Stručni ispit za carinskog agenta

Stručni ispit za carinskog agenta

Prema Zakonu o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja („Narodne novine“, broj 57/18, u daljnjem tekstu: Zakon) položenim stručnim ispitom za carinskog agenta osoba dokazuje posjedovanje stručnih znanja nužnih za poduzimanje radnji carinskog zastupanja.
 
Stručni ispit polaže se pred Ispitnim povjerenstvom za provjeru stručnih znanja za carinskog agenta (dalje u tekstu: Ispitno povjerenstvo).
 
Uvjeti za pristupanje ispitu za carinskog agenta (propisani člankom 8. točkom 6. podtočkama a) i b) Zakona) su:

 • Poslovni nastan u Republici Hrvatskoj i
 • Završeno najmanje srednje obrazovanje u Republici Hrvatskoj ili priznatu odgovarajuću inozemnu stručnu kvalifikaciju

Pravilnikom o odobravanju pružanja usluga carinskog zastupanja („Narodne novine“, broj 46/2019) propisan je program stručnog ispita za carinskog agenta, sastav i način rada Ispitnog povjerenstva, obrasci za provedbu stručnog ispita i uvjerenja o položenom ispitu, visina naknade troškova za polaganje ispita te mjerila i troškovi priznanja stranih isprava.

Prijava stručnog ispita:

Osoba koja namjerava pristupiti polaganju stručnog ispita dužna je podnijeti pisanu prijavu za polaganje ispita, na pisanom obrascu iz  Priloga 3. koji je sastavni dio Pravilnika.

Prijava se podnosi Ispitnom povjerenstvu, putem Središnjeg ureda Carinske uprave, Zagreb, Alexandera von Humboldta 4a, najkasnije 15 dana prije održavanja ispita.

Uz prijavu za polaganje ispita obvezatno se prilažu:
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika svjedodžbe ili diplome o završenom srednjem ili višem stupnju obrazovanja ili priznata odgovarajuća inozemna stručna kvalifikacija
 • dokaz o uplati naknade troškova za pristup polaganju stručnog ispita.

Naknada troškova za pristup polaganju stručnog ispita iznosi 132,72 EUR i plaća se svaki put kad se ispit polaže u cijelosti, a naknada za pristup polaganju popravnog ispita iznosi 66,36 EUR. Naknada navedenih troškova uplaćuje se u korist državnog proračuna IBAN broj: HR121001005-1863000160, poziv na broj: HR65 7005-310-20165-datum polaganja (npr. 240420), uz naznaku "Naknada za polaganje stručnog ispita za carinske agente". 

Nepotpune ili neuredne prijave vratit će se podnositelju, i o tome će se na njegov zahtjev donijeti i posebno rješenje.

 

Pristupanje stručnom ispitu:

Uredno prijavljenim kandidatima tajnik Ispitnog povjerenstva dostavlja pisani poziv za polaganje stručnog ispita najkasnije deset dana prije dana određenog za održavanje ispita s naznakom mjesta i vremena polaganja. Poziv se dostavlja na adresu koju je kandidat naznačio u obrascu za provedbu stručnog ispita. Smatra se da je kandidat uredno pozvan i u slučaju da ne preuzme poziv dostavljen na adresu naznačenu u obrascu.

Prijavljeni kandidat može odustati od pristupa polaganju ispita u neposredno predstojećem ispitnome roku ili odgoditi njegovo polaganje za naredni ispitni rok podnošenjem pisanog zahtjeva Središnjem uredu Carinske uprave, najkasnije pet dana prije dana određenoga za polaganje ispita.

Kandidat koji stručnom ispitu nije pristupio, iako je uredno pozvan, a nije prethodno pisano zatražio i dobio odgodu za naredni ispitni rok, može ponovno prijaviti polaganje ispita uz dostavu dokaza o uplati naknade troškova, dok ostale isprave ne mora podnijeti.

Provedba ispita:

Stručni ispit polaže se iz slijedećih ispitnih područja:

 • Carinski sustav i carinski postupci
 • Razvrstavanje robe u Carinsku tarifu, podrijetlo robe i primjene povlaštenih tarifnih mjera
 • Osnove sustava poreznih propisa i njihove primjene u postupku carinjenja robe
 • Osnove trgovinskog i deviznog sustava, osnove sanitarnih, fitosanitarnih i veterinarskih propisa te zabrane i ograničenja koja se primjenjuju u postupcima carinjenja robe
  Stručni ispit provodi Ispitno povjerenstvo, a sastoji se od pisanog i usmenog dijela.

  Pisani dio ispita sastoji se od rješavanja ispitnog zadatka i testiranja poznavanja materije obuhvaćene programom stručnog ispita.

  U usmenom dijelu ispita kandidat obrazlaže rješenja i postupke primijenjene na pisanom dijelu ispita i odgovara na usmena pitanja članova Ispitnog povjerenstva.

  Stručni ispit položio je kandidat čiji je uspjeh u svim ispitnim područjima ocjenjen ocjenom „položio“.

  Ako je pokazano znanje kandidata ocijenjeno ocjenom „nije položio“ iz jednog ili najviše dva ispitna područja, odobrit će mu se polaganje popravnog ispita iz tog ili tih ispitnih područja. Popravni ispit može se polagati u roku ne kraćem od 15 dana niti duljem od tri mjeseca od dana pristupa ispitu.

  Kandidat koji ne položi popravni ispit mora iznova polagati cijeli ispit.

  O položenom stručnom ispitu izdaje se uvjerenje koje potpisuje predsjednik Ispitnog povjerenstva.