Česta pitanja i odgovori

Što su to carinske kvote?
Carinske kvote su prethodno određene količine robe koja se može uvesti uz sniženu ili nultu stopu carine.

 
Koje carinske kvote postoje?
U zakonodavstvu Europske unije postoje dvije osnovne vrste kvota, a koje se razlikuju s obzirom na metode kojima se njima upravlja, i to:
 
 • Carinske kvote prema kronološkom redu datuma prihvaćanja carinskih deklaracija (tzv. “first come – first served“ kvote, FCFS).
  Ovom se metodom upravlja većinom carinskih kvota Unije. Pravila za upravljanje ovim kvotama propisana su carinskim zakonodavstvom EU.
  Ako je zakonodavstvom Unije predviđeno da se kvotom upravlja prema kronološkom redoslijedu prihvaćanja carinskih deklaracija za puštanje u slobodni promet, primjenjuju se članci 49 do 54 Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343/2015) i odredbe važećeg Pravilnika o upravljanju carinskim kvotama.
 • Licenčne kvote, kojima upravlja sustav uvoznih dozvola za poljoprivredne proizvode

Temeljni propisi koji uređuju ovaj način upravljanja carinskim kvotama su Uredba Komisije (EZ) br. 1301/2006  od 31. kolovoza 2006. o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje uvoznim carinskim kvotama za poljoprivredne proizvode kojima se upravlja kroz sustav uvoznih dozvola, Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1237 оd 18. svibnja 2016. i Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1239 оd 18. svibnja 2016.
Tko je nadležan za upravljanje carinskim kvotama EU prema kronološkom redu datuma prihvaćanja carinskih deklaracija za puštanje u slobodni promet (po tzv. “first come – first served“ principu) ?
Za upravljanje carinskim kvotama prema kronološkom redu datuma prihvaćanja carinskih deklaracija nadležni su:
• Glavna uprava za poreze i carinsku uniju (DG TAXUD) Europske komisije,
• Odjel za TARIC i kvote, organizacijska jedinica Carinske uprave, Središnjeg ureda, smještena u Umagu
Što se podrazumijeva pod pojmom „Redni broj kvote“?
U skladu s člankom 49 Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343/2015), u zakonodavstvu Unije svaka je kvota identificirana rednim brojem, čime se olakšava upravljanje.
Redni broj kvote sastoji se od šest znamenaka, od kojih su prve dvije uvijek „09“:
 
 • kvote koje na trećem mjestu rednog broja imaju znamenku „4” su licenčne kvote, odnosno njima se upravlja u sustavu uvoznih dozvola,
 • svim ostalim kvotama upravlja se tzv. FCFS metodom. Za korištenje ovih kvota nije potrebna prethodno izdana dozvola već se zahtjev podnosi izravno carinskom uredu u trenutku podnošenja robe.
Kada se može primijeniti snižena stopa carine u okviru carinske kvote?
Sukladno članku 56 stavku 3 Uredbe (EU) br. 952/13 Europskog parlamenta i Vijeća od 09. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269/2013), snižena stopa carine u okviru carinske kvote može se primijeniti samo na zahtjev deklaranta.
Gdje se mogu pronaći informacije vezane oko primjene carinskih kvota?
Ako je odnosnim propisom otvorena carinska kvota ili je propisan neki uvjet za primjenu iste, npr. podnošenje određenog certifikata, informaciju se može naći u TARIC aplikaciji kojoj se može pristupiti putem web stranice Carinske uprave na adresi:

https://taric.carina.hr/index.do  

ili web stranice Europske komisije na adresi:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric
Kako se podnosi Zahtjev za dodjelu carinsku kvotu?
Zahtjev za dodjelu carinske kvote podnosi se deklaracijom za puštanje robe u slobodni promet, koja se podnosi elektroničkim putem bilo kojem carinskom uredu i sadrži:
 
 • u polju 36 – šifru preferencijala koja označava primjenu kvote (koja počinje s “12”, “22”, “32” ili “42”),
 • u polju 39 – redni broj zahtijevane kvote,
 • u polju 44/2 – TARIC oznaku odgovarajuće isprave koja predstavlja uvjet za korištenje zahtijevane kvote.

Ne dovodeći u pitanje pojednostavnjene postupke, deklarirani dokumenti moraju biti podneseni uz carinsku deklaraciji ili na raspolaganju carinskom tijelu za potrebe kontrole.
Količina koja je dostupna u okviru carinske kvote u pravilu je određena u kilogramima neto mase, dodatnoj jedinici mjere ili vrijednosti izraženoj u eurima, zbog čega su vezano uz zahtjev za dodjelu carinske kvote relevantni i sljedeći podaci deklaracije:
 
 • polje 38 – neto masa, ako je količina kvote određena u kilogramima neto,
 • polje 41 – količina u dodatnoj jedinici mjere, ako je količina kvote određena u dodatnoj jedinici mjere,
polje 44/1 – carinska vrijednost, ako je količina kvote određena kao vrijednost u eurima (u tom slučaju, za utvrđivanje zahtijevane „količine“ primjenjuje se tečaj između kune i eura koji je utvrdila Europska središnja banka prvog radnog dana u listopadu prethodne godine).
Da li se može podnijeti zahtjev za dodjelu carinske kvote, ako je kvota iscrpljena?
U skladu s člankom 56 stavkom 4 Uredbe (EU) br. 952/13 Europskog parlamenta i Vijeća od 09. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269/2013), mogućnost korištenja povlaštenih tarifnih mjera, autonomnih tarifnih mjera koje predviđaju smanjenje ili izuzeće od carine ili povoljnijeg tarifnog postupanja zbog prirode robe ili uporabe u posebne svrhe u okviru carinskih kvota prestaje iscrpljivanjem količine na koju je kvota otvorena.
Ako je kvota iscrpljena, zahtjev za dodjelu količine u okviru te kvote ne smije biti podnesen niti može biti prihvaćen.
Informacija da je kvota iscrpljena dostupna je u TARIC aplikaciji.
Da li se zahtjev za dodjelu carinske kvote može podnijeti ako je kvota suspendirana?

Suspenzija kvote je zakonski utvrđena obustava primjene kvote. Suspenzija kvote može biti djelomična, odnosno samo se za dio proizvoda suspendira primjena kvote ili potpuna kada je primjena određene kvote u potpunosti suspendirana.

Ako je Komisija suspendirala primjenu određene kvote, zahtjev za dodjelu iste ne može biti podnesen niti prihvaćen.
Što to znači da je kvota kritična i da li se za istu može podnijeti zahtjev?
Članak 53 Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343/2015) propisuje da se carinska kvota smatra kritičnom čim je iskorišteno 90 % ukupne količine carinske kvote, ili
 
 • ako je carinska kvota otvorena na manje od tri mjeseca,
 • ako kvota za tu robu i to podrijetlo nije postojala u prethodne dvije godine (tj. ako se otvara prvi puta),
 • ako je kvota za tu robu i to podrijetlo postojala u prethodne dvije godine, ali je bila iscrpljena u prvom kvartalu kvotnog razdoblja ili je obuhvaćala veću početnu količinu.
 
Iz članka 153 Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343/2015) proizlazi da je puštanje u slobodni promet uvjetovano polaganjem dodatnog jamstva ako ista sadrži zahtjev za dodjelu carinske kvote koja na datum prihvaćanja deklaracije ima kritični status.
Informacija o kritičnom statusu kvote dostupna je u TARIC aplikaciji.
Dakle, zahtjev za carinsku kvotu koja ima kritičan status može se podnijeti, ali uz polaganje dodatnog jamstva.
 
Što to znači da je kvota blokirana i da li se za istu može podnijeti zahtjev?
U cilju omogućavanja jednakog prava pristupa kvoti svim uvoznicima na području Unije,
kvota može biti blokirana iz sljedećih razloga:
 
 • prvog otvaranja nove kvote,
 • retroaktivnog otvaranja kvote,
 • ponovnog otvaranja prethodno iscrpljene kvote,
 • predvidivog povećanja količine kvote koja je blizu iscrpljenja, a u pripremi je uredba kojom se povećava njena količina,
 • zamjene postojeće kvote drugom kvotom koja ima različit period važenja,
 • sumnje DG TAXUD-a da je zahtjev za kvotu kojom će ona biti iscrpljena valjan.

 Ako je to slučaj, kvota se blokira na vremenski period od najmanje 10 radnih dana.
 U periodu blokade zahtjev za carinsku kvotu se može podnijeti, a raspodjela se odgađa do završetka perioda blokade. Kada isti istekne, raspodjela se vrši prema kronološkom redoslijedu datuma prihvaćanja deklaracija za puštanje u slobodni promet.
Kada se smatra da je zahtjev za dodjelu carinske kvote prihvaćen u redovnom postupku?
Pod prihvaćanjem zahtjeva za kvotu podrazumijeva se prihvaćanje carinske deklaracije za puštanje u slobodni promet.
Međutim, ako je zahtjev podnesen za robu za koju se kvota ne može primijeniti ili je period važenja kvote istekao ili je kvota iscrpljena, zahtjev će biti automatski odbijen. To znači da carinska deklaracija za puštanje u slobodni promet neće biti prihvaćena. Deklarant će elektroničkom porukom kroz sustav HRAIS biti obaviješten o nemogućnosti korištenja zahtijevane kvote, slijedom čega mora ispraviti carinsku deklaraciju koristeći neku od drugih primjenjivih mogućnosti.
 
U skladu s člankom 50 Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343/2015), nadležni carinski ured kojem je podnesena carinska deklaracija za puštanje u slobodni promet sa zahtjevom za carinsku kvotu vrši provjeru je li zahtjev valjan i u skladu sa zakonodavstvom Unije o otvaranju carinske kvote. Slijedom toga, zahtjev za kvotu može biti prihvaćen samo ako je valjan, što uključuje i podnošenje svih dokumenata potrebnih za dodjelu zahtijevane carinske kvote.
 
Nakon što nadležni carinski ured prihvati carinsku deklaraciju za puštanje u slobodni promet s valjanim zahtjevom deklaranta za dodjelu carinske kvote, zahtjev se automatski prosljeđuje Odjelu za TARIC i kvote koji je nadležan za upravljanje carinskim kvotama u Republici Hrvatskoj. Odjel za TARIC i kvote provjerava pristigle zahtjeve i svaki radni dan po hrvatskom kalendaru, najkasnije do 14.00 sati, prosljeđuje sve valjane zahtjeve za kvote pristigle do tog vremena Komisiji.
Kako i kada se može naknadno podnijeti zahtjev za primjenu carinske kvote?
U skladu sa člankom 56 stavkom 3 Uredbe (EU) br. 952/13 Europskog parlamenta i Vijeća od 09. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269/2013), snižena stopa carine u okviru carinske kvote može se na zahtjev deklaranta primijeniti i naknadno, a u skladu s člankom 117 stavkom 2 istog Zakonika, povrat ili otpust više naplaćene carine može se odobriti pod uvjetom da su uz zahtjev priloženi svi potrebni dokumenti i da u vrijeme podnošenja zahtjeva kvota nije iscrpljena.
 
Sukladno članku 121 stavku 1 Uredbe (EU) br. 952/13, zahtjev za povrat ili otpust previše naplaćenog iznosa uvozne carine može se podnijeti u roku od tri godine od datuma kada je dužnik obaviješten o iznosu duga. Pri tome nije od utjecaja je li kvota bila prethodno tražena ili ne, pa tako naknadni zahtjev može biti podnesen i ako je:
 
 • zahtjev bio podnesen u trenutku podnošenja deklaracije, ali je bio u potpunosti ili djelomično odbijen,
 • zahtjev nije mogao biti podnesen jer je kvota u tom trenutku bila iscrpljena,
 • zahtjev nije mogao biti podnesen jer kvota u tom trenutku nije ni postojala (uvedena je retroaktivno),
 • uvoznik nije raspolagao dokazom o podrijetlu ili drugim dokumentom koji predstavlja uvjet za primjenu te kvote,
 • kvotu nije tražio zbog greške ili nenamjernog propusta i slično.
 
Slijedom navedenog, za naknadno ostvarivanje prava na sniženu stopu carine u okviru kvote moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:
 
 • mora biti podnesen zahtjev od strane uvoznika,
 • kvota mora biti dostupna u trenutku podnošenja zahtjeva, tj. mora imati pozitivno stanje (balans),
 • datum prihvaćanja carinske deklaracije po kojoj se podnosi zahtjev za naknadnu dodjelu kvote mora biti unutar perioda važenja kvote,
 • zahtijevana kvota mora biti primjenjiva za predmetnu robu, odnosno:
  • šifra robe u polju 33 carinske deklaracije odgovara TARIC oznaci za koju je zahtijevana kvota primjenjiva,
  • šifra zemlje podrijetla u polju 34 carinske deklaracije odgovara zemlji podrijetla za koju je zahtijevana kvota primjenjiva,
 • moraju biti podnesene isprave te ispunjeni eventualni drugi uvjeti koje predstavljaju uvjet za primjenu zahtijevane kvote.
 
Naknadni zahtjev za kvotu podnosi se u pisanom obliku Odjelu za TARIC i kvote, na adresu Novigradska 28 ili p.p. 5, 52470 Umag, a mora sadržavati:
 
 • MRN broj, broj stavke i datum prihvaćanja carinske deklaracije,
 • deseteroznamenkastu TARIC oznaku i pripadajući opis robe,
 • zemlju podrijetla,
 • redni broj kvote koju se zahtijeva,
 • zahtijevanu količinu u pripadajućoj jedinici mjere,
 • preslike svih isprava navedenih u polju 44, koje su bile podnesene uz carinsku deklaraciju,
iznimno, ako isprave koje predstavljaju uvjet za dodjelu zahtijevane kvote nisu bile podnesene uz carinsku deklaraciju, uz zahtjev za naknadnu dodjelu kvote treba ih podnijeti u izvorniku.
 
Obrazac zahtjeva  za naknadnu primjenu carinske kvote može se pronaći na web stranicama Carinske uprave na slijedećem linku:
https://carina.gov.hr/propisi-i-sporazumi/carinska-tarifa-vrijednost-i-podrijetlo/taric-i-kvote/upute-i-pojasnjenja-carinske-uprave-4184/carinske-kvote-pojasnjenja/4191

odnosno dokument se može izravno preuzeti na:
https://carina.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/CTVP//FCFS_kvote_pojašnjenje_13_CTVP_prilog_1.docx

Zahtjeve za naknadnu dodjelu carinske kvote Odjel za TARIC i kvote dostavlja Komisiji prioritetno, mimo uobičajenog rasporeda. Međutim, ako zahtjev ne udovoljava svim odredbama relevantnog propisa za zahtijevanu kvotu ili je kvota iscrpljena, Odjel za TARIC i kvote takav zahtjev neće uputiti Komisiji.

Naknadni zahtjevi za dodjelu carinske kvote ulazi u raspodjelu prema kronološkom redu datuma prihvaćanja carinskih deklaracija, što znači da deklaracije koje su prihvaćene prije imaju prednost u raspodjeli.
Kada će se odbiti naknadni zahtjev za primjenu carinske kvote?

Ako naknadni zahtjev za primjenu carinske kvote ne udovoljava svim odredbama relevantnog propisa za zahtijevanu kvotu ili je kvota iscrpljena, Odjel za TARIC i kvote takav zahtjev neće uputiti Komisiji.

Naknadni zahtjev za kvotu može biti odbijen i ako se odnosi na kvotu za koju postoji obveza uzimanja uzoraka u trenutku puštanja u slobodni promet radi provjere vrste i obilježja robe ili na kvotu za koju postoje drugi uvjeti, ako te uvjete nije moguće provjeriti naknadno.

O potpunom ili djelomičnom odbijanju zahtjeva podnositelj zahtjeva biti će prethodno obaviješten te će se donijeti rješenje i, ovisno o slučaju, na odgovarajući način izmijeniti carinska deklaracija.
Uvezli smo pošiljku vina iz Makedonije, međutim u trenutku carinjenja dokaz o podrijetlu-potvrda o prometu robe EUR.1 odbijen nam je iz tehničkih razloga, pa slijedom navedenog nismo mogli zatražiti primjenu snižene stope carine u okviru carinske kvote. Naknadno smo pribavili ispravan dokaz o podrijetlu EUR.1, te nas zanima možemo li sada, na temelju naknadno izdanog EUR.1, zatražiti primjenu kvote, odnosno podnijeti naknadni zahtjev za dodjelu carinske kvote.
Člankom 23. Pravilnika o upravljanju carinskim kvotama (NN 64/2013) propisano je da  deklarant ima pravo naknadno podnijeti zahtjev za dodjelu carinske kvote ako zahtjev nije bio podnesen u trenutku puštanja robe u slobodni promet ili ako je zahtjev bio podnesen, ali nije bio u potpunosti ili uopće odobren ili u slučaju retroaktivne primjene kvote, ako:
 
 • je kvota dostupna u trenutku podnošenja zahtjeva,
 • je datum prihvaćanja carinske deklaracije unutar perioda važenja kvote,
 • šifra robe u polju 33 carinske deklaracije odgovara TARIC oznaci za koju je zahtijevana kvota primjenjiva,
 • šifra zemlje u polju 34 carinske deklaracije odgovara zemlji podrijetla za koju je zahtijevana kvota primjenjiva,
 • raspolaže ispravama navedenim u članku 8. ovog Pravilnika koje predstavljaju uvjet za primjenu zahtijevane kvote.
 
Naknadni zahtjev za kvotu može biti odbijen ako se odnosi na kvotu za koju postoji obveza uzimanja uzoraka u trenutku puštanja u slobodni promet radi provjere vrste i obilježja robe ili na kvotu za koju postoje drugi uvjeti, ako te uvjete nije moguće provjeriti naknadno.
 
Zahtjev se podnosi  Odjelu za TARIC  i kvote, na adresu Novigradska 28, 52470 Umag u pisanom obliku i mora sadržavati:
 
 • MRN broj, broj stavke i datum prihvaćanja carinske deklaracije,
 • 10-znamenkastu TARIC oznaku i pripadajući opis robe,
 • zemlju podrijetla,
 • redni broj kvote koja se zahtijeva,
 • zahtijevanu količinu u pripadajućoj jedinici mjere,
 • preslike svih isprava navedenih u polju 44, koje su bile podnesene uz carinsku deklaraciju,
 • iznimno, ako isprave koje predstavljaju uvjet za dodjelu zahtijevane kvote nisu bile podnesene uz carinsku deklaraciju, uz zahtjev za naknadnu dodjelu kvote treba ih podnijeti u izvorniku.
 
Ako se tijekom carinjena  utvrdi da je podneseni dokaz o podrijetlu, a koji predstavlja uvjet za primjenu carinske kvote, tehnički neispravan,  isti se označava kao “DOKUMENT NIJE PRIHVAĆEN” ili “DOCUMENT NOT ACCEPTED” uz navođenje razloga, te se vraća deklarantu ili njegovu zastupniku, da bi mu se omogućilo dobivanje novog tehnički ispravnog dokaza o podrijetlu, koji se ispostavlja naknadno (dokaz o podrijetlu mora biti izdan nakon odbijanja tehnički neispravnog dokaza).

Na temelju tako naknadno izdanog dokaza o podrijetlu, može se podnijeti naknadni zahtjev za dodjelu carinske kvote, uz  prethodno ispunjenje svih uvjeta navedenih u članku 23 Pravilnika o upravljanju carinskim kvotama, pri čemu je potrebno voditi računa o rokovima valjanosti istog dokaza o podrijetlu, kao i o uvjetima i ograničenjima sadržanim u odredbama carinskog zakonodavstva, prije svega onima vezanim uz carinski dug i povrat ili otpust carinskog duga.
Ukoliko se zahtjev za naknadnu primjenu carinske kvote može odobriti, Odjel za TARIC i kvote donijet će rješenje i sukladno istom, izvršiti  će izmjenu carinske deklaracije.
U ožujku ove godine imali smo uvoz češnjaka (TARIC oznaka 0703 20 00 00) iz Ekvadora, uz primjenu stope carine za treće zemlje. Obzirom da je Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2017/754 оd 28. travnja 2017. moguća retroaktivna primjena kvota za navedenu robu iz Ekvadora od 01. siječnja 2017., naše je pitanje: možemo li i na koji način podnijeti sada za uvezenu robu naknadni zahtjev za dodjelu carinske kvote (riječ je o kvoti 09.7525 koja je primjenjiva na češnjak iz navedene TARIC oznake).
Člankom 21 točkom 2 Pravilnika o upravljanju carinskim kvotama (NN 64/2013) propisano je da, ako je tako utvrđeno pojedinom uredbom, kvota može biti otvorena i retroaktivno, s datumom početka perioda važenja koji je u prošlosti u odnosu na datum objave predmetne uredbe, a u članku 23 istog Pravilnika navedeno je da deklarant ima pravo naknadno podnijeti zahtjev za dodjelu kvote ako zahtjev nije bio podnesen u trenutku puštanja robe u slobodni promet, ili ako je zahtjev bio podnesen, ali nije bio u potpunosti ili uopće odobren, ili u slučaju retroaktivne primjene kvote, ako:
 
 • je kvota dostupna u trenutku podnošenja zahtjeva,
 • je datum prihvaćanja carinske deklaracije unutar perioda važenja kvote,
 • šifra robe u polju 33 carinske deklaracije odgovara TARIC oznaci za koju je zahtijevana kvota primjenjiva,
 • šifra zemlje u polju 34 carinske deklaracije odgovara zemlji podrijetla za koju je zahtijevana kvota primjenjiva,
 • raspolaže ispravama navedenim u članku 8. ovog Pravilnika koje predstavljaju uvjet za primjenu zahtijevane kvote.
 
Naknadni zahtjev za kvotu može biti odbijen ako se odnosi na kvotu za koju postoji obveza uzimanja uzoraka u trenutku puštanja u slobodni promet radi provjere vrste i obilježja robe ili na kvotu za koju postoje drugi uvjeti, ako te uvjete nije moguće provjeriti naknadno.
 
Naknadni zahtjev za dodjelu kvote podnosi se u pisanom obliku Odjelu za TARIC i kvote, Novigradska 28, 52470 Umag a isti mora sadržavati:
 
 • MRN broj, broj stavke i datum prihvaćanja carinske deklaracije,
 • 10-znamenkastu TARIC oznaku i pripadajući opis robe,
 • zemlju podrijetla,
 • redni broj kvote koja se zahtijeva,
 • zahtijevanu količinu u pripadajućoj jedinici mjere,
 • preslike svih isprava navedenih u polju 44, koje su bile podnesene uz carinsku deklaraciju.
 • Iznimno, ako isprave koje predstavljaju uvjet za dodjelu zahtijevane kvote nisu bile podnesene uz carinsku deklaraciju, uz zahtjev za naknadnu dodjelu kvote treba ih podnijeti u izvorniku.

Obrazac zahtjeva dostupan je na web stranici Carinske uprave, odnosno na linku:  zahtjev za kvotu.
 
Slijedom gore navedenog odgovor je da se može podnijeti naknadni zahtjev za dodjelu retroaktivno otvorene carinske kvote, kako za Ekvador tako i za ostale retroaktivno otvorene carinske kvote, uz prethodno ispunjenje svih uvjeta navedenih u članku 23 Pravilnika o upravljanju carinskim kvotama. U postupku podnošenja zahtjeva potrebno je voditi računa o rokovima valjanosti dokaza o podrijetlu, kao i o uvjetima i ograničenjima sadržanim u odredbama carinskog zakonodavstva, prije svega onima koji se odnose na carinski dug i povrat ili otpust carinskog duga.

Ukoliko je zahtjev osnovan, odnosno ukoliko su ispunjeni svi potrebni uvjeti, a kvota nije iscrpljena, zahtjev za naknadnu primjenu carinske kvote će se odobriti o čemu će se donijeti rješenje i, sukladno istom, izvršiti izmjena carinske deklaracije.