Upute i pojašnjenja Carinske uprave

Carinska uprava RH izradila je nove Upute za primjenu pravila podrijetla kako bi iste ažurirala i uskladila s novim carinskim zakonodavstvom koje je stupilo na snagu od 1. svibnja 2016. U tom smislu ovdje se objavljuju sve nove upute koje se donesu u budućnosti, ili će se ažurirati postojeće, a vezano uz primjenu novih Ugovora ili aranžmana koje će EU primjenjivati, ili izmijeniti. Stare upute stavljene su van snage od 1. svibnja 2016. 
S obzirom da postoji, s jedne strane, potreba da se propiše postupanje, a s druge strane da se isto pojasni, kako za carinske službenike, tako i za gospodarstvenike, Carinska uprava je osim uputa pripremila i Pojašnjenja za primjenu.