Predmet oporezivanja

Da li se plaća trošarina na duhan za žvakanje i duhan za šmrkanje?
Duhan za žvakanje i duhan za šmrkanje ne smatraju se duhanskom prerađevinom u smislu Zakona o trošarinama, te se na iste ne plaća trošarina na duhanske prerađevine.
Koja je visina trošarine na duhanske prerađevine?
DUHANSKE PRERAĐEVINE
Predmet oporezivanja Visina trošarine Provedbeni propis
Cigarete specifična trošarina 53,10 EUR za 1000 komada cigareta i proporcionalna trošarina 34% od MPC
minimalna trošarina iznosi 117,87 EUR/1000 komada
Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode, NN 156/2022
Cigare 114,15 EUR za 1000 komada Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode, NN 156/2022
Cigarilosi 114,15 EUR za 1000 komada Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode, NN 156/2022
Sitno rezani duhan 114,15 EUR za 1kg Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode, NN 156/2022
Ostali duhan za pušenje 114,15 EUR za 1kg Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode, NN 156/2022
Da li se proizvod koji ne sadrži duhan i koristi se isključivo u medicinske svrhe smatraju duhanskom prerađevinom?
Proizvod koji ne sadrže duhan ne smatraju se duhanskom prerađevinom, ali pod uvjetom da se koriste isključivo u medicinske svrhe i definirani su kao lijek prema posebnim propisima, pri čemu je Ministarstvo zdravstva nadležno za određivanje koji su to proizvodi.
Koji je trošarinski status tubi koje su namijenjene za punjenje duhanom?
Tube koje su namijenjene za punjenje duhanom se ne smatraju duhanskim prerađevinama i ne podliježu obvezi obračuna i plaćanja trošarinom.
Koji je trošarinski status listića koji služi za uvijanje duhana i izradu cigareta za pušenje?
Listići koji služe za uvijanje duhana i izradu cigareta za pušenje nisu predmet oporezivanja trošarinom na duhanske prerađevine i na iste se ne plaća trošarina.
Koji je trošarinski status DIET duhana (ekspandirani duhan)?
DIET duhan (ekspandirani duhan) smatra se duhanskom prerađevinom i podliježe obračunu i plaćanju trošarine prema visini propisanoj za sitno rezani duhan za savijanje cigareta.
Smatra li se duhanskom prerađevinom proizvod Melasa Herbal Hukka proizvođača „Soex“ Indija koji se koristi za pušenje u nargilama?
Bez obzira što se radi o biljnoj melasi za nargilu, bez duhana i nikotina i koji prema senzorskim svojstvima predstavlja smeđu usitnjenu smjesu pomiješanu s šećerom, aromatičnog mirisa, pri određivanju trošarinskog statusa dotičnog proizvoda u smislu oporezivog proizvoda sukladno Zakonu o trošarinama, odlučna je činjenica da se isti proizvod može pušiti bez daljnje industrijske obrade, neovisno o njegovom sadržaju. Obzirom da je nedvojbeno utvrđeno da se isti koristi za pušenje u nargilama, predmetni proizvod ima status trošarinskog proizvoda u smislu odredbe članka 86. stavka 3. Zakona o trošarinama koji propisuje da se duhanom za pušenje također smatraju i proizvodi koji u cijelosti ili djelomično sadrže tvari koje nisu duhan, ali ispunjavaju uvjet da ga je moguće pušiti bez daljnje industrijske obrade, te stoga podliježe naplati trošarine u iznosu propisanom za ostali duhan za pušenje.      
Koji je trošarinski statusu proizvoda - Golden river ugljen za nargile ?
Obzirom da se radi o drvenom ugljenu koji se koristi kao goreće sredstvo za vodenu lulu te da isti sagorijeva žarenjem bez vidljivog dima i plamena, kao i pretpostavke da se predmetni proizvod koristi u vodenim lulama ali nije namijenjen pušenju te s tog osnova ne udovoljava definiciji odnosno ne smatra se duhanskom prerađevinom u smislu Zakona o trošarinama te isti ne podliježe obvezi obračuna i plaćanja trošarine.
Koji je trošarinski status duhana za šišu (okusi mandarina, limun, ChocoMint, vanilija, pistaccio, kokos, CocaCola, Capuccino)?
Duhan za šišu smatra se duhanskom prerađevinom i podliježe obračunu i plaćanju trošarine prema visini propisanoj za ostali duhan za pušenje.
Na koji način razlikovati trošarinski status sitno rezanog duhana i ostaloga duhana za pušenje u svrhu određivanja visine trošarine pri uvozu?
Definicija sitno rezanog duhana za savijanje cigareta propisana je člankom 86. stavak 2. Zakona o trošarinama, prema kojem  se duhanom za pušenje smatra sitno rezani duhan namijenjen prodaji za savijanje cigareta i u kojem je, obzirom na ukupnu masu duhanskih čestica  više od 25 % duhanskih čestica ima širinu  reza manju  od 1,5 mm. Za razliku od sitno rezanog duhana namijenjenog savijanju cigareta, ostali duhan za pušenje nije namijenjen savijanju cigareta, te je kao takav i drugačije rezan i tlačen. Razvrstavanje duhanskih proizvoda vrši Ministarstvo poljoprivrede, koje temeljem članka 30. Zakona o duhanu i članka  83. Pravilnika o obradi duhana, proizvodnji i markama duhanskih proizvoda donosi  rješenje o upisu konkretne marke duhanskog proizvoda u Upisnik o markama duhanskih proizvoda. Trošarinski obveznik, uvoznik duhanskih proizvoda, dužan je ishoditi spomenuto rješenje o upisu određene marke duhanskog proizvoda u Upisnik o markama duhanskim proizvoda prije namjere uvoza dotičnog duhanskog proizvoda. Iz navedenog slijedi da se tijekom carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet, razlikovanje sitno rezanog duhana i ostalog duhana za pušenje, a u svrhu utvrđivanja visine trošarine koja je različita u odnosu na spomenute predmete oporezivanja, može utvrditi temeljem rješenja o upisu i razvrstavanju marke duhanskog proizvoda u Upisnik o markama duhanskih proizvoda.