Posebni porez na kavu i bezalkoholna pića

Uvjeti za sudjelovanje u sustavu oporezivanja posebnim porezima
 
Gospodarski subjekti koji žele sudjelovati u sustavu oporezivanja posebnim porezom na kavu i bezalkoholna pića moraju ispuniti posebne uvjete koji proizlaze iz propisa koji uređuju tu vrstu trošarinskog oporezivanja.
 
To podrazumijeva: 
 
 • upis u registar obveznika posebnih poreza (odnosno prijava djelatnosti i registracija poreznog obveznika), te 
 • ishođenje odgovarajućeg porezno-pravnog statusa.

Također, gospodarski subjekti se opredjeljuju da li žele poslovati u sustavu odgode plaćanja posebnog poreza (koristiti status ovlaštenog držatelja poreznog skladišta) ili izvan toga sustava.
 
Premda je sustav odgode normiran kao temeljni oblik za provedbu Zakona, on nije obligatoran, već se propisuje mogućnost proizvođačima i trgovcima da posluju i izvan sustava odgode, u kojem slučaju porezna obveza nastaje u trenutku proizvodnje predmeta oporezivanja izvan sustava odgode ili u trenutku uvoza, unosa ili primitka predmeta oporezivanja u Republici Hrvatskoj izvan sustava odgode plaćanja posebnog poreza.

Svi porezno-pravni statusi stječu se upisom u registar obveznika posebnih poreza, osim statusa ovlaštenog držatelja poreznog skladišta (koji status podrazumijeva mogućnost poslovanja u sustavu odgode plaćanja posebnog poreza) za što je potrebno ishoditi posebno odobrenje nadležnog carinskog ureda.

Sustav oporezivanja posebnim porezom na kavu i bezalkoholna pića ne podrazumijeva bilo kakvu obvezu polaganja instrumenta osiguranja plaćanja posebnog poreza.

Upis u registar obveznika posebnih poreza
 
Najkasnije 8 dana prije početka obavljanja djelatnosti proizvodnje ili prodaje predmeta oporezivanja, proizvođač, trgovac i ovlašteni držatelj poreznog skladišta su dužni nadležnom carinskom uredu prema mjestu svog sjedišta ili prebivališta podnijeti prijavu za upis u registar obveznika posebnih poreza.
Prijava za upis u registar obveznika posebnih poreza na kavu i bezalkoholna pića podnosi se isključivo elektroničkim putem na Obrascu PUR - Prijava za upis u registar obveznika posebnih poreza iz Priloga 1 Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića („Narodne novine“, br. 101/2016 i 37/2029).
 
Usvajanje prijave za upis u registar obveznika posebnih poreza smatra se ovlaštenjem za rad s kavom i/ili bezalkoholnim pićima

Registrirane osobe obvezne su prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom prijave za upis u registar obveznika posebnih poreza nadležnom carinskom uredu, kao i prestanak djelatnosti zbog koje su upisani u registar obveznika posebnih poreza u roku od 8 dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.
 
U slučaju da osoba prestane obavljati djelatnost, carinski ured će je na njezin zahtjev ili po službenoj dužnosti brisati iz registra obveznika posebnih poreza. O opravdanosti brisanja odlučuje nadležni carinski ured vodeći računa da porezni obveznik nema nepodmirenih dugova s naslova posebnog poreza.
 
Iznimke od obveze upisa u registar obveznika posebnih poreza
 
Trgovac koji nabavlja kavu i bezalkoholna pića samo na domaćem tržištu, odnosno u Republici Hrvatskoj od drugog proizvođača ili trgovca s plaćenim posebnim porezom nije u obvezi upisati se u registar obveznika posebnih poreza na kavu i bezalkoholna pića, niti dostavljati mjesečna izvješća jer nije porezni obveznik.
 
Primatelj nema obvezu upisa u registar obveznika posebnih poreza.
 
Porezno-pravni statusi
 
U smislu Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića („Narodne novine“, br. 72/13, 121/19 i 22/20) obveznik plaćanja posebnog poreza (porezni obveznik) je:
 
 • ovlašteni držatelj poreznog skladišta,
 • proizvođač i trgovac izvan sustava odgode, 
 • primatelj.

Ovlašteni držatelj poreznog skladišta je osoba koja na temelju poreznog odobrenja u poreznom skladištu prima, proizvodi, prerađuje (obrađuje), skladišti, otprema i izvodi druge radnje s predmetima oporezivanja u sustavu odgode.
 
Proizvođač je pravna i fizička osoba koja proizvodi ili za svoj račun daje proizvoditi predmete oporezivanja na području Republike Hrvatske. Proizvođač može biti ovlašteni držatelj poreznog skladišta.
 
Trgovac je svaka osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prodaje predmeta oporezivanja na području Republike Hrvatske koja radi daljnje prodaje uvozi, unosi ili prima predmete oporezivanja u Republiku Hrvatsku. Trgovac može biti ovlašteni držatelj poreznog skladišta.
 
Primatelj je svaka osoba koja isključivo za vlastite potrebe uvozi, unosi ili prima predmete oporezivanja bez daljnje prodaje.

Svi porezno-pravni statusi stječu se upisom u registar obveznika posebnih poreza, osim statusa ovlaštenog držatelja poreznog skladišta (koji status podrazumijeva mogućnost poslovanja u sustavu odgode plaćanja posebnog poreza) za što je potrebno ishoditi posebno odobrenje nadležnog carinskog ureda.
 
Sustav odgode plaćanja posebnog poreza
 
Sustav odgode plaćanja posebnog poreza je porezni sustav koji se primjenjuje na primanje, proizvodnju, preradu (obradu), skladištenje, otpremu i izvođenje drugih radnji s predmetima oporezivanja u kojem je obveza plaćanja posebnog poreza odgođena.
 
Za poslovanje u sustavu odgode plaćanja posebnog poreza potrebno je ishoditi status ovlaštenog držatelja poreznog skladišta, odnosno od nadležnog carinskog ureda ishoditi porezno odobrenje kojim se odobrava primanje, proizvodnja, prerada (obrada), skladištenje, otprema i izvođenje drugih radnji s predmetima oporezivanja u poreznom skladištu u sustavu odgode.
 
Porezno skladište je prostor u kojem ovlašteni držatelj poreznog skladišta sukladno odobrenju Carinske uprave prima, proizvodi, prerađuje (obrađuje), skladišti, otprema i obavlja druge radnje s predmetima oporezivanja u sustavu odgode.
 
U poreznom skladištu je dozvoljeno obavljati radnje s proizvodima koji nisu predmet oporezivanja sukladno odredbama Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića.
 
Primatelj
 
Primatelj je svaka osoba koja isključivo za vlastite potrebe uvozi, unosi ili prima predmete oporezivanja bez daljnje prodaje.
 
Primatelj je dužan podnijeti poreznu prijavu carinskom uredu prema mjestu svog sjedišta ili prebivališta na kojoj će obračunati posebni porez najkasnije u roku od 5 dana od dana unosa ili primitka predmeta oporezivanja, a posebni porez utvrđuje i obračunava nadležni carinski ured donošenjem rješenja.
 
Poreznu prijavu primatelj je dužan podnijeti carinskom uredu prema mjestu svog sjedišta ili prebivališta u 2 primjerka na Obrascu OBR-PP-K/BAP iz Priloga 4 Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića.
 
Primatelj je dužan platiti posebni porez u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja.
 
Primatelj nema obvezu upisa u registar obveznika posebnih poreza.
 
Nastanak porezne obveze
 
Obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza nastaje stavljanjem na tržište u Republici Hrvatskoj predmeta oporezivanja, i to: 
 
 • u trenutku otpuštanja predmeta oporezivanja iz sustava odgode, 
 • u trenutku proizvodnje predmeta oporezivanja izvan sustava odgode, 
 • u trenutku uvoza, unosa ili primitka predmeta oporezivanja u Republici Hrvatskoj izvan sustava odgode,
 • kada se utvrdi manjak ili gubitak predmeta oporezivanja u poreznom skladištu ili za vrijeme kretanja predmeta oporezivanja u sustavu odgode, osim gubitka ili manjka za koji porezni obveznik dokaže nadležnom carinskom uredu da se može pripisati višoj sili ili razlozima koji se ne mogu pripisati njegovoj krivnji,
 • na dan prestanka važenja odobrenja koje je izdao nadležni carinski ured za poslovanje u sustavu odgode, 
 • kada se utvrdi da se s predmetima oporezivanja nezakonito postupalo.

Obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza se odgađa ako se predmeti oporezivanja primaju, skladište ili proizvode u poreznom skladištu.
 
Obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza za proizvođača i trgovca izvan sustava odgode ne nastaje ako u obračunskom razdoblju izvezu ili iznesu predmete oporezivanja iz Republike Hrvatske.
 
Obračun i dospijeće plaćanja porezne obveze
 
Porezni obveznik (ovlašteni držatelj poreznog skladišta i proizvođač i trgovac izvan sustava odgode) je dužan sam obračunati i platiti posebni porez sukladno propisanim poreznim osnovicama i visinama koje su na snazi na dan nastanka obveze obračunavanja posebnog poreza.
 
Obračunsko razdoblje za plaćanje posebnog poreza je jedan kalendarski mjesec, a porezni obveznik je dužan obračunati i uplatiti posebni porez do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni kalendarski mjesec.
 
Pri uvozu predmeta oporezivanja posebni porez obračunava i naplaćuje carinski ured koji provodi carinski postupak zajedno s obračunom i naplatom carinskog duga prema propisima o obračunu i naplati carinskog duga, osim ako je plaćanje posebnog poreza odgođeno sukladno odredbama Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića.
 
Izvješćivanje
 
Mjesečno izvješće proizvođača, trgovca i ovlaštenog držatelja poreznog skladišta o proizvedenim, uvezenim, unesenim, isporučenim i prodanim predmetima oporezivanja, stanju zaliha, vrijednosti, poreznoj osnovici, poreznoj stopi te iznosu obračunatog i uplaćenog posebnog poreza dostavlja se nadležnom carinskom uredu do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni kalendarski mjesec ovisno o predmetima oporezivanja na Obrascu  MI-K (kava) iz Priloga 2 Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića i Obrascu MI-BAP (bezalkoholna pića) iz Priloga 3 Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića.

Obrasci se podnose isključivo elektroničkim putem.
 
Povrat posebnog poreza
 
Osoba koja u okviru obavljanja djelatnosti izveze ili iznese predmete oporezivanja iz Republike Hrvatske na koje je plaćen posebni porez ima pravo na povrat posebnog poreza u visini posebnog poreza plaćenog za predmete oporezivanja u Republici Hrvatskoj.
 
Proizvođač koji izveze ili iznese iz Republike Hrvatske predmete oporezivanja za čiju je proizvodnju utrošio predmete oporezivanja na koje je plaćen posebni porez u Republici Hrvatskoj ima pravo na povrat posebnog poreza na količine utrošene u proizvodnji novog proizvoda.
 
Proizvođač koji proizvede trošarinske ili druge proizvode za čiju je proizvodnju utrošio predmete oporezivanja na koje je plaćen posebni porez u Republici Hrvatskoj ima pravo na povrat posebnog poreza na količine utrošene u proizvodnji novog proizvoda.
 
Porezni obveznik ima pravo na povrat plaćenog posebnog poreza za predmete oporezivanja koji su temeljem odluke nadležnog tijela povučeni iz prodaje zbog zdravstvene neispravnosti.
 
U smislu Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića ne smatra se da je predmet oporezivanja zdravstveno neispravan ako je iz prodaje ili prometa povučen zbog isteka roka valjanosti.
 
Zahtjev za povrat posebnog poreza porezni obveznik podnosi nadležnom carinskom uredu prema sjedištu, odnosno prebivalištu poreznog obveznika.
 
Povrat plaćenog posebnog poreza neće se izvršiti ako osoba na koju glasi rješenje o povratu ima nepodmirenih dospjelih obveza po osnovi javnih davanja uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju iz nadležnosti poreznog tijela. Povrat i dospjela javna davanja će se u tom slučaju prebiti po službenoj dužnosti.
 
Povrat posebnog poreza neće se odobriti za predmete oporezivanja za koje je posebni porez obračunat i plaćen zbog nezakonitog postupanja.
 
Kretanje i promet kave i bezalkoholnih pića
 
Ovlašteni držatelj poreznog skladišta može primati i otpremati predmete oporezivanja u sustavu odgode ako se predmeti oporezivanja: 
 
 • unose ili uvoze u Republiku Hrvatsku radi primanja u poreznom skladištu,
 • otpremaju u drugo porezno skladište u Republici Hrvatskoj.

Ako se nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet predmeti oporezivanja odmah unose u porezno skladište, kretanje predmeta oporezivanja u sustavu odgode plaćanja posebnog poreza dozvoljeno je uz presliku carinske deklaracije po kojoj su predmeti oporezivanja pušteni u slobodan promet, odnosno uz primjerak papirnatog ispisa carinske deklaracije podnesene elektroničkom razmjenom podataka.


Kretanje predmeta oporezivanja u sustavu odgode između poreznih skladišta dozvoljeno je uz komercijalni dokument koji obavezno mora sadržavati naznaku da se predmeti oporezivanja kreću u sustavu odgode.
 
Račun i/ili drugi komercijalni dokument koji ovlašteni držatelj poreznog skladišta izdaje drugoj osobi sa sjedištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja nije u sustavu odgode ili koji izdaje proizvođač i trgovac u trgovini na veliko obvezno moraju sadržavati podatke sukladno propisima o porezu na dodanu vrijednost te naznaku da je posebni porez obračunat u skladu s odredbama Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića.

Na području Republike Hrvatske nije dopuštena isporuka, prijevoz, skladištenje i prodaja predmeta oporezivanja bez dokumentacije o nabavi.

Obrasci za gospodarske subjekte
 
Obrasci iz Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića:

Prilog 1 - Obrazac PUR - Prijava za upis u registar obveznika posebnih poreza

Prilog 2 - Obrazac MI-K - Mjesečno izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, uvezenim, unesenim, isporučenim i prodanim količinama te obračunatom posebnom porezu na kavu

Prilog 3 - Obrazac MI-BAP - Mjesečno izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, uvezenim, unesenim, isporučenim i prodanim količinama te obračunatom posebnom porezu na bezalkoholna pića

Prilog 4 - Obrazac OBR-PP-K/BAP - Porezna prijava za obračun posebnog poreza