Postupak oporezivanja motornih vozila

Što se smatra rabljenim motornim vozilom?

Prema odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila rabljeno motorno vozilo je svako motorno vozilo koje je bilo registrirano u evidencijama motornih vozila nadležnog tijela bilo koje države i za koje je izdana propisana registarska isprava i registarske pločice.

Kolika je visina posebnog poreza na motorna vozila i gdje je propisana?

Na web stranici Carinske uprave na linku https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/trosarinsko-postupanje/visine-trosarina-posebnih-poreza/motorna-vozila/3633 istaknute su aktualne visine posebnih poreza na motorna vozila te predmeti oporezivanja.

Postoji li ograničenje u unosu/uvozu motornih vozila s obzirom na starost vozila?
Ako je motorno vozilo kupljeno izvan RH kupac vozila je obvezan prije registracije motornog vozila kod nadležnog tijela obaviti postupak utvrđivanja sukladnosti vozila koji provodi Državni zavod za mjeriteljstvo. Za taj postupak potrebno je imati izvornik COC dokumenta (EU Certificate of Conformity). U suprotnom kupac je dužan od predstavnika proizvođača u Republici Hrvatskoj zatražiti potvrdu proizvođača. Provedbu postupka, provjeru dokumentacije i pregled vozila temeljem ovlasti Državnog zavoda za mjeriteljstvo, obavljaju Centar za vozila Hrvatske i Hrvatski autoklub na ovlaštenim ispitnim mjestima. Po završetku postupka izdaje se Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.

Izuzetak su starodobna vozila čiji postupak utvrđivanja sukladnosti provodi Državni zavod za mjeriteljstvo prema alternativnim zahtjevima.
 
Stoga upućujemo na navedena tijela kod kojih se može provjeriti postoje li kakva ograničenja obzirom na tehničke karakteristike konkretnog vozila, prije nego se donese odluka o njegovoj kupnji. 
Koji je postupak u Republici Hrvatskoj nakon kupnje rabljenog motornog vozila u državi članici EU, kako bi se vozilo moglo registrirati kod tijela nadležnog za registraciju?
Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila i Pravilnikom o posebnom porezu na motorna vozila reguliran je sustav oporezivanja motornih vozila posebnim porezom u RH.

Ako je motorno vozilo kupljeno izvan Republici Hrvatskoj kupac vozila je obvezan prije podnošenja porezne prijave za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila nadležnom carinskom uredu, ako uz vozilo nije dobio COC dokument, od predstavnika proizvođača u Republici Hrvatskoj zatražiti potvrdu proizvođača.

Porezna prijava za obračun i plaćanje posebnog poreza podnosi se carinskom uredu nadležnom prema mjestu sjedišta ili prebivališta poreznog obveznika (Obrazac PP-MV tiskan u Prilogu 1 Pravilnika) u roku od 15 dana od dana unosa ili uvoza motornog vozila na područje Republike Hrvatske.

U poreznoj prijavi treba navesti način na koji se traži utvrđivanje posebnog poreza, deprecijacijom (primjenom Tablice 1 Pravilnika) ili procjenom.

U slučaju odabira deprecijacije, vozilo ne treba dovesti na pregled u carinski ured te se porezno rješenje donosi u skraćenom postupku.

U slučaju odabira procjene, na temelju pregledanog vozila carinski djelatnik sastavlja zapisnik o utvrđivanju iznosa ostatka posebnog poreza na motorna vozila te ga daje poreznom obvezniku koji se može i ne mora složiti s iznosom porezne obveze. Porezni obveznik koji se ne slaže s poreznom obvezom utvrđenom u zapisniku može o vlastitom trošku od stalnog sudskog vještaka ili stalnog sudskog procjenitelja zatražiti procjenu postotka pada vrijednosti rabljenog motornog vozila i iznosa ostatka posebnog poreza, o čemu je dužan obavijestiti carinski ured prigovorom na zapisnik u roku od 15 dana od njegova primitka. Ako porezni obveznik u tom roku ne prigovori na zapisnik, carinski ured će bez odgode rješenjem odrediti iznos posebnog poreza.

Kad je posebni porez plaćen, carinski ured stavlja na rješenje naznaku o tome te se s tim rješenjem može pristupiti postupku registracije vozila. 
Koji je postupak plaćanja posebnog poreza na novo motorno vozilo koje namjeravam kupiti u drugoj državi članici EU?
U slučajevima ako domaće pravne ili fizičke osobe (koji nisu trgovci u smislu Zakona o posebnom porezu na motorna vozila) kupe novo motorno vozilo u nekoj od država članica EU ili ga uvezu iz trećih država radi registracije u RH, dužni su u roku od 15 dana od dana unosa ili uvoza motornog vozila na područje RH carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu ili prebivalištu podnijeti poreznu prijavu za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila (Obrazac PP-MV tiskan u Prilogu 1 Pravilnika). Postupak je isti kao kod rabljenih vozila osim što se porezno rješenje donosi u skraćenom postupku bez prethodnog sastavljanja zapisnika. 
Koja je razlika ako se motorno vozilo unosi iz država članica EU ili uvozi iz trećih zemalja?
Nakon 1. srpnja 2013. godine pri unosu vozila iz država članica EU više se ne podnosi carinska deklaracija kao pri uvozu vozila iz trećih zemalja.  U slučaju uvoza posebni porez se ne obračunava na carinskoj deklaraciji već na temelju porezne prijave nakon obavljenog uvoznog carinjenja po istom postupku kao za vozila unesena iz EU.
Koji je postupak kupnje rabljenog motornog vozila, koje nikad nije bilo registrirano u Republici Hrvatskoj, od trgovca rabljenim vozilima? Što moram napraviti kako bih ga registrirao?

Ako kupite rabljeno motorno vozilo (vozilo koje je već bilo registrirano u nekoj drugoj državi, ali nikad nije bilo registrirano ili je bilo registrirano u Republici Hrvatskoj poslije 1.7.2013. i dobiven povrat dijela plaćenog posebnog poreza radi izvoza/iznosa vozila) kod registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima, koji će Vam izdati račun s iznosom posebnog poreza i naznakom da je posebni porez obračunat u skladu s odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila i posebni porez uplatiti na račun Državnog proračuna u Vaše ime i za vaš račun. Na temelju tako izdanog računa i drugih isprava koje ćete dobiti od registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima (dat će Vam i presliku poreznog odobrenja za registriranog trgovca iz članka 19.b Zakona) možete obaviti registraciju vozila kod tijela nadležnog za registraciju i nemate nikakvih administrativnih obveza prema Carinskoj upravi.

Koji je postupak kupnje rabljenog motornog vozila, koje nikad nije bilo registrirano u Republici Hrvatskoj, od registriranog trgovca rabljenim vozilima u Republici Hrvatskoj? Što moram napraviti kako bih ga registrirao u Republici Hrvatskoj?
Ako kupite rabljeno motorno vozilo (vozilo koje je već bilo registrirano u nekoj drugoj državi, ali nikad nije bilo registrirano ili je bilo registrirano u Republici Hrvatskoj poslije 1.7.2013. i dobiven povrat dijela plaćenog posebnog poreza radi izvoza/iznosa vozila) kod registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima u Hrvatskoj, koji će Vam izdati račun s iznosom posebnog poreza i naznakom da je posebni porez obračunat u skladu s odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila i posebni porez uplatiti na račun Državnog proračuna u vaše ime i za Vaš račun. Na temelju tako izdanog računa i drugih isprava koje ćete dobiti od registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima (dat će Vam i presliku poreznog odobrenja za registriranog trgovca iz članka 19.b Zakona) možete obaviti registraciju vozila kod tijela nadležnog za registraciju i nemate nikakvih administrativnih obveza prema Carinskoj upravi.
Koje su obveze kupca prema Carinskoj upravi pri kupnji novog motornog vozila u Republici Hrvatskoj?
Pri kupnji novog vozila kod trgovca u Republici Hrvatskoj, kupac nema nikakvih administrativnih obveza prema Carinskoj upravi jer u ovom slučaju trgovac novim vozilima izdaje račun s iznosom posebnog poreza uz naznaku da je posebni porez obračunat u skladu s odredbama Zakona te posebni porez uplaćuje na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske u ime i za račun kupca vozila. Na temelju tako izdanog računa i drugih isprava koje se dobiju od trgovca može se obaviti prva registracija vozila kod tijela nadležnog za registraciju. 
Može li se platiti posebni porez na oštećeno motorno vozilo?
Vi kao podnositelj porezne prijave za obračun i plaćanje posebnog poreza za rabljeno motorno vozilo (Obrazac PP-MV) samostalno i vlastitim izborom u polju 19. možete tražiti da se u postupku utvrđivanja iznosa posebnog poreza primijeni tablica s postotcima ostataka vrijednosti ovisno o razdoblju od prve registracije motornog vozila (Tablica 1 Pravilnika) ili procjena.
 
Ako se opredijelite za utvrđivanje posebnog poreza procjenom dužni ste dovesti motorno vozilo u nadležni carinski ured. Ako se tijekom pregleda motornog vozila u carinskom uredu utvrdi da motorno vozilo ima nedostatke zbog kojih ne može biti korišteno u prometu ili je to napomenuto u potvrdi o sukladnosti, carinski ured će zastati s postupkom oporezivanja motornog vozila. Tek nakon otklanjanja nedostataka i ponovnog pregleda vozila utvrdit će se iznos posebnog poreza.

Ako se pri podnošenju porezne prijave opredijelite za utvrđivanje posebnog poreza temeljem Tablice 1 Pravilnika što ćete morati naznačiti u poreznoj prijavi (uz prilaganje propisane dokumentacije), u tom slučaju s vozilom ne morate dolaziti u carinski ured, a carinski ured će iznos ostatka posebnog poreza utvrditi poreznim rješenjem bez sastavljanja zapisnika, ne uzimajući u obzir opće stanje vozila. 
Je li moguće odustati od postupka obračuna i plaćanja posebnog poreza na motorna vozila nakon podnošenja porezne prijave za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila?
Od podnesene porezne prijave, sukladno članku 9. stavku 2. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila u vezi s člancima 73. stavkom 1. i 75. stavkom 2. Općeg poreznog zakona, ne može se odustati. 
Tko i kada ostvaruje pravo na povrat posebnog poreza na motorno vozilo?
Vlasnik motornog vozila na koje je plaćen posebni porez nakon 1. srpnja 2013. godine koji iznese ili izveze motorno vozilo iz Republike Hrvatske, koje je odjavljeno iz evidencije registriranih motornih vozila nadležnog tijela u Hrvatskoj, ima pravo na povrat dijela plaćenog posebnog poreza koji se utvrđuje u visini ostatka iznosa posebnog poreza na dan prijave motornog vozila za iznos ili izvoz carinskom uredu nadležnom prema mjestu njegovog sjedišta ili prebivališta.
 
Iznos posebnog poreza za povrat se utvrđuje na temelju fiksne deprecijacijske tablice ovisno o razdoblju uporabe ili registracije motornog vozila u Hrvatskoj ili na temelju procjene odnosno prema postotku pada vrijednosti istog motornog vozila na tržištu, od čije je prve registracije proteklo isto vremensko razdoblje na dan podnošenja prijave o izvozu ili iznosu motornog vozila.
 
Ako se motorno vozilo za koje je odobren povrat plaćenog posebnog poreza ponovno unese ili uveze u Republiku Hrvatsku, radi uporabe na cestama, posebni porez će se ponovno obračunati i naplatiti osobi koja takvo motorno vozilo unese ili uveze.