Neumski koridor

Neumski koridor – informacije o prometu putnika i robe

Područje Neuma („neumski koridor”) mjesto je na kojem državno područje Bosne i Hercegovine doseže jadransku obalu, na taj način odvajajući područje Dubrovnika od ostataka državnog područja Hrvatske.
 
Sukladno carinskim propisima Unije, robe koje se unose ili iznose iz carinskog područja Unije predmet su carinskih formalnosti i mjera carinskog-sigurnosnog nadzora što znači da se te mjere primjenjuju na robe koje se prevoze preko neumskog koridora prema području Dubrovnika i na robe koje se iz područja Dubrovnika prevoze prema ostatku RH/EU. Propisane mjere nadzora nad robama koje se prevoze preko neumskog koridora provode se na graničnim prijelazima Klek i Zaton Doli.

Putnički promet

Robu koja se nalazi u osobnoj prtljazi  (osobne stvari  i ostala roba nekomercijalne naravi) putnici mogu deklarirati podnošenjem usmene deklaracije carinskim službenicima.

Kretanje komercijalne robe

Carinski postupci i mjere nadzora nad robama komercijalne naravi koje se kreću preko neumskog koridora ovise o carinskom statusu robe, vrsti robe i njenoj vrijednosti. Carinski status robe predstavlja određenje robe kao robe Unije (domaća roba) i robe koja nije roba Unije (strana roba).

Roba Unije je roba u cijelosti dobivena na carinskom području Unije (EU28) prema uvjetima iz članka 5. stavka 23. CZU-a, roba uvezena iz zemalja ili teritorija koji nisu dio carinskog područja Unije i puštena u slobodni promet, te roba dobivena ili proizvedena u carinskom području Unije od roba prethodno navedenih.

Roba koja nije roba Unije označava svu robu osim one navedene u prethodnom stavku.

Kretanje robe koja nije roba Unije

Sigurnosne i zaštitne mjere:

Za kretanje robe koja nije roba Unije preko neumskog koridora, deklarant je dužan nadležnom carinskom uredu unaprijed podnijeti sigurnosne podatke sastavljene u obliku izlazne skraćene deklaracije (EXS) potrebne za robu prije izlaska i ulazne skraćene deklaracije (ENS) potrebne za robu prije ponovnog ulaska na carinsko područje Unije. Pojedinosti o podnošenju EXS/ENS navode se u nastavku.

Carinski postupci:

Kada se roba koja nije Unija kreće u postupku vanjskog provoza (T1), taj postupak primjenjivat će se na robu koja prolazi neumskim koridorom ako se prijevoz obavlja pod pokrićem iste prijevozne isprave sastavljene na carinskom području Unije. Pri tome, T1 postupak se obustavlja dok se roba kreće izvan carinskog područja Unije (neumski koridor).

Kretanje robe Unije

Sigurnosne i zaštitne mjere:

Sukladno Uredbi Vijeća (EU) br. 479/2013 od 13. svibnja 2013. o izuzimanju od obveze podnošenja ulaznih i izlaznih skraćenih deklaracija za robu Unije koja se prevozi preko neumskog koridora, propisano je izuzimanje od obveza podnošenja ulaznih i izlaznih skraćenih deklaracija (ENS/EXS) za robu Unije koja se kreće preko neumskog koridora.
 
Izuzimanje se primjenjuje ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) ukupna vrijednost svake pošiljke robe Unije koja se prevozi preko neumskog koridora ne prelazi 15.000 eura ili jednakovrijednu vrijednost u kunama;

(b) robu prate računi ili prijevozne isprave koje:
   i.   uključuju barem podatke iz prvog podstavka članka 317. stavka 2. Uredbe (EEZ) br. 2454/93, kao i ukupnu vrijednost robe;
   ii.  su carinska tijela ovjerila službenim oznakama pri izlazu;
   iii. su podnesene na ovjeru carinskim tijelima pri ponovnom ulasku.
 
Ako ukupna vrijednost svake pošiljke unije robe prelazi 15.000 EUR, prijevoznik (ili ovlaštena osoba) dužan je podnijeti ulaznu i izlaznu skraćenu deklaraciju (ENS/EXS) za robu Unije koja se premješta preko neumskog koridora. Na temelju podnesene EXS carinski ured će izvršiti analizu rizika i carinske sigurnosne provjere na izlasku i ponovnom ulasku u RH/EU.
 
EXS/ENS se podnose elektroničkim putem korištenjem carinskih IT sustava ECS - Sustav kontrole izvoza (za EXS) i ICS - Sustav kontrole uvoza (za ENS). Prijevoznik je dužan carini podnijeti MRN brojeve EXS/ENS na mjestu izlaska iz ili ulaska u Hrvatsku/Uniju.
 
Dokaz o statusu robe Unije i carinski postupci:
 
Općenito, roba Unije gubi taj status kad je iznesena s carinskog područja Unije, ukoliko se ne primjenjuju pravila o unutarnjem provozu (T2) ili, u slučaju da roba Unije napušta carinsko područje Unije privremeno, roba Unije zadržava svoj carinski status ako je taj status utvrđen pod određenim uvjetima i na način predviđen carinskim zakonodavstvom (dokaz o carinskom statusu robe Unije). Ista pravila i postupci  se primjenjuju i na kretanje robe neumskim koridorom. 
 
Da bi se dokazao carinski status robe Unije takva roba trebala bi se kretati neumskim koridorom:
 
a) u postupku unutarnjeg provoza (T2) ako se prijevoz preko treće zemlje/zemalja obavlja pod pokrićem jedne prijevozne isprave sastavljene na području Unije/ugovorne stranke Konvencije o zajedničkom provozu pri čemu se provođenje postupka T2 suspendira na području treće zemlje. Prema članku 227. stavku 2. točki (a) Carinskog zakona Unije, postupak T2 ne bi se trebao koristiti ako provozna ruta ne uključuje niti jednu zemlju zajedničkog provoza. Napominjemo da BiH nije zemlja zajedničkog provoza te se na nju ne primjenjuju odredbe Konvencije o zajedničkom provozu.
 
b) popraćena ostalim ispravama o dokazu carinskog statusa robe Unije kao što su T2L isprava, račun, jedinstvena prijevozna isprava i drugi dokumenti propisani carinskim zakonodavstvom Unije kao dokazi carinskog statusa.
 
U slučaju korištenja drugih dokaza o statusu robe Unije prijevoznik je dužan predočiti robu i npr. ispravu T2L carinskom uredu na graničnom prijelazu izlaza iz Unije. Carinik na tom uredu će evidentirati pošiljku, odrediti vremenski rok u kojem se mora dovršiti kretanje robe Unije preko neumskog koridora te, ako to ocijeni potrebnim, plombirati prostor u kojem se nalazi roba ili svaki pojedinačni paket robe, upisati broj i oznake plombe na dokumentu T2L i dopustiti kretanje robe.


Nakon prolaska preko neumskog koridora prijevoznik je dužan podnijeti T2L ispravu i robu carinskom uredu preko kojega ponovno ulazi u RH (Uniju). Carinik će provjeriti plombe (ako ih ima), isprave i robu (ako ocjeni potrebnim) te zadržati T2L ispravu i time pustiti robu.

Proizvodi životinjskog podrijetla

Proizvodi životinjskog podrijetla (mesni i riblji proizvodi i proizvodi životinjskog podrijetla namijenjeni prehrani ljudi, hranidbi životinja, za farmaceutsku uporabu, za industrijsku uporabu ili uporabu u poljodjelstvu) mogu se kretati preko neumskog područja uz primjenu propisanih carinskih postupaka i mjera i uz uvjet da se prevoze u vozilima koja se mogu učinkovito plombirati. Vozila će plombirati carinski službenici na mjestu gdje privremeno napuštaju carinsko područje. Pošiljkama koje se ne mogu učinkovito plombirati neće biti dopušteno istupiti iz carinskog područja RH (Unije).

Žive životinje

Prijevoz živih životinja preko neumskog područja nije dopušten.

Iznimno, prilikom prelaska preko neumskog područja putnicima je dopušteno prevesti do 5 kućnih ljubimaca (psi, mačke, pitome vretice) uz uvjet da ljubimci imaju ugrađene čipove i propisane isprave.