Prodaja trošarinskih proizvoda na daljinu

Uvod
 
Kretanje trošarinskih proizvoda (u pravilu, alkohol i alkoholna pića) puštenih u potrošnju u jednoj državi članici Europske unije te potom kupljenih od osobe u drugoj državi članici koja nije ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani primatelj i ne obavlja registriranu djelatnost (prodaja krajnjem potrošaču za osobne potrebe), a prodavatelj ili netko za njegov račun ih neposredno ili posredno otprema ili prevozi primatelju u drugu državu članicu u kojoj nastaje obveza obračuna trošarine, smatra se prodajom na daljinu (članak 20. Zakona o trošarinama, „Narodne novine“, br. 22/2013, 32/2013, 81/2013, 100/2015, 120/2015 i 115/2016).
 
Opće je pravilo harmoniziranog europskog trošarinskog zakonodavstva da obveze prema nadležnom tijelu države članice odredišta mora ispuniti prodavatelj ili njegov porezni zastupnik za prodaju na daljinu u odnosu na ispunjavanje propisanih uvjeta države članice odredišta u kojoj će nastati obveza obračuna trošarine.
 
Postupanje prodavatelja iz Republike Hrvatske
 
Postupanje prodavatelja iz Republike Hrvatske koji otprema trošarinske proizvode u smislu prodaje na daljinu propisano je odredbama članka 20. stavka 2. Zakona o trošarinama te članka 11. stavka 2. Pravilnika o trošarinama („Narodne novine“, br.  1/2017) u odnosu na obvezu podnošenja obavijesti o namjeravanoj otpremi  trošarinskih proizvoda nadležnom carinskom uredu prema sjedištu, odnosno prebivalištu prodavatelja na obrascu O-OP iz Priloga 8 Pravilnika.
 
Obveze prema nadležnom tijelu države članice odredišta mora ispuniti prodavatelj ili njegov porezni zastupnik u odnosu na ispunjavanje propisanih uvjeta države članice odredišta u kojoj nastaje obveza obračuna trošarine, a poglavito uvjeta vezanih uz osiguranje i plaćanje trošarine.
.
Prodavatelj ima pravo na povrat plaćene trošarine uz uvjet da je postupio u skladu s odredbama članka 20. stavka 2. Zakona o trošarinama te odredbama članka 19. Pravilnika o trošarinama. Zahtjev za povrat plaćene trošarine podnosi se nadležnom carinskom uredu prema sjedištu, odnosno prebivalištu prodavatelja.
 
Postupanje prodavatelja iz druge države članice Europske unije
 
Prodavatelj iz druge države članice Europske unije u obvezi je podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika najkasnije 8 dana prije namjeravane otpreme trošarinskih proizvoda iz druge države članice. Međutim, prema Zakonu o trošarinama prodavatelj iz druge države članice može u Republici Hrvatskoj imenovati poreznog zastupnika da u njegovo ime i za njegov račun u Republici Hrvatskoj izvršava obveze i ostvaruje prava sukladno odredbama Zakona. U tome slučaju osoba koja namjerava poslovati u statusu poreznog zastupnika za prodaju na daljinu dužna je podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, kao i ishoditi  odobrenje nadležnog carinskog ureda za poslovanje u tom statusu. Nakon upisa u Registar trošarinskih obveznika moguće je započeti s obavljanjem djelatnosti prodaje na daljinu.
 
Postupanje prodavatelja iz druge države članice, odnosno njegovog poreznog zastupnika u Republici Hrvatskoj koji otprema trošarinske proizvode u Republiku Hrvatsku u smislu prodaje na daljinu propisano je odredbama članka 20. stavka 3. Zakona o trošarinama te članka 11. stavka 1. Pravilnika o trošarinama u odnosu na obvezu podnošenja obavijesti o namjeravanom primitku trošarinskih proizvoda nadležnom carinskom uredu na obrascu O-PP iz Priloga 7 Pravilnika o trošarinama.
 
 
Prateći dokumenti
 
Za kretanja trošarinskih proizvoda kod prodaje na daljinu nisu propisani standardizirani prateći trošarinski dokumenti.
 
 
NAPOMENA:
Sukladno članku 23. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda i srodnih proizvoda („Narodne novine“, broj 45/2017) u Republici Hrvatskoj je zabranjena prodaja i kupnja duhanskih i srodnih proizvoda, uključujući bezdimne duhanske proizvode, putem Interneta, kao i prekogranična prodaja na daljinu. Zabranom nisu obuhvaćene elektroničke cigarete, spremnici za ponovno punjenje i ulošci za jednokratnu uporabu.