Javni poziv za V. neposrednu pogodbu za robu Područnog carinskog ureda Osijek - osobno motorno vozilo AUDI A4, 24.06. – 02.07.2024.

  • Slika /14091 oglas PCU Osijek audi a4/1.audi a4.jpg
  • Slika

1.REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU
                 415-03/24-02/191
 
2MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE
 
U postupku provođenja neposredne pogodbe, prikupljanje pisanih ponuda  održat će se od 24. lipnja do 02. srpnja 2024. godine u 10.00 sati.
Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti dana 02. srpnja 2024. u prostorijama Područnog carinskog ureda Osijek, u 10.15 sati, Cara Hadrijana 11,  31000 Osijek.
Objava rezultata prikupljanja javnih ponuda bit će 02. srpnja 2024. na oglasnoj ploči  PCU Osijek u 1200 sati.

 
                                         PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
 
 3.  VRSTA ROBE  IZLOŽENA NA V. NEPOSREDNU POGODBU I PROCIJENJENA VRIJEDNOST
 
             DOMAĆA  ROBA - osobno motorno vozilo za registraciju ili dijelove
 
                                                 (mjesto vozila - PCU Osijek)
 
Naziv robe Jamčevina Početna cijena
     
Osobno motorno vozilo  AUDI A4
  • Godina proizvodnje : 1996
  • Broj šasije: WAUZZZ8DZTA058432,  dizel
  • 66 kw
  • 1896 ccm
  • Stanje km:  /
  • Reg oznake:  RH 
 

720,00 EUR-a 
 
U slučajevima neposredne pogodbe ponuda ne smije biti manja od polovine (50%) procijenjene vrijednosti i nije potrebna uplata jamčevine.
 
Trošak prodaje za svako motorno vozilo koje se izlaže javnoj prodaji plaća se u paušalnom iznosu od 40,00 EUR (temeljem članka 8. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o trošarinama NN 114/2023).
 
Razgledavanje vozila moguće je od  24. lipnja do 02. srpnja 2024. godine od 9.00 - 10.00 sati uz prethodnu najavu  na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 031-587-118 ili 031/593-168 Područni carinski ured Osijek, Odjel za prodaju robe,  Cara Hadrijana 11, 31 000 Osijek, gdje se mogu dobiti dodatne informacije o vozilu. Vozilo se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“ i bez garancije proizvođača.
 
 
 4.  UVJETI SUDJELOVANJA  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
 
U prikupljanju pisanih ponuda mogu sudjelovati PRAVNE i FIZIČKE OSOBE  pod uvjetom da su  kao ponuditelji priložili potrebne preslike dokumentacije.  
Napomena: Kada se upisuje ponuda  - ponuditelj upisuje vrijednost veću od početne cijene.
 
5.  POSTUPAK  PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA
 
Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.
 
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom: „Ne otvaraj - za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za V. neposrednu pogodbu 415-03/24-02/191“ na adresu - Područni carinski ured Osijek, Cara Hadrijana br.11, 31000 Osijek.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
1. podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj  ovlaštene osobe),
2. oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba,
3. O robi za koju se daje ponuda,
4. visinu ponuđene cijene,
5. potpis ovlaštene osobe ponuditelja i  otisak pečata tvrtke,
6. broj računa ponuditelja za povrat jamčevine,
7. Ponuda mora sadržavati podatak kupuje li se vozilo za registraciju ili za dijelove.
 
 
Uz ponudu moraju biti priložene sve isprave kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa, i to:
1. presliku identifikacijske isprave,
2.punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
4. izvod iz sudskog  registra tvrtki,
5.preslik uplate jamčevine.
 
Rok za podnošenje ponuda je  02. srpnja 2024.  do 10.00 sati.
 
Ponude koje stignu nakon navedenog datuma neće se uvažiti.
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik (u daljnjem tekstu ovog Odjeljka: zapisnik) u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate objavljuje  na  oglasnoj ploči Područnog carinskog ureda Osijek.
 
Ponuda koja ne sadrži sve podatke  neće se uzeti u obzir pri odabiru ponude i smatrat će se da nije niti podnesena.
 
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.
 
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.
 
U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana za postupak usmene javne dražbe.