Ishođenje odgovarajućeg trošarinskog statusa

Uvod
 
Kod izbora odgovarajućeg trošarinskog statusa potrebno je voditi računa da se poslovanje s trošarinskim proizvodima može obavljati u:
 
  • sustavu odgode plaćanja trošarine (pri čemu se obračun odnosno plaćanje trošarine odgađa sve dok se trošarinski proizvodi ne puštaju u potrošnju) ili
 
  • izvan sustava odgode, odnosno s trošarinskim proizvodima koji su već pušteni u potrošnju (dakle na koje je trošarina već plaćena).
 
Također, nadležni carinski ured odobrava i status oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda kao pravne ili fizičke osobe koja temeljem toga odobrenja može u okviru svoje registrirane djelatnosti i za propisane namjene nabavljati trošarinske proizvode bez plaćanja trošarine.
 
Proizvodnja trošarinskih proizvoda u sustavu i izvan sustava odgode plaćanja trošarine
 
Prema trošarinskim propisima duhanske prerađevine i energenti (osim prirodnog plina i krutih  goriva - kameni i mrki ugljen i koks) mogu se proizvoditi samo u trošarinskom skladištu (u sustavu odgode), dok proizvođači alkohola i alkoholnih pića mogu, ovisno o vlastitoj odluci, proizvoditi u trošarinskom skladištu ili izvan sustava odgode (odnosno mogu proizvoditi i izvan trošarinskih skladišta u kojem slučaju trošarinska obveza nastaje u trenutku proizvodnje alkohola i alkoholnih pića izvan sustava odgode).
 
Općenito, opća pravila nadzora kretanja trošarinskih proizvoda propisana trošarinskim propisima (opća pravila koja vrijede za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine ili za kretanje trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju) te odredbe o trošarinskom skladištu ne primjenjuju se na električnu energiju, prirodni plin te kruta goriva (kameni i mrki ugljen i koks).
 
Odobrenja za poslovanje u sustavu odgode plaćanja trošarine
 
Osobe koje žele poslovati s trošarinskim proizvodima u sustavu odgode plaćanja trošarine dužne su uz registraciju u registar trošarinskih obveznika ishoditi i odobrenje nadležnog carinskog ureda za poslovanje u određenom statusu.
 
Statusna odobrenja za poslovanje u sustavu odgode su:
 
Trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište kojim se pravnoj ili fizičkoj osobi odobrava da u okviru obavljanja svoje registrirane djelatnosti u trošarinskom skladištu može primati, proizvoditi, prerađivati (obrađivati), skladištiti, izvoditi druge radnje s trošarinskim proizvodima (za koje traži odobrenje) i otpremati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine.
 
Trošarinsko odobrenje donosi se na neodređeno vrijeme i bez prava prijenosa na drugu osobu (izdaje se na ime podnositelja zahtjeva).
 
Odobrenje za registriranog primatelja kojim se pravnoj ili fizičkoj osobi odobrava da u okviru svoje registrirane djelatnosti i pod uvjetima koje određuje Zakon o trošarinama prima trošarinske proizvode (za koje traži odobrenje) od osoba iz druge države članice EU u sustavu odgode plaćanja trošarine.
 
Odobrenje se donosi na neodređeno vrijeme i bez prava prijenosa na drugu osobu (izdaje se na ime podnositelja zahtjeva).
 
Registrirani primatelj ne smije skladištiti niti otpremati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine.
 
Odobrenje za povremeno registriranog primatelja kojim se fizičkoj ili pravnoj osobi odobrava da u okviru obavljanja svoje registrirane djelatnosti samo povremeno prima trošarinske proizvode (za koje traži odobrenje) iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine.
 
Ovo odobrenje je specifično jer se izdaje posebno za svaku pojedinu pošiljku, odnosno određenu količinu trošarinskih proizvoda koja se unosi iz druge države članice od određenog pošiljatelja i za određeno vremensko razdoblje unutar kalendarske godine.

Sukladno trošarinskim propisima povremenim primanjem trošarinskih proizvoda smatra se primitak u sustavu odgode iz druge države članice do 3 puta u jednoj kalendarskoj godini.
 
Odobrenje za povremeno registriranog primatelja koji posluje s duhanskim prerađevinama donosi se za vremensko trajanje od najdulje 60 dana.
 
Odobrenje za registriranog pošiljatelja kojim se pravnoj ili fizičkoj osobi odobrava da u okviru svoje registrirane djelatnosti i pod uvjetima koje određuje Zakon o trošarinama, trošarinske proizvode nakon provedbe carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet prema članku 201. Uredbe (EU) br. 952/2013 otpremati u sustavu odgode plaćanja trošarine u mjesto odredišta u kojem te proizvode mogu primati ovlaštene osobe koje posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine.
 
Registrirani pošiljatelj ne smije primati niti skladištiti trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine.
 
Odobrenja za poslovanje s trošarinskim proizvodima puštenim u potrošnju (poslovanje s trošarinskim proizvodima izvan sustava odgode plaćanja trošarine)
 
Osobe koje žele poslovati s trošarinskim proizvodima izvan sustava odgode plaćanja trošarine dužne su uz registraciju u registar trošarinskih obveznika ishoditi i odobrenje nadležnog carinskog ureda za poslovanje u određenom statusu.

Statusna odobrenja za poslovanje izvan sustava odgode su:

Primatelj trošarinskih proizvoda već puštenih u potrošnju u drugoj državi članici, a koje drži u komercijalne svrhe na teritoriju Republike Hrvatske radi isporuke ili radi potrošnje. Obveznik plaćanja trošarine je i osoba koja isporučuje ili drži trošarinske proizvode radi isporuke. 

Primatelj trošarinskih proizvoda već puštenih u potrošnju u drugoj državi članici  je dužan najkasnije 8 dana prije početka obavljanja trošarinske djelatnosti carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika.
 
Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika, usvojena od nadležnog carinskog ureda smatra se odobrenjem za rad primatelja trošarinskih proizvoda već puštenih u potrošnju u drugoj državi članici.

Proizvođači izvan sustava odgode je proizvođač piva, vina, etilnog alkohola, međuproizvoda i ostalih pića dobivenih vrenjem koji za komercijalne svrhe proizvode pivo, vino, etilni alkohol, međuproizvode i ostala pića dobivena vrenjem (neovisno o proizvedenim količinama).  

Proizvođač  izvan sustava odgode  je dužan najkasnije 8 dana prije početka obavljanja trošarinske djelatnosti carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika.

Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika, usvojena od nadležnog carinskog ureda smatra se odobrenjem za rad proizvođaču izvan sustava odgode.

Odobrenje za poreznog zastupnika za prodaju na daljinu - za poslovanje s trošarinskim proizvodima koji su već pušteni u potrošnju u jednoj državi članici te nakon toga kupljeni od osobe u drugoj državi članici koja nije ovlaštena za poslovanje u sustavu odgode, dakle nije ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani primatelj i ne obavlja registriranu djelatnost - poslovanje poznato kao „prodaja na daljinu“, strani prodavatelj može u Republici Hrvatskoj imenovati poreznog zastupnika  da u njegovo ime i za njegov račun u Republici Hrvatskoj izvršava obveze i ostvaruje prava sukladno odredbama Zakona o trošarinama.  

U naprijed navedenom slučaju osoba koja namjerava poslovati u statusu poreznog zastupnika za prodaju na daljinu dužna je uz upis u registar trošarinskih obveznika ishoditi i odobrenje nadležnog carinskog ureda za poslovanje u tom statusu, odnosno ishoditi odobrenje za poreznog zastupnika za prodaju na daljinu.
 
Odobrenje za poreznog zastupnika za prodaju na daljinu donosi carinski ured nadležan prema sjedištu, odnosno prebivalištu, odnosno sjedištu podružnice osobe kojoj se odobrava da u ime stranog prodavatelja i za njegov račun u Republici Hrvatskoj izvršava obveze i ostvaruje prava sukladno odredbama Zakona o trošarinama.
 
Odobrenje se donosi na neodređeno vrijeme i bez prava prijenosa na drugu osobu (izdaje se na ime podnositelja zahtjeva).
 
Odobrenje za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda
 
U hrvatskom trošarinskom zakonodavstvu propisan je institut oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda što podrazumijeva status pravne ili fizičke osobe koja je dobila odobrenje nadležnog carinskog ureda da može u okviru svoje registrirane djelatnosti za određene namjene propisane Zakonom o trošarinama nabavljati na teritoriju Republike Hrvatske trošarinske proizvode (za koje traži odobrenje) bez plaćanja trošarine.
 
Odobrenje se donosi na neodređeno vrijeme i bez prava prijenosa na drugu osobu (izdaje se na ime podnositelja zahtjeva).
 
Količine trošarinskih proizvoda koje nabavlja oslobođeni korisnik za obavljanje djelatnosti prema propisanim  namjenama i za koje traži oslobođenje od plaćanja trošarine, utvrđuju se za razdoblje od najduže 12 mjeseci.
 
Namjene za koje oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda može nabavlja alkohol i alkoholna pića bez plaćanja trošarine su primjerice kada ih koristi za proizvodnju lijekova, octa, aroma za pripremu prehrambenih proizvoda ili kada se koriste u medicinske svrhe u bolnicama, ljekarnama, domovima zdravlja te kada se koriste za znanstveno-istraživačke ili obrazovne potrebe i dr.
 
Nadalje, oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda može nabavljati energente (uključujući kruta goriva i prirodni plin ) i električnu energiju bez plaćanja trošarine su primjerice kada energente koristi u kogeneraciji, u mineraloškim procesima, za druge namjene a ne kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje, u slučaju  dvojnog korištenja energenata te primjerice ako električnu energiju koristi za kemijsku redukciju, u elektrolitskim i metalurškim procesima i dr.
 
Zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika podnosi se na Obrascu OKTP iz Priloga 2 Pravilnika o trošarinama.

Odobrenje za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare
 
Mala nezavisna pivovara je pivovara s godišnjom proizvodnjom piva do 125.000 hektolitara koja je pravno i ekonomski neovisna od bilo koje druge pivovare, koja koristi proizvodne (nadzemni i podzemni prostori) i skladišne prostore fizički odvojene od prostora bilo koje druge pivovare u kojoj se proizvodi pivo i koja ne proizvodi pivo prema licenciji.
 
Trošarinski obveznik proizvođač piva u Republici Hrvatskoj ima pravo na primjenu snižene visine trošarine na pivo samo ako ishodi odobrenje carinskog ureda nadležnog prema sjedištu, odnosno prebivalištu za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare.
 
Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare trošarinski obveznici dužni su prijaviti promjenu podataka na Obrascu PUR.
 
Svaka pravna ili fizička osoba koja po prvi puta započinje s proizvodnjom piva i koja namjerava poslovati u statusu male nezavisne pivovare dužna je prvo ishoditi odobrenje za  ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta - proizvođača piva ili se registrirati u statusu proizvođača piva izvan sustava odgode.
 
Nakon ishođenja trošarinskog odobrenja, odnosno ovlaštenja za rad proizvođača izvan sustava odgode, trošarinski obveznik podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare.
 
Nakon ishođenja pravomoćnog odobrenja za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare trošarinski obveznik (ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta–proizvođač piva i proizvođač piva izvan sustava odgode) može početi poslovati u statusu male nezavisne pivovare.
 
Trošarinski obveznici koji žele poslovati s pivom koje je proizvela mala nezavisna pivovara, a nisu u obvezi ishoditi odobrenje za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare, dužni su radi prijave toga poslovanja prijaviti promjenu podataka na Obrascu PUR najkasnije osam dana prije početka poslovanja s pivom koje je proizvela mala nezavisna pivovara.
Odobrenje se donosi na neodređeno vrijeme i bez prava prijenosa na drugu osobu (izdaje se na ime podnositelja zahtjeva). 

25.01.2021.