Česta pitanja i odgovori 
Dobili smo informaciju od dobavljača iz Makedonije, da su upozoreni od strane inspekcije na izvoznom carinjenju, vezano uz iskazivanje nutritivnih vrijednosti na etiketama vina od 08.12.2023. Rečeno im je da nutritivne vrijednosti od sada moraju biti iskazane na VI 1 dokumentu. Molim vas točnu informaciju o sadržaju VI 1 dokumenta kako bi mogli tražiti ispravne dokumente od dobavljača za vina u dolasku.
Odgovor:

Sukladno članku 22.  Delegirane uredbe Komisije 2018/273 od 11. prosinca 2017.  dokument VI-1 sastavlja se na obrascu koji odgovara primjerku u dijelu I. Priloga VII. u skladu s tehničkim pravilima utvrđenima tim prilogom.

Dio III Priloga VII daje upute za ispunjavanju VI 1 dokumenta. Točka C (Sadržaj) daje opis kako ispuniti pojedino polje VI 1 dokumenta.

Između ostalog polje 6 - Opis uvezenog proizvoda sadrži :    
— oznaku za prodaju (kako je navedena na oznaci, kao što je naziv proizvođača i vinorodna regija, trgovački naziv itd.), Kako je navedeno na oznaci; po ovom pitanju se obratite Ministarstvu poljoprivrede, Odjelu za vino jer su oni nadležni za označavanje vina te što sve mora sadržavati etiketa na istom.
 
Ako je na etiketi navedena nutritivna vrijednost ista se može navesti u polju 6. VI 1 dokumenta.
— naziv zemlje podrijetla,
— naziv oznake zemljopisnog podrijetla, ako vino ispunjava uvjete za oznaku zemljopisnog podrijetla,
— stvarna alkoholna jakost po volumenu,
— boja proizvoda (navedite samo „crveno”, „rosé”, „ružičasto” ili „bijelo”),
— oznaka kombinirane nomenklature (oznaka KN).
U TARIC-u za tarifnu oznaku 69074000 se navodi informacija o pokretanju antidampinškog ili kompenzacijskog postupka – 561(šifra mjere), ne uspijevamo pronaći od kada bi se to počelo primjenjivati te je li uopće poznat datum početka primjene? Klijent planira naručiti keramičke pločice iz Indije pa ne bismo voljeli da dođe do primjene onda kada njemu stigne roba u Hrvatsku.
Odgovor:

Dana 13.12.2021. objavljena je Obavijest o pokretanju antidampinškog postupka u vezi s uvozom keramičkih pločica podrijetlom iz Indije i Turske (2021/C 501/08), čime je započeo postupak (navedena objava je integrirana u TARIC-u).

Proizvod koji je predmet ovog ispitnog postupka jesu keramičke pločice za popločavanje i oblaganje; keramičke kockice za mozaik i slično, neovisno jesu li na podlozi ili ne; keramika za završnu obradu. Proizvod za koji se tvrdi da se prodaje po dampinškim cijenama proizvod je iz ispitnog postupka, podrijetlom iz Indije i Turske („predmetne zemlje”), trenutačno razvrstan u oznake KN 6907 21 00, 6907 22 00, 6907 23 00, 6907 30 00 i 6907 40 00. Oznake KN navedene su samo u informativne svrhe. Budući da ne postoje pouzdani podaci o domaćim cijenama za predmetne zemlje, tvrdnja o dampingu temelji se na usporedbi izračunane uobičajene vrijednosti (troškovi proizvodnje, troškovi prodaje, opći i administrativni troškovi i dobit) s izvoznom cijenom proizvoda iz ispitnog postupka (na razini franko tvornica) pri prodaji za izvoz u Uniju. Dampinške marže izračunane na temelju te usporedbe znatne su za predmetne zemlje.

Sukladno zakonskom okviru (Uredba 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća EU o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije), do 13.07. 2022. moguće je donošenje privremene antidampinške mjere (nije obvezujuće), a istraga završava do 12.01.2023. godine (moguće i ranije), kad će biti objavljeno uvođenje konačne AD carine ili završetak istrage bez uvođenja AD carine. Carina ne prima prethodne obavijesti već istrage prati na internetu putem Službenog lista EU, TARIC-a i Glavne uprave za trgovinu Komisije EU, to su javno dostupne aplikacije, prethodne obavijesti prima Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Uprava za gospodarske poslove i razvojnu suradnju, Sektor za trgovinsku i investicijsku politiku.
Molim vas da mi odgovorite postoji li na navedene proizvode antidampinška carina ako ih uvozim iz Srbije, s obzirom da proizvod sadrži jedan udio mrežica koja se uvozi iz Kine?
Odgovor:

Osnovnom Uredbom 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća EU o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije je propisano što se smatra izbjegavanjem mjera (članak 13);

  Antidampinške pristojbe uvedene prema ovoj Uredbi mogu se proširiti i na uvoze iz trećih zemalja istovjetnih proizvoda, bilo neznatno izmijenjenih ili ne, ili na uvoze neznatno izmijenjenih istovjetnih proizvoda iz zemlje na koju se mjere primjenjuju ili na njihove dijelove, ako se mjere koje su na snazi izbjegavaju. Antidampinške pristojbe, koje ne prelaze preostalu antidampinšku pristojbu uvedenu u skladu s člankom 9. stavkom 5., mogu se proširiti na uvoze iz društava koje koriste pojedinačne pristojbe u zemljama na koje se mjere primjenjuju, ako se mjere koje su na snazi izbjegavaju. Izbjegavanja mjera definira se kao promjena strukture trgovine između trećih zemalja i Unije ili između pojedinačnih društava u zemlji na koju se mjere primjenjuju i Unije, a koja proizlazi iz prakse, obrade ili rada za koji ne postoji dostatni valjani uzrok ili ekonomska opravdanost osim uvođenje pristojbe, a ako postoji dokaz o šteti ili da su preostali učinci pristojbe narušeni u smislu cijena i/ili količina istovjetnog proizvoda i ako postoji dokaz o dampingu u odnosu na uobičajene vrijednosti koje su ranije uspostavljene za istovjetni proizvod, ako je potrebno u skladu s odredbama članka.

 Praksa, obrada ili rad iz trećeg podstavka, među ostalim, uključuju: a. neznatnu modifikaciju dotičnog proizvoda kako bi on dobio drugi carinski broj, a na koji se obično ne primjenjuju mjere, pod uvjetom da modifikacija ne mijenja njegova osnovna obilježja; b. slanje proizvoda na koji se primjenjuju mjere preko trećih zemalja; c. reorganizaciju strukture i kanala prodaje u zemlji na koju se primjenjuju mjere od strane izvoznika i proizvođača kako bi se po mogućnosti njihovi proizvodi izvozili u Uniju putem proizvođača koji koriste pojedinačnu stopu pristojbe koja je niža od one koja se primjenjuje na proizvode proizvođača; d. u okolnostima navedenim u stavku 2., sklapanje dijelova postupcima sklapanja u Uniji ili u trećoj zemlji. 2. Smatra se da se postupkom sklapanja u Uniji ili u trećoj zemlji izbjegavaju mjere koje su na snazi ako: a. postupak je započeo ili je bitno povećan od, ili neposredno prije, pokretanja antidampinškog ispitnog postupka, a dijelovi za sklapanje su iz zemlje na koju se primjenjuju mjere; i b. dijelovi predstavljaju 60 % ili više od ukupne vrijednosti dijelova sastavljenih proizvoda, osim što se u niti jednom slučaju ne smatra izbjegavanjem mjera je kada dodana vrijednost na dijelovima, tijekom postupka sastavljanja ili dovršavanja, predstavlja više od 25 % troškova proizvodnje; i c. preostali učinci pristojbe su narušeni u smislu cijena i/ili količina sastavljenih istovjetnih proizvoda i postoji dokaz o dampingu u odnosu na uobičajene vrijednosti ranije utvrđene za istovjetne ili slične proizvode.

 Ispitni postupci pokreću se prema ovom članku na inicijativu Komisije ili na zahtjev države članice ili zainteresirane stranke na temelju dostatnih dokaza o čimbenicima utvrđenim u stavku 1. Postupci se pokreću uredbom Komisije koja također može sadržavati uputu carinskim tijelima da uvoz uvjetuje evidentiranjem sukladno članku 14. stavku 5. ili traženjem jamstava. Nakon što zainteresirana strana ili država članica preda zahtjev kojim se opravdava pokretanje ispitnog postupka, a Komisija dovrši svoju analizu tog zahtjeva, ili nakon što Komisija sama utvrdi da postoji potreba za pokretanjem ispitnog postupka, Komisija pruža informacije državama članicama. Ispitne postupke provodi Komisija. Komisiji mogu pomagati carinska tijela, a ispitni postupak završava se u roku od devet mjeseci.
Molimo vas informaciju, vezano za uvođenje antidamping stope za keramičke pločice iz Indije. Treba li trgovački račun na kojem stoji izjava sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2023/265 biti dostavljen u originalu ili skenirano iz originala? Iz teksta navedene uredbe nam to nije vidljivo a traži se kod uvoznog carinjenja, što je često teško dobavljivo.
Odgovor:
 
1. Uvjet za primjenu pojedinačnih stopa pristojbe utvrđenih za društva navedena u stavku 2., kao i neprimjenjivanje bilo koje stope antidampinške pristojbe za društva navedena u stavku 3., podnošenje je carinskim tijelima država članica valjanog trgovačkog računa na kojem se nalazi datirana izjava koju je potpisao službenik subjekta koji izdaje račun, uz navođenje njegova imena i funkcije, koja glasi: „Ja, niže potpisani, potvrđujem da je [obujam] [predmetnog proizvoda] iz ovog računa koji se prodaje za izvoz u Europsku uniju proizvelo društvo [naziv društva i adresa] [dodatna oznaka TARIC] u [predmetna zemlja]. Izjavljujem da su podaci na ovom računu potpuni i točni.” Ako se takav račun ne predoči, primjenjuje se pristojba koja se primjenjuje na sva ostala društva.

Trgovački račun u izvorniku (kao i sama izjava) mora biti skeniran i priložen deklaraciji, ovo je objavljeno na web stranici MF CURH u Pojašnjenje o primjeni propisa Antidampinške i kompenzacijske carine“, na stranici 15, pod točkom 6.3 Račun s potpisanom izjavom (V 1.0 od 20.4.2020). U slučaju kontrole navedeni izvornik mora biti prezentiran carinskom službeniku.

Ostale informacije su na web adresi: https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/carinska-tarifa-vrijednost-ipodrijetlo/zajednicka-agrarna-i-trgovinska-politika/antidampinske-i-kompenzacijske-carine-4124/4124