Obračun davanja

Obračun davanja u putničkom prometu

Unos robe nekomercijalne naravi u osobnoj prtljazi putnika koji putuju iz trećih zemalja (izvan Unije) obavlja se uz usmeno prijavljivanje robe carini  na graničnom prijelazu tj. uz podnošenje usmene carinske deklaracije. Ako vrijednost i količina takve robe prelazi ograničenja koja su propisana za oslobođenje od plaćanja uvoznih davanja, takva roba podliježe obračunu i plaćanju uvoznih davanja (carina, PDV, trošarina, itd.).
 
Obračun uvoznih davanja za naprijed navedenu robu moguće je obaviti na graničnom prijelazu uz primjenu tzv. skraćenog postupka obračuna davanja pod uvjetom da roba ispunjava uvjete za usmeno deklariranje (roba nije predmet zabrana i ograničenja te ne podliježe drugim posebnim formalnostima predviđenima zakonodavstvom Unije koja su carinska tijela dužna primjenjivati), da vrijednost robe nekomercijalne naravi u osobnoj prtljazi putnika ne prelazi 10.000,00 € u kunskoj protuvrijednosti te ako predmetna roba ne podliježe registraciji (npr. prijevozna sredstva itd.).
 
U navedenom slučaju carinski ured može obračunati uvozna davanja u skraćenom postupku na Obrascu za obračun uvoznih davanja u putničkom prometu primjenom jedinstvene stope carine od 2,5% (samo ako vrijednost robe ne premašuje 700,00 € u kunskoj protuvrijednosti), carinske stope utvrđene razvrstavanjem robe u Zajedničku carinsku tarifu ili povlaštene stope ako su ispunjeni uvjeti za njenu primjenu. Obračunom su obuhvaćena i druga javna davanja (PDV, trošarine, itd.) koja se plaćaju prilikom uvoza robe sukladno posebnim propisima.
 
Ako vrijednosti robe nekomercijalne naravi prelazi 10.000,00 € te ako nisu ispunjeni uvjeti za primjenu usmenog prijavljivanja robe carini, putnik će se uputiti na provedbu redovitog postupka carinjenja robe uz podnošenje standardne/pisane carinske deklaracije. Ujedno, ako se deklarant/putnik ne slaže s obračunom carinskog duga utvrđenim u skraćenom postupku, uputiti će se na redoviti postupak carinjenja uz podnošenje standardne/pisane carinske deklaracije.
 
Posebna napomena o primjeni povlaštene stope carine:
 
Ako je predmet obračuna carine roba podrijetlom iz zemalja s kojima Unija ima zaključen ugovor o slobodnoj trgovini, po putnikovom zahtjevu može se primijeniti niža stopa carine ili stopa "slobodno", i tada se na graničnom prijelazu može ocariniti roba do vrijednosti u kunskoj protuvrijednosti 1.200,00 €. Pri tome neće morati podnositi potvrdu EUR.1 ili izjavu na računu, kao dokaz o podrijetlu, već će se kod unosa predmeta kućanstva koji nisu komercijalne naravi prihvaćati da su proizvodi s podrijetlom iz zemalja ugovornica. U obrazac obračuna upisuje se napomena da je primijenjeno povlašteno podrijetlo s napomenom na temelju koji isprave je primijenjeno povlašteno podrijetlo (npr. temeljem oznake podrijetla na proizvodu ili ambalaži, oznake podrijetla na certifikatu proizvoda i sl.).
 
Ako roba nekomercijalne naravi sadržana u osobnoj prtljazi putnika nije oslobođena carine, za istu, osim carine, treba obračunati i druga uvozna davanja koja proizlaze iz relevantnog zakonodavstva Unije, ako ista postoje u odnosu na podrijetlo predmetne robe (isto je potrebno provjeriti u TARIC-u, npr. propisana antidampinška carina).