Otpremnici

I. Odobrenja ovlaštenim carinskim otpremnicima

Zakonom o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku (NN, br. 92/01), obavljanje poslova zastupnika u postupku carinjenja robe povjerava se ovlaštenim carinskim otpremnicima, kao poduzetnicima specijaliziranim za obavljanje tih stručnih poslova i preuzimanje rizika povezanih sa sudjelovanjem u postupku carinjenja robe.Prema članku 3. Zakona, poslove ovlaštenog carinskog otpremnika mogu obavljati trgovačka društva ili trgovci pojedinci (obrtnici), uz ispunjavanje slijedećih uvjeta:
 
 • za trgovačko društvo da ima sjedište u Republici Hrvatskoj, te da je pri trgovačkom sudu registrirano za obavljanje djelatnosti ovlaštenog carinskog otpremnika, odonsno usluge agencijskog posredovanja, odnosno za trgovca pojedinca da ima prebivalište na području Republike Hrvatske, te da su pri nadležnom tijelu uprave registrirani za gospodarsku djelatnost obavljanja poslova ovlaštenog carinskog otpremnika,
 • da u radnom odnosu na neodređeno vrijeme ima zaposlenu najmanje jednu osobu sa statusom ovlaštenog carinskog zastupnika, te
 • da raspolaže poslovnim prostorom i opremom potrebnom za djelotvorno obavljanje poslova ovlaštenog carinskog otpremnika.

Postupak za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog otpremnika propisuje Pravilnik o davanju odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenim carinskim otpremnicima i ovlaštenim carinskim zastupnicima (NN, br. 93/02, 125/02, 68/03 i 122/07).Prema članku 2. Pravilnika, pisani zahtjev za izdavanje odobrenja, čiji oblik i sadržaj nije propisan, već je u slobodnoj formi, podnosi se Carinskoj upravi, Središnjem uredu, 10000 Zagreb, Alexandera von Humboldta 4A, poštom ili predajom u pisarnicu. Niti zahtjev a niti izdavanje odobrenja ne podliježe plaćanju upravnih prostojbi. Zahtjevu se prilažu slijedeće isprave (u presliku):
 
 • o pravnom statusu podnositelja zahtjeva: rješenje ili izvadak iz registra nadležnog trgovačkog suda, odnosno drugog nadležnog tijela (općinskog ili gradskog ureda za gospodarstvo), s naznakom sjedišta društva i djelatnosti za čije je obavljanje podnositelj zahtjeva registriran, te osobama ovlaštenim za zastupanje,
 • o osobi koja će obavljati poslove ovlaštenog carinskog zastupnika, i to:- dokaz o položenom stručnom ispitu za ovlaštenog carinskog zastupnika (uvjerenje- potvrda Carinske uprave),
  • ugovor o radu ili drugi odgovarajući akt (i to isključivo na neodređeno vrijeme), te
  • prijava mirovinskom osiguranju (obrazac M-1 MIORH).
 • o raspolaganju poslovnim prostorom podobnim za obavljanje poslova ovlaštenoga carinskog otpremnika, i to:
  • ispravu o vlasništvu (izvadak iz zemljišnih knjiga, katastra ili kupoprodajni ugovor) ili ugovor o zakupu odnosnog poslovnog prostora,
 • o raspolaganju opremom koja omogućuje djelotvorno obavljanje poslova ovlaštenog carinskog otpremnika, i to:
  • popis raspoložive računalne i telekomunikacijske opreme, uključujući i prateću programsku podršku s E-mail adresom i Internet priključkom,
  • ugovor ili drugi akt o korištenju telekomunikacijskih priključaka, uključivo za Internet i E-mail adresu (primjerice s HT-om), te
 • odgovarajuće popunjeni zahtjev za upis u evidenciju ovlaštenih carinskih otpremnika u dva primjerka, na obrascu otisnutom kao Prilog 1. uz Pravilnik (i koji se nalazi uz ovu informaciju na web stranici).
Po primitku zahtjeva, Središnji ured Carinske uprave utvrđuje ispravnost istoga, te isprava u privitku, te ukoliko se utvrdi kakav nedostatak, podnosiocu zahtjeva upućuje se dopis, kojim se traži otklanjanje nedostataka odnosno dopuna isprava.O stanju pojedinačnih zahtjeva informacije je moguće dobiti telefonom na broj: 6102 333.

Po obradi zahtjeva donosi se odobrenje o obavljanju poslova ovlaštenog carinskog otpremnika, čiji izvornik se dostavlja podnosiocu zahtjeva. Upis u evidenciju ovlaštenih otpremnika vrši se ovjerom obrasca iz Priloga 1 Pravilnika, istovremeno s izdavanjem odobrenja, te se jedan primjerak obrasca dostavlja podnositelju zahtjeva, a drugi zadržava za službene potrebe, te koristi kao podloga za unos podataka u računalni sustav Carinske uprave.

O svakoj izmjeni ili dopuni nekih od podataka, koji su upisani u osnovnu evidenciju o otpremniku, korisnik odobrenja mora u roku 8 dana podnijeti zahtjev za odgovarajućim izmjenama ili dopunama, podnošenjem obrasca otisnutog kao Prilog 2. Pravilnika (i koji se također nalazi uz ovu informaciju na web stranici), u dva primjerka, i uz prilaganje odgovarajućih isprava. Izmjena ili dopuna podataka provodi se ovjerom podnijetoga obrasca zahtjeva, te unosom odgovarajućih podataka u računalni dio sustava evidencije.Izmjene ili dopune podrazumijevaju:
 
 • zaposlenje novih carinskih zastupnika,
 • raskid radnog odnosa s carinskim zastupnikom,
 • promjena naziva, sjedišta ili nekog drugog bitnog podatka o otpremniku.

Napominje se kako Prilog 2 popunjavaju isključivo ovlašteni carinski otpremnici, dok nije potreban kada se radi o poduzetnicima koji carinjenje obavljaju u svoje ime i za svoj račun.
 

II. Odobrenja ovlaštenim carinskim zastupnicima

Fizičke osobe koje obavljaju poslove zastupanja za račun tvrtke u kojoj su zaposlene, bilo da su zaposlenici kod ovlaštenog carinskog otpremnika, bilo da su zaposlenici u trgovačkom društvu ili kod trgovca pojedinca, koji samo u svoje ime i za svoj račun provodi carinjenje robe (dakle koje ne žele angažirati otpremnika), moraju od Središnjeg ureda Carinske uprave zatražiti odobrenje za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog zastupnika, kao i izdavanje posebne iskaznice ovlaštenog zastupnika (u obliku ovjesnice).

Sukladno članku 16. Pravilnika, zahtjev za izdavanjem odobrenja i iskaznice Carinskoj upravi Središnji ured, Zagreb, Alexandera von Humboldta 4A, u ime zastupnika podnosi isključivo tvrtka poslodavac (dakle NE pojedinac sam), tj. ovlašteni otpremnik odnosno trgovačko društvo, i to za svakog zastupnika pojedinačno (nije moguć zbirni zahtjev za sve zastupnike). Uz zahtjev moraju biti priloženi (u presliku):
 
 • ​svjedodžba ili druga odgovarajuća isprava o završenom najmanje srednjoškolskom obrazovanju,
 • uvjerenje ili druga odgovarajuća isprava o položenom stručnom ispitu:- za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog zastupnika, ili
  • o položenom državnom stručnom ispitu za carinske službenike više ili visoke spreme, ili
  • uvjerenje o oslobođenju od obveze polaganja stručnog ispita, u smislu članka 24. Zakona,
 • jedna fotografija u boji, veličine 3x4 cm, te
 • suglasnost zastupnika da tvrtka u njeno ime podnese predmetni zahtjev.

Svaki zahtjev zasebno se urudžbira, kako bi i svako pojedinačno odobrenje ili odbijajući akt (ukoliko nisu ispunjeni uvjeti za pozitivno rješavanje), imao svoju klasifikacijsku oznaku. Pregled spisa, te daljnja obrada, do potpisivanja odobrenja, obavljaju se na identičan način kako je to opisano pod I. - 3) i 4).

Odobrenje i iskaznica se uručuju ovlaštenom carinskom zastupniku, ili njegovom opunomoćeniku, neposredno u Središnjem uredu, uz potpis i navod datuma preuzimanja ovih isprava na kopiji odobrenja, uz prethodnu uplatu iznosa od 75,00 kuna na ime troškova izrade iskaznice.

U slučaju uništenja ili gubitka iskaznice ovlaštenog carinskog zastupnika, duplikat se izdaje temeljem zahtjeva zastupane tvrtke, a nakon objave o poništenju isprave u "Narodnim novinama", uz plaćanje troškova izrade nove iskaznice (75 kn).Isto tako, ukoliko u tijeku postupka nastanu razlozi za obustavom postupka (raskid radnog odnosa, smrt i sl.), potrebno je bez odlaganja Carinskoj upravi podnijeti zahtjev za obustavom postupka za izdavanjem odobrenja i iskaznice carinskog zastupnika. U slučaju raskida radnog odnosa s carinskim zastupnikom za kojega je dobiveno odobrenje za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog zastupnika, te odgovarajuća iskaznica carinskog zastupnika, poslodavac je obvezatan pisano zatražiti ukidanje već izdanoga odobrenja, te poništenje izdane iskaznice, koja se mora priložiti uz podnesak.