Posebne mjere nadzora pri poslovanju s duhanskom sirovinom

Što se smatra duhanskom sirovinom?
Duhanskom sirovinom se u smislu Zakona o trošarinama smatra duhan koji je ubran, neovisno o stupnju njegove prerade ili obrade, a koji se u smislu članaka 70. do 73. istoga Zakona ne smatra duhanskom prerađevinom.
Je li propisana obveza upisa u registar trošarinskih obveznika za osobe koje obavljaju poslovanje s duhanskom sirovinom?
Fizička i pravna osoba koja namjerava posjedovati, skladištiti, obavljati promet ili na bilo koji drugi način činjenično ili pravno raspolagati duhanskom sirovinom, što obuhvaća i isključivo obavljanje financijskih transakcija ili radnji koje podrazumijevaju izdavanje, potvrđivanje ili ovjeravanje bilo koje knjigovodstvene ili računovodstvene isprave, sklapanje ugovora ili sudjelovanje u ugovornim odnosima ili izdavanje, potvrđivanje ili ovjeravanje prijevozne ili neke druge isprave u svojstvu kupca, prodavatelja, posrednika, primatelja ili pošiljatelja,  mora uporabom sustava elektroničke razmjene podataka podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, sjedištu podružnice, odnosno prebivalištu koristeći elektronički Obrazac PUR za status XVII. Ostali trošarinski obveznici točka 3. Osobe koje posluju s duhanskom sirovinom, i to najkasnije osam dana:
 
1. od dana izvršnog rješenja o upisu u upisnik pri ministarstvu nadležnom za poljoprivredu za osobe koja obavljaju djelatnost u vezi s duhanskom sirovinom u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje postupanje s duhanom u proizvodnji, otkupu, obradi i/ili prometu duhanom (Zakon o duhanu) i upisane su pri ministarstvu nadležnom za poljoprivredu u upisnik o trgovcima koji uvoze/unose na teritorij Republike Hrvatske, odnosno izvoze/iznose duhan sa teritorija Republike Hrvatske. Izvršno rješenje o upisu u odgovarajući upisnik pri ministarstvu nadležnom za poljoprivredu prilaže se uz prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika;

2. prije početka poslovanja s duhanskom sirovinom za osobe koje nisu u obvezi upisati se u odgovarajući upisnik pri ministarstvu nadležnom za poljoprivredu, a pravno raspolažu duhanskom sirovinom, što obuhvaća i isključivo obavljanje financijskih transakcija ili radnji koje podrazumijevaju izdavanje, potvrđivanje ili ovjeravanje bilo koje knjigovodstvene ili računovodstvene isprave, sklapanje ugovora ili sudjelovanje u ugovornim odnosima ili izdavanje, potvrđivanje ili ovjeravanje prijevozne ili neke druge isprave u svojstvu kupca, prodavatelja, posrednika, primatelja ili pošiljatelja;
 
3. prije početka poslovanja s duhanskom sirovinom za osobe koje obavljaju promet s duhanskom sirovinom isključivo na teritoriju Republike Hrvatske, a nisu u obvezi upisati se u odgovarajući upisnik pri ministarstvu nadležnom za poljoprivredu.
 
Uz prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika istovremeno se podnosi i zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom. Odobrenjem za poslovanje s duhanskom sirovinom mogu se odrediti dodatne mjere nadzora proizvodnje, prerade, skladištenja i kretanja.
Odnosi li se obveza upisa u registar trošarinskih obveznika na sobe koje obavljaju prijevoz duhanske sirovine?
Obveza upisa u registar trošarinskih obveznika i ishođenja posebnog odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom ne odnosi se na osobe koje obavljaju isključivo djelatnost prijevoza duhanske sirovine, kao ni na osobe koje sukladno posebnim propisima imaju status obrađivača duhana  ili status proizvođača duhana koji u svemu postupaju u skladu s tim propisima. Posebnim propisima smatraju se propisi kojima se uređuje postupanje s duhanom u proizvodnji, otkupu, obradi i/ili prometu duhanom, osim propisa o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda. 
Podliježe li duhanska sirovina obvezi obračuna i plaćanja trošarine?
Samo u slučaju ako se utvrdi postupanje protivno odredbama Zakona o trošarinama ili duhanskim propisima, a koje ima za posljedicu nezakonito posjedovanje, skladištenje, promet ili na bilo koji drugi način nezakonito činjenično ili pravno raspolaganje duhanskom sirovinom, smatrati će se da je duhanska sirovina predmet  nezakonitog postupanja i da je namijenjena korištenju za savijanje cigareta te za svaku količinu duhanske sirovine koja je predmet takvog postupanja nastaje obveza obračunavanja i plaćanja trošarine.
 
Obračun trošarine vrši se prema trošarinskoj osnovici i visini trošarine koja je propisana na sitno rezani duhan za savijanje cigareta.