Prodaja trošarinskih proizvoda na daljinu

Uvod
 
Kretanje trošarinskih proizvoda (u pravilu, alkohol i alkoholna pića) puštenih u potrošnju u jednoj državi članici Europske unije te potom kupljenih od osobe u drugoj državi članici koja nije ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani primatelj i ne obavlja registriranu djelatnost (prodaja krajnjem potrošaču za osobne potrebe), a prodavatelj ili netko za njegov račun ih neposredno ili posredno otprema ili prevozi primatelju u drugu državu članicu u kojoj ti trošarinski proizvodi postaju oporezivi trošarinom, smatra se prodajom na daljinu (članak 55. Zakona o trošarinama, „Narodne novine“, br. 106/2018, 121/2019 i 144/2021).
 
Opće je pravilo harmoniziranog europskog trošarinskog zakonodavstva (Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općem sustavu trošarina i koja ukida Direktivu 92/12/EEZ, SL L 9, 14.1.2009., str. 12. - temeljni europski propis kojim se uređuje opći okvir trošarinskog oporezivanja) da obveze prema nadležnom tijelu države članice odredišta mora ispuniti prodavatelj ili njegov trošarinski zastupnik za prodaju na daljinu (mogućnost imenovanja trošarinskog zastupnika na daljinu odnosi se na države članice EU koje su svojim nacionalnim trošarinskim zakonodavstvom propisale tu mogućnost) u odnosu na ispunjavanje propisanih uvjeta države članice odredišta u kojoj će nastati obveza obračunavanja i plaćanja trošarine. Naime, kod prodaje na daljinu (prodaja fizičkoj osobi u drugoj državi članici) primjenjuje se princip oporezivanja u državi članici odredišta, a kako bi se izbjeglo dvostruko oporezivanje predviđen je sustav povrata trošarine plaćene u državi članici otpreme pod uvjetima koje propiše ta država članica. Obveznik plaćanja trošarine je prodavatelj ili njegov trošarinski zastupnik (gdje je to primjenjivo) odnosno kupac ako prodavatelj nije ispunio propisane obveze.
 
Postupanje prodavatelja iz Republike Hrvatske
 
Prodavatelj iz Republike Hrvatske koji otprema trošarinske proizvode fizičkoj osobi u drugoj državi članici Europske unije u smislu prodaje na daljinu u obvezi je prije otpreme, za svaku pojedinu isporuku, podnijeti carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu, odnosno prebivalištu:
 
  • obavijest o namjeravanoj otpremi  trošarinskih proizvoda na obrascu O-OP iz Priloga 21 Pravilnika o trošarinama („Narodne novine“, br.  1/2019 i 1/2020 i 22/2022), kao i dokument kojim se dokazuje da je osigurano plaćanje trošarine i da su ispunjeni propisani uvjeti za plaćanje u državi članici odredišta.
 
Prodavatelj je dužan voditi evidenciju isporuka trošarinskih proizvoda.
 
Obveze prema nadležnom tijelu države članice odredišta mora ispuniti prodavatelj ili njegov trošarinski zastupnik u odnosu na ispunjavanje propisanih uvjeta države članice odredišta u kojoj nastaje obveza obračunavanja i plaćanja trošarine, a poglavito uvjeta vezanih uz osiguranje i plaćanje trošarine.
 
Prodavatelj može ostvariti pravo na povrat plaćene trošarine uz uvjet da je postupio u skladu s naprijed opisanim postupkom najave pošiljke. Zahtjev za povrat plaćene trošarine podnosi se nadležnom carinskom uredu prema sjedištu, odnosno prebivalištu prodavatelja.
 
Postupanje prodavatelja iz druge države članice Europske unije
 
Prodavatelj iz druge države članice Europske unije u obvezi je podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika najkasnije 8 dana prije namjeravane otpreme trošarinskih proizvoda iz druge države članice fizičkoj osobi u Republici Hrvatskoj u smislu prodaje na daljinu. Međutim, prema Zakonu o trošarinama prodavatelj iz druge države članice može u Republici Hrvatskoj imenovati trošarinskog zastupnika da u njegovo ime i za njegov račun u Republici Hrvatskoj izvršava obveze i ostvaruje prava sukladno odredbama Zakona. U tome slučaju osoba koja namjerava poslovati u statusu trošarinskog zastupnika za prodaju na daljinu dužna je podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika. Nakon usvajanja prijave za upis u registar trošarinskih obveznika moguće je započeti s obavljanjem djelatnosti prodaje na daljinu.
 
Prodavatelj odnosno njegov trošarinski zastupnik u obvezi je prije otpreme, za svaku pojedinu isporuku, podnijeti nadležnom carinskom uredu:
 
  • obavijest o namjeravanom primitku trošarinskih proizvoda na obrascu O-PP iz Priloga 20 Pravilnika o trošarinama te položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine.
 
Prodavatelj odnosno njegov trošarinski zastupnik je dužan voditi evidenciju isporuka trošarinskih proizvoda.
 
Obveza obračunavanja trošarine nastaje u trenutku kada trošarinski proizvodi stignu na teritorij Republike Hrvatske te je prodavatelj, odnosno njegov trošarinski zastupnik dužan platiti trošarinu prema stopama propisanim u Republici Hrvatskoj i u propisanim rokovima. Obveznik plaćanja trošarine je prodavatelj ili njegov trošarinski zastupnik odnosno primatelj trošarinskih proizvoda u Republici Hrvatskoj (kupac) ako prodavatelj nije ispunio propisane obveze.

Prateći dokument
 
Za kretanje trošarinskih proizvoda u smislu prodaje na daljinu nije propisan standardizirani prateći trošarinski dokument, već pošiljku prate uobičajene komercijalne isprave.
 
Napomena
 
Sukladno propisu kojim se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda i srodnih proizvoda, u Republici Hrvatskoj je zabranjena prodaja i kupnja duhanskih i srodnih proizvoda, uključujući bezdimne duhanske proizvode, putem interneta, kao i prekogranična prodaja na daljinu. Zabranom nisu obuhvaćene elektroničke cigarete, spremnici za ponovno punjenje i ulošci za jednokratnu uporabu.
 
Dodatne informacije
 
Fizičke osobe – krajnji potrošači odnosno prodavatelji mogu pronaći osnovne informacije u svezi s nabavom odnosno prodajom trošarinskih proizvoda unutar Europske unije u smislu prodaje na daljinu (primjerice prodaja putem interneta) na internetskim stranicama Europske unije na poveznici:
 
https://europa.eu/youreurope/business/taxation/excise-duties-eu/paying-excise-duties/index_hr.htm#consumer


19.02.2021.