Pojednostavnjenja carinskih postupaka

Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (CZU),  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 te Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16) omogućavaju primjenu pojednostavnjenih carinskih postupaka.
 
Carinska tijela će pouzdanim gospodarskim subjektima koji ispunjavaju uvjete i kriterije, na njihov zahtjev, odobriti uporabu pojednostavnjenih carinskih postupaka i time im omogućiti pogodnosti  uporabe pojednostavnjenja.
Pojednostavljenja povezana sa stavljanjem robe u carinski postupak uključuju:
-              Pojednostavnjena deklaracija (SDE) – deklaracija koja ne sadrži sve propisane podatke iz čl. 162. ili priložene isprave iz čl. 163. CZU-a ili oboje.
-              Centralizirano carinjenje (CCL) - omogućuje podnošenje deklaracije u carinskom uredu nadležnom prema mjestu u kojem korisnik odobrenja ima poslovni nastan, za robu koja se podnosi u drugom carinskom uredu.
-              Unos u evidencije deklaranta (EIR) - omogućuje podnošenje carinske deklaracije, uključujući pojednostavnjenu deklaraciju, u obliku unosa u evidencije deklaranta, pod uvjetom da su podaci te deklaracije na raspolaganju carinskim tijelima u elektroničkom sustavu deklaranta u vrijeme podnošenja carinske deklaracije.
-              Samoprocjena (SAS)  - omogućuje ovlastiti gospodarskog subjekta za obavljanje određenih carinskih formalnosti koje obavljaju carinska tijela (samoprocjena).
 
Osim navedenih pojednostavnjenja deklariranja u uvozu i izvozu, carinsko zakonodavstvo razlikuje pojednostavnjenja provoznog postupka koja čine: 
 • Status ovlaštenog pošiljatelja – ACR
 • Status ovlaštenog primatelja – ACE
 • Korištenje posebne vrste plombi – SSE
 • Korištenje carinske deklaracije s manje podataka – TRD
 • Uporaba elektroničkih prijevoznih isprava kao carinske deklaracije – ETD
 
Pogodnosti koje uporaba pojednostavnjenja pruža pouzdanim gospodarskim subjektima su:  
 •  postojanje alternative standardnom postupku,
 •  zadovoljavanje posebnih potreba povezanih s tokom i vrstama prijavljene robe,
 •  prilagođenost posebnoj organizaciji poslovanja gospodarskog subjekta,
 •  mogućnost bržeg puštanja iz carinskog postupka (mogućnost puštanja unutar 24 sata...),
 •  smanjeni troškovi,
 •  manje podataka unosi se u carinskom uredu prije puštanja robe (ako je podnesena obavijest ili pojednostavnjena deklaracija),
 •  manje fizičkih provjera i provjera dokumentacije prije puštanja robe nego u standardnom postupku,
 •  jednokratno unošenje svih podataka iz carinske deklaracije u dopunsku deklaraciju na kraju unaprijed određenog razdoblja.
 • promicanje uporabe sistemskog pristupa za kontrolu pojednostavnjenja. 

Više informacija o provedbi pojednostavnjenih postupaka možete pronaći u Uputi br. 2/23 o provedbi pojednostavnjenih postupaka pri uvozu i izvozu.