Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za I. neposrednu pogodbu za robu Područnog carinskog ureda Osijek - 393 boca fluoriranog plina, 24.06. – 02.07.2024.


Povjerenstvo za oduzetu i ustupljenu robu Područnog carinskog ureda Osijek ovim putem poziva zainteresirana trgovačka društva  na I neposrednu pogodbu prikupljanjem pisanih ponuda za plin u bocama.
 
1.REFERENTNI BROJ POZIVA ZA I NEPOSREDNU POGODBU
   
      415-03/23-02/1182
 
 
2.   MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE
 
Prikupljanje pisanih ponuda izvršit će se od 24. lipnja do 02. srpnja 2024. godine do 1000 sati.
Javno otvaranje i čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti u prostorijama Područnog carinskog ureda Osijek dana 02. srpnja 2024. godine u 1015 sati, Cara Hadrijana 11, 31000 Osijek.  
 
 
3.  VRSTA, CIJENA ROBE I OBAVIJEST O JAMČEVINI ZA ROBU IZLOŽENU ZA I. NEPOSREDNU POGODBU
 
393 boca fluoriranog plina, ukupne težine 4.873,60 kg, odnosno 217 komada boca sa plinom 134 A, 44 komad boca plina 410 A, 89 komada boca plina 404 A, 1 boca plina 406 A, 26 komada boca plina 407 C, 14 komada boca plina R32, 1 boca plina CO2 i 1 boca plina R 600 A
ukupne vrijednosti u iznosu od  13.362,00 EUR-a.
 
NAPOMENA: zainteresirani kupac ne smije ponuditi cijenu koja je manja od polovine (50%) navedene početne cijene za I. neposrednu pogodbu, dakle ne manje od 6.681,00 EUR-a odnosno 17,00 EUR-a pojedinačno po boci i nije potrebna uplata jamčevine.
 
Fluorirani plin smješten je u prostorima PCU Osijek, na adresi u Osijeku, Cara Hadrijana 11.
 
Razgledavanje robe moguće je od  24. lipnja do 02. srpnja 2024. godine od 9,00 do 10,00 sati uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 031/593-100 i 031/587-118 Područni carinski ured Osijek, Odjel za prodaju robe, Cara Hadrijana 11, Osijek.   
 
U slučaju prihvaćanja ponude iznos će biti uplaćen na evidentni račun područnog carinskog ureda Osijek na broj računa primatelja HR7610010051784500206, s pozivom na broj model HR11 70009-7102-00118223 (za pravnu osobu) te s pozivom na broj model  HR11 70009-7153-00118223 (za fizičku osobu i fizičku osobu-obrtnika)
 
Prikupljanje pisanih ponuda, provodi se po modelu, viđeno kupljeno, bez garancije uz obvezu kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave.
 
Kupac mora biti registriran u nacionalne registre te F-gas registar koji vodi Europska komisija na DG Clima Portalu.
 
Kupac je dužan kupljeni plin izvesti u treće zemlje pod carinskim nadzorom uz svu potrebnu dokumentaciju.
 
 
4.  UVJETI SUDJELOVANJA  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
 
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom: „Ne otvaraj- za javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za I. neposrednu pogodbu 415-03/23-02/1182“ na adresu - Područni carinski ured Osijek, Cara Hadrijana 11, 31000 Osijek.
 
Ponude mogu  podnijeti pravne osobe i fizičke osobe-obrtnici.
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, ili elektronski.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
-O podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj ovlaštene osobe),
-Oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba,
-Visinu ponuđene cijene,
-Potpis ponuditelja i otisak pečata, ako se radi o pravnoj osobi.
 
Uz ponudu moraju biti priložene:
-Preslika identifikacijske isprave,
-Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
-Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa,
-Dokaz o ispunjavanju svih uvjeta iz točke 3.
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja.
 
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.

Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude.
 
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom Povjerenstvo će odabrati ponudu koja je ranije pristigla.