Financijski okvir 2014. – 2020.


Europski strukturni i investicijski fondovi 
Europska komisija potvrdila je 30. listopada 2014. godine dokument pod nazivom „Sporazum o partnerstvu“, čiji sadržaj opisuje na koji način će Republika Hrvatska pristupiti ispunjavanju zajedničkih ciljeva Strategije Europa 2020. Taj dokument predstavlja okvir za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (ESI fondovi). Ukupna alokacija iz ESI fondova za Republiku Hrvatsku u financijskom razdoblju 2014.-2020. iznosi 10,676 milijardi eura, od čega bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda (ESF) iznose 1,516 milijardi eura.
Operativni programi su plansko-programski dokumenti u kojima se detaljnije opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje ESI fondova. Za razdoblje 2014.-2020. godine, Hrvatska je pripremila dva operativna programa za provedbu Kohezijske politike:
 • Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda čija je ukupna indikativna alokacija 6,881 milijardi eura;
 • Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ (OP ULJP 2014. – 2020.) za korištenje Europskog socijalnog fonda i Inicijative za zapošljavanje mladih čija je ukupna indikativna alokacija 1,582 milijardi eura. Kada se alociranim sredstvima pribroji nacionalno sufinanciranje, ukupna financijska vrijednost OP ULJP 2014. – 2020. iznosi oko 1,850 milijardi eura.
 
Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

Operativnim programom se definiraju prioritetne osi, investicijski prioriteti i specifični ciljevi vezani uz investicijske prioritete. OP ULJP 2014. – 2020. obuhvaća sljedeće prioritetne osi:
Prioritetna os 1: Zapošljavanje i mobilnost radne snage  532.933.273 eura
Prioritetna os 2: Socijalno uključivanje  328.000.000 eura
Prioritetna os 3: Obrazovanje i cjeloživotno učenje  450.000.000 eura
Prioritetna os 4: Dobro upravljanje  191.276.944 eura

U okviru Prioritetne osi 4 su dva investicijska prioriteta.
Investicijski prioritet 11i – Ulaganje u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem reformiranja, boljeg uređivanja i dobrog upravljanja – 109.976.944 eura.
U okviru „Investicijskog prioriteta 11i“ su dva specifična cilja:
Specifični cilj 11.i.1 – Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima – 88.076.944 eura
Specifični cilj 11.i.2. – Unapređenje kapaciteta i funkcioniranja pravosuđa kroz poboljšanje upravljanja i kompetencija – 21.900.000 eura

Ministarstvo financija, Carinska uprava je korisnik sredstava specifičnog cilja 11.i.1.
Cilj projekata Carinske uprave u tekućem financijskom razdoblju (2014.-2020.)  jest pojednostavljenje carinskih postupaka, unaprjeđenje komunikacije i razmjene podataka, razvoj kvalitetnih usluga, te stvaranje moderne e-carine za 21. stoljeće.
Carinska uprava kontinuirano radi na jačanju e-poslovanja uvođenjem sustava e-carina i e-trošarine pružanjem novih e-usluga gospodarskim subjektima te povezuje svoj informacijski sustav s informacijskim sustavom Europske komisije. Projektima koji će se financirati iz Europskoga socijalnoga fonda (ESF) a kroz OP ULJP 2014.-2020.doprinijeti će se razvoju i dogradnji te implementaciji sustava e-carine i e-trošarine, predviđenih Carinskim zakonikom Unije i Master planom Sustava kretanja i kontrole trošarinskih roba (EMCS). Time će se ostvariti unaprjeđenje i povećanje učinkovitosti carinskih i trošarinskih postupaka.

Prioritetna os 5: Tehnička pomoć - 80.000.000 eura
 • Specifični cilj 1 – Osiguranje učinkovite pripreme, upravljanja, provedbe, praćenja, vrednovanja i kontrole Operativnog programa – 50.000.000 eura
 • Specifični cilj 2 – Podrška potencijalnim korisnicima i regionalnim dionicima u uspješnom prijavljivanju i provedbi ESF projekata jačanjem njihovih kapaciteta i razvijanjem kvalitetne zalihe budućih projekata – 20.000.000 eura
 • Specifični cilj 3 – Podrška komunikacijskim aktivnostima u svrhu djelotvorne provedbe Komunikacijske strategije i osiguranje kvalitetnog informiranja potencijalnih korisnika i voditelja projekata o mogućnostima i uvjetima financiranja u okviru Operativnog programa –  10.000.000 eura

Ministarstvo financija, Carinska uprava je korisnik i sredstava namijenjenih Specifičnom cilju 2, Prioritetne osi 5: Tehnička pomoć, kojim sredstvima razvija projektne ideje i priprema zalihu budućih projekata.
 

Program HERCULE III 2014.-2020.
Nadležno tijelo Europske komisije koje je ustanovilo i provodi program je OLAF (European Anti-Fraud Office; Europski ured za borbu protiv prijevara).
Opći cilj Programa je zaštita financijskih interesa Unije, čime se poboljšava konkurentnost europskog gospodarstva i osigurava zaštita novca poreznih obveznika.
Posebni cilj Programa je sprečavanje prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih radnji koje štete financijskim interesima Unije te borba protiv njih.
Operativni ciljevi Programa:
 • Poboljšati prevenciju i istraživanje prijevara i drugih nezakonitih radnji iznad sadašnje razine jačanjem transnacionalne i multidisciplinarne suradnje
 • Povećati zaštitu financijskih interesa Unije od prijevara olakšavanjem razmjene informacija, iskustava i najbolje prakse, uključujući razmjene djelatnika
 • Ojačati borbu protiv prijevara i drugih nezakonitih radnji pružanjem tehničke i operativne podrške nacionalnim istražnim tijelima, a posebno carinskim tijelima i tijelima provedbe zakona
 • Ograničiti trenutno poznatu izloženost financijskih interesa Unije prijevarama, korupciji i drugim nezakonitim radnjama s ciljem smanjenja razvoja nezakonitog gospodarstva u glavnim područjima rizika, kao što su organizirane prijevare, uključujući krijumčarenje i krivotvorenje cigareta
 • Podići razinu razvoja posebne pravne i sudske zaštite financijskih interesa Unije od prijevara promicanjem komparativnih pravnih analiza
Područja dodjele financijske potpore unutar Programa su:
 • Treninzi i studije o pravnim pitanjima
 • Treninzi za borbu protiv prijevara
 • Tehnička pomoć
 
Tehnička pomoć pokriva 4 specifična područja aktivnosti za koje je moguće dobiti potporu, a to su:
 1. Nabava i održavanje istražnih alata i metoda korištenih u borbi protiv nepravilnosti, prijevara i korupcije počinjenih protiv financijskih interesa Unije. Uključen je i specijalizirani trening potreban za upravljanje istražnim alatima
 2. Nabava i održavanje uređaja i životinja za provođenje inspekcija kontejnera, kamiona, željezničkih vagona i vozila na vanjskim granicama Unije i unutar Unije, kako bi se detektirala krijumčarena i krivotvorena roba uvezena u Uniju s ciljem ili posljedicom izbjegavanja carine i trošarina
 3. Nabava, održavanje i međusobno povezivanje sustava za prepoznavanje brojeva registarskih pločica vozila (Automated Number Plate Recognition Systems – ANPRS) ili kodova kontejnera u svrhu zaštite financijskih interesa Unije, s tim da se ovi sustavi ne preklapaju s već postojećim sustavima financiranima od EU, poput sustava European Car and Driving Licence Information (EUCARIS network) ili European Register of Road Transport Undertakings (ERRU) i Réseau Permis de Conduire (RESPER). Specijalizirani treninzi nužni za upravljanje ovim sustavima su uključeni
 4. Nabava usluga za podršku kapacitetu države članice za skladištenje i uništavanje zaplijenjenih cigareta i duhana
Ministarstvo financija, Carinska uprava financira projekte unutar područja Tehničke pomoći, 2. specifičnog područja aktivnosti koje uključuje nabavu mobilnih i fiksnih skenera, kao i troškove vezane uz njihovo instaliranje i održavanje, korištenih od korisnika za provjeru  kontejnera, kamiona i vozila koja prelaze vanjske granice EU ili koja su u tranzitu preko teritorija države članice, kako bi izvršili provjere o prisutnosti nedopuštene robe, posebice krijumčarenih ili krivotvorenih cigareta i duhana.