Carinski postupak u poštanskom prometu

Roba dostavljena putem pošte koja podliježe carinjenju

Carinjenju podliježe roba koja nema status robe Zajednice.

Roba koja ima status robe Zajednice je roba u cijelosti dobivena na carinskom području Zajednice, roba uvezena iz država ili teritorija koji nisu dio carinskog područja Zajednice i puštena u slobodni promet na carinskom području Zajednice, te roba dobivena ili proizvedena u carinskom području Zajednice od prethodno navedenih roba. Takva roba kreće se unutar carinskog područja Europske unije slobodno bez mjera carinskog nadzora, te se prilikom kupnje takve robe putem interneta na istu ne primjenjuju carinski postupci niti se naplaćuju uvozna davanja (carine i porezi).

Primjer: roba podrijetlom iz Kine ocarinjena u drugoj državi članici Europske unije, tj. za koju su plaćena uvozna davanja u toj državi članici smatra se robom Zajednice. Takva roba kupljena od druge tvrtke iz zemlje članice Europske unije koja dolazi u poštanskom prometu, nije predmet carinjenja.

Mjesto carinjenja poštanskih pošiljaka

Carinjenje poštanskih pošiljaka vrši se u Područnom carinskom uredu Zagreb, Granični Carinski Ured Zračna luka i Pošta, Robno granične procedure Pošta, Poštanska ulica 9, 10410 Velika Gorica. Informacije o postupku carinjenja u svezi s poštanskim pošiljkama može se dobiti na adresi elektroničke pošte: posta.carinjenja@carina.hr, ili na broj telefona: 01/6511-687.

Iznos uvoznih davanja koje je potrebno platiti kod carinjenja

Za robu koja podliježe postupku carinjenja carinski dug čini carina, poseban porez ili trošarina ako se radi o robi koja podliježe tom porezu, te porez na dodanu vrijednost.

Na utvrđenu carinsku vrijednost robe obračunava se carina po stopi propisanoj carinskom tarifom Europske unije, i ovisi o tarifnom broju u koji se roba razvrstava, (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/measures.jsp?Lang=en&SimDate=20130930&Taric=8400&LangDescr=en)

Ukoliko roba podliježe obračunu posebnog poreza ili trošarina, isti se obračunava sukladno zakonima o posebnom porezu za određenu vrstu robe, ili sukladno Zakonu o trošarinama. Također, na carinsku vrijednost robe uvećanu za iznos carine, posebnog poreza ili trošarina (ako roba podliježe istome) obračunava se porez na dodanu vrijednost, ovisno o stopi koja je propisana za određenu vrstu robe.

Podnošenje deklaracije za robu pristiglu u poštanskom prometu

Za sve pošiljke robe koja nema status robe Zajednice i čija vrijednost ne prelazi 1.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti podnosi se usmena deklaracija uz obračun uvoznih davanja. Obračun davanja za robu koja je usmeno deklarirana nadležni carinski ured vrši na Obrascu za obračun uvoznih davanja u putničkom i poštanskom prometu (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_77_1553.html - prilog 4).

Elektronska deklaracija podnosi se za sve pošiljke koje sadrže robu komercijalne naravi čija ukupna vrijednost prelazi 1.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti; za pošiljke koje sadrže robu komercijalne naravi koje čine dio uzastopnih pošiljaka istovrsnih postupaka; te za robu koja je predmet ograničenja, zabrana ili drugih posebnih formalnosti kod uvoza.

Razlike u pravilima podnošenja deklaracije prilikom prijema pošiljaka dostavljenih putem Hrvatske pošte d.d. i onih dostavljenih putem kompanija koje se bave brzom dostavom

Kompanije brze dostave podnose elektronsku deklaraciju neovisno o vrijednosti robe uvažavajući pri tome carinska i porezna oslobođenja. Elektronska deklaracija podnosi se u ime stranaka, te zbog toga u svim carinskim aktivnostima s robom koja se dostavlja preko ovih kompanija, osim uvoza nekomercijalnih pošiljaka zanemarive vrijednosti do 160kn, domaće pravne i fizičke osobe i pravne osobe iz drugih članica EU moraju imati dodijeljen EORI broj.

Kod poštanskih pošiljaka dostavljenih putem Hrvatske pošte d.d. ne treba se podnositi elektronska deklaracija za sve pošiljke do 1.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti. Navedene pošiljke pravne osobe mogu ocariniti usmenom deklaracijom, putem obrasca Obračun davanja.

Uporaba EORI broja prilikom primanja poštanskih pošiljaka

U svim slučajevima kada se podnosi elektronska carinska deklaracija, pravne i fizičke osobe iz Republike Hrvatske, te pravne osobe iz drugih država članica moraju imati EORI broj.

Pravne i fizičke osobe iz trećih zemalja te fizičke osobe iz zemalja članica Europske unije mogu prilikom podnošenja elektroničke deklaracije jednokratno umjesto EORI broja koristiti AD HOC broj. Međutim u svim daljnjim i ponovljenim carinskim aktivnostima moraju koristiti EORI broj.

Diplomatska predstavništva iz trećih zemalja ne moraju imati EORI broj i umjesto njega mogu koristiti AD HOC broj.

Angažiranje ovlaštenog carinskog otpremnika za primanje poštanske pošiljke

Fizička osoba može, ukoliko podnosi i robu, sama podnijeti carinsku deklaraciju ako je podnosi u svoje ime i za svoj račun, a radi se o izvozu ili uvozu robe nekomercijalne naravi za osobne potrebe odnosne fizičke osobe. Napominjemo kako je osoba koja podnosi deklaraciju odgovorna za točnost i ispravnost podataka te da netočno deklariranje robe povlači prekršajnu odgovornost.

Hrvatska pošta d.d. u okviru svoje djelatnosti obavlja poslove podnošenja carinskih pošiljaka u međunarodnom poštanskom prometu na carinsku provjeru, te u carinskom postupku može nastupati u svoje ime i za račun primatelja.

Također, u carinjenju poštanskih pošiljaka mogu se koristiti usluge bilo koje drugog ovlaštenog carinskog otpremnika.

Isprave koje se prilažu kod carinjenja poštanskih pošiljaka

Poštanske pošiljke se podnose na carinjenje uz valjani dokaz o vrijednosti robe, npr. račun, potvrdu o plaćanju, internet narudžbu ili ispis zaključenja nadmetanja.

O eventualnoj ostaloj potrebnoj dokumentaciji stranke se obavještavaju putem carinskog odjela poštanskog ureda koji je zadužen za kontakt s strankama kao njihov predstavnik u carinskom postupku.

Postupak kada nisu priložene sve isprave

Ako prilikom provjere pošiljke carinski službenik utvrdi da uz pošiljku nisu priloženi sve potrebne isprave o tome će obavijestiti Hrvatsku poštu d.d. Hrvatska pošta d.d. obavještava primatelja (fizičku osobu ili pravnu osobu) o prispijeću pošiljke u kome je navedeno koje isprave je potrebno dostaviti ili koja su potrebna pojašnjenja kako bi se carinski postupak mogao okončati.

Navedeni obrasci se nalaze kao prilog Uputi br. 30/13 o postupanju s poštanskim pošiljkama i određivanju Hrvatske pošte d.d. kao deklaranta u poštanskom prometu.

U vremenu od prispijeća pošiljke do dostave svih potrebnih isprava za puštanje robe u izabrani carinski postupak pošiljka se nalazi u tzv. privremenom smještaju.

Troškovi koji ulaze u carinsku vrijednost poštanske pošiljke

U carinsku vrijednost poštanske pošiljke uključuju se troškovi nastali do mjesta unosa robe u carinsko područje Europske unije.

U poštanskom prometu mjesto ulaska u carinsko područje Europske unije smatra se adresa dostave npr. adresa ureda, kućna adresa itd.

Svi poštanski troškovi koji se naplaćuju do mjesta isporuke, a odnose se na robu poslanu poštom uključiti će se u carinsku vrijednost te robe (uključujući i trošak inozemne poštarine).

U carinsku vrijednost neće se uključiti eventualni dodatni troškovi koji se naplaćuju u zemlji uvoza, kao što su npr. troškovi poštanskog posredovanja u zemlji, manipulacija s robom, troškovi otpremnika i drugi troškovi koje naplaćuje pošta.

Iznosi do kojih se ne plaća carina i porez na dodanu vrijednost za robu naručenu putem interneta?

Pošiljke zanemarive vrijednosti do 22 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti, kao i nekomercijalne pošiljke do 45 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti koje fizička osoba šalje fizičkoj osobi oslobođene su plaćanja carina i poreza na dodanu vrijednost.

Pošiljke zanemarive vrijednosti do 150 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti po pošiljci, osim alkoholnih proizvoda, parfema i toaletnih voda, duhana i duhanskih proizvoda, uvoze se oslobođene od plaćanja uvoznih carina. No, na sve takve pošiljke čija je vrijednost veća od 22 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti, obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Roba vrijednost preko 160kn, - pitanje plaćanja porez na dodanu vrijednost na razliku od 160kn do 150 EUR-a, ili na cjelokupnu vrijednost pošiljke

Primjer: roba kupljena putem interneta, kunske vrijednosti npr. 250,00 kn biti će oslobođena carina (jer je vrijednost pošiljke manja od 150 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti), ali će se na cjelokupan iznos od 250,00 kn platiti porez na dodanu vrijednost (jer je vrijednost pošiljke veća od 160kn).
 
Poštanska pošiljka Davanja Napomena
Pošiljke zanemarive vrijednosti do 160 kn Oslobođeno od carine i PDV-a Ne odnosi se na alkoholna pića, duhanske proizvode, parfeme i toaletne vode
Besplatne pošiljke koje fizička osoba šalje fizičkoj osobi, namijenjene osobnoj uporabi, vrijednosti do 45 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti Oslobođeno carine i PDV-za pošiljke vrijednosti do 45,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti Oslobođenje je količinski ograničeno za duhanske proizvode, alkoholna pića, parfeme i toaletne vode
Pošiljke zanemarive vrijednosti do 150 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti,odnosi se na komercijalne i nekomercijalne pošiljke, bez obzira na primatelja Oslobođeno od carine; PDV se obračunava na pošiljke čija je vrijednost veća od 160kn Oslobođenje se ne primjenjuje na alkoholna pića, parfeme i toaletne vode, duhan i duhanske proizvode
Pošiljke iznad 150 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti Plaća se carina i PDV

U svrhu izbjegavanja mogućih nedoumica glede iskazivanja oslobođenja od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost  u eurima i kunama, napominjemo da su propisi o oslobođenju od plaćanja carine carinski propisi, tj. isto je harmonizirano na razini Europske unije. Upravo stoga, iznosi oslobođenja su propisani u eurima. Međutim, propisi o oslobođenju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost su nacionalni propisi, tj. Zakon o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, a njima su svi iznosi propisani isključivo u kunama. 
 

Pitanje količinskih ograničenja kod oslobođenja od plaćanja uvoznih davanja u malim pošiljkama nekomercijalnog značaja

Vrijednosno oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina u malim pošiljkama nekomercijalnog značaja koje besplatno šalju fizičke osobe iz trećih zemalja drugim fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj količinski je ograničeno za određene proizvode i to:

duhanski proizvodi: 50 cigareta, 25 cigarilosa, 10 cigara i 50 grama duhana za pušenje ili proporcionalna kombinacija ovih različitih proizvoda;
alkohol i alkoholna pića: destilirana pića i alkoholi s volumnim udjelom alkohola većim od 22% vol.; nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola od 80 % vol. ili većim: jedna litra, ili destilirana pića i alkoholi te aperitivi s vinskom ili alkoholnom bazom, tafija, sake ili slična pića s volumnim udjelom alkohola od najviše 22 %; pjenušava vina, desertna vina; jedna litra ili proporcionalna kombinacija ovih različitih proizvoda, i mirna vina: dvije litre;
parfemi: 50 grama ili toaletne vode: 0,25 litara.

Obveza podnošenja izvozne carinske deklaracije za poštanske pošiljke koje se otpremaju u treće države

Za poštanske pošiljke do 1.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti nije potrebno podnositi izvoznu carinsku deklaraciju.

Obvezna je izvozna elektronska carinska deklaracija: za pošiljke koje sadrže robu komercijalne naravi čija ukupna vrijednost prelazi 1.000,00 EUR-a; za pošiljke koje sadrže robu komercijalne naravi koje čine dio uzastopnih pošiljaka istovrsnih postupaka; te za robu za koju se zahtjeva povrat plaćene carine ili drugih davanja, koja je predmet ograničenja, zabrane ili posebno propisanih formalnosti.

Nepostojanje oznake CE na robi naručenoj putem poštanskog prometa

Oznaka CE obavezna za određene kategorije proizvoda označava da su proizvodi u skladu s zakonodavstvom Europske unije u pogledu bitnih zahtjeva sigurnosti, zaštite zdravlja i života ljudi, zaštite imovine, okoliša te javnog interesa (igračke, niskonaponska oprema i uređaji, građevni proizvodi, strojevi, osobna zaštitna oprema, neautomatske vage, medicinski uređaji, uređaji za hlađenje, oprema pod tlakom, telekomunikacijska oprema). Proizvod koji nema CE oznaku, a ona je za njega obavezna, carinske vlasti ne smiju pustiti u slobodni promet. Ako carinske vlasti pri kontroli robe koja se uvozi utvrde da nedostaje CE oznaka ili propisana dokumentacija, ili da ta roba ima karakteristike na temelju kojih je moguće utvrditi opasnost za zdravlje i sigurnost potrošača, zaustavlja se postupak puštanja robe u slobodni promet i o tome se izvijeste tijela nadležna za nadzor tržišta (Državni inspektorat).

U skladu s Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti proizvoda (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1657.html), obveze u pogledu sukladnosti vrijede za pravne osobe. Kod robe koja se uvozi za osobne potrebe fizičkih osoba, ne vrši se kontrola oznake CE.

Krivotvoreni proizvodi u poštanskom prometu

Zaštita prava intelektualnog vlasništva jedna je od zadaća carinskih vlasti pri nadzoru robe kod uvoza. Provodi se za robne marke, modele, patente, autorska i druga prava za koje je u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi članici Europske unije podnesen zahtjev za zaštitu prava intelektualnog vlasništva. U slučaju sumnje da roba koja se uvozi povređuje prava intelektualnog vlasništva, carinske vlasti robu privremeno zadržavaju i o tome obavještavaju primatelja robe, kao i vlasnika prava intelektualnog vlasništva. Ukoliko se u daljnjem postupanju utvrdi da je došlo do povrede prava, provodi se oduzimanje i uništenje takve krivotvorene robe.

Mogućnost povrata plaćenih uvoznih davanja, ako naručena roba ne odgovara i pošiljatelj je vrati u zemlju izvoza

Ako primatelj pošiljke robe vrati robu primljenu putem poštanskog prometa zbog oštećenja ili jer ista nije odgovarala uvjetima ugovora na temelju kojih je bila kupljena, može se u roku od 12 mjeseci od dana puštanja u slobodni promet tražiti povrat plaćenog carinskog duga. Povrat se može izvršiti pod uvjetom da roba nije bila upotrebljavana, te da se izveze iz carinskog područja Europske unije.