Povratnici i useljenici

Teritorij Republike Hrvatske, u carinskom smislu, čini dio jedinstvenog carinskog područja Europske Unije (dalje: Unija), a svi carinski propisi Unije primjenjuju se i na području Republike Hrvatske (Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10. listopada 2013.) i sve njene izmjene i dopune (dalje CZU); Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343/1, 29. prosinca 2015.) i sve njene izmjene i dopune (dalje DUCZU); Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2015/2447 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343/558 29. prosinca 2015.), i sve njene izmjene i dopune (dalje: PUCZU), itd.).
 
Sustav oslobođenja od carina uspostavljen je Uredbom Vijeća (EEZ) broj 1186/2009 od 16. studenoga 2009. U  glavi I navedene Uredbe propisano je područje primjene i definicije vezane uz predmetna oslobođenja. U glavi II propisana su oslobođenja od carine koja se odnose na osobno vlasništvo fizičkih osoba koje prenose svoje uobičajeno prebivalište iz treće zemlje u Uniju. Slijedom navedenog u članku 3. Uredbe propisano je da je osobno vlasništvo koje uvoze fizičke osobe koje prenose svoje uobičajeno prebivalište iz treće zemlje na carinsko područje Unije oslobođeno uvoznih carina.


Sukladno članku 3. Uredbe o carinskim oslobođenjima, od plaćanja carine oslobođena je osobna imovina fizičkih osoba koje se iz trećih zemalja doseljavaju u Uniju, uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

  • korisnik oslobođenja boravio je najmanje 12 mjeseci neprekidno u trećoj zemlji prije doseljenja,
  • pri doseljenju uvozi osobnu imovinu koju je do dana doseljenja posjedovao i koristio u svojem kućanstvu u trećoj zemlji najmanje 6 mjeseci. 

Osobnom imovinom smatra se svaka imovina namijenjena osobnoj uporabi korisnika oslobođenja i članova njegove obitelji.

Predmetima osobne imovine ne smatraju se alkohol i alkoholna pića, duhan i duhanski proizvodi, komercijalna sredstva prijevoza, strojevi, te alati i instrumenti za obavljanje određene profesionalne djelatnosti.

Uzimajući u obzir odredbe članka 4. navedene Uredbe oslobođenje je ograničeno na osobno vlasništvo koje je:
  • osim u posebnim slučajevima koje opravdavaju okolnosti, predmetna osoba posjedovala/rabila u svojem bivšem uobičajenom prebivalištu najmanje šest mjeseci prije datuma na koji je prestala imati svoje uobičajeno prebivalište u otpremnoj trećoj zemlji;
  • namijenjeno za uporabu u istu svrhu nakon preseljenja.

Osoba  koja želi koristiti oslobođenje od plaćanja carine prema članku 3. Uredbe, podnosi zahtjev za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine carinskom uredu nadležnom  prema mjestu novog prebivališta odnosno boravišta u Republici Hrvatskoj, kojemu prilaže:
  1. potvrdu diplomatskoga ili konzularnoga predstavništva Republike Hrvatske u trećoj zemlji ili drugu odgovarajuću ispravu (na primjer potvrdu stranog ili hrvatskog poslodavca, potvrdu zavoda za zapošljavanje o zaposlenosti i sl.) kojom se potvrđuje razdoblje neprekidnog boravka od najmanje 12 mjeseci u odnosnoj trećoj zemlji,
  2. pisanu izjavu o danu njezinog preseljenja u Republiku Hrvatsku,
  3. popis osobne imovine koja se uvozi, u dva primjerka,
  4. dokaz o prijavljenom prebivalištu u Republici Hrvatskoj ili prijavljenom boravištu , u slučaju ako nema trajno prebivalište,
  5. pripadajuće isprave koje dokazuju da se radi o osobnoj imovini koja je korištena najmanje šest mjeseci prije dana preseljenja.


Odluku o pravu na ostvarivanje oslobođenja iz članka 3. Uredbe, nadležni carinski ured donosi u redovnom upravnom postupku.
 
Odredbama članka 44. Zakona o porezu na dodanu vrijednost  (NN br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18; Rješenje USRH 99/13, 153/13, 143/2014, 115/2016, 106/2018, 121/2019, 138/2020, 39/2022) propisano je oslobođenje od poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV) za uvoz osobne imovine koju pri preseljenju u Republiku Hrvatsku uvoze fizičke osobe koje su prethodno izvan Unije boravile neprekidno najmanje 12 mjeseci. Oslobođenje od plaćanja PDV-a  ne odnosi se na alkohol i alkoholna pića i prerađevine, komercijalna prijevozna sredstva i dobra koja se koriste za obavljanje djelatnosti ili zanimanja.
 
Na uvoz osobnih automobila iz trećih zemalja povratnika i useljenika  primjenjuju se  oslobođenja od carine i PDV-a u skladu s gore navedenim propisima.
 
Međutim, osobni automobili su predmet oporezivanja posebnim porezom u skladu s odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (NN, br. 15/13, 108/13, 115/16 i 127/17, 121/19).
 
Detaljnije informacije u vezi plaćanja posebnog poreza kod uvoza osobnih  automobila dostupne su na web stranicama Carinske uprave putem poveznice:  https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/trosarinsko-postupanje/propisi-o-trosarinama-i-posebnim-porezima/posebni-porez-na-motorna-vozila/2487
 
U svrhu pravilnog, jednostavnijeg i bržeg  obavljanja radnji obuhvaćenih carinskim propisima te pribavljanja relevantnih pojašnjenja, upućujemo Vas i na mogućnost korištenja usluga osoba ovlaštenih za zastupanje u carinskim postupcima (ovlaštenih carinskih otpremnika ili tzv. špeditera) koje, radnje zastupanja u carinskom poslovanju obavljaju kao svoju profesionalnu i propisima uređenu djelatnost.
 
Za potrebe provedbe konkretnih carinskih postupaka upućujemo Vas da se izravno obratite mjesno nadležnom područnom carinskom uredu (dalje: PCU) prema adresi Vašeg stanovanja, obzirom da su PCU-i u cijelosti nadležne za odobravanje i provjeru provedbe carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe, odnosno provedbu konkretnog postupka carinjenja na području svoje mjesne nadležnosti, što se odnosi i na druga eventualno potrebna razjašnjenja u vezi s problematikom iz nadležnosti carinske službe, pri čemu će Vam upravo PCU-i, neposredno ili preko svojih unutarnjih ustrojstvenih jedinica (carinski uredi i granični carinski uredi), pružiti sve potrebne informacije i pojašnjenja. Kontakt podatci PCU-a i njihovih ustrojstvenih jedinica i njihovo radno vrijeme dostupni su  u adresaru Carinske uprave dostupnom putem poveznice: https://carina.gov.hr/kontakti/3069.