Posebni porez na bezalkoholna pića

Je li bezalkoholno piće što sadrži kavu predmet oporezivanja posebnim porezom na bezalkoholna pića?
Da. Bezalkoholno piće što sadrži kavu predmet je oporezivanja posebnim porezom na bezalkoholna pića, osim ako sadrži proizvode iz tarifne oznake KN 0401 do 0404, a ne sadrži metil-ksantine ili taurin.
Smatraju li se hrana za specifične skupine (prije: hrana za posebne prehrambene potrebe) i dodaci prehrani bezalkoholnim pićima?
Dana 22. srpnja 2017. godine stupio je na snagu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti (NN 69/17) temeljem kojeg postoji obveza notifikacije i upisa proizvoda u Registar hrane za specifične skupine te Ministarstvo zdravstva izdaje potvrde o notifikaciji, a koncept „hrane za posebne prehrambene potrebe” zamjenjuje se „hranom za specifične skupine“.

Hrana za specifične skupine i dodaci prehrani ne smatraju se bezalkoholnim pićima. Smatra li se neko piće hranom za specifične skupine može se dokazati potvrdom o notifikaciji proizvoda koju je potrebno ishoditi od Ministarstva zdravstva prije stavljanja u promet hrane za specifične skupine, a za dodatke prehrani potvrdom odnosno pribavljenim rješenjem Ministarstva zdravstva o uvrštavanju u program monitoringa.


Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti objavljen je u Narodnim novinama, broj 114/2018, i na snazi je od 1.4.2019.

 
Oporezuju li se energetska pića posebnim porezom na bezalkoholna pića?
Energetska pića podliježu plaćanju posebnog poreza na bezalkoholna pića ako se ne smatraju hranom za specifične skupine odnosno dodacima prehrani.
 
Na energetska pića koja sadrže metil-ksantine i taurin plaća se posebni porez i to prema volumenu i sadržaju taurina za bezalkoholna pića koja sadrže taurin te prema volumenu i sadržaju metil-ksantina za bezalkoholna pića koja sadrže metil-ksantine, a ne sadrže taurin.
Plaća li se posebni porez za sirupe na količinu bezalkoholnog pića koja se dobije nakon otapanja u vodi?
Posebni porez za sirupe plaća se prema volumenu izraženom u hektolitru bezalkoholnog pića u iznosu od 18,58 eura/hektolitar sirupa te prema sadržaju šećera, ako sirupi ne sadrže metil-ksantine ili taurin podijeljeno u četiri skupine (u prvoj skupini bezalkoholna pića sa sadržajem šećera manjim i jednakim 14 g u 100 ml sirupa, u drugoj skupini sa sadržajem šećera od 14,001 do 35g u 100 ml sirupa, u trećoj skupini sa sadržajem šećera od 35,001 do 56g u 100 ml sirupa i četvrtoj skupini sa sadržajem šećera od 56,001 i više u 100 ml sirupa. Posebni porez za sirupe koji sadrže taurin plaća se prema sadržaju taurina i iznosi 185,81 euro/hl sirupa.
 
Posebni porez za sirupe koji sadrže metil-ksantine, a ne sadrže taurin plaća se prema sadržaju metil-ksantina i iznosi 74,32 eura/hl sirupa. Na predmete oporezivanja čiji je sadržaj metil-ksantina manji od 15 mg/100 ml proizvoda u odgovarajućem omjeru razrijeđenog bezalkoholnog pića posebni porez plaća se prema sadržaju šećera.
Jesu li voda, mineralna voda, gazirana voda, soda-voda i izvorska voda predmet oporezivanja posebnim porezom na bezalkoholna pića?
Obična voda, voda iz vodovoda, mineralna voda, gazirana voda, soda-voda i izvorska voda nisu predmet oporezivanja posebnim porezom na bezalkoholna pića.
Koji se posebni propisi primjenjuju za pojedinu vrstu proizvoda kod utvrđivanja porezno priznatih gubitaka ili manjkova?
Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji bezalkoholnih pića, bezalkoholnog piva, prirodne mineralne, prirodne izvorske i stolne vode, voćnih sokova, nektara, sirupa i koncentrata („Narodne novine“, br. 94/14.) Hrvatske gospodarske komore kojom se utvrđuje dopuštena visina manjka koji ne podliježe oporezivanju. Međutim, ne postoji odgovarajuća odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka koja bi se primjenjivala u proizvodnji kave.
Kako mogu ostvariti povrat posebnog poreza za bezalkoholna pića na koje je plaćen posebni porez a koja se u okviru obavljanja djelatnosti izvezu ili iznesu iz Republike Hrvatske?
Porezni obveznik podnosi nadležnom carinskom uredu prema sjedištu,  odnosno prebivalištu zahtjev za povrat posebnog poreza uz koji se prilaže dokaz da je na predmete oporezivanja koji se izvoze ili iznose plaćen posebni porez u Republici Hrvatskoj i dokaz o izvozu ili iznosu predmeta oporezivanja.