Posebni porez na motorna vozila

Sustav oporezivanja posebnim porezom
 
Sustav oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila općenito se može podijeliti na sustav oporezivanja:
 
 • novih motornih vozila, te
 
 • rabljenih motornih vozila.

Između ostaloga i s time u vezi, sustav oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila obuhvaća dva postupka obračuna i plaćanja posebnog poreza, i to za:
 
 • nova motorna vozila (koja proizvođač ili trgovac u Republici Hrvatskoj prodaje poreznom obvezniku, to jeste fizičkoj ili pravnoj osobi koja, radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj, stječe motorno vozilo), te
 
 • rabljena motorna vozila općenito i nova motorna vozila koja unosi ili uvozi pravna ili fizička osoba (uključujući i trgovca rabljenim motornim vozilima).
 
Novo motorno vozilo je motorno vozilo koje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj nije bilo registrirano. Dakle, novo motorno vozilo je motorno vozilo koje nije bilo registrirano u evidencijama motornih vozila nadležnog tijela bilo koje države i za koje nije izdana propisana registarska isprava i registarske pločice.
 
Rabljeno motorno vozilo je svako motorno vozilo osim novog motornog vozila.
 
Posebni porez utvrđuje se na temelju emisije ugljičnog dioksida (CO2) izražene u gramima po kilometru, prodajne cijene motornog vozila, snage motora u kilovatima, obujma motora u kubičnim centimetrima i razine emisije ispušnih plinova.
 
Posebni porez se za rabljena motorna vozila plaća u iznosu ostatka posebnog poreza utvrđenog prema postotku pada vrijednosti istog motornog vozila na tržištu u Republici Hrvatskoj od čije je prve registracije proteklo isto vremensko razdoblje.
 
Prodajna cijena je maloprodajna cijena novog motornog vozila s carinom i porezom na dodanu vrijednost bez posebnog poreza, s uključenom vrijednosti dodatne opreme koju kao obavijest o prodajnoj cijeni bez iskazanog posebnog poreza na motorna vozila, koja može biti i u obliku cjenika, proizvođač, predstavnički ured i trgovac koji je generalni zastupnik ili uvoznik određene marke motornih vozila u Republici Hrvatskoj dostavlja Carinskoj upravi i koja se primjenjuje na sve trgovce koji u Republici Hrvatskoj prodaju nova motorna vozila te marke.
 
Subjekti u sustavu oporezivanja posebnim porezom
 
Subjekti u sustavu oporezivanja posebnim porezom su:
 
 • proizvođač je pravna i fizička osoba koja proizvodi ili za svoj račun daje proizvoditi motorna vozila na području Republike Hrvatske.
 
 • trgovac je svaka osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prodaje motornih vozila u Republici Hrvatskoj koja radi daljnje prodaje uvozi nova motorna vozila ili ih nabavlja od proizvođača, drugih trgovaca ili uvoznika u Republici Hrvatskoj ili koja nova motorna vozila unosi iz druge države članice Europske unije.
 
 • trgovac rabljenim motornim vozilima je svaka osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prodaje motornih vozila u Republici Hrvatskoj koja radi daljnje prodaje uvozi ili unosi rabljena motorna vozila u Republiku Hrvatsku ili takva motorna vozila nabavlja u Republici Hrvatskoj.
 
 • registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima je trgovac rabljenim motornim vozilima koji na temelju poreznog odobrenja prodaje rabljena motorna vozila, obračunava i uplaćuje posebni porez te podnosi izvješća u skladu s uvjetima predviđenim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.
 
Subjekti u sustavu oporezivanja posebnim porezom sami po sebi ujedno nisu porezni obveznici, odnosno određenje osobe poreznog obveznika ovisi o njezinoj zakonskoj definiciji, pa su porezni obveznici osobe (fizičke ili pravne) koje stječu motorna vozila radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj.
 
Takve osobe bez dokaza o obračunatom, odnosno plaćenom posebnom porezu ne mogu kod nadležnog tijela obaviti registraciju motornog vozila.
 
Registracija proizvođača i trgovca
 
Proizvođač, trgovac i trgovac rabljenim motornim vozilima je dužan carinskom uredu nadležnom prema mjestu svog sjedišta ili prebivališta najkasnije 8 dana prije početka obavljanja djelatnosti proizvodnje ili prodaje motornih vozila na području Republike Hrvatske podnijeti prijavu za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila.
 
Prijava za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila podnosi se isključivo elektroničkim putem na Obrascu PUR-Prijava za upis u registar proizvođača i trgovaca motornim vozilima iz Priloga 5 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila.
 
Uz prijavu za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila se prilaže:
 
 • izvod iz sudskoga ili drugoga registra prema posebnim propisima iz kojega je razvidna registrirana djelatnost podnositelja zahtjeva
 
 • obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti
 
 • izjava o lokacijama na kojima se nalaze proizvodni pogoni, skladišta, saloni ili slično, ako se razlikuju od sjedišta ili prebivališta proizvođača, trgovca ili trgovca rabljenim motornim vozilima i
 
 • dokaz o ispunjavanju minimalno tehničko-tehnoloških i drugih uvjeta za skladištenje i obavljanje trgovine sukladno posebnim propisima.
 
Osobe koje su se registrirale obvezne su nadležnom carinskom uredu prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom prijave za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila, kao i prestanak djelatnosti zbog koje su upisani u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila u roku od 8 dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.
 
Nadležni carinski ured će brisati proizvođača, trgovca, trgovca rabljenim motornim vozilima i registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima iz registra proizvođača i trgovaca motornim vozilima na njegov zahtjev ili po službenoj dužnosti.
 
O opravdanosti brisanja odlučuje nadležni carinski ured vodeći računa da proizvođač, trgovac, trgovac rabljenim motornim vozilima i registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima nema nepodmirenih dugova s naslova posebnog poreza.
 
Polaganje instrumenta osiguranja
 
Proizvođač i trgovac su dužni uz prijavu za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila položiti instrument osiguranja plaćanja posebnog poreza kojim se jamči uplata posebnog poreza kojeg je proizvođač ili trgovac obvezan uplatiti u ime i za račun stjecatelja motornog vozila.
 
Instrument osiguranja moguće je podnijeti u obliku:
 
 • bankovne garancije čiji rok ne može biti kraći od roka u kojem obveza uplate može nastati, produžen za tri mjeseca, ili
 
 • bjanko zadužnice, ili
 
 • zadužnice.
 
Trgovac rabljenim motornim vozilima ne polože instrument osiguranja plaćanja posebnog poreza.
 
Registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima polaže instrument osiguranja plaćanja posebnog poreza u obliku bankovne garancije čiji rok ne može biti kraći od roka u kojem obveza uplate može nastati, produžen za tri mjeseca.
 
Porezni obveznik
 
Porezni obveznik je:
 
 • fizička i pravna osoba koja, radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj, stječe motorno vozilo u Republici Hrvatskoj ili koja takvo motorno vozilo na koje nije obračunat i plaćen posebni porez uvozi ili unosi u Republiku Hrvatsku,
 
 • osoba koja je izvršila prenamjenu drugog motornog vozila u motorno vozilo koje je predmet oporezivanja.

Nastanak porezne obveze te način obračuna i plaćanje
 
Obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza nastaje kad:
 
−     proizvođač, trgovac ili registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima izda račun o prodaji motornog vozila namijenjenog za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj ili nabavi motorno vozilo za vlastite potrebe: u tom slučaju proizvođač i trgovac je obvezan u ime i za račun stjecatelja motornog vozila prije izdavanja računa obračunati posebni porez te obračunati iznos uplatiti najkasnije do 15. dana tekućeg mjeseca za prethodni kalendarski mjesec, a račun koji izdaje proizvođač i trgovac obvezno mora sadržavati naznaku da je posebni porez obračunat u skladu s odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila.
 
U ovom slučaju proizvođač, trgovac i registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima su dužni do 15. dana u mjesecu za protekli mjesec na Obrascu MI-MV iz Priloga 8 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila dostavljati nadležnom carinskom uredu mjesečno izvješće o obračunatim iznosima posebnog poreza na motorna vozila koje će sadržavati podatke o prodanim i isporučenim motornim vozilima u Republici Hrvatskoj, kao i podatke o obračunatom posebnom porezu.
 
Mjesečno izvješće se podnosi isključivo elektroničkim putem uporabom sustava e-Trošarine.
 
Za razdoblje u kome nije bilo proizvodnje, isporuke ili prodaje motornih vozila ne postoji obveza dostavljanja mjesečnih izvješća.
 
−     pravna ili fizička osoba sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj te trgovac rabljenim motornim vozilima unese ili uveze motorno vozilo namijenjeno za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj: u tom slučaju takva pravna ili fizička osoba te trgovac rabljenim motornim vozilima su dužni carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu ili prebivalištu podnijeti poreznu prijavu radi obračuna i plaćanja posebnog poreza u roku od15 dana od dana unosa ili uvoza motornog vozila na područje Republike Hrvatske. Smatra se da trgovac rabljenim motornim vozilima plaća posebni porez u ime i za račun osobe koja će rabljeno motorno vozilo steći radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj.

U ovom slučaju porezna prijava radi obračuna i plaćanja posebnog poreza podnosi se nadležnom carinskom uredu u 2 primjerka na Obrascu PP-MV iz Priloga 1 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila.
 
Poreznoj prijavi se prilažu:
 
 • certifikat o sukladnosti ili potvrda proizvođača ili izjava o sukladnosti ili potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila
 
 • račun ili druga komercijalna isprava, odnosno ugovor, odluka ili rješenje kojim je obveznik plaćanja stekao motorno vozilo
 
 • preslika prometne dozvole, ako se radi o rabljenom motornom vozilu
 
 • preslika ugovora o najmu ili leasingu, ako se radi o unosu motornog vozila radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj u trajanju dužem od 15 dana
 
 • preslika ili ispis carinske deklaracije ako je motorno vozilo uvezeno i
 
 • druge isprave ili dokazi koje obveznik plaćanja ili Carinska uprava smatraju potrebnim ovisno o okolnostima slučaja.
 
Ako podnositelj u poreznoj prijavi traži da se u postupku utvrđivanja iznosa posebnog poreza primijeni tablica s postotcima ostataka vrijednosti ovisno o razdoblju od prve registracije motornog vozila (deprecijacijska tablica), carinski ured će donijeti porezno rješenje žurno neposrednim rješavanjem bez sastavljanja zapisnika.
 
Ako nisu ispunjeni uvjeti za donošenje rješenja u skraćenom postupku, carinski ured će pregledati motorno vozilo i dokumentaciju u prilogu porezne prijave te o tome sastaviti zapisnik u kojem će utvrditi iznos ostatka posebnog poreza prema postotku pada vrijednosti istog motornog vozila na tržištu u Republici Hrvatskoj od čije je prve registracije proteklo isto vremensko razdoblje na dan podnošenja porezne prijave na temelju raspoloživih podataka o cijenama rabljenih motornih vozila na hrvatskom tržištu (katalozi, cjenici trgovaca i sl.).
 
Ako se radi o rabljenom motornom vozilu o kojem ne postoje podaci o prodajnoj cijeni u Republici Hrvatskoj, carinski ured će utvrditi iznos ostatka posebnog poreza usporedbom s motornim vozilom istih ili približno istih karakteristika na tržištu u Republici Hrvatskoj. U slučaju novog motornog vozila koje nije u prodaji kod trgovaca u Republici Hrvatskoj, carinski ured će utvrditi prodajnu cijenu prema uobičajenim kriterijima za utvrđivanje prodajne cijene motornih vozila koji su u primjeni na tržištu novih motornih vozila u Republici Hrvatskoj
 
Obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza nastaje i prenamjenom drugih motornih vozila u motorna vozila koja su predmet oporezivanja: u tom slučaju porezni obveznik (osoba koje je izvršila prenamjenu) je obvezan carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu ili prebivalištu podnijeti poreznu prijavu radi obračuna i naplate posebnog poreza u roku od 15 dana od dana prenamjene motornog vozila. 
Obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza ne nastaje kad proizvođač, trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima motorno vozilo proda osobi sa sjedištem ili prebivalištem izvan područja Republike Hrvatske za uporabu na cestama izvan Republike Hrvatske ili motorno vozilo proda osobi ili instituciji koja je oslobođena plaćanja posebnog poreza na temelju odredbi Zakona o posebnom porezu na motorna vozila.

Ako trgovci i registrirani trgovci rabljenim motornim vozilima unose, uvoze ili nabavljaju motorna vozila u Republici Hrvatskoj radi daljnje prodaje ne nastaje obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza sve do isporuke motornog vozila osobi koja ga stječe radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj.

Vođenje evidencije
 
Proizvođač, trgovac, registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima i trgovac rabljenim motornim vozilima su obvezni u svojim evidencijama voditi podatke o marki motornog vozila, tipu, varijanti, trgovačkom nazivu motornog vozila, identifikacijskom broju (broj šasije), oznaci motora, radnom postupku, obujmu motora u kubičnim centimetrima (cm³), vrsti goriva, broju vrata, broju mjesta za sjedenje, razini emisije ispušnih plinova, snazi motora u kW, prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2), podatke radi li se o potpuno električnom ili hibridnom (električnom) vozilu, o dosegu „plug-in“ hibridnih električnih vozila u potpuno električnom načinu rada, broju isprave iz koje proizlazi podatak o prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2), nabavi motornog vozila, državi isporuke, datumu isporuke, količini proizvedenih, uvezenih, unesenih, nabavljenih, isporučenih i prodanih motornih vozila, ranijim registracijama rabljenih motornih vozila, stanju zaliha, prodajnoj cijeni i iznosu obračunatog posebnog poreza, odnosno iznosu ostatka posebnog poreza utvrđenog prema postotku pada vrijednosti na dan prodaje rabljenog motornog vozila.

Upisivanje u evidencije iz obavlja se svakodnevno, a najkasnije sljedećeg radnog dana od nastanka poslovnog događaja.
 
Dostava obavijesti o preporučenoj prodajnoj cijeni
 
Proizvođač, predstavnički ured proizvođača u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: predstavnički ured) i trgovac koji je generalni zastupnik ili uvoznik određene marke motornih vozila u Republici Hrvatskoj ili slično su obvezni Carinskoj upravi, Središnjem uredu (u daljnjem tekstu: Središnji ured) elektronskim putem na adresu motorna.vozila@carina.hr  dostaviti obavijest o preporučenoj prodajnoj cijeni (uključujući cjenike dodatne opreme) bez iskazanog posebnog poreza novog motornog vozila određene marke, tipa, varijante i trgovačkog naziva, i to najkasnije slijedećeg radnog dana nakon početka primjene prodajne cijene na tržištu u Republici Hrvatskoj.
 
U obavijesti o prodajnoj cijeni, koja može biti u obliku cjenika, se uz marku, tip, varijantu i trgovački naziv novog motornog vozila navode vrsta goriva, radni obujam motora, vrsta mjenjača, snaga motora, prosječna emisija ugljičnog dioksida (CO2), razina emisije ispušnih plinova, broj vrata, prodajna cijena i datum primjene prodajne cijene, dok se posebno moraju naznačiti podaci o kamper vozilu, vozilu s osam ili devet sjedala i dosegu vozila u potpuno električnom načinu rada ako se radi o „plug-in“ hibridnom električnom vozilu. Ako je proizvođač, predstavnički ured i trgovac dostavio obavijest u obliku cjenika na kojem je uz preporučenu prodajnu cijenu navedena i cijena s popustom ili slično, prodajnom cijenom se smatra preporučena prodajna cijena bez popusta.
 
Obavijest o prodajnoj cijeni će se primjenjivati na sve trgovce koji u Republici Hrvatskoj prodaju nova motorna vozila te marke.

Ako proizvođač i trgovac na računu o prodaji novog motornog vozila poreznom obvezniku iskažu cijenu nižu od prijavljene prodajne cijene zbog primjene popusta ili slično te nekog drugog razloga, posebni porez prema vrijednosnom kriteriju će se obračunati prema prijavljenoj prodajnoj cijeni.
 

Ako proizvođač i trgovac na računu o prodaji novog motornog vozila poreznom obvezniku iskažu cijenu višu od prijavljene prodajne cijene, posebni porez će se prema vrijednosnom kriteriju obračunati prema cijeni višoj od prodajne.
 
Ako se u novo motorno vozilo ugrađuje dodatna oprema koja nije obuhvaćena prijavljenom prodajnom cijenom, proizvođač i trgovac su dužni u prodajnu cijenu uključiti vrijednost tvornički ugrađene dodatne opreme prema važećem cjeniku na dan izdavanja računa o prodaji novog motornog vozila. Posebna oprema ugrađena u motorna vozila namijenjena za policiju, vojsku i druga državna tijela koja koriste posebno prilagođena i/ili opremljena motorna vozila se ne uključuje u prodajnu cijenu.

Ako proizvođač, predstavnički ured i trgovac ne dostave Središnjem uredu prodajnu cijenu novog motornog vozila određene marke i tipa, varijante i trgovačkog naziva koje se kod njih nalazi u prodaji i izdaju račune za takvo motorno vozilo, smatrat će se da netočno obračunavaju posebni porez.
 
Prodajna cijena koju su proizvođač, predstavnički ured i trgovac dostavili Središnjem uredu mora biti istovjetna preporučenoj prodajnoj cijeni koju proizvođač, predstavnički ured i trgovac javno objavljuju na internetu ili drugi sličan način. Proizvođač, predstavnički ured i trgovac ne mogu Središnjem uredu dostaviti izmjenu preporučene prodajne cijene prije proteka roka od 30 dana od dana kada je zaprimljena obavijest preporučenoj prodajnoj cijeni. Iznimno, izmjena se može dostaviti ako je došlo do pogreške u izračunu ili drugog sličnog razloga.
 
Ako su proizvođač, predstavnički ured i trgovac koji je generalni zastupnik ili uvoznik određene marke motornih vozila u Republici Hrvatskoj Središnjem uredu dostavili obavijest o preporučenoj prodajnoj cijeni bez iskazanoga posebnog poreza novog motornog vozila određene marke, tipa, varijante i trgovačkog naziva, u kojoj je prodajna cijena iskazana u manjem iznosu od one koja se razumno može postići na hrvatskom tržištu ili su dostavljeni podaci o tipu, varijanti i trgovačkom nazivu koji ne predstavljaju proizvođačevu uobičajenu ponudu ili ako se osnovano može zaključiti da je prodajna cijena iskazana u manjem iznosu kako bi se ostvario nedopušteni probitak u sudjelovanju na javnom natječaju, flotnoj prodaji ili sl., Carinska uprava će utvrditi preporučenu cijenu takvog motornog vozila procjenom, uzimajući u obzir cijene drugih motornih vozila istog proizvođača, predstavničkog ureda i trgovca koji je generalni zastupnik ili uvoznik određene marke motornih vozila u Republici Hrvatskoj te cijene istog ili sličnog motornog vozila u drugim zemljama članicama Europske unije, te će se smatrati da takav proizvođač, predstavnički ured i trgovac netočno obračunava posebni porez.


Testna vozila
 
Unosom, uvozom ili nabavom motornog vozila za vlastite potrebe trgovaca i trgovaca rabljenim motornim vozilima smatra se stjecanje i registracija motornog vozila radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj čime nastaje obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza na motorna vozila, osim u slučaju registracije novih motornih vozila koja trgovci registriraju kao testna vozila.
Trgovac može registrirati i koristiti testno motorno vozilo najduže u trajanju od 6 mjeseci od dana registracije u kojem razdoblju ne nastaje obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza.
 
Prije registracije tog motornog trgovac je dužan nadležnom carinskom uredu prema svom sjedištu priložiti račun kojim je stekao motorno vozilo i izjavu o iznosu posebnog poreza na motorna vozila koji bi bio utvrđen za to motorno vozilo na taj dan. Carinski ured će na računu ili posebnom listu papira koji će predati podnositelju napisati tiskanim slovima posebnu napomenu: »POSEBNI POREZ NA MOTORNO VOZILO ĆE BITI OBRAČUNAT I PLAĆEN NA TEMELJU ČLANKA 8. PRAVILNIKA. NADLEŽNO TIJELO MOŽE IZVRŠITI REGISTRACIJU VOZILA.«, pored čega će staviti pečat carinskog ureda.
 
Na temelju izdane napomene smatra se da je posebni porez plaćen i nadležno tijelo može izvršiti registraciju vozila.
 
Testno vozilo može biti dano na uporabu jednoj osobi u trajanju ne dužem od 3 dana.
 
Trgovci su dužni voditi evidenciju o uporabi testnih vozila i broju prijeđenih kilometara na dnevnoj osnovi. Uporaba u dužem roku od propisane ili uporaba o kojoj se ne vodi uredna evidencija smatrat će se nezakonitom.
 
Ako nakon isteka razdoblja od 6 mjeseci od dana registracije trgovac to motorno vozilo ne proda, dužan je obračunati i platiti posebni porez u iznosu koji bi bio utvrđen za to motorno vozilo na dan izdavanja posebne napomene.
 
Ako u razdoblju od 6 mjeseci od dana registracije trgovac to motorno vozilo proda osobi koja ga stječe radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj, dužan je na računu o prodaji obračunati posebni porez u iznosu koji bi bio utvrđen za to motorno vozilo na dan izdavanja posebne napomene.
 
Ako u razdoblju od 6 mjeseci od dana registracije trgovac to motorno vozilo proda osobi koja ga ne stječe radi uporabe na cestama i registracije u Republici Hrvatskoj ili ako motorno vozilo bude ukradeno ili uništeno, dužan je obračunati i platiti posebni porez u iznosu razlike između iznosa koji bi bio utvrđen za to motorno vozilo na dan izdavanja posebne napomene i iznosa povrata za to motorno vozilo koji bi bio utvrđen primjenom Tablice 2 iz Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (fiksna deprecijacijska tablica), ovisno o razdoblju tijekom kojeg je motorno vozilo bilo registrirano u Republici Hrvatskoj. Trgovac je dužan motorno vozilo i iznos posebnog poreza iskazati u mjesečnom izvješću.
 
Registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima
 
Registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima je trgovac rabljenim motornim vozilima koji na temelju poreznog odobrenja prodaje rabljena motorna vozila, obračunava i uplaćuje posebni porez te podnosi izvješća u skladu s uvjetima predviđenim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.
 
Registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima je obvezan u ime i za račun stjecatelja motornog vozila prije izdavanja računa obračunati posebni porez te obračunati iznos uplatiti najkasnije do 15. dana tekućeg mjeseca za prethodni kalendarski mjesec.
 
Račun koji izdaje registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima obvezno mora sadržavati naznaku da je posebni porez obračunat u skladu s odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila.
 
Registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima je obvezan do 15. dana u mjesecu za protekli mjesec na Obrascu MI-MV iz Priloga 8 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila dostavljati nadležnom carinskom uredu mjesečno izvješće o obračunatim iznosima posebnog poreza na motorna vozila koje će sadržavati podatke o prodanim i isporučenim motornim vozilima u Republici Hrvatskoj, kao i podatke o obračunatom posebnom porezu.
 
Porezno odobrenje za registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima temeljem podnesenog zahtjeva donosi carinski ured nadležan prema sjedištu, odnosno prebivalištu pravne ili fizičke osobe u Republici Hrvatskoj koja ispunjava sljedeće uvjete:
 
 • obavlja djelatnost u vezi s motornim vozilima u skladu s propisanim uvjetima i ima sjedište, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj
 
 • pravodobno i u cijelosti podmiruje porezne i carinske obveze
 
 • nije teže kršila ili nije ponavljala kršenja odredbi poreznih ili carinskih propisa
 
 • ispunjava minimalno tehničko-tehnološke i druge uvjete za skladištenje i obavljanje trgovine sukladno posebnim propisima
 
 • ostvaruje pozitivne pokazatelje boniteta i solventnosti i
 
 • prije izdavanja odobrenja položi instrument osiguranja plaćanja posebnog poreza u obliku bankovne garancije čiji rok ne može biti kraći od roka u kojem obveza uplate može nastati, produžen za tri mjeseca.
   
U zahtjevu za porezno odobrenje za registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima podnositelj je dužan navesti identifikacijske podatke, osobni identifikacijski broj (OIB), registriranu djelatnost, vrstu, trgovački naziv i tarifnu oznaku predmeta oporezivanja iz Kombinirane nomenklature te okvirnu količinu motornih vozila koje uvozi, unosi ili nabavlja radi daljnje prodaje. Uz zahtjev se prilaže i dokumentacija o lokaciji skladišta, prodajnih salona i slično, opis prostorija te opis rada računovodstvenog sustava.
 
Nadležni carinski ured će prije donošenja poreznog odobrenja za registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima utvrditi vjerodostojnost podataka navedenih u zahtjevu i prilozima te neposredno utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za izdavanje poreznog odobrenja.
 
Žalba protiv odobrenja ne odgađa njegovo izvršenje.
 
Nakon izvršnosti odobrenja za registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima obavlja se upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila te trgovac rabljenim motornim vozilima može početi poslovati kao registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima.
 
Registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima je dužan:
 
 • voditi evidenciju o uvezenim, unesenim, isporučenim i prodanim motornim vozilima i njihovim tehničkim karakteristikama, stanju zaliha, prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) izražene u gramima po kilometru, snazi motora u kilovatima, obujma motora u kubičnim centimetrima, razini emisije ispušnih plinova, datumu prve registracije vozila, te ostale podatke potrebne za obračun i plaćanje posebnog poreza utvrđenog prema postotku pada vrijednosti na dan prodaje rabljenog motornog vozila
 
 • osigurati uvjete za nesmetano obavljanje nadzora
 
 • obavijestiti nadležni carinski ured o svim izmjenama podataka navedenih u poreznom odobrenju i
 
 • zatražiti od carinskog ureda izmjenu poreznog odobrenja u slučaju statusne promjene.
 
Porezno odobrenje prestaje važiti:
 
 • kada registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima – fizička osoba umre, danom smrti fizičke osobe
 
 • prestankom pravne osobe, danom brisanja iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra
 
 • kada carinski ured po službenoj dužnosti ili na zahtjev registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima ukine porezno odobrenje, danom izvršnosti rješenja
 
 • brisanjem iz registra obveznika posebnog poreza, danom izvršnosti rješenja o brisanju.
 
Carinski ured će ukinuti ili poništiti porezno odobrenje po službenoj dužnosti ako je to razmjerno svrsi koja se želi postići i ako: registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima prestane ispunjavati uvjete navedene u poreznom odobrenju; ne osigurava odgovarajući sustav nadzora nad stanjem zaliha i ne sastavlja popise i evidencije u rokovima određenim u poreznom odobrenju; prestanu postojati razlozi i uvjeti na temelju kojih je porezno odobrenje izdano; je odobrenje izdano na temelju nepotpunih ili netočnih podataka; ne ukloni nepravilnosti u roku koji mu je odredio carinski ured; teže krši ili ponavlja kršenja poreznih ili carinskih propisa; ne obračunava, netočno obračunava ili ne uplaćuje posebni porez.
 
Žalba protiv rješenja o ukidanju poreznog odobrenja ne odgađa njegovo izvršenje.
 
Carinski ured može u slučaju statusne promjene odobriti da se prava i obveze nositelja poduzeća iz odobrenja za registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima prenesu na stjecatelja poduzeća ako ne prestaje poduzeće čiji je nositelj društvo kapitala, odnosno trgovačko društvo i ako se to poduzeće prenosi na novog nositelja. Zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi se carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu stjecatelja poduzeća u roku od 15 dana od dana upisa u sudski registar provedene statusne promjene.

Povrat posebnog poreza
 
Vlasnik motornog vozila na koje je plaćen posebni porez prema odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila koji izveze ili iznese motorno vozilo iz Republike Hrvatske koje je odjavljeno iz evidencije registriranih motornih vozila nadležnog tijela ima pravo na povrat dijela plaćenog posebnog poreza koji se utvrđuje u visini ostatka iznosa posebnog poreza na dan prijave motornog vozila za izvoz ili iznos carinskom uredu nadležnom prema mjestu njegovog sjedišta ili prebivališta.

Vlasnik motornog vozila dužan je nadležnom carinskom uredu podnijeti prijavu o izvozu ili iznosu motornog vozila najranije 14 dana prije nego što će biti obavljen izvoz ili iznos motornog vozila.
 
Prijava o izvozu ili iznosu motornog vozila podnosi se na Obrascu PI-MV iz Priloga 3 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila.
 
Nakon izvršenog iznosa ili izvoza motornog vozila iz Republike Hrvatske zahtjev za povrat posebnog poreza podnosi se u dva primjerka na Obrascu ZP-MV iz Priloga 4 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila carinskom uredu nadležnom prema mjestu sjedišta ili prebivališta vlasnika motornog vozila, pri čemu se prilaže:
 
 • dokaz da je na motorno vozilo plaćen posebni porez sukladno odredbama Zakona
 
 • dokaz o odjavi motornog vozila iz evidencije registriranih motornih vozila nadležnog tijela
 
 • dokaz da je motorno vozilo izvezeno iz carinskog područja Europske unije
 
 • račun ili druga komercijalna isprava iz koje je razvidno da je motorno vozilo prodano kupcu u drugoj državi članici Europske unije
 
 • drugi dokazi koje Carinska uprava smatra potrebnim ovisno o okolnostima slučaja.
 
Osim ako postoje osobito opravdani razlozi, povrat posebnog poreza neće se odobriti ako se odjava iz evidencije registriranih motornih vozila te iznos ili izvoz motornog vozila za koje se zahtjeva povrat ne obavi najkasnije u roku od 14 dana od dana podnošenja prijave o izvozu ili iznosu motornog vozila.
 
Ako vlasnik motornog vozila nije podnio prijavu o izvozu ili iznosu motornog vozila, može ostvariti pravo na povrat posebnog poreza za motorno vozilo na temelju zahtjeva za povrat, pri čemu se iznos posebnog poreza za povrat utvrđuje u postotku od iznosa plaćenog posebnog poreza prema Tablici 2 iz Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (primjena fiksne deprecijacijske tablice), ovisno o razdoblju tijekom kojeg je motorno vozilo bilo u uporabi ili registrirano u Republici Hrvatskoj.
 
Ako vlasnik podnese prijavu o izvozu ili iznosu motornog vozila, smatra se da traži da se ostatak iznosa posebnog poreza u prijavljenom motornom vozilu utvrdi na temelju procjene u kojem slučaju se neće uzeti u obzir Tablica 2 (fiksna deprecijacijska tablica).
 
U slučajevima u kojima je podnesena prijava o izvozu ili iznosu motornog vozila ili ako je motorno vozilo bilo u uporabi ili registrirano u Republici Hrvatskoj duže od 120 mjeseci, ostatak iznosa posebnog poreza u prijavljenom motornom vozilu se utvrđuje na temelju procjene.
 
U svrhu primjene Tablice 2 smatra se da je protekao mjesec onoga dana sljedećeg mjeseca koji po svom broju odgovara danu kad je motorno vozilo registrirano. Ako toga dana nema u mjesecu, smatra se da je protekao mjesec posljednjeg dana toga mjeseca.
 
Za motorna vozila koja su oštećena ili imaju nedostatke zbog kojih ne mogu biti korištena u prometu povrat posebnog poreza se ne može ostvariti na temelju Tablice 2 i vlasnik motornog vozila da bi ostvario pravo na povrat posebnog poreza je dužan podnijeti prijavu o izvozu ili iznosu motornog vozila.
  
Ako se motorna vozila na koja je odobren povrat plaćenog posebnog poreza ponovno uvoze ili unose u Republiku Hrvatsku radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj, posebni porez se na ta motorna vozila obračunava i naplaćuje.
 
Vlasnikom motornog vozila na koje je plaćen posebni porez koji ima pravo na povrat dijela plaćenog posebnog poreza nakon izvoza ili iznosa motornog vozila iz Republike Hrvatske koje je odjavljeno iz evidencije registriranih motornih vozila nadležnog tijela smatra se osoba koja je u registarskim ispravama bila upisana kao vlasnik motornog vozila i koja je odjavila motorno vozilo iz evidencije registriranih motornih vozila. Iznimno, vlasnikom motornog vozila koji ima pravo na povrat dijela plaćenog posebnog poreza nakon izvoza ili iznosa motornog vozila iz Republike Hrvatske smatrat će se fizička ili pravna osoba s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je prije izvoza ili iznosa motornog vozila iz Republike Hrvatske stekla vlasništvo motornog vozila od osobe koja je u registarskim ispravama bila upisana kao vlasnik motornog vozila.
 

 
Obrasci
 
Obrasci iz Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila:

Prilog 1 - Obrazac PP-MV - Porezna prijava za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila

Prilog 2 - Obrazac ZI-MV - Zahtjev za izdavanje/produženje odobrenja za izuzeće od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila

Prilog 3 - Obrazac PI-MV - Prijava o izvozu ili iznosu motornog vozila

Prilog 4 - Obrazac ZP-MV - Zahtjev za povrat posebnog poreza na motorna vozila

Prilog 5 - Obrazac PUR - Prijava za upis u registar proizvođača i trgovaca motornim vozilima

Prilog 6 - Obrazac A - Bankovna garancija za plaćanje posebnog poreza na motorna vozila

Prilog 7 - Obrazac B - Bankovna garancija za plaćanje posebnog poreza na motorna vozila

Prilog 8 - Obrazac MI-MV - Mjesečno izvješće o obračunatim iznosima posebnog poreza na motorna vozila