Registrirani trgovac rabljenim motornim voziilima

Treba li u zahtjevu za registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima u postupku prijave za registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima kao prodajna mjesta prijaviti prodajna mjesta naših partnera?
U zahtjevu za izdavanje odobrenja za registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima pored ostaloga, navode se sve lokacije skladišta, prodajnih salona i sl. na kojima registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima namjerava držati motorna vozila na koja nije plaćen posebni porez, kao i njihove adrese i odgovorne osobe za rad na lokacijama (OIB).
Naša tvrtka bi se prijavila kao registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima. Interesira nas može li se priložiti bankovna garancija u obliku "zabilježbe na depozit" (tzv. vinkulacija) za koju banka jamči?
Može se položiti samo bankovna garancija, a kako je to i eksplicitno i propisano, odnosno bankovna garancija u skladu s oglednim obrascima iz Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila.
Na koliki iznos se podnosi bankovna garancija prilikom prijave za registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima?
Podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja za registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima podnosi pisani zahtjev za određivanje visine jamstvene svote bankovne garancije, a carinski ured određuje visinu jamstvene svote bankovne garancije u iznosu tromjesečnog prometa na ime posebnog poreza (gledajući godišnje razdoblje), odnosno očekivanog prometa ukoliko podnositelj nije poslovao do sada kao trgovac rabljenim motornim vozilima. 
Kako registrirani trgovci rabljenim motornim vozilima obračunavaju i plaćaju posebni porez?
Registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima obvezan je u ime i za račun stjecatelja motornog vozila prije izdavanja računa obračunati posebni porez te na temelju evidencija sastavljati i carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu isključivo elektroničkom razmjenom podataka dostavljati mjesečno izvješće o obračunatim iznosima posebnog poreza na motorna vozila do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec na Obrascu MI-MV te do istog roka platiti obračunate iznose.
Što je dokaz da je posebni porez na motorna vozila plaćen prilikom kupnje od registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima. Što kupac treba priložiti prilikom registracije vozila kod tijela nadležnog za registraciju vozila?
Prilikom registracije vozila kod tijela nadležnog za registraciju kupac, kao dokaz da je posebni porez na motorna vozila plaćen, mora priložiti račun kojeg je izdao registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima kupcu na kojem je iskazan posebni porez na motorna vozila te presliku poreznog odobrenja za registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima. 
Može li se ukinuti porezno odobrenje za registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima i u kojim okolnostima?
Carinski ured će ukinuti ili poništiti porezno odobrenje po službenoj dužnosti ako je to razmjerno svrsi koja se želi postići i ako: registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima prestane ispunjavati uvjete navedene u poreznom odobrenju; ne osigurava odgovarajući sustav nadzora nad stanjem zaliha i ne sastavlja popise i evidencije u rokovima određenim u poreznom odobrenju; prestanu postojati razlozi i uvjeti na temelju kojih je porezno odobrenje izdano; je odobrenje izdano na temelju nepotpunih ili netočnih podataka; ne ukloni nepravilnosti u roku koji mu je odredio carinski ured; teže krši ili ponavlja kršenja poreznih ili carinskih propisa; ne obračunava, netočno obračunava ili ne uplaćuje posebni porez.