Upis u registar kupaca loživa ulja i provjera kupaca u registru

Upis u registar kupaca loživa ulja

Člankom 111. stavkom 4. Zakona o trošarinama („Narodne novine“, broj 106/2018 i 121/2019) propisano je da se prodaja loživa ulja iz posebno utvrđenih prodajnih mjesta smije obavljati samo osobama koje su se prethodno upisale u registar kupaca loživa ulja i ne smije se obavljati u razdoblju od 30. travnja do 1. listopada.

Carinska uprava će rješenjem brisati kupca loživa ulja iz registra ako se utvrdi da je nezakonito postupao s loživim uljem ili ne dopusti ili onemogućava provedbu trošarinskog nadzora.

Člankom 91. stavkom 1. Pravilnika o trošarinama („Narodne novine“, broj 1/2019 i 1/2020) propisano je da Carinska uprava u elektroničkom obliku uspostavlja i vodi registar krajnjih kupaca loživa ulja.
 
Sukladno stavku 2. istog članka propisano je da se kupac loživa ulja upisuje u registar kupaca na temelju zahtjeva kojeg može:
 
1. Podnijeti osobno nadležnom carinskom uredu prema sjedištu ili prebivalištu,

2. Podnijeti putem elektroničke pošte ili

3. Ispuniti i predati prodavatelju loživa ulja na posebno utvrđenom prodajnom mjestu prije prve kupnje loživa ulja.
 
 
Zahtjev za upis u registar kupaca loživa ulja putem elektroničke pošte podnosi se na Obrascu LU koji je tiskan u prilogu 58 Pravilnika.

Poveznica na obrazac: https://carina.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Trosarine/Propisi/POT%202019//Prilog%2058%20-%20Obrazac%20LU.doc

Ukoliko kupac loživa ulja – fizička osoba ili obrtnik podnosi Obrazac LU putem elektroničke pošte, uz ispunjeni i potpisani  Obrazac LU obvezno mora priložiti i presliku osobne iskaznice.

Ukoliko je kupac loživa ulja – ustanova, pravna osoba ili sl., podnosi putem elektroničke pošte samo ispunjeni i potpisani Obrazac LU.

 
Ispunjeni Obrazac LU zajedno sa preslikom osobne iskaznice podnosi se na sljedeće elektroničke adrese, ovisno o prebivalištu podnositelja zahtjeva:
 
1. Za područje Područnog carinskog ureda Zagreb: lozivoulje.zg@carina.hr

2. Za područje Područnog carinskog ureda Osijek: lozivoulje.os@carina.hr

3. Za područje Područnog carinskog ureda Split: lozivoulje.st@carina.hr

4. Za područje Područnog carinskog ureda Rijeka: lozivoulje.ri@carina.hr
 
 
Podatak o područjima na kojima djeluju područni carinski uredi može se pronaći na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_10_113_2224.html
 
Napomena: Prodavatelj loživa ulja zaprimljene zahtjeve dostavlja nadležnom carinskom uredu prema mjestu posebnog utvrđenog prodajnog mjesta.
 

Provjera statusa kupaca loživa ulja

Prilikom prodaje loživa ulja krajnjem kupcu prodavatelju je omogućena provjera kupaca loživa ulja temeljem OIB-a.
 
Aplikacija za provjeru statusa kupaca loživa ulja u registru dostupna je putem poveznice: 

https://e-carina.carina.hr/lozivo-ulje-status-kupca/
 
Pristup aplikaciji omogućen je bez korištenja autorizacija (bez korištenja korisničkih imena, lozinki ili certifikata) odnosno radi se o otvorenoj formi.