Prodaja trošarinskih proizvoda i proizvoda koji podliježu posebnim porezima na tržnicama i mjestima prigodne prodaje

Obavijest o mogućnostima prodaje trošarinskih proizvoda i proizvoda koji podliježu posebnim porezima na mjestima koja su određena kao tržnice i mjesta gdje se može prigodno trgovati (sajmovi, izložbe, priredbe, manifestacije i slično) te na drugim mjestima 

Trošarinski proizvodi – alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine i energenti

 • DOPUŠTENA je prodaja trošarinskih proizvoda na mjestima koja su određena kao tržnice i mjesta gdje se može prigodno trgovati (sajmovi, izložbe, priredbe, manifestacije i slično) te na drugim mjestima, samo ako su ispunjeni uvjeti propisani posebnim propisima u odnosu na obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje računa, kao i uvjeti propisani posebnim propisima koji se na bilo koji način odnose na trošarinske proizvode
 • NE POSTOJI OBVEZA PRIBAVLJANJA PISANE SUGLASNOST carinskog ureda za prodaju trošarinskih proizvoda (pa tako i alkohola i alkoholnih pića) na tržnicama i mjestima gdje se može prigodno trgovati
 • OBVEZA je osoba koje upravljaju poslovanjem tržnica i trgovačkih centara te koje organiziraju prigodno trgovanje, kao i nadležnih tijela jedinica lokalne samouprave osigurati da se na tržnicama, prostoru trgovačkih centara i mjestima prigodne prodaje u svemu poštuju odredbe Zakona o trošarinama te su obvezni onemogućiti njegovo kršenje
 • NEZAKONITA je i KAŽNJIVA prodaja trošarinskih proizvoda na tržnicama i mjestima gdje se može prigodno trgovati te na drugim mjestima protivno odredbama posebnih propisa, odnosno osobe koji prodaju trošarinske proizvode moraju ispunjavati uvjete propisane posebnim propisima, i to kako slijedi:
 • biti registrirani za djelatnost trgovine, odnosno za obavljanje kupnje i prodaje robe sukladno uvjetima propisanim Zakonom o trgovini i propisima donesenim na temelju Zakona o trgovini
 • obavljanje neregistrirane djelatnosti je zabranjeno sukladno odredbama Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti
 • obveza izdavanja računa provodi se sukladno odredbama Zakona o PDV-u i Pravilnika o PDV-u
 • prodaja robe za gotovinu i provedba postupka fiskalizacije propisana je Zakonom o fiskalizaciji  u prometu gotovinom
 • Zakonom o vinu propisana je između ostalog i obveza obilježavanja markicama, odnosno vrpcama vina koje će biti u prometu
 • poštivati odredbe Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda
 • Zakonom o trošarinama i Pravilnikom o trošarinama propisane su obveze u vezi prijave djelatnosti i registracije trošarinskih obveznika, kao i označavanja i stavljanja u promet alkohola i alkoholnih pića i duhanskih prerađevina
 • OBRAČUNAVA i NAPLAĆUJE se trošarina na trošarinske proizvode koji su predmet nezakonitog postupanja
 • ODUZIMAJU se trošarinski proizvodi koji se zateknu u nezakonitoj prodaji u tržnicama i neposredno oko tržnica te na mjestima gdje se može prigodno trgovati, kao i drugim mjestima
 • Za nepoštivanje zakonskih odredbi propisana je novčana kazna - za pravnu osobu u iznosu od 5.000,00 do 2.000.000,00 kuna, odnosno za odgovornu osobu u pravnoj osobi kao i fizičku osobu u iznosu od 3.000,00 do 100.000,00 kuna
 • Za pravnu osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi te fizičku osobu koje upravljaju poslovanjem tržnica i/ili trgovačkih centara i/ili koje organiziraju prigodno trgovanje te odgovornu osobu u nadležnom tijelu jedinice lokalne samouprave zapriječena je novčana kazna od 5.000,00 do 100.000,00 kuna ako ne onemoguće postupanje protivno odredbama Zakona o trošarinama
 

Proizvodi koji podliježu posebnim porezima – kava i bezalkoholna pića 

 • DOPUŠTENA je prodaja predmeta oporezivanja na mjestima koja su određena kao tržnice i mjesta gdje se može prigodno trgovati (sajmovi, izložbe, priredbe i slično) te na drugim mjestima, samo ako su ispunjeni uvjeti propisani posebnim propisima u odnosu na obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje računa, kao i uvjeti propisani posebnim propisima koji se na bilo koji način odnose na predmeta oporezivanja
 • NE POSTOJI OBVEZA PRIBAVLJANJA PISANE SUGLASNOST carinskog ureda za prodaju predmeta oporezivanja na tržnicama i mjestima gdje se može prigodno trgovati, odnosno DOPUŠTENA je prodaja predmeta oporezivanja na mjestima gdje se može prigodno trgovati uz odluku propisanu posebnim propisima u kojem slučaju se smatra da je izdana pisana suglasnost nadležnog carinskog ureda prema mjestu prodaje u kojoj se navode uvjeti pod kojima je prodaja dopuštena
 • DOPUŠTENA je prodaja proizvoda koji podliježu posebnim porezima u prodavaonicama-prodajnim objektima smještenim na prostoru tržnice koji ispunjavaju propisane minimalno-tehničke uvjete i izdaju račun u smislu posebnih propis
 • NEZAKONITA je i KAŽNJIVA prodaja predmeta oporezivanja na tržnicama i mjestima gdje se može prigodno trgovati te na drugim mjestima protivno odredbama posebnih propisa, odnosno osobe koji prodaju predmete oporezivanja moraju ispunjavati uvjete propisane posebnim propisima, i to kako slijedi:
 • biti registrirani za djelatnost trgovine, odnosno za obavljanje kupnje i prodaje robe sukladno uvjetima propisanim Zakonom o trgovini i propisima donesenim na temelju Zakona o trgovini
 • obavljanje neregistrirane djelatnosti je zabranjeno sukladno odredbama Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti
 • obveza izdavanja računa provodi se sukladno odredbama Zakona o PDV-u i Pravilnika o PDV-u
 • prodaja robe za gotovinu i provedba postupka fiskalizacije propisana je Zakonom o fiskalizaciji  u prometu gotovinom
 • OBRAČUNAVA i NAPLAĆUJE se posebni porez na kavu i bezalkoholna pića koji su predmet nezakonitog postupanja
 • ODUZIMAJU se proizvodi koji podliježu posebnim porezima koji se zateknu u nezakonitoj prodaji u tržnicama i neposredno oko tržnica te na mjestima gdje se može prigodno trgovati, kao i drugim mjestima
 • OBVEZA je fizičkih i pravnih osoba koje upravljaju poslovanjem tržnica i koje organiziraju prigodno trgovanje te nadležnih tijela jedinica lokalne samouprave da osiguraju da se na tržnicama i mjestima prigodne prodaje poštuju odredbe Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, odnosno da onemoguće nezakonitu prodaju proizvoda koji podliježu posebnim porezima
 • Za nepoštivanje zakonskih odredbi propisana je novčana kazna - za fizičku osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 2.000,00 do 20.000,00 kuna, odnosno od 2.000,00 do 50.000,00 kuna za pravnu osobu
 • Za pravnu osobu zapriječena je novčana kazna u iznosu od 2.000,00 kuna do 50.000,00 kuna, a od 2.000,00 kuna do 20.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi te fizičku osobu koje upravljaju poslovanjem tržnica i/ili koje organiziraju prigodno trgovanje te odgovornu osobu u nadležnom tijelu jedinice lokalne samouprave ako ne onemoguće postupanje protivno odredbama Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

 

Propisi:

Zakon o trošarinama (NN 22/13…120/15) i Pravilnik o trošarinama (NN 131/15 i 45/16)
Zakon o trgovini (NN 87/2008…30/14) i propisi doneseni na temelju Zakona o trgovini
Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN 61/11)
Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13…143/14) i Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13…130/15)
Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12)
Zakon o vinu (NN 96/03…14/14)
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN 125/08, 55/09, 119/09 i 94/13)
Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (NN 72/13), Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (NN, 101/16)