Antidampinške i kompenzacijske carine

Antidampinške i kompenzacijske mjere predstavljaju jedan od osnovnih mehanizama trgovinske politike Europske unije. Donose se u cilju zaštite tržišta Unije i domaćih proizvođača od dampinškog ili subvencioniranog uvoza robe iz trećih zemalja. Izuzetno su brojne, primjenjuju se kao dodatno davanje uz redovnu carinu, čak i u slučaju primjene preferencijalnih mjera, a uglavnom su značajno više od redovnih carine, često reda veličine od i više 50%.

Detaljna pravila vezano uz dampinški i subvencionirani uvoz utvrđena su:
 
Za potrebe prethodno navedenih uredbi:
 
  • smatra se da roba dampirana ako je cijena po kojoj se ona izvozi u Uniju niža od cijene („normalne“ vrijednosti) usporedivog proizvoda po kojoj se on, uz uobičajene trgovačke uvjete, prodaje u zemlji izvoznici radi potrošnje u toj zemlji,
  • smatra se da je roba subvencionirana ako joj je dodijeljena subvencija po bilo kojoj osnovi (npr. za proizvodnju, izvoz, transport) u zemlji podrijetla ili zemlji posrednici iz koje se robu izvozi u EU.

Na temelju prethodno navedenih temeljnih uredbi donesen je cijeli niz pojedinačnih uredbi kojima se uvode konkretne antidampinške, odnosno kompenzacijske mjere za pojedine robe.

Detaljna obrazloženja zakonskih odredbi vezanih uz antidampinške i kompenzacijske carine, s posebnim naglaskom na definicije pojmova, proces donošenje antidampinških i kompenzacijskih mjera te načine praćenja i primjene istih mogu se naći u Pojašnjenjima o primjeni propisa - Antidampinške i kompenzacijske carine.

Sve informacije vezano za antidampinške i kompenzacijske  mjere mogu se naći
 
  1. Na internet stranicama  CARINSKE UPRAVE   za sve izmjene postojećih mjera  kao i za novo uvedene mjere
  2. U integriranoj carinskoj tarifi (TARIC) kroz nacionalnu Internet adresu https://taric.carina.hr/index.do 
  3. U Službenom list EU na Internet adresi https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr
  4. Na Internet stranicama Komisije EU, odnosno Glavne uprave za trgovinu na adresi https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/search za pojedine ispitne postupke 
  5. Na Internet stranicama Komisije EU, odnosno Glavne uprave za trgovinu na adresi https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/trade-defence-enquiries_en za sve upite 

INFORMACIJE O ANTIDAMPINŠKIM I KOMPENZACIJSKIM CARINAMA