Neumski koridor

Republika Hrvatska (RH) je dio jedinstvenog područja carinske unije kojeg čine carinska područja svih 28 članica EU. U RH se izravno primjenjuju carinski propisi EU od kojih temeljne predstavljaju Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. 10. 92. - Carinski zakonik Zajednice (CZZ), (OJ, L 302 19/10/1992), sa svim pripadajućim izmjenama i dopunama i Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 02. 07. 93 - Uredba za provedbu CZZ (UPCZZ), (OJ L 253 11/10/1993), sa svim pripadajućim izmjenama i dopunama.

Sukladno carinskim propisima EU robe koje se kreću preko vanjske granice EU predmet su mjera carinskog i sigurnosnog nadzora što znači da se te mjere primjenjuju i na robe koje se preko Neuma prevoze prema području Dubrovnika i one koje se iz područja Dubrovnika prevoze prema ostatku RH (EU). Propisane mjere nad robama koje se kreću ovim pravcem provodie se na graničnim prijelazima Klek i Zaton Doli.

Putnički promet

Roba koja se nalazi u osobnoj prtljazi putnika koji se kreću preko područja Neuma iz RH (EU) u RH (EU) usmeno se prijavljuje carinskim službenicima. Isto vrijedi i za robu koja nije dio prtljage uz uvjet da se radi o nekomercijalnoj robi.

Robni promet

Carinski postupci i mjere nadzora nad komercijalnim robama koje se nakon izlaska iz RH i prije ponovnog ulaska u RH kreću preko područja Neuma ovise o carinskom statusu robe, vrsti robe i njenoj vrijednosti. Carinski status robe predstavlja određenje robe kao „robe Zajednice“ (domaća roba) i „robe koja nema status robe Zajednice“ (strana roba).

„Roba Zajednice“ je roba u u cijelosti dobivena na carinskom području Zajednice (EU28) prema uvjetima iz članka 23. CZZ, roba uvezenu iz zemalja ili teritorija koji nisu dio carinskog područja Zajednice i puštenu u slobodni promet, te roba dobivena ili proizvedena u carinskom području Zajednice od roba prethodno navedenih.

„Roba koja nema status robe Zajednice“ označava svu robu osim one navedene u prethodnom stavku.

Roba Zajednice gubi taj status kad stvarno napusti područje Zajednice osim u slučaju kada je radi kretanja između dvije točke u EU preko stranog carinskog područja stavljena u postupak unutarnjeg provoza (T2) ili ju tijekom kretanja prate isprave kojima se dokazuje carinski status robe Zajednice (ispave T2L).

Kretanje robe koja nema status robe Zajednice (strane robe) preko Neuma

Roba koja nema carinski status robe Zajednice nalazi se pod carinskim nadzorom pa se takva roba kreće preko područja Neuma uz primjenu carinskog postupka vanjskog provoza (T1) i NCTS aplikacije. Prilikom stavljanja u postupak provoza glavni obveznik je dužan uz propisane carinske podatke podnijeti setove sigurnosnih podataka namijenjenih provoznim ispostavama Klek i Zaton Doli (koristeći NCTS aplikaciju).

Kretanje robe Zajednice (domaće robe) preko Neuma

Kada se roba Zajednice kreće između dvije točke u RH (EU) prelazeći pri tome preko područja Neuma, ista je predmet mjera carinskog i sigurnosnog nadzora i može se kretati:

uporabom postupka unutarnjeg provoza T2 (pri čemu deklaracija mora sadržavati carinske i sigurnosne podatke), ili
praćena ispravom T2L i skraćenim sigurnosnim deklaracijama (ISD i USD)

Roba Zajednice čija vrijednost NE prelazi 10.000 € po prijevoznom sredstvu

Temeljem izuzeća dogovorenih tijekom pregovora i temeljem Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji roba koja se kreće preko Neuma i čija vrijednost ne prelazi 10.000€ oslobođena je obveze podnošenja sigurnosnih skraćenih deklaracija.

Kako bi se sačuvao carinski status robe Zajednice, robu obvezno prati papirna isprava kojom se dokazuje carinski status robe Zajednice (tzv. T2L isprava) u papirnom obliku. Isprava može biti u obliku računa ili bilo koje druge komercijalne ili prijevozne isprave, primjerka 4 JCD-a, itd). Isprava mora, minimalno, sadržavati sljedeće podatke: puni naziv i adresu pošiljatelja ili predmetne osobe, ako ona nije pošiljatelj, broj i vrstu, oznake i referentne brojeve pakiranja, opis robe, bruto masu u kilogramima, (po potrebi) broj kontejnera i vrijednost robe.

Pošiljatelj je dužan na ispravu upisati vidljivu i jasnu oznaku „T2L“ te istu svojeručno potpisati i ovjeriti pečatom (čime daje izjavu da se radi o robi Zajednice). Za potrebe carinskih evidencijapošiljatelj/prijevoznik je dužan pripremiti 1 primjerak T2L isprave.

Prijevoznik će robu i T2L ispravu podnijeti carinskom uredu preko kojega roba privremeno napušta carinsko područje RH (EU). Carinski službenik će evidentirati pošiljku, odrediti rok prelaska područja Neuma, plombirati robu ako se radi o proizvodima životinjskog podrijetla, upisati broj i oznake plombi na ispravu T2L te pustiti robu da istupi.

Rok za prelazak preko Neuma je ograničen odlukom izlaznog carinskog ureda. Nakon prelaska preko Neuma prijevoznik je dužan podnijeti T2L ispravu i robu carinskom uredu preko kojega ponovno ulazi u RH (EU). Carinik će provjeriti plombe (ako ih ima), isprave i robu (ako ocjeni potrebnim) te zadržati T2L ispravu i time pustiti robu u slobodan promet.

Roba Zajednice čija vrijednost prelazi 10.000€ po prijevoznom sredstvu

Ako vrijednost robe u jednom prijevoznom sredstvu prelazi 10.000€, a roba nije po svojoj vrsti ili namjeni izuzeta obveze podnošenja sigurnosnih skraćenih deklaracija (u nastavku navedene robe), pored T2L isprave (i robe), prijevoznik (ili osoba koju on ovlasti) je dužan carinskom uredu preko kojega roba napušta carinsko područje RH, podnijeti izlaznu skraćenu deklaraciju (ISD)odnosno njezin MRN broj kao dokaz da je podnesena. Carinski ured će temeljem podnesene ISD i njenog MRN broja provesti propisane sigurnosne provjere te potom provesti propisanu carinsku proceduru (gore opisanu i utemeljenu na T2L ispravi). Nakon završetka carinskih i sigurnosnih provjera predati će ovjereni primjerak T2L isprave podnositelju te pustiti robu da iziđe iz zemlje.

Nakon prelaska preko područja Neuma u propisanom roku, prijevoznik će robu, ovjerenu T2L ispravu i MRN broj ulazne skraćene deklaracije podnijeti carinskom uredu na mjestu ponovnog ulaska robe u carinsko područje RH. Ulaznu skraćenu deklaraciju (USD) prethodno podnosi prijevoznik ili osoba koju je ovlastio uporabom aplikacije ICS. Carinski ured ponovnog ulaza će temeljem dostavljenog MRN broja i T2L isprave provesti sigurnosnu i carinsku proceduru (obvezno provjeriti plombe ako su postavljene) te zadržati T2L ispravu i time pustiti robu u slobodan promet.

ISD i USD se podnose elektronskim putem pomoću aplikacija ECS (za ISD) i ICS (za USD). Podaci o aplikacijama mogu se naći na službenoj web stranici Carinske uprave. Radi pristupa predmetnim aplikacijama gospodarstvenici koji žele robe prevoziti preko područja Neuma morat će na tržištu kupiti ili samostalno napraviti aplikativni modul koji će im omogućiti pristup aplikacijama ECS i ICS ( i podnošenje ISD i USD).

ISD i USD se mogu podnijeti s bilo koje lokacije u EU koja ima pristup internetu (npr. iz Splita, Dubrovnika, Cavtata,…) uz uvjet da podnositelj posjeduje certifikate za pristup aplikacijama (koje izdaje FINA) te sve propisane podatke o pošiljci. ISD i USD se podnose unaprijed. Osoba koja upravlja prijevoznim sredstvom dužna je imati MRN brojeve podnesenih ISD i USD koje će dati na uvid nadležnom cariniku na mjestu izlaza/ulaza u/iz zemlju/e.

ISD i USD se ne mogu se podnijeti na graničnim prijelazima Klek i Zaton Doli niti postoje osobe (npr. međunarodnih otpremnika/špeditera) koje bi ih mogle podnijeti po ovlaštenju prijevoznika.

Oslobođenje od polaganja sigurnosnih deklaracija (ISD i USD)

Osim roba čija vrijednost ne prelazi 10.000€, obveze podnošenja ISD i USD izuzeti su također:
  1. pisma, razglednice, tiskovine, uključujući i one na elektroničkom mediju;
  2. roba koja se kreće u skladu s pravilima Konvencije Svjetske poštanske unije;
  3. roba za koju je dopušteno deklariranje nekom drugom radnjom u skladu s člancima 231., 232. st. 2. i 233., s izuzetkom, ako se prevoze na temelju ugovora o prijevozu, predmeta kućanstva (osobni predmeti, posteljina za kućanstvo, namještaj i oprema namijenjeni za osobnu uporabu dotičnih osoba ili za ispunjavanje njihovih potreba u kućanstvu) definiranih člankom 2. st. 1. točki (d) Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 1186/2009, paleta, kontejnera i cestovnih, željezničkih, zračnih i pomorskih prijevoznih sredstava te sredstva za prijevoz unutarnjim plovnim putovima (ako ne idu uz usmeno deklariranje);
  4. roba koja se nalazi u osobnoj prtljazi putnika;
  5. roba za koju je dopušteno usmeno deklariranje u skladu s člancima 226. , 227. te 229. st. 2., (što uključuje i izvoz robe komercijalne naravi vrijedne do 1000€ za koju je podnesena usmena deklaracija i račun) s izuzetkom, ako se prevozi na temelju ugovora o prijevozu, predmeta kućanstva (osobni predmeti, posteljina za kućanstvo, namještaj i oprema namijenjena za osobnu uporabu dotičnih osoba ili za ispunjavanje njihovih potreba u kućanstvu) definiranih člankom 2.(1)(d) Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 1186/2009, paleta, kontejnera i cestovnih, željezničkih, zračnih i pomorskih prijevoznih sredstava te sredstava za prijevoz unutarnjim plovnim putovima (ako ne idu uz usmeno deklariranje);
  6. roba obuhvaćena karnetima ATA i CPD i roba koja se kreće temeljem Obrasca 302;
  7. oružje i vojna oprema koju su iznijela iz carinskoga područja Zajednice tijela zadužena za vojnu obranu država članica u vojnom prijevozu ili prijevozu izvršenom isključivo radi uporabe vojnih tijela;
  8. roba u pošiljci čija vrijednost nije veća od 22 eura, pod uvjetom da carinska tijela uz pristanak gospodarskoga subjekta prihvate obaviti analizu rizika koristeći informacije koje se nalaze u sustavu koji koristi gospodarski subjekt ili koje je taj sustav dao;
  9. roba koja ima pravo na oslobođenje temeljem Bečke konvencije o diplomatskim odnosima od 18. travnja 1961., Bečke konvencije o konzularnim odnosima od 24. travnja 1963. ili drugih konzularnih konvencija, ili Njujorške konvencije o posebnim misijama od 16. prosinca 1969.

Proizvodi životinjskog podrijetla

Proizvodi životinjskog podrijetla (mesni i riblji proizvodi i proizvodi životinjskog podrijetla namijenjeni prehrani ljudi, hranidbi životinja, za farmaceutsku uporabu, za industrijsku uporabu, ili uporabu u poljodjelstvu) mogu se kretati preko područja Neuma uz primjenu propisanih carinskih postupaka i mjera i uz uvjet da se prevoze u vozilima koja se mogu učinkovito plombirati. Vozila će plombirati carinski službenici na mjestu gdje privremeno napuštaju carinsko područje. Pošiljkama koje se ne mogu učinkovito plombirati neće biti dopušteno istupiti iz carinskog područja RH (EU).

Žive životinje

Prijevoz živih životinja preko područja Neuma nije dopušten.

Izuzetno, prilikom prelaska preko područja Neuma putnicima je dopušteno prevesti do 5 komada kućnih ljubimaca (psi, mačke, pitome vretice) uz uvjet da ljubimci imaju ugrađene čipove i propisane isprave.