Otpremnici

 
Područje pružanja usluga carinskog zastupanja u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja („Narodne novine“, broj 57/18, u daljnjem tekstu Zakon) i Pravilnikom o odobravanju pružanja usluga carinskog zastupanja („Narodne novine“, broj 46/2019, u daljnjem tekstu: Pravilnik).
 
Carinski otpremnik je osoba koja kao carinski zastupnik u okviru registrirane djelatnosti pruža uslugu carinskog zastupanja i korisnik je odobrenja za pružanje usluga carinskog zastupanja.  
 
Osoba određena kao carinski agent u odobrenju za pružanje usluga carinskog zastupanja poduzima radnje carinskog zastupanja kao zaposlenik carinskog otpremnika koji je korisnik tog odobrenja.
 
Sukladno članku 8. Zakona odobrenje za pružanje usluga carinskog zastupanja izdaje se osobi koja ispunjava sljedeće uvjete: 
 
  • ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj
  • registrirana je za obavljanje gospodarske djelatnosti koja obuhvaća pružanje usluga carinskog zastupanja
  • ispunjava obveze u pogledu plaćanja carina i drugih davanja, poreza ili pristojbi koje se naplaćuju za uvoz ili izvoz robe ili u vezi s njime
  • u odnosu na navedenu osobu se ne vodi kazneni postupak odnosno nije pravomoćno osuđena za djela navedena u članku 8. stavku 4. Zakona
  • u odnosu na navedenu osobu se ne vodi prekršajni postupak odnosno ne postoje pravomoćno donesene prekršajne odluke za tešku povredu ili ponovljene povrede carinskog zakonodavstva i poreznih pravila i
  • u radnom odnosu ima osobu koja udovoljava uvjetima koji moraju biti ispunjeni da bi bila određena kao carinski agent sukladno članku 8. stavku 6. Zakona.
    Sukladno članku 2. Pravilnika zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje usluga carinskog zastupanja podnosi se putem nacionalnog elektroičkog sustava Carinske odluke.

Poveznica za pristup nacionalnoj web aplikaciji je: https://e-carina.carina.hr/

VAŽNO:

Korisnici važećih odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog otpremnika i odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenih carinskih zastupnika izdanih sukladno odredbama Zakona o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku („Narodne novine“, broj 92/01) mogu poslovati pod uvjetima iz tih odobrenja do ishođenja novog odobrenja sukladno odredbama (novog) Zakona, a najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.

To znači da svi korisnici postojećih odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog otpremnika (donesenih u skladu s ranije važećim zakonom) koji i nakon 31. prosinca 2019. godine žele pružati usluge carinskog zastupanja, moraju podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje usluga carinskog zastupanja (OTP odobrenje) putem nacionalnog elektroničkog sustava Carinske odluke.

Nakon provjere ispunjavanja uvjeta iz Zakona odobrenja za pružanje usluga carinskog zastupanja donose se u elektroničkom sustavu Carinske odluke uz napomenu da se ne donose zasebna odobrenja za carinske zastupnike (sada agente) već je popis carinskih agenata koji imaju ovlast za poduzimanje radnji carinskog zastupanja (za korisnika odobrenja) sastavni dio odobrenja za pružanje usluga carinskog zastupanja.

Važno je naglasiti da postupak provjere ispunjavanja uvjeta za izdavanje odobrenja traje određeno vrijeme, kako radi pribavljanja određenih podataka po službenoj dužnosti od drugog ministarstva, tako i radi postupka izrade iskaznica za carinske agente koji nije u nadležnosti Carinske uprave te podnositelji zahtjeva navedeno trebaju uzeti u obzir prilikom podnošenja zahtjeva.

Postupak podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za pružanje usluga carinskog zastupanja u aplikaciji