Neumski koridor

Neumski koridor – informacije o prometu putnika i robe

Područje Neuma („neumski koridor”) mjesto je na kojem državno područje Bosne i Hercegovine doseže jadransku obalu, na taj način odvajajući područje Dubrovnika od ostataka državnog područja Hrvatske.
 
Sukladno carinskim propisima Unije, robe koje se unose ili iznose iz carinskog područja Unije predmet su carinskih formalnosti i mjera carinskog-sigurnosnog nadzora, što znači da se te mjere primjenjuju na robe koje se prevoze preko neumskog koridora prema području Dubrovnika i na robe koje se iz područja Dubrovnika prevoze prema ostatku RH/EU. Propisane mjere nadzora nad robama koje se prevoze preko neumskog koridora provode se na graničnim prijelazima Klek i Zaton Doli.

Putnički promet
 
Robu koja se nalazi u osobnoj prtljazi  (osobne stvari  i ostala roba nekomercijalne naravi) putnici mogu deklarirati podnošenjem usmene deklaracije carinskim službenicima.

Kretanje komercijalnih roba

Carinski postupci i mjere nadzora nad robama komercijalne naravi koje se kreću preko neumskog koridora ovise o carinskom statusu robe, vrsti robe i njenoj vrijednosti.
 
Carinski status robe predstavlja određenje robe kao robe Unije  i robe koja nije roba Unije .

Roba Unije je roba u cijelosti dobivena na carinskom području Unije (EU27) prema uvjetima iz članka 5. stavka 23. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10. listopada 2013. (dalje: Carinskog zakonika Unije ili CZU), roba uvezena iz zemalja ili teritorija koji nisu dio carinskog područja Unije i puštena u slobodni promet, te roba dobivena ili proizvedena u carinskom području Unije od prethodno navedenih roba.

Roba koja nije roba Unije označava svu robu osim one navedene u prethodnom stavku.
 
Kretanje robe u carinskim postupcima provoza i izvoza
 
Kada se roba  kreće u postupku vanjskog provoza (T1), taj postupak primjenjuje se na robu koja prolazi neumskim koridorom ako se prijevoz obavlja pod pokrićem iste prijevozne isprave sastavljene na carinskom području Unije. Pri tome, T1 postupak se obustavlja dok se roba kreće izvan carinskog područja Unije (neumski koridor).
 
Kada se roba stavljena u postupak  izvoza kreće od izvoznog ureda u Uniji do izlaznog ureda u Uniji preko neumskog koridora, izvozni postupak završava se na mjestu gdje roba prvi put napušta carinsko područje Unije – pa će taj carinski ured  preuzeti ulogu izlaznog carinskog ureda za postupak izvoza i potvrditi istup te robe. Izlaskom iz carinskog područja Unije predmetna roba gubi status robe Unije te se na mjestu ponovnog unosa u područje Unije istu smatra stranom robom i postupa se s njom kao takvom.
 
Sigurnosne i zaštitne mjere:
 
Za svu robu koja se kreće između dvije točke u Uniji i pri tome se kreće preko neumskog koridora potrebno je:
- prilikom iznosa robe iz carinskog područja Unije podnijeti deklaraciju prije otpreme (čl. 263. CZU); deklaracija prije otpreme može biti u obliku carinske deklaracije, deklaracije za ponovni izvoz ili izlazne skraćene deklaracije (EXS),
 
- prilikom ponovnog unosa robe u carinsko područje Unije podnijeti ulaznu skraćenu deklaraciju (ENS) (čl. 127. CZU)
 
Izuzeci od obveze podnošenja sigurnosnih deklaracija
 
Od obveze podnošenja sigurnosnih deklaracija izuzete su robe navedene u čl. 104. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnosi na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343/1, 29. prosinca 2015.- dalje: DUCZU) (pri unosu) i čl. 245. DUCZU (pri iznosu iz Unije). Niže se navode robe, kategorizirane prema vrsti i namjeni, koje se češće prevoze preko neumskog koridora, a izuzete su od obveze podnošenja sigurnosnih deklaracija:
  1. predmeti korespondencije;
  2. kućanski predmeti kako su definirani u članku 2. stavku 1. točki (d) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 od 16. studenoga 2009. o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici (1) pod uvjetom da se ne prevoze u okviru ugovora o prijevozu;
  3. roba za koju je dopuštena usmena carinska deklaracija u skladu s člankom 135. i člankom 136. stavkom 1. pod uvjetom da se ne prevozi u okviru ugovora o prijevozu;
  4. roba iz članka 138. točaka od (b) do (d) te iz točke (h) ili iz članka 139. stavka 1. koja se smatra deklariranom u skladu s člankom 141. pod uvjetom da se ne prevozi u okviru ugovora o prijevozu;
  5. roba iz članka 140. stavka 1., osim kada se prevozi u okviru ugovora o prijevozu sljedećeg: (i. palete, rezervni dijelovi, pribor i oprema za palete; ii. kontejneri, rezervni dijelovi, pribor i oprema za kontejnere; iii. prijevozna sredstva, rezervni dijelovi, pribor i oprema za prijevozna sredstva;
  6. roba koja je sadržaj osobne prtljage putnika;
  7. roba koja se premješta ili upotrebljava u kontekstu vojnih aktivnosti pod pokrićem obrasca NATO 302 ili EU 302;
  8. oružje i vojna oprema koju su tijela države članice nadležna za vojnu obranu unijela na carinsko područje Unije u vojnom prijevozu ili prijevozu koji upotrebljavaju isključivo vojna tijela;
  9. roba oslobođena na temelju Bečke konvencije o diplomatskim odnosima od 18. travnja 1961., Bečke konvencije o konzularnim odnosima od 24. travnja 1963., ostalih konzularnih konvencija ili Njujorške konvencije o specijalnim misijama od 16. prosinca 1969.;
  10. roba obuhvaćena karnetom ATA ili CPD pod uvjetom da se ne prevozi u okviru ugovora o prijevozu.

Posebni izuzeci od obveze podnošenja sigurnosno zaštitnih deklaracija za robu Unije koja se prevozi  preko neumskog koridora
 
Pored navedenih izuzeća, odredbama Uredbe Vijeća (EU) br. 479/2013 od 13. svibnja 2013. o izuzimanju od obveze podnošenja ulaznih i izlaznih skraćenih deklaracija za robu Unije koja se prevozi preko neumskog koridora i odredbama Uredbe Vijeća (EU) 2017/762 od 25. travnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 479/2013 o izuzimanju od obveze podnošenja ulaznih i izlaznih skraćenih deklaracija za robu Unije koja se prevozi preko neumskog koridora (SL L 114/03.05.2017) propisana su izuzeća  od obveze podnošenja ulaznih i izlaznih skraćenih deklaracija (ENS/EXS) za robu Unije koja se kreće preko neumskog koridora.

Ova izuzeća se primjenjuju ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) ukupna vrijednost svake pošiljke robe Unije koja se prevozi preko neumskog koridora ne prelazi 15.000 eura ili jednakovrijedan iznos u kunama;
 
(b) robu prate računi ili prijevozne isprave koje:
 i.   uključuju barem podatke iz čl. 126. stavka 2. prvog podstavka Delegirane    uredbe Komisije (EU) 2015/2446;
 ii.  su carinska tijela ovjerila službenim oznakama pri izlazu;
 iii. su podnesene na ovjeru carinskim tijelima pri ponovnom ulasku.

Ako roba koju se prevozi preko neumskog koridora nije izuzeta od obveze podnošenja sigurnosnih deklaracija (bilo u skladu s općim odredbama ili posebnim odredbama koje se odnose na neumski koridor), prijevoznik (ili osoba koju je on ovlastio) dužan je podnijeti ulaznu skraćenu deklaraciju i deklaraciju prije otpreme.  
 
Deklaracija prije otpreme podnosi se carinskom uredu preko kojeg roba napušta carinsko područje Unije,  a ulazna skraćena deklaracija podnosi se carinskom uredu preko kojeg roba ponovno ulazi u carinsko područje Unije. Deklaracije se podnose elektroničkim putem, korištenjem carinskih IT sustava pripremljenih u tu svrhu.
 
Na temelju podnesenih deklaracija carinski uredi vrše analizu rizika i provode carinske sigurnosne provjere na mjestu izlaska i/ili mjestu ponovnog ulasku robe u RH/EU.
 
Prilikom podnošenja robe nadležnom carinskom uredu na mjestu izlaza iz Unije /ponovnog ulaska u Uniju, prijevoznik je dužan carinskom službeniku podnijeti MRN broj sigurnosno zaštitne deklaracije.
  
Carinski status robe prilikom kretanja preko neumskog koridora


Roba Unije gubi taj status kada napusti carinsko područje Unije, ako se ne primjenjuju pravila o unutarnjem provozu (T2). U slučaju kada roba Unije napušta carinsko područje Unije privremeno, ta roba  zadržava svoj carinski status ako je taj status utvrđen pod određenim uvjetima i na način predviđen carinskim zakonodavstvom (dokaz o carinskom statusu robe Unije). Ta pravila i postupci  se primjenjuju i na kretanje robe preko neumskog koridora.
 
Kako bi se sačuvao carinski status robe Unije koja se pri kretanju između dvije točke u Uniji privremeno kreće preko stranog carinskog područja (neumskog koridora), istu prilikom kretanja treba pratiti isprava za dokazivanje carinskog statusa robe Unije. Ta isprava može biti u obliku T2L isprave, računa, jedinstvene prijevozne isprave, TIR karneta, ATA i CPD karneta.
 
Pri tome je prijevoznik dužan podnijeti robu i T2L ispravu carinskom uredu preko kojeg roba izlazi iz RH/Unije. Carinski ured će evidentirati pošiljku, odrediti vremenski rok u kojem roba mora biti podnesena carinskom uredu nadležnom za mjesto gdje roba ponovno ulazi u Uniju te, ako to ocijeni potrebnim ili je obvezno, plombirati prostor u kojem se nalazi roba ili plombirati svaki pojedinačni paket robe, upisati broj i oznake postavljene/ih plombe/i na dokumentu T2L i dopustiti kretanje robe.

Nakon prolaska preko neumskog koridora, prijevoznik je dužan podnijeti robu i T2L ispravu carinskom uredu preko kojeg roba ponovno ulazi u RH (Uniju). Carinski ured će  provjeriti poštivanje roka predaje robe, ispravnost plombi (ako su postavljene), isprave i robu (ako ocjeni potrebnim) te zadržati T2L ispravu i time pustiti robu u slobodni promet.


Proizvodi životinjskog podrijetla

Proizvodi životinjskog podrijetla (mesni i riblji proizvodi i proizvodi životinjskog podrijetla namijenjeni prehrani ljudi, hranidbi životinja, za farmaceutsku uporabu, za industrijsku uporabu ili uporabu u poljodjelstvu) mogu se kretati preko neumskog područja uz primjenu propisanih carinskih postupaka i mjera te uz uvjet da se prevoze u vozilima koja se mogu učinkovito plombirati. Vozila će plombirati carinski službenici na mjestu gdje ona privremeno napuštaju carinsko područje RH (Unije). Pošiljkama koje se ne mogu učinkovito plombirati neće biti dopušteno istupiti iz carinskog područja RH (Unije).