodima koji ne podliježu nadzoru putem EMCS sustava ili
•    činjenično ili pravno na bilo koji način raspolagati, poslovati ili posluje sa energentima i   proizvodima koji ne podliježu nadzoru putem EMCS sustava,
      što obuhvaća i isključivo obavljanje financijskih transakcija ili radnji koje podrazumijevaju izdavanje, potvrđivanje ili ovjeravanje bilo koje knjigovodstvene ili računovodstvene isprave, sklapanje ugovora ili        sudjelovanje u ugovornim odnosima ili izdavanje, potvrđivanje ili ovjeravanje prijevozne ili neke druge isprave u svojstvu kupca, prodavatelja, posrednika, primatelja ili pošiljatelja tih energenata i proizvoda
mora Carinskoj upravi - carinskom uredu nadležnom prema sjedištu odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika i za poslovanje ishoditi posebno odobrenje.  Posebnim odobrenjem mogu se odrediti i dodatne mjere nadzora, kao i obveza podnošenja instrumenta osiguranja plaćanja trošarine.
Iznimno, posebnim odobrenjem može se:
 • Obuhvatiti poslovanje više osoba koje raspolažu istom pošiljkom tih energenata i proizvoda koji ne podliježu nadzoru putem EMCS sustava
 • Korisnika odobrenja izuzeti od obveze podnošenja obavijesti o namjeravanom unosu odnosno otpremi energenata i proizvoda koji ne podliježu nadzoru putem EMCS sustava
Obveza upisa u registar trošarinskih obveznika i ishođenja posebnog odobrenja ne odnosi se na:

•      osobe koje obavljaju isključivo djelatnost prijevoza energenata (prijevoznici).

Obveza ishođenja posebnog odobrenja ne odnosi se na:
•      osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje imaju status ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili registriranog primatelja.
Obveza vođenja evidencija
Korisnik posebnog odobrenja za poslovanje s energentima i proizvodima koji ne podliježu nadzoru putem EMCS sustava, dužan je voditi evidencije o primljenim, naručenim, otpremljenim, isporučenim i uskladištenim energentima i proizvodima po trgovačkom nazivu proizvoda, tarifnoj oznaci Kombinirane nomenklature, količinama, pošiljateljima, naručiteljima i kupcima, kao i evidencije o kretanju tih energenata i proizvoda.
 
 
2. Obavijest o namjeravanom unosu/ otpremi / prijevozu preko teritorija RH

Obavijest o namjeravanom unosu
U situaciji kada se energenti i proizvodi koji ne podliježu nadzoru putem EMCS sustava unose u Republiku Hrvatsku iz druge države članice Europske unije, korisnik posebnog odobrenja za poslovanje s energentima i proizvodima koji ne podliježu nadzoru putem EMCS sustava (primatelj) ili bilo koja druga osoba koja unosi te energente i proizvode u Republiku Hrvatsku, dužni su:
•  obavijestiti Carinsku upravu - Trošarinski ured za vezu (u daljnjem tekstu: ELO) o namjeravanom unosu energenata i proizvoda koji ne podliježu nadzoru putem EMCS sustava, najkasnije 24 sata prije namjeravanog unosa slanjem u cijelosti popunjenog O-PL obrasca elektroničkom poštom na adresu: ELO@carina.hr
•      omogućiti Carinskoj upravi provjeru i nesmetano obavljanje nadzora nad pošiljkom.

Obavijest o namjeravanoj otpremi
U situaciji kada se energenti i proizvodi koji ne podliježu nadzoru putem EMCS sustava otpremaju iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu Europske unije, korisnik posebnog odobrenja za poslovanje s energentima i proizvodima koji ne podliježu nadzoru putem EMCS sustava (pošiljatelj) ili bilo koja druga osoba koja otprema te energente i proizvode iz Republike Hrvatske, dužni su:
•    obavijestiti Carinsku upravu - ELO o namjeravanoj otpremi energenata i proizvoda koji ne podliježu nadzoru putem EMCS sustava, najkasnije 24 sata prije namjeravane otpreme slanjem u cijelosti popunjenog O-PL obrasca elektroničkom poštom na adresu: ELO@carina.hr
•      omogućiti Carinskoj upravi provjeru i nesmetano obavljanje nadzora nad pošiljkom.
 
Obveze prijevoznika:
Obavijest o namjeravanom unosu/otpremi - općenito
Prijevoznici koji iznose iz ili unose u Republiku Hrvatsku energente i proizvode koji ne podliježu nadzoru putem EMCS sustava ne mogu preuzeti pošiljku od pošiljatelja u Republici Hrvatskoj niti je isporučiti primatelju u Republici Hrvatskoj ako obavijest o namjeravanoj otpremi ili namjeravanom unosu nije propisno podnesena.
Obavijest o namjeravanom unosu
Prijevoznici koji unose energente i proizvode koji ne podliježu nadzoru putem EMCS sustava u Republiku Hrvatsku iz druge države članice Europske unije dužni su podnijeti obavijest o namjeravanom unosu te robe samo u slučaju kada korisnik posebnog odobrenja za poslovanje s energentima i proizvodima koji ne podliježu nadzoru putem EMCS sustava ili bilo koja druga osoba koja unosi te energente i proizvode u Republiku Hrvatsku nije postupila sukladno nacionalnim odredbama koje propisuju obvezu obavještavanja Carinske uprave.
U tom je slučaju prijevoznik dužan:
•     obavijestiti Carinsku upravu - ELO o namjeravanom unosu energenata i proizvoda koji ne podliježu  nadzoru putem EMCS sustava, najkasnije 24 sata prije namjeravanog unosa slanjem u cijelosti popunjenog O-PL obrasca elektroničkom poštom na adresu: ELO@carina.hr
Prijevoznici nisu dužni podnijeti obavijest ako je to učinio korisnik posebnog odobrenja ili bilo koja druga osoba.
Obavijest o namjeravanoj otpremi
Prijevoznici koji iznose energente i proizvode koji ne podliježu nadzoru putem EMCS sustava iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu Europske unije dužni su podnijeti obavijest o namjeravanoj otpremi te robe samo u slučaju kada korisnik posebnog odobrenja za poslovanje s energentima i proizvodima koji ne podliježu nadzoru putem EMCS sustava ili bilo koja druga osoba koja otprema te energente i proizvode iz Republike Hrvatske nije postupila sukladno nacionalnim odredbama koje propisuju obvezu obavještavanja Carinske uprave.
U tom je slučaju prijevoznik dužan:
•     obavijestiti Carinsku upravu - ELO o namjeravanoj otpremi energenata i proizvoda koji ne podliježu nadzoru putem EMCS sustava, najkasnije 24 sata prije namjeravane otpreme slanjem u cijelosti popunjenog O-PL obrasca elektroničkom poštom na adresu: ELO@carina.hr
Prijevoznici nisu dužni podnijeti obavijest ako je to učinio korisnik posebnog odobrenja ili bilo koja druga osoba.
Obavijest o prijevozu preko teritorija RH
U slučaju prijevoza preko teritorija Republike Hrvatske energenata i proizvoda koji ne podliježu nadzoru putem EMCS sustava tj. ako pošiljka energenata i proizvoda koja ne podliježe nadzoru putem EMCS sustava, a koja prilikom kretanja između dvije države članice Europske unije samo prolazi preko teritorija Republike Hrvatske, uključujući i izvozna kretanja (u kom slučaju pošiljka ulazi na teritorij Republike Hrvatske iz druge države članice Europske unije), prijevoznik je dužan:
•      obavijestiti Carinsku upravu o namjeravanom prijevozu preko teritorija RH energenata i proizvoda koji ne podliježu nadzoru putem EMCS sustava, najkasnije 24 sata prije namjeravanog prijevoza slanjem u cijelosti popunjenog O-NK obrasca i preslike međunarodnog tovarnog lista (CMR-a) elektroničkom poštom na:
 1. jednu od adresa e-pošte iz Tablice 1* (u nastavku) ovisno o graničnom prijelazu preko kojeg će konkretna pošiljka izaći iz teritorija RH (npr. u slučaju izvoznih pošiljki) ili ući na teritorij RH:
Tablica 1  Popis adresa e-pošte za dostavu najave pošiljke
 
GRANIČNI PRIJELAZ ADRESA e-POŠTE
RGP Bajakovo elo.Bajakovo@carina.hr
RGP Erdut i Željeznički kolodvor elo.Erdut@carina.hr
RGP Ilok  
elo.Ilok@carina.hr
RGP Tovarnik i Željeznički kolodvor Tovarnik
RGP Slavonski Brod i luka Sl. Brod  
elo.SlavonskiBrod@carina.hr
RGP Sl. Šamac i Željeznički kolodvor S. Šamac
RGP Stara Gradiška elo.StaraGradiska@carina.hr
RGP Županja Most  
elo.Zupanja@carina.hr
Kontrolno mjesto Željeznički kolodvor Drenovci
RGP Ličko Petrovo Selo elo.LickoPetrovoSelo@carina.hr
Služba za RGP Luka Rijeka elo.LukaRijeka@carina.hr
Služba za RGP Luka Pula-Pola elo.LukaPulaPola@carina.hr
RGP Kamensko elo.Kamensko@carina.hr
RGP Karasovići elo.Karasovici@carina.hr
RGP Metković – Nova Sela elo.Metkovic@carina.hr
RGP Vinjani Donji elo.VinjaniDonji@carina.hr
GP Volinja elo@carina.hr
 
 
ili
 
 1. adresu e-pošte: elo.EU@carina.hr *, ako se radi o EU kretanju između dvije države članice EU-a (npr. Italija-Rumunjska) preko teritorija RH.
* Postupanje u primjeni od 17.7.2023.
 
Snažna preporuka je da se prilikom slanja najave u predmetu e-pošte navede registarska oznaka prijevoznog sredstva radi ubrzanja postupka. Ukoliko ne navedete registarsku oznaku možete očekivati da će postupak duže trajati.
 
VAŽNO! Obveza prijevoznika za najavom pošiljke je ispunjenja dostavom u cijelosti popunjenog obrasca O-NK-a i CMR-a na definiranu adresu e-pošte, prije namjeravanog prijevoza pošiljke preko teritorija RH (najkasnije 24 sata prije).
 
U svim gore navedenim situacijama prijevoznici su dužni omogućiti Carinskoj upravi provjeru i nesmetano obavljanje nadzora nad pošiljkom.
 
Prateći dokument
 • Primjerak poslane obavijesti s dokazom o slanju (ispis obavijesti O-PL/O-NK i poruke poslane elektroničkom poštom ELO-u) mora pratiti kretanje pošiljke i prema potrebu ista mora biti predočena nadležnim tijelima na zahtjev tijekom cijelog kretanja na teritoriju Republike Hrvatske.
Oporezivanje

Ako se utvrdi da su energenti i proizvodi koji ne podliježu nadzoru putem EMCS sustava predmet nezakonitog postupanja (odnosno, ako se utvrdi da im je namjena pogon ili grijanje protivno odredbama hrvatskog trošarinskog zakonodavstva), sve količine energenata i proizvoda koji su predmet takvih radnji biti će predmet obračuna i plaćanja trošarine.
 
 
 
[1] Računalni sustav za kretanje i nadzor kretanja trošarinskih proizvoda unutar Europske unije – Sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda tzv. EMCS sustav (engl. Excise Movement and Control System/EMCS) uspostavljen Odlukom br. 1152/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 2013. o računalnoj obradi i nadzoru kretanja trošarinskih proizvoda (SL L 162, 1.7.2003., str. 5.). Odluka br. 1152/2003/EZ je stavljena van snage i zamijenjena Odlukom (EU) 2020/263 koja proširuje područje primjene EMCS sustava na EU komercijalna kretanja trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju. Primarno, EMCS sustav je računalni sustav u okviru kojeg se trošarinski proizvodi kreću između ovlaštenih gospodarstvenika unutar EU-a u sustavu odgode plaćanja trošarine ili izvan sustava odgode plaćanja trošarine (u slučaju trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju).