Označavanje duhanskim markicama

Postoji li obveza obilježavanja duhanskim markicama Ministarstva financija duhanskih prerađevina koja se prodaju u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama?
Odredbama članka 78. Zakona o trošarinama te članka 93. stavak 7. Pravilnika o trošarinama propisano je da duhanske prerađevine koje otprema ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta iz članka 31. istoga Zakona radi prodaje putnicima u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama koji putuju u drugu državu članicu, odnosno u treću državu ili treći teritorij ne moraju biti označene duhanskim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske.
Da li duhanske prerađevine proizvedene u Republici Hrvatskoj, a koje ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta isporučuje za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije, moraju biti obilježene markicama Ministarstva financija?
Duhanske prerađevine proizvedene u Republici Hrvatskoj kada se u sustavu odgode plaćanja otpremaju u drugu državu članicu Europske unije, uključujući i otpremu uz oslobođenje od plaćanja trošarine sukladno članku 29. Zakona o trošarinama,  moraju biti označene markicama koje imaju otisnut broj markice i riječ „EU“ ispred slovne oznake predmeta oporezivanja iz stavka 2. članka 93. Pravilnika o trošarinama.
Da li cigare koje se prodaju pojedinačno moraju biti u trenutku puštanja u potrošnju u Republici Hrvatskoj označene duhanskim markicama Ministarstva financija?
Posebnosti označavanja cigara detaljno su uređene člankom 94. Pravilnika o trošarinama. Sukladno navedenoj odredbi duhanskom markicom mora biti označena u trenutku puštanja u potrošnju u Republici Hrvatskoj svaka cigara posebno pri pojedinačnoj prodaji ili skupno pakiranje koje sadrži više od jedne cigare kada se pakiranje kao takvo prodaje krajnjem potrošaču u tuzemnom prometu.

Iznimno je dopušteno da cigare koje se prodaju pojedinačno ne moraju biti označene duhanskom markicom ako se neposredno prodaju iz originalnog skupnog pakiranja koje sadrži više od jedne cigare i pakiranje je označeno duhanskom markicom koja mora biti prekinuta prilikom otvaranja originalnog skupnog pakiranja na način da ostane vidljiv broj markice, te ako je za svaku isporuku originalnog skupnog pakiranja u trgovini odnosno u prometu na veliko do mjesta na kojem će se vršiti prodaja na malo izdan račun ili druga komercijalna isprava koja obavezno sadrži trgovački naziv proizvoda, broj duhanske markice, broj komada cigara u pakiranju i naznaku mjesta na kojem će se vršiti prodaja na malo. Trošarinski obveznici dužni su osigurati sljedivost lanca dobave i distribuciju cigara do mjesta na kojem će se vršiti prodaja na malo te Carinskoj upravi Središnjem uredu dostaviti  specifikacija cigara s trgovačkim nazivom proizvoda i brojem komada cigara u pakiranju.
Mogućnost uvoza i način primitka cigara i cigarilosa iz treće države na trošarinsko skladište u Republici Hrvatskoj neoznačenih duhanskim markicama MF RH?
Odredbama nacionalnog trošarinskog zakonodavstva propisano je da duhanske prerađevine (uključujući cigare i cigarilose) koje se uvoze na teritorij Republike Hrvatske moraju biti označene duhanskom markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske u trenutku kada se provodi carinski postupak puštanja robe u slobodan promet, odnosno prije unosa na teritorij Republike Hrvatske ako se unose iz druge države članice Europske unije.

Međutim, ukoliko je osoba ishodila status ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta te je nadležni carinski ured odobrio lijepljenje duhanskih markica u trošarinskom skladištu u mogućnosti je u trošarinsko skladište smjestiti duhanske prerađevine (cigare i cigarilose) koje nisu označene duhanskom markicom. U obvezi je postupiti na sljedeći način ako predmetne proizvode:

- namjerava pustiti u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske, Carinskoj upravi – Središnjem uredu podnijeti zahtjev za preuzimanje duhanskih markica najkasnije sljedećeg radnog dana od dana primitka tih proizvoda na trošarinsko skladište a dnevni utrošak markica dostaviti sljedeći radni dan od dana lijepljenja markica;

- namjerava u sustavu odgode plaćanja trošarine otpremiti u drugu državu članicu ili do mjesta na kojem duhanske prerađevine napuštaju teritorij Europske unije (izvoz) ili drugom ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta u Republici Hrvatskoj koji vrši prodaju u izdvojenom prodajnom mjestu trošarinskog skladišta u zračnoj luci putnicima koji putuju u treću državu ili treći teritorij, a predmetni proizvodi su smješteni na trošarinsko skladište u smislu članka 78. stavak 7. Zakona o trošarinama, Carinskoj upravi – Središnjem uredu sljedećeg radnog dana od dana unosa odnosno otpreme proizvoda dostaviti evidenciju o unosu i otpremi duhanskih prerađevina na obrascu DP-U odnosno DP-I. Kretanje duhanskih prerađevina (cigara i cigarilosa) u sustavu odgode plaćanja trošarine dozvoljeno je uz primjenu Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda – EMCS sustava odnosno elektronički trošarinski dokument.
U kojem roku su trošarinski obveznici dužni predati oštećene i neiskorištene duhanske markice?
Oštećene i neiskorištene markice trošarinski obveznici duhanskih prerađevina dužni su predati rukovatelju glavnog trezora odnosno rukovatelju pomoćnog trezora najkasnije do isteka roka od 60 dana od dana preuzimanja markica te podatke o istom iskazati u dnevnom utrošku duhanskih markica.
Do kada se cigarete koje su označene duhanskim markicama Ministarstva financija sukladno članku 65. Zakona o trošarinama („Narodne novine“, broj 83/2009 i 111/2012) mogu nalaziti u prometu na teritoriju Republike Hrvatske?
Cigarete označene duhanskim markicama Ministarstva financija na kojima je iskazana maloprodajna cijena mogu se bez vremenskog ograničenja nalaziti u prometu na teritoriju Republike Hrvatske, a kako je propisano člankom 194. Pravilnika o trošarinama.   
Gdje se mora nalijepiti duhanska markicama Ministarstva financija RH?
Duhanska markica Ministarstva financija RH mora se nalijepiti na paketić za prodaju na malo ispod celofanskog ili drugog papira kojim je obložen paketić, tako da se pri otvaranju paketića prekine. Iznimno, kod duhanskih prerađevina koji su u specijalnim ili neuobičajenim pakiranjima duhanska markica Ministarstva financija može biti nalijepljena neposredno na originalnom pakiranju tako da je vidljiva i pri otvaranju se prekine, a lijepljenje markica može se obaviti i u trošarinskom skladištu uz posebno odobrenje nadležnog carinskog ureda
Kada i kojim duhanskim markicama Ministarstva financija moraju biti označene duhanske prerađevine pri uvozu?
Člankom 78. stavak 4. i 5. Zakona o trošarinama i člankom 93. stavak 2. i 8. Pravilnika o trošarinama propisano je da duhanske prerađevine koje se uvoze moraju biti označene duhanskim markicama Ministarstva financija u trenutku kada se provodi carinski postupak puštanja robe u slobodan promet na teritoriju Republike Hrvatske, odnosno prije unosa na teritorij Republike Hrvatske kada se duhanske prerađevine koje se uvoze i provodi se carinski postupak puštanja robe u slobodan promet u drugoj državi članici Europske unije te se u sustavu odgode otpremaju na teritorij Republike Hrvatske radi puštanja u potrošnju . 
 
Duhanska markica za označavanje duhanskih prerađevina koje se uvoze sadrži:
 
  • slovnu oznaku „U-C“ (za cigarete); „U-CR“ (za cigare); „U-CL“ (za cigarilose); „U-SR“ (za sitno rezani duhan); „U-DP“ (za ostali duhan za pušenje),
  • numeraciju/broj,
  • visoko zaštićeni hologram,
  • tekst “Republika Hrvatska – Ministarstvo financija”.