Otpremnici

 
Carinski otpremnik je osoba koja kao carinski zastupnik u okviru registrirane djelatnosti pruža uslugu carinskog zastupanja i korisnik je odobrenja za pružanje usluga carinskog zastupanja.
 
Osoba određena kao carinski agent u odobrenju za pružanje usluga carinskog zastupanja poduzima radnje carinskog zastupanja kao zaposlenik carinskog otpremnika koji je korisnik tog odobrenja.
 
Sukladno članku 8. Zakona o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja („Narodne novine“, broj 57/18, u daljnjem tekstu Zakon) odobrenje se izdaje osobi koja ispunjava sljedeće uvjete: 
 
  • Ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj,
  • registrirana je za obavljanje gospodarske djelatnosti koja obuhvaća pružanje usluga carinskog zastupanja ispunjava obveze u pogledu plaćanja carina i drugih davanja, poreza ili pristojbi koje se naplaćuju za uvoz ili izvoz robe ili u vezi s njime,
  • u odnosu na navedenu osobu se ne vodi kazneni postupak odnosno nije pravomoćno osuđena za djela navedena u članku 8. stavku 4. Zakona,
  • u odnosu na navedenu osobu se ne vodi prekršajni postupak odnosno ne postoje pravomoćno donesene prekršajne odluke za tešku povredu ili ponovljene povrede carinskog zakonodavstva i poreznih pravila i
  • u radnom odnosu ima osobu koja udovoljava uvjetima koji moraju biti ispunjeni da bi bila određena kao carinski agent sukladno članku 8. stavku 6. Zakona.
 
Do donošenja i stupanja na snagu novog Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju Pravilnik o davanju odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenim carinskim otpremnicima i ovlaštenim carinskim zastupnicima (NN, br. 93/02, 125/02, 68/03 i 122/07) i Pravilnik o polaganju stručnog ispita za ovlaštenog carinskog zastupnika („Narodne novine“, broj 9/14).