Osiguranje carinskog duga

Postupak osiguranja carinskog duga obuhvaća uvjete i način polaganja osiguranja, primjene i povrata oblika osiguranja te druge posebnosti vezane za osiguranje carinskog duga koji je nastao ili bi mogao nastati, uključujući i druga javna davanja koja se naplaćuju za robu koja se uvozi u carinsko područje Europske unije ili izvozi iz carinskog područja Unije.
 
Carinski dug moguće je osigurati:
- pojedinačnim osiguranjem – samo za jedan pojedinačni carinski postupak/jedna deklaracija i
- zajedničkim osiguranjem – za više carinskih postupaka/više deklaracija kroz neograničeno razdoblje.
 
Oblici zajedničkog osiguranja plaćanja su:
1. Obveza jamca (izdaje financijska institucija registrirana za izdavanje osiguranja na vremenski period do opoziva),
2. Gotovinski polog (polaganje gotovine na evidentni račun nadležnog područnog carinskog ureda (PVU)) i
3. Zadužnica (isključivo zajedničko osiguranje za postupak unutarnje proizvodnje radi uporabe robe pri gradnji, popravku, održavanju ili pregradnji brodova, brodica ili drugih plovila – brodogradnja).
 
Postupak odobravanja polaganja zajedničkog osiguranja odvija se putem aplikacije Carinske odluke (CDS) na poveznici https://e-carina.carina.hr/. Rok za donošenje odluke po zahtjevu je 120 kalendarskih dana uz mogućnost produljenja roka donošenja odluke.
Nakon pristupa poveznici, podnositelj zahtjeva predaje zahtjev za polaganje zajedničkog osiguranja (tip zahtjeva CGU) ispunjavajući odgovarajuća polja, unoseći podatke bitne za donošenje odluke po zahtjevu, kao što su:  referentni iznos, visina osiguranja, odnos RI i visine osiguranja, oblik osiguranja,  vrstu postupka i zemljopisna valjanost.
 
Predajom zahtjeva isti je podvrgnut provjeri ispunjavanja uvjeta nadležnom PCU te slijedom dostavljenog mišljenja od strane istog, podnositelj se poziva na dostavu osiguranja, u odgovarajućem iznosu i obliku. Navedeno osiguranje evidentira se u Informacijskom sustavu Carinske uprave, u Registru instrumenata osiguranja te se istovremeno donos i odobrenja o polaganju zajedničkog osiguranja u carinskom postupku (CGU odobrenje).
Polaganje instrumenta osiguranja plaćanja carinskog duga, osim u punom 100% iznosu, moguće je ostvariti u smanjenom iznosu u odnosu na referentni iznos i to 50%, 30% iznosu, odnosno uz oslobođenje od polaganja osiguranja (iznos osiguranja 0% RI). Referentni iznos obuhvaća sve radnje, deklaracije ili postupke u određenom vremenskom razdoblju, a visina osiguranja iznos je na koji se podnosi određeni oblik osiguranja. Pri odobravanju polaganja osiguranja u smanjenom iznosu provode se odgovarajuće provjere od strane nadležnog PCU, sukladno vrsti postupka i zakonskoj regulativi (detaljnije pojašnjeno Uputom br. 5/19).
 
Zakonsku i podzakonsku regulativu vezanu uz osiguranje carinskog duga čine:
  • Carinski zakonik Unije Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o carinskom zakoniku Unije
  • Delegirana uredbe Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije
  • Provedbena uredbe Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenog 2015. godine o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije
Navedeni carinski propisi dostupni su za preuzimanje na stranicama Carinske uprave na poveznici https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/carinsko-zakonodavstvo/carinski-propisi/2484
   
Svi upiti vezani za osiguranje carinskog duga upućuju se na adresu elektroničke pošte: osiguranje.duga@carina.hr.