Neumski koridor

Sukladno carinskim propisima Unije, robe koje se kreću preko vanjske granice Unije predmet su mjera carinskog i sigurnosnog nadzora što znači da se te mjere primjenjuju na robe koje se prevoze preko Neumskog koridora prema području Dubrovnika i na robe koje se iz područja Dubrovnika prevoze prema ostatku RH/EU. Propisane mjere nadzora nad robama koje se prevoze preko Neumskog koridora provode se na graničnim prijelazima Klek i Zaton Doli.


Putnički promet

Roba koja se nalazi u osobnoj prtljazi putnika koji se kreću preko Neumskog koridora  iz RH/EU u RH/EU usmeno se prijavljuje carinskim službenicima. Isto vrijedi i za robu koja nije dio prtljage uz uvjet da se radi o nekomercijalnoj robi.


Robni promet

Carinski postupci i mjere nadzora nad komercijalnim robama koje se nakon izlaska iz RH/EU i prije ponovnog ulaska u RH/EU kreću preko Neumskog područja ovise o carinskom statusu robe, vrsti robe i njenoj vrijednosti. Carinski status robe predstavlja određenje robe kao robe Unije (domaća roba) i robe koja nije roba Unije (strana roba).

Roba Unije je roba u cijelosti dobivena na carinskom području Unije (EU28) prema uvjetima iz članka 5. stavka 23. CZU-a, roba uvezena iz zemalja ili teritorija koji nisu dio carinskog područja Unije i puštena u slobodni promet, te roba dobivena ili proizvedena u carinskom području Unije od roba prethodno navedenih.

Roba koja nije roba Unije označava svu robu osim one navedene u prethodnom stavku.

Roba Unije gubi taj status kad stvarno napusti područje Unije osim u slučaju kada je radi kretanja između dvije točke u Uniji preko stranog carinskog područja stavljena u postupak unutarnjeg provoza (T2) ili ju tijekom takvog kretanja prate isprave kojima se dokazuje carinski status robe Unije (isprave T2L).


Kretanje robe koja nije roba Unije preko Neumskog koridora

Roba koja nije roba Unije nalazi se pod carinskim nadzorom pa se takva roba kreće preko Neumskog koridora uz primjenu carinskog postupka vanjskog provoza (T1) i NCTS aplikacije. Prilikom stavljanja u postupak provoza korisnik postupka dužan je uz propisane carinske podatke podnijeti setove sigurnosnih podataka namijenjenih provoznim carinskim uredima Klek i Zaton Doli (koristeći NCTS aplikaciju).


Kretanje robe Unije preko Neumskog koridora

Kada se roba Unije kreće između dvije točke u RH/EU prelazeći pri tome preko neumskog područja, ona je predmet mjera carinskog i sigurnosnog nadzora i može se kretati:
 • uporabom postupka unutarnjeg provoza T2 (pri čemu deklaracija mora sadržavati carinske i sigurnosne podatke) ili
 • praćena ispravom T2L i skraćenim sigurnosnim deklaracijama (ISD i USD).
 

Roba Unije čija vrijednost NE premašuje 15.000 € po prijevoznom sredstvu

Temeljem izuzeća dogovorenih tijekom pregovora i temeljem Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, roba Unije koja se kreće preko neumskog područja i čija vrijednost ne premašuje 15.000 € oslobođena je obveze podnošenja sigurnosnih skraćenih deklaracija.

Kako bi se sačuvao carinski status robe Unije, robu obvezno prati papirna isprava  kojom se dokazuje carinski status robe Unije (tzv. T2L isprava). Isprava može biti u obliku primjerka 4 JCD-a, računa ili prijevozne isprave. Kada se koriste kao dokaz statusa robe Unije, račun ili prijevozna isprava moraju, minimalno, sadržavati sljedeće podatke: puni naziv i adresu pošiljatelja ili predmetne osobe, ako ona nije pošiljatelj, broj i vrstu, oznake i referentne brojeve pakiranja, opis robe, bruto masu u kilogramima, vrijednost robe i broj kontejnera (po potrebi).
 
Pošiljatelj je dužan na ispravu upisati vidljivu i jasnu oznaku „T2L“ te  je svojeručno potpisati i ovjeriti pečatom (čime daje izjavu da se radi o robi Unije). Za potrebe carinskih evidencija pošiljatelj/prijevoznik je dužan pripremiti 1 primjerak T2L isprave.

Prijevoznik će robu i T2L ispravu podnijeti carinskom uredu preko kojega roba privremeno napušta carinsko područje RH (Unije). Carinski službenik će evidentirati pošiljku, odrediti rok prelaska neumskog područja, plombirati robu ako se radi o proizvodima životinjskog podrijetla, upisati broj i oznake plombi na ispravu T2L te pustiti robu da istupi.

Rok za prelazak preko neumskog područja je ograničen odlukom izlaznog carinskog ureda. Nakon prelaska preko neumskog područja prijevoznik je dužan podnijeti T2L ispravu i robu carinskom uredu preko kojega ponovno ulazi u RH (Uniju). Carinik će provjeriti plombe (ako ih ima), isprave i robu (ako ocjeni potrebnim) te zadržati T2L ispravu i time pustiti robu u slobodan promet.


Roba Unije čija vrijednost premašuje 15.000 € po prijevoznom sredstvu

Ako vrijednost robe Unije u jednom prijevoznom sredstvu premašuje 15.000 €,  pored T2L isprave (i robe), prijevoznik (ili osoba koju on ovlasti) dužan je carinskom uredu preko kojega roba napušta carinsko područje RH, podnijeti izlaznu skraćenu deklaraciju (ISD), odnosno njezin MRN broj, kao dokaz da je podnesena. Carinski ured će temeljem podnesene ISD i njenog MRN broja provesti propisane sigurnosne provjere te potom provesti propisanu carinsku proceduru (gore opisanu i utemeljenu na T2L ispravi). Nakon završetka carinskih i sigurnosnih provjera predati će ovjereni primjerak T2L isprave podnositelju te pustiti robu da izađe iz zemlje.

Nakon prelaska preko neumskog područja u propisanom roku, prijevoznik će robu, ovjerenu T2L ispravu i MRN broj ulazne skraćene deklaracije (USD) podnijeti carinskom uredu na mjestu ponovnog ulaska robe u carinsko područje RH. Ulaznu skraćenu deklaraciju prethodno podnosi prijevoznik ili osoba koju je ovlastio uporabom aplikacije ICS. Carinski ured ponovnog ulaza će, temeljem dostavljenog MRN broja i T2L isprave, provesti sigurnosnu i carinsku proceduru (obvezno provjeriti plombe ako su postavljene i robu, kad odluči da je to potrebno) te zadržati T2L ispravu i time ponovno pustiti robu u slobodan promet.

ISD i USD podnose se elektroničkim putem pomoću aplikacija ECS (za ISD) i ICS (za USD). Podaci o aplikacijama mogu se naći na službenoj web stranici Carinske uprave. Radi pristupa predmetnim aplikacijama gospodarstvenici koji žele robe prevoziti preko neumskog područja moraju na tržištu kupiti ili samostalno napraviti aplikativni modul koji će im omogućiti pristup aplikacijama ECS i ICS (i podnošenje ISD i USD).

ISD i USD se mogu podnijeti s bilo koje lokacije u Uniji koja ima pristup Internetu (npr. iz Splita, Dubrovnika, Cavtata …) uz uvjet da podnositelj posjeduje certifikate za pristup aplikacijama (koje izdaje FINA) te sve propisane podatke o pošiljci. ISD i USD se podnose unaprijed. Osoba koja upravlja prijevoznim sredstvom dužna je imati MRN brojeve podnesenih ISD i USD koje će dati na uvid nadležnom cariniku na mjestu izlaza iz zemlje, odnosno ulaza u zemlju.

ISD i USD ne mogu se podnijeti na graničnim prijelazima Klek i Zaton Doli niti postoje osobe (npr. međunarodnih otpremnika/špeditera) koje bi ih mogle podnijeti po ovlaštenju prijevoznika.


Izuzeće od obveze podnošenja sigurnosnih deklaracija (ISD i USD)

Osim pošiljki roba Unije čija vrijednost ne premašuje 15.000 €, obveze podnošenja ISD i USD izuzete su i robe navedene u čl. 104 DUCZU (pri unosu) i čl. 245. DUCZU (pri iznosu) od kojih navodimo neke koje se mogu prevoziti preko Neumskog koridora:


Osim roba čija vrijednost ne prelazi 10.000 €, obveze podnošenja ISD i USD izuzeti su također:
 • pisma, razglednice, tiskovine, uključujući i one na elektroničkom mediju (izuzeti od obveze podnošenja USD i ISD);
 • roba koja se kreće u skladu s pravilima Konvencije Svjetske poštanske unije (izuzeta od obveze podnošenja ISD);
 • roba u poštanskim pošiljkama čija težina ne premašuje 250 grama (izuzeta od obveze podnošenja USD - do 31.12.2020)
 • kućanski predmeti (iz čl. 2. st. 1. točkom d) Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 1186/2009), pod uvjetom da se ne prevoze u okviru ugovora o prijevozu (izuzeti od obveze podnošenja USD i ISD);
 • roba za koju je dopušteno usmeno deklariranje za puštanje u slobodni promet (roba nekomercijalne naravi; roba komercijalne naravi u osobnoj prtljazi putnika čija vrijednost ne premašuje 1.000 € ili 1.000 kg neto mase), roba za koju je dopušteno usmeno deklariranje za privremeni uvoz – (palete, kontejneri, prijevozna sredstva te dijelovi, pribor i oprema za njih; osobne stvari i predmeti za sportske aktivnosti, materijali za razonodu pomoraca, medicinska i kirurška oprema, oprema, instrumenti i aparati potrebni liječnicima, materijal za pomoć unesrećenima, prijenosni glazbeni instrumenti, ambalaža koja se uvozi puna i vraća se, oprema za RTV produkcije) - pod uvjetom da se ne prijevozi u okviru ugovora o prijevozu (izuzeta od obveze podnošenja USD);
 • roba za koju je dopušteno deklariranje nekom radnjom za puštanje u slobodni promet (prijevozna sredstva i prijenosni glazbeni instrumenti koji se oslobađaju uvozne carine kao vraćena roba po čl. 203. CZU (ponovni uvoz)), za privremeni uvoz (oprema, instrumenti i aparati potrebni liječnicima, materijal za pomoć unesrećenima, prijenosni glazbeni instrumenti) - pod uvjetom da se ne prijevozi u okviru ugovora o prijevozu (izuzeta od obveze podnošenja USD);
 • roba koju se smatra deklariranom za izvoz radnjom (roba nekomercijalne naravi; roba komercijalne naravi u osobnoj prtljazi putnika čija vrijednost ne premašuje 1.000 € ili 1000 kg mase; prijevozna sredstva registrirana u Uniji) i prijenosni glazbeni instrumenti – pod uvjetom da se ne prevozi u okviru ugovora o prijevozu (izuzeta od obveze podnošenja ISD);
 • roba koja se nalazi u osobnoj prtljazi putnika (izuzeta od obveze podnošenja USD i ISD);
 • roba obuhvaćena karnetima ATA i CPD (izuzeta od obveze podnošenja USD i ISD uz dodatni uvjet da se ne prijevozi temeljem ugovora o prijevozu kod USD);
 • roba koja se kreće temeljem Obrasca 302 predviđenoga Konvencijom između ugovornih stranaka Sjevernoatlantskog ugovora o statusu njihovih sila, potpisanoga u Londonu 19. lipnja 1951. (izuzeta od obveze podnošenja USD i ISD);
 • oružje i vojna oprema koju su iznijela iz carinskoga područja Unije tijela zadužena za vojnu obranu država članica u vojnom prijevozu ili prijevozu izvršenom isključivo radi uporabe vojnih tijela (izuzeto od obveze podnošenja USD i ISD);
 • roba u pošiljci čija vrijednost nije veća od 22 €, pod uvjetom da carinska tijela uz pristanak gospodarskoga subjekta prihvate obaviti analizu rizika koristeći informacije koje se nalaze u sustavu koji koristi gospodarski subjekt ili koje je taj sustav dao (izuzeta od obveze podnošenja ISD);
 • roba koja ima pravo na oslobođenje temeljem Bečke konvencije o diplomatskim odnosima od 18. travnja 1961., Bečke konvencije o konzularnim odnosima od 24. travnja 1963. ili drugih konzularnih konvencija, ili Njujorške konvencije o posebnim misijama od 16. prosinca 1969. (izuzeta podnošenja USD i ISD);
 • roba koja se dostavlja za ugradnju kao dijelovi ili dodaci u plovilima ili zrakoplovima, motorna goriva, maziva i plin potrebni za rad tih plovila ili zrakoplova, namirnice i drugi artikli koji će se konzumirati ili prodavati na plovilu ili zrakoplovu (izuzeta od obveze podnošenja USD i ISD).


Proizvodi životinjskog podrijetla

Proizvodi životinjskog podrijetla (mesni i riblji proizvodi i proizvodi životinjskog podrijetla namijenjeni prehrani ljudi, hranidbi životinja, za farmaceutsku uporabu, za industrijsku uporabu ili uporabu u poljodjelstvu) mogu se kretati preko neumskog područja uz primjenu propisanih carinskih postupaka i mjera i uz uvjet da se prevoze u vozilima koja se mogu učinkovito plombirati. Vozila će plombirati carinski službenici na mjestu gdje privremeno napuštaju carinsko područje. Pošiljkama koje se ne mogu učinkovito plombirati neće biti dopušteno istupiti iz carinskog područja RH (Unije).


Žive životinje

Prijevoz živih životinja preko neumskog područja nije dopušten.

Iznimno, prilikom prelaska preko neumskog područja putnicima je dopušteno prevesti do 5 kućnih ljubimaca (psi, mačke, pitome vretice) uz uvjet da ljubimci imaju ugrađene čipove i propisane isprave.