Motorna vozila posebno prilagođena za prijevoz osoba s invaliditetom

Uvod
 
Motorna vozila posebno prilagođena za prijevoz osoba s invaliditetom nisu predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila.
 
Motornim vozilom posebno prilagođenim za prijevoz osoba s invaliditetom smatra se:
 
- motorno vozilo koje je prilagođeno na način da u njega invalidska kolica ili drugo srodno ortopedsko pomagalo namijenjeno prijevozu i transportu (npr. posebno izrađena stolica, krevet ili ležaj) mogu ući putem rampe ili lifta i u koje je ugrađen mehanizam za njihovo pričvršćivanje radi osiguranja stabilnosti, kao i
 
- motorno vozilo za koje je rješenjem nadležnog carinskog ureda utvrđeno da ispunjava uvjete iz Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila
 
Motorno vozilo koje je prilagođeno na način da u njega invalidska kolica ili drugo srodno ortopedsko pomagalo namijenjeno prijevozu i transportu (npr. posebno izrađena stolica, krevet ili ležaj) mogu ući putem rampe ili lifta i u koje je ugrađen mehanizam za njihovo pričvršćivanje radi osiguranja stabilnosti
 
Za ova motorna vozila nije potrebno ishođenje posebnog rješenja, odnosno takva motorna vozila se uvijek smatraju motornim vozilima koja nisu predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila.
 
Iznimno, ako to traži tijelo nadležno za registraciju motornih vozila, od nadležnog carinskog ureda se može ishoditi potvrda da motorno vozilo (kao motorno vozilo posebno prilagođeno za prijevoz osoba s invaliditetom) nije predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila.
   
Motorno vozilo za koje je rješenjem nadležnog carinskog ureda utvrđeno da ispunjava uvjete iz Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila
 
Motornim vozilom posebno prilagođenim za prijevoz osoba s invaliditetom smatra se i motorno vozilo za koje je rješenjem nadležnog carinskog ureda utvrđeno da ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o posebnom porezu na motorna vozila, i:
 
1. čija se tehnička prilagodba odnosi na:
 
a) upravljački mehanizam koji je posebno prilagođen za upravljanje od osoba s invaliditetom od najmanje 80% tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta ili
 
b) prilagodbu mehanizma za pričvršćivanje djece s težim smetnjama u razvoju
 
2. čija prodajna cijena kao novog motornog vozila, odnosno čija tržišna cijena kao rabljenog motornog vozila na hrvatskom tržištu nije viša od 22.562,88 eura (170.000,00 kuna), što ne uključuje vrijednost izvršenih prilagodbi (tržišnom cijenom se smatra vrijednost rabljenog motornog vozila na hrvatskom tržištu sa svim javnim davanjima, bez uključenog posebnog poreza)
 
3. koje se stječe najviše jednom u pet godina i
 
4. čija snaga motora nije veća od 110 kilovata (kW).
 
U postupku izdavanja rješenja status osobe s invaliditetom od najmanje 80% tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta, odnosno djeteta s težim smetnjama u razvoju utvrđuje se na temelju jednog od sljedećih dokumenata:
 
- rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 
- nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom ili
 
- rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb.
 
Dijete s težim smetnjama u razvoju je dijete s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili težom psihičkom bolesti zbog kojih takvo dijete ne može samostalno izvoditi aktivnosti primjerene djetetovoj dobi i koje ovisi o pomoći druge osobe, pri čemu je utvrđena prijeka potreba stalne pomoći i njege druge osobe u punom opsegu, odnosno teži ili teški invaliditet. Djetetom se smatra osoba do navršenih 18 godina života.
 
Rješenjem nadležnog carinskog ureda utvrđuje se da:
 
- motornim vozilom (koji je posebno prilagođeno za upravljanje od osoba s invaliditetom od najmanje 80% tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta) može upravljati osoba s invaliditetom od najmanje 80% tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta i na čije ime se motorno vozilo mora registrirati ili
 
-  motornim vozilom (čija se tehnička prilagodba odnosi na prilagodbu mehanizma za pričvršćivanje djece s težim smetnjama u razvoju) može upravljati roditelj ili skrbnik djeteta s težim smetnjama u razvoju i koje se mora registrirati na ime djeteta ili roditelja ili skrbnika djeteta s težim smetnjama u razvoju.
 
Zabrana otuđenja i uvjeti korištenja motornih vozila za koja je utvrđeno da ispunjavaju uvjete iz Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila
 
Motorno vozilo koje je posebno prilagođeno za upravljanje od osoba s invaliditetom od najmanje 80% tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta, odnosno čija se tehnička prilagodba odnosi na prilagodbu mehanizma za pričvršćivanje djece s težim smetnjama u razvoju, ne smije se prodati ili otuđiti po drugoj osnovi, davati drugome na uporabu, zalog, najam, rabiti u komercijalne ili druge slične svrhe ili predati kao osiguranje za druge obveze bez prethodne obavijesti nadležnom carinskom uredu i plaćanja posebnog poreza, i to do isteka roka od pet godina od dana registracije motornog vozila.
 
U prometnu dozvolu motornog vozila upisuje se zabrana otuđenja.
 
Upravljanje motornim vozilom od druge osobe uz prisutnost osobe s invaliditetom (od najmanje 80% tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta) ne smatra se davanjem motornog vozila drugome na uporabu.
 
Motorno vozilo koje se smatra motornim vozilom posebno prilagođenim za prijevoz osoba s invaliditetom i koje je u prometnoj nesreći oštećeno više od 70% od njegove tržišne vrijednosti može se prodati ili otuđiti po drugoj osnovi prije isteka roka od pet godina. U tom slučaju se u svrhu stjecanja novog motornog vozila ne primjenjuje rok od pet godina.
 
Motorno vozilo koje se smatra motornim vozilom posebno prilagođenim za prijevoz osoba s invaliditetom može se bez nastanka obveze plaćanja posebnog poreza prije isteka roka od pet godina prodati drugoj osobi ili na drugi način otuđiti u korist druge osobe koja ispunjava propisane uvjete.
 
Postupanje protivno propisanim uvjetima i/ili protivno uvjetima iz rješenja smatra se nezakonitom uporabom motornog vozila na području Republike Hrvatske, a u tom slučaju obveza obračunavanja i plaćanja posebnog poreza nastaje na dan izdavanja rješenja kojim je prethodno utvrđeno da motorno vozilo ispunjava uvjete iz Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila.
 
Proizvođač, trgovac, registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima i trgovac rabljenim motornim vozilima za svako isporučeno motorno vozilo u svojim evidencijama mora imati presliku rješenja kojim se utvrđuje da motorno vozilo nije predmet oporezivanja kao vozilo posebno prilagođeno za prijevoz osoba s invaliditetom.
 
Za vrijeme dok je motorno vozilo podvrgnuto prilagodbama rokovi za podnošenje porezne prijave ne teku, o čemu trgovac rabljenim motornim vozilima (kao i svaka druga osoba koja uveze/unese vozilo za vlastite potrebe) mora posjedovati vjerodostojnu dokumentaciju (narudžbenica, predračun, izjava i sl.).