Uvođenje privremenih AD- kompenzacijskih mjera

28.11.2023. PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/2659 оd 27. studenoga 2023. o uvođenju privremene antidampinške pristojbe na uvoz određenog poli(etilen tereftalata) podrijetlom iz Narodne Republike Kine

Uvodi se privremena antidampinška pristojba na uvoz poli(etilen tereftalata) („PET”), viskoznosti 78 ml/g ili više, u skladu s normom ISO 1628-5, trenutačno razvrstanog u oznaku KN 3907 61 00 i podrijetlom iz Narodne Republike Kine.

Uvjet za primjenu pojedinačnih stopa pristojbe utvrđenih za društva navedena u stavku 2. predočenje je carinskim tijelima država članica valjanog trgovačkog računa na kojem se nalazi datirana izjava koju je potpisao službenik subjekta koji izdaje račun, uz navođenje njegova imena i funkcije, koja glasi: „Ja, niže potpisani, potvrđujem da je (količina) (predmetnog proizvoda) iz ovog računa koji se prodaje za izvoz u Europsku uniju proizvelo društvo (naziv društva i adresa) (dodatna oznaka TARIC) u [predmetna zemlja]. Izjavljujem da su podaci na ovom računu potpuni i točni.” Ako se takav račun ne predoči, primjenjuje se pristojba koja se primjenjuje na sva ostala društva. 

 

Stope pojedinačne antidampinške pristojbe za svako društvo određene u ovoj Uredbi utvrđene su na temelju nalaza ovog ispitnog postupka. One stoga odražavaju stanje utvrđeno tijekom ovog ispitnog postupka u odnosu na ta društva. Te se stope pristojbe primjenjuju isključivo na uvoz predmetnog proizvoda podrijetlom iz predmetne zemlje koji proizvode navedeni pravni subjekti. Na uvoz predmetnog proizvoda koji proizvodi bilo koje drugo društvo koje nije izričito navedeno u izvršnom dijelu ove Uredbe, uključujući subjekte koji su povezani s izričito navedenim subjektima, trebalo bi primjenjivati stopu pristojbe koja se primjenjuje na „sva ostala društva”. Taj uvoz ne bi trebao podlijegati nikakvoj drugoj pojedinačnoj stopi antidampinške pristojbe.

Kako bi se rizik od izbjegavanja mjera zbog razlike u stopama pristojbe sveo na najmanju moguću razinu, potrebne su posebne mjere kako bi se osigurala primjena pojedinačnih antidampinških pristojbi. Društva na koja se primjenjuju pojedinačne antidampinške pristojbe moraju carinskim tijelima država članica predočiti valjani trgovački račun. Račun mora biti u skladu sa zahtjevima iz članka 1. stavka 3. ove Uredbe. Na uvoz uz koji nije priložen takav račun trebalo bi primjenjivati antidampinšku pristojbu koja se primjenjuje na „sva ostala društva”.

Iako je predočenje tog računa potrebno carinskim tijelima država članica za primjenu pojedinačnih stopa antidampinške pristojbe na uvoz, to nije jedini element o kojem carinska tijela trebaju voditi računa. Naime, čak i ako im se predoči račun koji ispunjava sve zahtjeve iz članka 1. stavka 3. ove Uredbe, carinska tijela država članica trebaju provesti uobičajene provjere i mogu, kao u svim drugim slučajevima, zatražiti dodatne dokumente (otpremne dokumente itd.) radi provjere točnosti podataka navedenih u izjavi te bi trebala osigurati da daljnja primjena niže stope pristojbe bude opravdana, u skladu s carinskim propisima.

 

Ako se izvoz jednog od društava koja ostvaruju korist od nižih stopa pojedinačne pristojbe znatno poveća nakon uvođenja predmetnih mjera, takvo bi se povećanje moglo smatrati promjenom strukture trgovine zbog uvođenja mjera u smislu članka 13. stavka 1. osnovne uredbe. U takvim okolnostima, i pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti, moguće je pokrenuti ispitni postupak za sprečavanje izbjegavanja mjera. U ovom se ispitnom postupku može među ostalim ispitati potreba za ukidanjem pojedinačnih stopa pristojbe i posljedično uvođenje pristojbe na razini zemlje.

13.10.2023. PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/2120 оd 12. listopada 2023. o uvođenju privremene antidampinške pristojbe na uvoz elektrolitskih manganovih dioksida podrijetlom iz Narodne Republike Kine
Uvodi se privremena antidampinška pristojba na uvoz elektrolitskih manganovih dioksida (odnosno manganovih dioksida koji se proizvode postupkom elektrolize) koji nakon elektrolize nisu toplinski obrađeni, trenutačno razvrstanih u oznaku KN ex 2820 10 00 (oznaka TARIC 2820100010), podrijetlom iz Narodne Republike Kine.
 
Uvjet za primjenu pojedinačnih stopa pristojbe utvrđenih za društva, predočenje je carinskim tijelima država članica valjanog trgovačkog računa na kojem se nalazi datirana izjava koju je potpisao službenik subjekta koji izdaje račun, uz navođenje njegova imena i funkcije, koja glasi: „Ja, niže potpisani, potvrđujem da je (količina) (predmetnog proizvoda) iz ovog računa koji se prodaje za izvoz u Europsku uniju proizvelo društvo (naziv društva i adresa) (dodatna oznaka TARIC) u [predmetna zemlja]. Izjavljujem da su podaci na ovom računu potpuni i točni.” Ako se takav račun ne predoči, primjenjuje se pristojba koja se primjenjuje na sva ostala društva.

Puštanje navedenih proizvoda u slobodni promet u Uniji podliježe polaganju osiguranja u iznosu koji je jednak iznosu privremene pristojbe.
12.07.2023. PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1444 оd 11. srpnja 2023. o uvođenju privremene antidampinške pristojbe na uvoz bulb plosnatih čelika podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Turske
U Službenom listu  L 177 je objavljena: PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1444 оd 11. srpnja 2023. o uvođenju privremene antidampinške pristojbe na uvoz bulb plosnatih čelika podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Turske.

Uvodi se privremena antidampinška pristojba na uvoz bulb plosnatih čelika širine do 204 mm, trenutačno razvrstanih u oznaku KN ex 7216 50 91 (oznaka TARIC 7216509110) i podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Turske.

Stope privremene antidampinške pristojbe koje se primjenjuju na neto cijenu franko granica Unije, neocarinjeno, za proizvod iz članka 1. stavka  1. koji proizvode društva navedena u nastavku, jesu sljedeće:


 
Zemlja Društvo Privremena antidampinška pristojba Dodatna oznaka TARIC
Narodna Republika Kina Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. 14,7  % 899 J
Narodna Republika Kina Sva ostala društva 14,7  % 8999
Turska Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş 13,6  % 899 K
Turska Sva ostala društva 13,6  % 8999
 

Puštanje proizvoda iz stavka 1. u slobodni promet u Uniji podliježe polaganju osiguranja u iznosu koji je jednak iznosu privremene pristojbe.

Članak 1. primjenjuje se na razdoblje od šest mjeseci.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.