Tarifne oznake KN energenata i električne energije - Usporedna tablica tarifnih oznaka KN iz pojedinih odredbi Zakona o trošarinama i „Kombinirane nomeklature“ za 2024. godinu