Prekogranično kretanje kućnih ljubimaca

Unošenje kućnih ljubimaca iz trećih zemalja

Carinski službenici na graničnim prijelazima vrše službene kontrole nad kućnim ljubimcima koji se u Uniju unose iz trećih zemalja.
 
U smislu odredbi Uredbe (EU) br. 576/2013  kućnim ljubimcima navedenim u Dijelu A Uredbe smatraju se psi, mačke, pitome vretice (kune), dok se kućnim ljubimcima navedenim u Dijelu B Uredbe smatraju beskralježnjaci (osim pčela, bumbara, mekušaca i rakova), ukrasne akvatične životinje (ukrasne ribice), vodozemci, reptili, ptice (osim peradi i ptica koje se premještaju u komercijalne svrhe) te glodavci i kunići. Pri tome, nekomercijalnim kretanjem kućnih ljubimaca smatra se premještanje kućnog ljubimca bez neposrednoga komercijalnog učinka ili prijenosa vlasništva nad kućnim ljubimcem na drugu pravnu ili fizičku osobu.
 
Unošenje kućnih ljubimaca, u pratnji vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika, iz trećih zemalja moguće je samo na graničnim prijelazima određenim Pravilnikom o određivanju ulaznih točaka za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca.
 
Međutim, kućni ljubimci, u pratnji vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika, mogu se u Uniju unositi iz Andore, Farskih otoka, Gibraltara, Grenlanda, Islanda, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina, Švicarske i države Vatikan preko svih graničnih prijelaza uključujući luke i zračne luke prema Uniji na kojima se provodi carinski nadzor.
 
Glede nekomercijalnog unosa kućnih ljubimaca na carinsko područje Unije, općenito vrijede sljedeća pravila:
 • kod unosa pet ili manje kućnih ljubimaca isti na ulaznom graničnom prijelazu podliježu dokumentacijskom i identifikacijskom pregledu te evidentiranju od strane carinskih službenika,
 • kod unosa više od pet kućnih ljubimaca isti podliježu veterinarskom pregledu koji obavlja granični veterinarski inspektor i mogu biti uneseni u Uniju na za to odobrenim GKP.
 
Najveći broj pasa, mačaka i pitomih vretica kao kućnih ljubimaca koji na ulaznom graničnom prijelazu podliježu dokumentacijskom i identifikacijskom pregledu te evidentiranju od strane carinskih službenika može prelaziti pet, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
 1. nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca je za potrebe sudjelovanja na natjecanjima, izložbama ili sportskim događanjima ili za trening u svrhu takvih događanja;
 2. posjednik ili ovlaštena osoba dostavi pisani dokaz da su kućni ljubimci ili prijavljeni za sudjelovanje na događanjima iz točke (a) ili prijavljeni pri organizaciji koja organizira takva događanja;
 3. kućni ljubimci imaju više od šest mjeseci.
 
Više informacija vezano za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca te ogledni primjerci  propisanih obrazaca koji trebaju pratiti kućne ljubimce prilikom njihovog nekomercijalnog premještanja dostupni su na sljedećoj Internet stranici Državnog inspektorata.

Nekomercijalni unos pasa, mačaka i pitomih vretica
 
Posjednik ili ovlaštena osoba u trenutku ulaska u Uniju iz treće zemlje je obvezan carinskim službenicima:
 • predočiti identifikacijski dokument (veterinarski certifikat ili putovnicu ovisno o tome je li kućni ljubimac podrijetlom iz treće zemlje ili Unije.
 • predočiti pisanu izjavu da kućni ljubimci nisu predmet premještanja koje ima za cilj njihovu prodaju ili prijenos vlasništva; te
 • omogućiti da je kućni ljubimac dostupan za obavljanje pregleda.
 
Zahtjevi u pogledu označavanja i cijepljenja protiv bjesnoće
 
Kućni ljubimci moraju biti odgovarajuće označeni mikročipom (transponderom) ili jasno čitljivom tetovažom. Tetovaža se prihvaća samo ako je životinja tetovirana prije 03. srpnja 2011. godine te je jasno čitljiva. Podaci o tetovaži moraju biti upisani u odgovarajući dio identifikacijskog dokumenta (veterinarskog certifikata ili putovnice) životinje.
 
U odnosu na cijepljenje protiv bjesnoće moraju biti zadovoljeni zahtjevi da cijepljenje obavlja ovlašteni veterinar, da kućni ljubimac mora biti star najmanje 12 tjedana na datum cijepljenja, da ne smije biti cijepljen prije označavanja mikročipom ili tetovažom, da datum cijepljenja nije raniji od datuma ugradnje mikročipa ili tetovaže te da se može nekomercijalno premještati (unositi u Uniju) samo u razdoblju valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće.
 
U odgovarajućem dijelu identifikacijskog dokumenta ovlašteni veterinar obvezno navodi naziv cjepiva, datum cijepljenja i razdoblje valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće i te podatke potvrđuje svojim potpisom i službenim pečatom.
 
Ako je kućni ljubimac prvi puta u životu primio cjepivo, razdoblje valjanosti se računa tek nakon 21 dan od cijepljenja. Ako se radi o kućnom ljubimcu koji je redovito cijepljen svake godine u vremenu valjanosti cijepljenja nije potrebno čekati 21 dan nakon cijepljenja da bi se mogao nekomercijalno premještati, osim ako se radi o kućnom ljubimcu koji je cijepljen nakon što je prošlo razdoblje valjanosti prethodnog cijepljenja te je tada potrebno čekati 21 dan nakon cijepljenja da bi se životinja mogla nekomercijalno premještati.
 
Zahtjevi u odnosu na test titracije protutijela na bjesnoću
 
Prilikom unosa u Uniju, test titracije protutijela na bjesnoću mora pratiti:
 
 1. pse, mačke i pitome vretice podrijetlom iz visokorizičnih trećih zemalja (trećih zemalja koje nisu navedene na popisima tzv. „niskorizičnih trećih zemalja “ iz Priloga II Uredbe Komisije (EU) br. 577/2013),
 2. pse, mačke i pitome vretice podrijetlom iz Unije koji su boravili na području visokorizičnih trećih zemalja u odnosu na bjesnoću te se vraćaju u Uniju,
 3. pse, mačke i pitome vretice podrijetlom iz Unije koji dolaze iz druge države članice, koji su prije unosa u Uniju tranzitirali preko područja jedne ili više visokorizičnih trećih zemalja u odnosu na bjesnoću pod uvjetom da vlasnik ili ovlaštena osoba uz putovnicu ne posjeduje i vlastoručno potpisanu pisanu izjavu (iz dijela 2. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 577/2013) da tijekom takvog provoza kućni ljubimci nisu bili u kontaktu sa životinjama prijemljivim na bjesnoću i da su bili zatvoreni unutar prijevoznog sredstva ili unutar područja međunarodne zračne luke. Ukoliko vlasnik ili ovlaštena osoba posjeduje gore navedenu vlastoručnu potpisanu izjavu, test titracije antitijela na bjesnoću nije potreban.
 
Test titracije protutijela na bjesnoću je potrebno obaviti u laboratoriju odobrenom za obavljanje takve pretrage od strane Europske komisije u nekoj od država članice Unije ili trećoj zemlji.
 
Ako se radi o kućnim ljubimcima podrijetlom iz trećih zemalja, potvrda dobivena od laboratorija odobrenog od Unije s rezultatima testa titra protutijela na bjesnoću mora biti priložena veterinarskom certifikatu i njegov je sastavni dio.
 
Ako se radi o kućnim ljubimcima podrijetlom iz Unije nije potrebno da vlasnik ili ovlaštena osoba posjeduju potvrdu s rezultatom testa titra protutijela na bjesnoću već zadovoljavajući rezultat nalaza mora biti upisan u odgovarajuću rubriku putovnice.
 
Rezultat testa titra protutijela na bjesnoću je zadovoljavajući ako je titar protutijela protiv virusa bjesnoće u serumu najmanje 0,5 IU/ml.
 
U slučaju da je rezultat testiranja na bjesnoću zadovoljavajući najranije četiri mjeseca nakon cijepljenja protiv bjesnoće dozvoljeno je nekomercijalno premještanje pasa, mačaka i pitomih vretica  iz visokorizičnih trećih zemalja u Uniju.
 
Ako se radi o kućnim ljubimcima podrijetlom iz Unije postoji mogućnost da se test titracije obavi u odobrenom laboratoriju u nekoj od država članice Unije prije nego kućni ljubimac napusti Uniju zbog premještanja u treću zemlju. Tada za ponovni ulazak kućnog ljubimca u Uniju ne treba čekati 4 mjeseca od cijepljenja protiv bjesnoće ali u identifikacijskom dokumentu (putovnici) se mora potvrditi da je test titracije protutijela protiv bjesnoće proveden s povoljnim rezultatom prije datuma premještanja.
 
Ukoliko se kućni ljubimac redovito cijepi protiv bjesnoće u razdoblju valjanosti prethodnog cijepljenja tijekom životnog vijeka kućnog ljubimca  dovoljno je jedno testiranje na titar protutijela na bjesnoću.
 
Zahtjevi u odnosu na opasne pse
 
U skladu s odredbama Pravilnika o opasnim psima u Republiku Hrvatsku nije dozvoljeno unositi iz drugih zemalja članice (Unije i treće zemlje) u svrhu uvoza, provoza ili  privremenog boravka opasne pse pasmine terijera tipa bull koji nisu upisani u registar Međunarodnog kinološkog saveza (FCI) i njihovih križanaca. Kontrolirani uzgoj terijera tipa bull (stafordski bull terijer, američki stafordski terijer, bull terijer i mini bull terijer) dokazuje se rodovnicom izdanom od kinološkog saveza jedne od zemalja članica Međunarodne kinološke organizacije (FCI).
 
Unos ostalih kućnih ljubimaca
 
Zahtjevi za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca navedenih u Dijelu B Uredbe (EU) br. 576/2013 (beskralježnjaci (osim pčela, bumbara, mekušaca i rakova), ukrasne akvatične životinje (ukrasne ribice), vodozemci, reptili, ptice (osim peradi) te glodavci i kunići) iz trećih zemalja u države članice Unije nisu usklađeni zakonodavstvom Unije već se pri nekomercijalnom premještanju ovih kućnih ljubimaca trebaju poštivati zahtjevi propisani u nacionalnom zakonodavstvu odredišne države članice Unije u koju se kućni ljubimac nekomercijalno premješta. Ovi zahtjevi koji su propisani od drugih država članica dostupni su na sljedećoj web stranici Unije:
https://ec.europa.eu/food/animals/movement-pets/eu-countries-specific-information_en .
 
Dopušteno je nekomercijalno premještanje u Uniju iz trećih zemalja kućnih ljubimaca pod uvjetom da:
 • životinje ne pokazuju znakove bolesti;
 • posjednik životinje ili ovlaštena osoba posjeduje odgovarajući dokument na temelju kojeg se može povezati vlasnika ili ovlaštenu osobu s predmetnom životinjom (npr. potvrda od veterinara, račun iz trgovine, i sl.);
 • su ovisno o životinjskoj vrsti, životinje označene ili ispravno opisane u pratećem dokumentu,
 • zaštićene i ugrožene životinjske vrste prilikom kretanja (premještanja) prati CITES potvrda/dozvola.
 
Posebnosti unosa ptica kao kućnih ljubimaca
 
Pticama kao kućnim ljubimcima ne smatraju se:
 • perad (pod pojmom peradi obuhvaćane su kokoši, purani, biserke, patke, guske, prepelice, golubovi, fazani, jarebice i nojevi (ratitae), koji se uzgajaju ili drže u zatočeništvu za rasplod, proizvodnju mesa ili jaja za prehranu ili obnovu populacije divljih ptica);
 • ptice koje se premještaju u komercijalne svrhe.
 
Prilikom nekomercijalnog premještanja do najviše 5 ptica kao kućnih ljubimaca, u Uniju iz trećih zemalja moraju biti ispunjeni slijedeći zahtjevi:
 • ptice kao kućni ljubimci moraju dolaziti iz države članice Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE);
 • ptice kao kućni ljubimce mora pratiti izvorni veterinarski certifikat sukladan Prilogu II. Odluke Komisije br. 2007/25, izdan od službenog veterinara treće zemlje podrijetla;
 • ptica kao kućni ljubimac mora biti popraćena izjavom posjednika ili ovlaštene osobe, propisanom u Prilogu III Odluke Komisije (EZ) br. 2007/25;
 • nekomercijalno premještanje ptica kao kućnih ljubimaca u Uniju iz trećih država je dopušteno samo preko graničnih prijelaza Bajakovo, Stara Gradiška, Nova Sela, Karasovići i Zračna luka Zagreb.
 
Unos više od 5 kućnih ljubimaca i životinja koje se ne smatraju kućnim ljubimcima u skladu s Uredbom (EU) br. 576/2013
 
Nekomercijalno premještanje preko granice više od 5 kućnih ljubimaca, osim u slučaju sudjelovanja kućnih ljubimaca na natjecanjima, izložbama ili sportskim događanjima ili na treninzima u svrhu takvih događanja i životinja koje se ne smatraju kućnim ljubimcima u smislu Uredbe (EU) br. 576/2013 dopušteno  je samo preko graničnih prijelaza na kojima se nalaze odobrene GVP. Veterinarski pregled takvih kućnih ljubimaca obavlja granični veterinarski inspektor koji je dužan nakon obavljenog veterinarskog pregleda izdati Zajednički zdravstveni ulazni dokument (ZZUD).
 
Iznošenje kućnih ljubimaca (napuštanje carinskog područja Unije)
 
U skladu s propisima Unije i nacionalnim  propisima ne postoje ograničenja vezana za izlazak kućnih ljubimaca pa kućni ljubimci u pratnji vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika mogu napustiti carinsko područje Uniju, u svrhu nekomercijalnog kretanja u treće zemlje, preko svih graničnih prijelaza određenim za međunarodni promet putnika.
 
Ako kućni ljubimac napušta carinsko područje Unije preko graničnog prijelaza koji nije naveden u Pravilniku o određivanju ulaznih točaka za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca  carinski službenik treba upozoriti vlasnika životinje ili osobu ovlaštenu od vlasnika da u slučaju odbijanja ulaza kućnih ljubimaca u treću zemlju od strane nadležnih tijela treće zemlje, kućni ljubimac neće moći ponovno ući u Unije preko graničnog prijelaza preko kojeg je i napustio to područje.