Smjernice i drugi dokumenti Komisije

Praksa je Europske komisije da za potrebe praktične i jednoznačne primjene zakonodavstva donosi tematske vodiče, smjernice, tumačenja, objašnjenja i slične dokumente. Ti dokumenti nemaju pravno obvezujuću snagu već služe kao preporuka za jednoobraznu postupanje i primjenu propisa na cijelom carinskom području EU.

Obzirom da donose tumačenja zakonodavstva, preporučenu praksu i upute o postupanju, predstavljaju nezaobilaznu literaturu ne samo za carinska tijela već i za gospodarstvenike i druge sudionike u carinskom postupku.