Informacije


 
26.04.2024. PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2024/1236 оd 24. travnja 2024. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1484/95 u vezi s određivanjem reprezentativnih cijena u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja
18.04.2024. Novi krug zahtjeva za suspenziju autonomnih pristojbi Zajedničke carinske tarife za određene industrijske i poljoprivredne proizvode (C/2024/2794)
28.06.20023. Obavijest o isteku određenih antidampinških mjera (2023/C 226/08)
Nakon objave obavijesti o skorom isteku, nakon koje nije podnesen valjano obrazložen zahtjev za reviziju, Komisija EU obavješćuje da će antidampinške mjere na uvoz vinske kiseline podrijetlom iz Kine isteći 30.06.2023.
 
16.06.2023. UREDBA VIJEĆA (EU) 2023/1191 od 16. lipnja 2023. o izmjeni Uredbe (EU) 2021/2283 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima

Da bi se osigurala dostatna i neprekinuta opskrba određenim poljoprivrednim i industrijskim proizvodima koji se u Uniji ne proizvode u dostatnim količinama te kako bi se izbjegli poremećaji na tržištu tih proizvoda, Uredbom Vijeća (EU) 2021/2283 (1) otvorene su autonomne carinske kvote. 
 

U okviru tih carinskih kvota proizvodi se mogu uvoziti u Uniju po sniženim ili nultim stopama carine. 

Budući da je u interesu Unije osigurati dostatnu opskrbu određenim industrijskim proizvodima te uzimajući u obzir da se istovjetni, jednakovrijedni ili zamjenski proizvodi u Uniji ne proizvode u dostatnim količinama, otvaraju se nove kvote s rednim brojevima 09.2561, 09.2562 i 09.2857 s nultom stopom carine za odgovarajuće količine tih proizvoda. 
 

Obzirom da zadržavanje kvota s rednim brojevima 09.2581 i 09.2672 više nije u interesu Unije, one se  zatvaraju s učinkom od 1. srpnja 2023. 

Izmjene predviđene u ovoj Uredbi u pogledu kvota za predmetne proizvode  primjenjuju se od 1. srpnja 2023. 

16.06.2023. UREDBA VIJEĆA (EU) 2023/1190 od 16. lipnja 2023. o izmjeni Uredbe (EU) 2021/2278 o suspenziji carina Zajedničke carinske tarife iz članka 56. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) br. 952/2013 za određene poljoprivredne i industrijske proizvode

Proizvodnja određenih poljoprivrednih i industrijskih proizvoda u Uniji trenutačno nije odgovarajuća za zadovoljavanje potreba korisničkih industrija u Uniji ili takva proizvodnja ne postoji. Zbog toga opskrba tim proizvodima u Uniji ovisi o uvozu iz trećih zemalja.

Kako bi se osigurala dostatna i neprekinuta opskrba određenim poljoprivrednim i industrijskim proizvodima koji se ne proizvode u Uniji te kako bi se time izbjegli poremećaji na tržištu tih proizvoda, Uredbom Vijeća (EU) 2021/2278 za te su proizvode suspendirane carine zajedničke carinske tarife iz članka 56. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća .

Proizvodnja u Uniji određenih proizvoda koji nisu navedeni u Prilogu Uredbi (EU) 2021/2278 nije dostatna za ispunjavanje posebnih zahtjeva industrija korisnica u Uniji. Budući da je u interesu Unije osigurati dostatnu opskrbu određenim proizvodima i uzimajući u obzir da se istovjetni, jednakovrijedni ili zamjenski proizvodi u Uniji ne proizvode u dostatnim količinama, potrebno je odobriti potpunu suspenziju carina Zajedničke carinske tarife na te proizvode.

Radi promicanja integrirane proizvodnje baterija u Uniji trebalo bi odobriti djelomičnu suspenziju carina Zajedničke carinske tarife za određene proizvode povezane s proizvodnjom baterija koji sada nisu navedeni u Prilogu Uredbi (EU) 2021/2278, a čija odgovarajuća proizvodnja u Uniji nije dostatna za ispunjavanje posebnih zahtjeva industrije Unije. Datum za obvezno preispitivanje tih suspenzija trebao bi biti 31. prosinca 2023. kako bi se u tom preispitivanju uzeo u obzir kratkoročni razvoj sektora proizvodnje baterija u Uniji.

Izmjene predviđene u ovoj Uredbi u pogledu tarifnih suspenzija za predmetne proizvode primjenjuju se od 1. srpnja 2023.

30.06.2021. Ostaje na snazi obveza predočenja odobrenja za izvoz cjepiva protiv bolesti COVID-19 i aktivnih tvari

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/1071 оd 29. lipnja 2021.o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2021/442 i Provedbene uredbe (EU) 2021/521 u vezi s mehanizmom uvođenja obveze predočenja odobrenja u slučaju izvoza određenih proizvoda, ostaje na snazi obveza predočenja odobrenja za izvoz cjepiva protiv bolesti COVID-19 i aktivnih tvari.

Mjere uvedene Provedbenom uredbom (EU) 2021/442 i Provedbenom uredbom (EU) 2021/521 trebaju se nastaviti primjenjivati do 30. rujna 2021. Navedene uredbe trebalo je stoga na odgovarajući način izmijeniti.

U članku 4. Provedbene uredbe (EU) 2021/442 drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:
„Primjenjuje se do 30. rujna 2021.”

U članku 3. Provedbene uredbe (EU) 2021/521 drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:
„Primjenjuje se do 30. rujna 2021.“

 

28.06.2021. Pokrenuta je revizija zbog predstojećeg isteka antidampinških mjera koje se primjenjuju na uvoz određenih žica od molibdena podrijetlom iz Kine
U Službenom listu Europske unije C 251 od 28.6.2021 objavljeno je pokretanje revizije zbog predstojećeg isteka antidampinških mjera koje se primjenjuju na uvoz određenih žica od molibdena podrijetlom iz Narodne Republike Kine.

Proizvod koji je predmet ove revizije jest žica od molibdena, koja sadrži najmanje 99,95 mas.% molibdena, najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 1,35 mm, ali ne veće od 4,0 mm („proizvod iz postupka revizije”), trenutačno razvrstana u oznaku KN ex 8102 96 00 (oznake TARIC 8102960011 i 8102960019). Oznake KN i TARIC navedene su samo u informativne svrhe.
 
28.06.2021. Vraćanje ili otpust konačnih antidampinških carina na uvoz određenih bešavnih cijevi od željeza ili čelika podrijetlom iz Kine uvedenih Provedbenom uredbom (EU) 2015/2272
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/1053 оd 25. lipnja 2021. o stavljanju izvan snage konačnih antidampinških pristojbi na uvoz određenih bešavnih cijevi od željeza ili čelika podrijetlom iz Narodne Republike Kine uvedenih Provedbenom uredbom (EU) 2015/2272, moguće je vraćanje ili otpust navedenih pristojbi prema članku 121. stavku 1. točki (a) Carinskog zakonika Unije.

Kao rezultat Presude kojom se Uredba (EZ) br. 926/2009 proglašava u cijelosti nevaljanom, antidampinške pristojbe uvedene Provedbenom uredbom (EU) 2015/2272 trebalo je staviti izvan snage i ex tunc. Nadalje, sve konačne pristojbe plaćene na temelju Provedbene uredbe (EU) 2015/2272 mogu se vratiti ili otpustiti u skladu s primjenjivim carinskim zakonodavstvom. Iz toga osobito proizlazi da gospodarski subjekt koji je platio te pristojbe u načelu može zahtijevati njihov povrat samo ako nije istekao rok od tri godine predviđen u tu svrhu u članku 121. stavku 1. točki (a) Carinskog zakonika Unije. Činjenica da je Uredba (EZ) br. 926/2009 proglašena nevaljanom (uključujući s učinkom erga omnes) ne bi predstavljala nepredvidivu okolnost ili višu silu koja omogućuje produljenje tog razdoblja u skladu s člankom 121. stavkom 1. drugim podstavkom Carinskog zakonika Unije.

Antidampinške pristojbe na uvoz određenih bešavnih cijevi od željeza ili čelika podrijetlom iz Narodne Republike Kine uvedene Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/2272 stavljaju se izvan snage od 9. prosinca 2015.
 
28.06.2021. Objavljena je Uredba o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode
UREDBA VIJEĆA (EU) 2021/1052 od 18. lipnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1387/2013 o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode
 
 
25.06.2021. Ostaju na snazi zaštitne mjere protiv uvoza određenih proizvoda od čelika
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/1029 оd 24. lipnja 2021. o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/159 radi produljenja zaštitne mjere protiv uvoza određenih proizvoda od čelika, ostaju na snazi zaštitne mjere protiv uvoza određenih proizvoda od čelika.

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/159 Europska komisija uvela je konačne zaštitne mjere za određene proizvode od čelika, koja se sastoji od carinskih kvota za određene proizvode od čelika koje obuhvaćaju 26 kategorija proizvoda od čelika i postavljene su na razine prikladne za očuvanje tradicionalnih trgovinskih tokova po kategoriji proizvoda. Carina od 25 % primjenjuje se samo ako su premašeni kvantitativni pragovi tih carinskih kvota. Zaštitna mjera uvedena je na početno razdoblje od tri godine, tj. do 30. lipnja 2021.

Uredba (EU) 2019/159 mijenja se kako slijedi, u članku 10. dodaje se sljedeći drugi podstavak, „Primjenjuje se do 30. lipnja 2024.”, Prilog IV. zamjenjuje se Prilogom ovoj Uredbi.

Komisija je svjesna primjenjivog pravnog okvira u slučajevima u kojima mjera traje dulje od tri godine. Međutim, Komisija podsjeća da Sporazum WTO-a o zaštitnim mjerama i Uredba (EU) 2015/478 omogućuju da mjera traje dulje od tri godine ako su ispunjeni pravni uvjeti. Stoga Komisija, produljenjem mjere nakon tri godine kada su ispunjeni relevantni uvjeti, ostvaruje svoja zakonska prava u skladu s pravilima WTO-a i EU-a.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od 1. srpnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
 
24.06.2021. Obavijest o pokretanju antidampinškog postupka koji se odnosi na uvoz određenih čelika otpornih na koroziju podrijetlom iz Rusije i Turske

U Službenom list Europske unije C 245/21 od 24.06.2021 objavljeno je pokretanje antidampinškog postupka koji se odnosi na uvoz određenih čelika otpornih na koroziju podrijetlom iz Rusije i Turske.
 
Proizvod koji je predmet ovog ispitnog postupka jesu plosnati valjani proizvodi od željeza ili legiranog čelika ili nelegiranog čelika; platirani ili prevučeni cinkom i/ili aluminijem i/ili magnezijem s pomoću vruće galvanizacije, neovisno o tome jesu li legirani silicijem; kemijski pasivirani; površinski neobrađeni ili površinski obrađeni uljenjem ili brtvljenjem; s masenim udjelom: ugljika ne većim od 0,5 %, aluminija ne većim od 1,1 %, niobija ne većim od 0,12 %, titanija ne većim od 0,17 % i vanadija ne većim od 0,15 %; koji se stavljaju na raspolaganje u obliku kolutova, rezanih ploča te uskih traka.
Isključeni su sljedeći proizvodi:
— proizvodi od nehrđajućeg čelika, od silicijskog elektročelika te od brzoreznog čelika,
— proizvodi koji su samo toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni.
 
Proizvod za koji se tvrdi da se prodaje po dampinškim cijenama proizvod je iz ispitnog postupka, podrijetlom iz Rusije i Turske, trenutačno razvrstan u oznake KN ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (oznake TARIC: 7210 41 00 20, 7210 41 00 30, 7210 49 00 20, 7210 49 00 30, 7210 61 00 20, 7210 61 00 30, 7210 69 00 20, 7210 69 00 30, 7210 90 80 92, 7212 30 00 20, 7212 30 00 30, 7212 50 61 20, 7212 50 61 30, 7212 50 69 20, 7212 50 69 30, 7212 50 90 14, 7212 50 90 92, 7225 92 00 20, 7225 92 00 30, 7225 99 00 22, 7225 99 00 23, 7225 99 00 41, 7225 99 00 92, 7225 99 00 93, 7226 99 30 10, 7226 99 30 30, 7226 99 70 13, 7226 99 70 93, 7226 99 70 94).
 

18.06.2021. Uvedene su privremene antidampinške pristojbe na uvoz aluminijske konverterske folije podrijetlom iz Kine
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/983 оd 17. lipnja 2021. o uvođenju privremene antidampinške pristojbe na uvoz aluminijske konverterske folije podrijetlom iz Narodne Republike Kine, uvedene su privremene antidampinške pristojbe.
Na snazi su privremene antidampinške pristojbe na uvoz aluminijske konverterske folije debljine manje od 0,021 mm, bez podloge, samo valjane i dalje neobrađene, u svicima mase veće od 10 kg, trenutačno razvrstane u oznaku KN ex 7607 11 19 (oznake TARIC 7607111960 i 7607111991) i podrijetlom iz Kine.
 
Sljedeći proizvodi isključeni su iz opsega proizvoda gore opisanog:
—           aluminijska folija za kućanstva debljine ne manje od 0,008 mm i ne veće od 0,018 mm, bez podloge, samo valjana i dalje neobrađena, u svicima širine ne veće od 650 mm i mase veće od 10 kg,
 
—           aluminijska folija za kućanstva debljine ne manje od 0,007 mm i ne veće od 0,008 mm, neovisno o širini svitaka, žarena ili ne,
 
—           aluminijska folija za kućanstva debljine ne manje od 0,008 mm i ne veće od 0,018 mm, u svicima širine veće od 650 mm, žarena ili ne,
 
—           aluminijska folija za kućanstva debljine ne manje od 0,018 mm i ne veće od 0,021 mm, neovisno o širini svitaka, žarena ili ne.
 
Uvjet za primjenu pojedinačnih stopa pristojbi utvrđenih za trgovačka društva navedena u izvršnom djelu uredbe podnošenje je carinskim tijelima država članica valjanog trgovačkog računa na kojem se nalazi datirana izjava koju je potpisao službenik subjekta koji izdaje račun, uz navođenje njegova imena i funkcije, koja glasi: „Ja, niže potpisani, potvrđujem da je (obujam) (predmetnog proizvoda) iz ovog računa koji se prodaje za izvoz u Europsku uniju proizvelo društvo (naziv društva i adresa) (dodatna oznaka TARIC) u [predmetna zemlja]. Izjavljujem da su podaci na ovom računu potpuni i točni.” Ako se takav račun ne predoči, primjenjuje se pristojba koja se primjenjuje na sva ostala društva.
17.06.2021. Uvođenje obveze evidentiranja uvoza određenih željeznih ili čeličnih elemenata za pričvršćivanje podrijetlom iz Kine
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/970 оd 16. lipnja 2021. o uvođenju obveze evidentiranja uvoza određenih željeznih ili čeličnih elemenata za pričvršćivanje podrijetlom iz Narodne Republike Kine stupa na snagu registracija navedenog uvoza.

Proizvodi koji podliježu evidentiranju su određeni elementi za pričvršćivanje od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika, tj. vijaka za drvo (isključujući vijke za pragove), samoureznih vijaka, ostalih vijaka i svornjaka s glavom (s pripadajućim maticama ili podlošcima ili bez njih, ali isključujući vijke i svornjake za pričvršćivanje dijelova željezničkih kolosijeka), i podložaka. Ti su proizvodi trenutačno razvrstani u oznake KN 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, ex 7318 15 95 (oznake TARIC 7318159519 i 7318159589), ex 7318 21 00 (oznake TARIC 7318210031, 7318210039, 7318210095 i 7318210098) i ex 7318 22 00 (oznake TARIC 7318220031, 7318220039, 7318220095 i 7318220098) podrijetlom iz Narodne Republike Kine.
 
11.06.2021. Uvedena privremena antidampinška pristojba na uvoz brezovih šperploča podrijetlom iz Rusije
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/940 od 10. lipnja 2021. o uvođenju privremene antidampinška pristojba na uvoz šperploča koje se sastoje samo od listova drva, debljine pojedinačnog sloja ne veće od 6 mm, s vanjskim slojevima od drva koje je navedeno u podbroju 4412 33, s najmanje jednim vanjskim slojem od brezova drva, prevučenih ili neprevučenih, podrijetlom iz Rusije, koje su trenutačno obuhvaćene oznakom KN ex 4412 33 00 (oznaka TARIC 4412330010).

Uvjet za primjenu pojedinačnih stopa pristojbi utvrđenih za trgovačka društva navedena u uredbi  podnošenje je carinskim tijelima država članica valjanog trgovačkog računa na kojem se nalazi datirana izjava koju je potpisao službenik subjekta koji izdaje račun, uz navođenje njegova imena i funkcije, koja glasi: „Ja, niže potpisani, potvrđujem da je (obujam) (predmetnog proizvoda) iz ovog računa koji se prodaje za izvoz u Europsku uniju proizvelo društvo (naziv društva i adresa) (dodatna oznaka TARIC) u [predmetna zemlja]. Izjavljujem da su podaci na ovom računu potpuni i točni“.

Za puštanje u slobodan promet u Uniji  gore navedenih proizvoda potrebno je osigurati jamstvo na iznos jednak iznosu privremene pristojbe.
11.06.2021. Uvedena privremena antidampinška pristojba na uvoz monoetilen glikola podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država i Kraljevine Saudijske Arabije

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/939 od 10. lipnja 2021. o uvođenju  privremene antidampinška pristojba na uvoz monoetilen glikola (sadašnji EZ broj 203-473-3), trenutačno razvrstanog u oznaku KN ex 2905 31 00 (oznaka TARIC 2905310010), podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država i Kraljevine Saudijske Arabije.

Uvjet za primjenu pojedinačnih stopa pristojbi utvrđenih za trgovačka društva navedena u stavku 2. podnošenje je carinskim tijelima država članica valjanog trgovačkog računa na kojem se nalazi datirana izjava koju je potpisao službenik subjekta koji izdaje račun, uz navođenje njegova imena i funkcije, koja glasi: „Ja, niže potpisani, potvrđujem da je (obujam) (predmetnog proizvoda) iz ovog računa koji se prodaje za izvoz u Europsku uniju proizvelo društvo (naziv društva i adresa) (dodatna oznaka TARIC) u [predmetna zemlja]. Izjavljujem da su podaci na ovom računu potpuni i točni“.

Za puštanje u slobodan promet u Uniji  gore navedenih proizvoda potrebno je osigurati jamstvo na iznos jednak iznosu privremene pristojbe.
31.05.2021. Suspenzija mjera trgovinske politike u pogledu određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država uvedenih Provedbenom uredbom (EU) 2018/886
Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2021/866 оd 28. svibnja 2021. o suspenziji mjera trgovinske politike u pogledu određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država uvedenih Provedbenom uredbom (EU) 2018/886, stupa na snagu suspenzija određenih dodatnih carina.
Komisija je 20. lipnja 2018. donijela Provedbenu uredbu (EU) 2018/886 o mjerama trgovinske politike u pogledu određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država, kojom se propisuje primjena dodatnih carina na uvoz u Uniju niza proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Država. Unija i Sjedinjene Države objavile su 17. svibnja 2021. zajedničku izjavu u kojoj su se „složile da će zacrtati plan za završetak sporova u okviru WTO-a nakon što je SAD uveo carine na uvoz iz EU-a na temelju odjeljka 232.”. S obzirom na to Unija bi trebala suspendirati primjenu dodatnih carina ad valorem na proizvode navedene u Prilogu II. Provedbenoj uredbi (EU) 2018/886 kao važan korak prema uzajamnom ukidanju restriktivnih mjera i kako bi se osigurali vrijeme i uvjeti potrebni za političko rješenje tog pitanja.
EU suspendira primjenu dodatnih carina ad valorem od 10 %, 25 %, 35 % ili 50 % na uvoz proizvoda navedenih u Prilogu II. Provedbenoj uredbi (EU) 2018/886 do 30. studenoga 2021., uključujući i taj datum.
Carine propisane u Prilogu II. Provedbenoj uredbi (EU) 2018/886 stoga se primjenjuju s učinkom od 1. prosinca 2021., uključujući i taj datum.
31.05.2021. Ispitni postupak o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera uvedenih Provedbenom uredbom (EU) 2020/492 na uvoz određenih tkanih i/ili prošivenih tkanina od staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Egipta
Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2021/864 оd 28. svibnja 2021. o pokretanju ispitnog postupka o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera uvedenih Provedbenom uredbom (EU) 2020/492 na uvoz određenih tkanih i/ili prošivenih tkanina od staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Egipta uvozom određenih tkanih i/ili prošivenih tkanina od staklenih vlakana otpremljenih iz Maroka, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Maroka, te o uvjetovanju takvog uvoza evidentiranjem, pokrenut je ispitni postupak.
Pokreće se ispitni postupak na temelju članka 13. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/1036 kako bi se utvrdilo izbjegavaju li se uvozom tkanina od tkanih i/ili prošivenih rovinga ili pređa od beskonačnih filamentnih staklenih vlakana s drugim elementima ili bez njih, isključujući proizvode koji su impregnirani ili predimpregnirani i tkanine otvorene mrežaste strukture veličine otvora veće od 1,8 mm u dužinu i širinu i mase veće od 35 g/m2, trenutačno razvrstanih u oznake KN ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 i ex 7019 90 00, otpremljenih iz Maroka, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Maroka (oznake TARIC 7019390081, 7019400081, 7019590081 i 7019900081) mjere uvedene Provedbenom uredbom (EU) 2020/492.
 
Carinska tijela država članica poduzimaju, u skladu s člankom 13. stavkom 3. i člankom 14. stavkom 5. Uredbe (EU) 2016/1036, odgovarajuće mjere radi evidentiranja uvoza iz članka 1. ove Uredbe.
31.05.2021. Ispitni postupak o mogućem izbjegavanju kompenzacijskih mjera uvedenih Provedbenom uredbom (EU) 2020/776 na uvoz određenih tkanih i/ili prošivenih tkanina od staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Egipta
Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2021/863 оd 28. svibnja 2021. o pokretanju ispitnog postupka o mogućem izbjegavanju kompenzacijskih mjera uvedenih Provedbenom uredbom (EU) 2020/776 na uvoz određenih tkanih i/ili prošivenih tkanina od staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Egipta uvozom određenih tkanih i/ili prošivenih tkanina od staklenih vlakana otpremljenih iz Maroka, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Maroka, te o uvjetovanju takvog uvoza evidentiranjem, pokrenut je ispitni postupak.

Pokreće se ispitni postupak na temelju članka 23. stavka 4. Uredbe (EU) 2016/1037 kako bi se utvrdilo izbjegavaju li se uvozom tkanina od tkanih i/ili prošivenih rovinga ili pređa od beskonačnih filamentnih staklenih vlakana s drugim elementima ili bez njih, isključujući proizvode koji su impregnirani ili predimpregnirani i tkanine otvorene mrežaste strukture veličine otvora veće od 1,8 mm u dužinu i širinu i mase veće od 35 g/m2, trenutačno razvrstanih u oznake KN ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 i ex 7019 90 00 i otpremljenih iz Maroka, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Maroka (oznake TARIC 7019390081, 7019400081, 7019590081 i 7019900081) mjere uvedene Provedbenom uredbom (EU) 2020/776.
 
Carinska tijela država članica poduzimaju, u skladu s člankom 23. stavkom 4. i člankom 24. stavkom 5. Uredbe (EU) 2016/1037, odgovarajuće mjere radi evidentiranja uvoza iz članka 1. ove Uredbe.
28.05.2021. Uvodi se privremena antidampinška carina na uvoz plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, samo hladnovaljanih i dalje neobrađenih, podrijetlom iz Indije i Indonezije
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/854 оd 27. svibnja 2021. o uvođenju privremene antidampinške pristojbe na uvoz hladnovaljanih plosnatih proizvoda od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Indije i Indonezije, od sutra propisuje privremenu antidampinška carinu na uvoz plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, samo hladnovaljanih i dalje neobrađenih, trenutačno razvrstanih u oznake KN 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 i 7220 90 80, podrijetlom iz Indije i Indonezije.
Uvjet za primjenu pojedinačnih stopa pristojbi utvrđenih za trgovačka društva, podnošenje je carinskim tijelima država članica valjanog trgovačkog računa na kojem se nalazi datirana izjava koju je potpisao službenik subjekta koji izdaje račun, uz navođenje njegova imena i funkcije, koja glasi: „Ja, niže potpisani, potvrđujem da je (obujam) (predmetnog proizvoda) iz ovog računa koji se prodaje za izvoz u Europsku uniju proizvelo društvo (naziv društva i adresa) (dodatna oznaka TARIC) u (predmetna zemlja). Izjavljujem da su podaci na ovom računu potpuni i točni.” Ako se takav račun ne predoči, primjenjuje se pristojba koja se primjenjuje na sva ostala društva.
Carinskim se tijelima nalaže da obustave evidentiranje uvoza uspostavljeno u skladu s člankom 1. stavkom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/370 od 1. ožujka 2021.
27.05.2021. Završen je antisubvencijski postupak u vezi s uvozom plosnatih valjanih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili ostalih legiranih čelika, , neovisno jesu li u kolutima ili ne (uključujući proizvode koji su odrezani na određenu dužinu i „uske trake”), samo toplovaljanih i dalje neobrađenih, neplatiranih niti prevučenih, podrijetlom iz Turske bez uvođenja mjera
Provedbenom Odlukom Komisije (EU) 2021/844 оd 26. svibnja 2021. o završetku antisubvencijskog postupka u vezi s uvozom određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili ostalih legiranih čelika podrijetlom iz Turske, nema uvođenja kompenzacijkih mjera.
 
Završen je antisubvencijski postupak u vezi s uvozom plosnatih valjanih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili ostalih legiranih čelika, neovisno jesu li u kolutima ili ne (uključujući proizvode koji su odrezani na određenu dužinu i „uske trake”), samo toplovaljanih i dalje neobrađenih, neplatiranih niti prevučenih, koji su trenutačno razvrstani u oznake KN 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (oznaka TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (oznaka TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (oznaka TARIC 7226191090), 7226 91 91 i 7226 91 99, podrijetlom iz Turske bez uvođenja mjera.
27.05.2021. Obavijest o djelomičnom ponovnom pokretanju ispitnih postupaka koji su doveli do antidampinških i antisubvencijskih mjera koje se primjenjuju na uvoz određenih tkanih i/ili prošivenih tkanina od staklenih vlakana podrijetlom iz Kine i Egipta
U Službenom listu Europske unije C 199 od 27.5.2021. godine objavljena obavijest o djelomičnom ponovnom pokretanju ispitnih postupaka koji su doveli do antidampinških i antisubvencijskih mjera koje se primjenjuju na uvoz određenih tkanih i/ili prošivenih tkanina od staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Egipta.

Europska komisija uvela je 16. lipnja 2020. Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/492 odnosno Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/776 konačnu antidampinšku pristojbu i konačnu kompenzacijsku pristojbu na uvoz određenih tkanih i/ili prošivenih tkanina od staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Egipta.

Komisija ima na raspolaganju dovoljno dokaza koji pokazuju da su određene tkane i/ili prošivene tkanine od staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Egipta unesene u znatnim količinama u okviru postupka unutarnje proizvodnje radi prerade u lopatice vjetroturbina, koje se zatim izvoze u od obalne vjetroelektrane u epikontinentalnom pojasu/isključivom gospodarskom pojasu, te da bi to nanijelo štetu industriji Unije. Dio tih dokaza dostavila je industrija EU-a. Zainteresiranim stranama dostupna je bilješka u dokumentaciji koja sadržava dokaze dostupne Komisiji.

Komisija je odlučila ponovno pokrenuti ispitne postupke koji su doveli do postojećih mjera. Ponovno pokretanje postupaka ograničeno je na ispitivanje toga trebaju li se mjere primijeniti na određene tkane i/ili prošivene tkanine od staklenih vlakana podrijetlom iz Kine i Egipta koje su u znatnim količinama unesene u epikontinentalni pojas/isključivi gospodarski pojas.

Nakon obavješćivanja država članica Komisija je utvrdila da je djelomično ponovno pokretanje ispitnih postupaka koji su doveli do postojećih mjera opravdano te djelomično ponovno pokreće antidampinški i antisubvencijski ispitni postupak u vezi s uvozom tkanina od tkanih i/ili prošivenih rovinga ili pređa od beskonačnih filamentnih staklenih vlakana s drugim elementima ili bez njih, isključujući proizvode koji su impregnirani ili predimpregnirani i tkanine otvorene mrežaste strukture veličine otvora veće od 1,8 mm u dužinu i širinu i mase veće od 35 g/m2, trenutačno razvrstanih u oznake KN ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 i ex 7019 90 00 (oznake TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 i 7019900080) i podrijetlom iz Kine i Egipta.
25.05.2021. Ostaje na snazi antisubvencijska carina na uvoz kalifornijske pastrve podrijetlom iz Turske
Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2021/823 оd 20. svibnja 2021. o uvođenju konačne kompenzacijske pristojbe na uvoz određene kalifornijske pastrve podrijetlom iz Turske nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) 2016/1037 Europskog parlamenta i Vijeća,  ostaje na snazi kompenzacijska carina kao i do sada.
Konačna kompenzacijska pristojba je na uvoz kalifornijske pastrve (Oncorhynchus mykiss):
— žive, pojedinačne mase 1,2 kg ili manje, ili
— svježe, rashlađene, smrznute i/ili dimljene:
—u obliku cijele ribe (s glavom), bez škrga ili s njima, bez utrobe ili s njom, pojedinačne mase 1,2 kg ili manje, ili
—bez glave, bez škrga ili s njima, bez utrobe ili s njom, pojedinačne mase 1 kg ili manje, ili
—u obliku fileta pojedinačne mase 400 g ili manje, podrijetlom iz Turske i trenutačno razvrstane u oznake KN ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 i ex 0305 43 00 (oznake TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 i 0305430011).
Stope kompenzacijske pristojbe za pojedinačna društva navedene u ovoj Uredbi primjenjuju se isključivo na uvoz predmetnog proizvoda podrijetlom iz Turske koji proizvode navedeni pravni subjekti. Na uvoz predmetnog proizvoda koji proizvodi bilo koje drugo društvo koje nije izričito navedeno u izvršnom dijelu ove Uredbe, uključujući subjekte koji su povezani s izričito navedenim subjektima, trebalo bi primjenjivati stopu pristojbe koja se primjenjuje na „sva ostala društva”.
11.05.2021. Obavijest o pokretanju revizije zbog predstojećeg isteka antidampinških mjera koje se primjenjuju na uvoz određenih prstenastih mehanizama za uvezivanje podrijetlom iz Narodne Republike Kine i koje su proširene na Vijetnam i Laosku Narodnu Demokratsku Republiku
U Službenom listu Europske unije C183 od 11.05.2021. objavljena je obavijest o pokretanju revizije zbog predstojećeg isteka antidampinških mjera koje se primjenjuju na uvoz određenih prstenastih mehanizama za uvezivanje podrijetlom iz Narodne Republike Kine i koje su proširene na Vijetnam i Laosku Narodnu Demokratsku Republiku.
 
Proizvod koji je predmet ove revizije su određeni prstenasti mehanizmi za uvezivanje („proizvod iz postupka revizije”), trenutačno razvrstani u oznake KN ex 8305 10 00 (oznake TARIC 8305100011, 8305100013, 8305100019, 8305100021, 8305100023, 8305100029, 8305100034 i 8305100035).
 
29.04.2021. dodatne carine na uvoze određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država
S obzirom na to da Sjedinjene Države nisu uskladile Zakon o kontinuiranom dampingu i prijeboju subvencije („CDSOA”) sa svojim obvezama u okviru sporazumâ Svjetske trgovinske organizacije (WTO), Komisija mora svake godine prilagođavati visinu suspenzije visini štete koju je Europska unija u tom trenutku pretrpjela zbog CDSOA-a.
 
Da bi nadoknadila štetu Komisija je donijela Delegiranu uredbom (EU) 2021/704 od 26. veljače 2021 kojom se uvodi dodatna carina ad valorem u iznosu od 0,1 % uz carinu koja se primjenjuje na temelju Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država na uvoz slijedeće proizvode:
 
 • 0710 40 00 - kukuruz šećerac,
 • 6204 62 31 - hlače i hlače stisnute ispod koljena, osim radnih, od denim tkanina, za žene ili djevojčice,
 • 8705 10 00 - dizalična vozila,
 • ex 90031900 - okviri za naočale ili slične proizvode, od običnih kovina.
   
   
  Dodatne carine za navedene proizvode iz US-a u primjeni su od 1. svibnja 2021.
   
19.04.2021. Ostaje na snazi konačna antidampinška carina na uvoz mononatrijeva glutamata podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Indonezije
Nakon provedenog postupka revizije, Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2021/633 оd 14. travnja 2021. ostaje na snazi  konačna antidampinška carina na uvoz mononatrijeva glutamata podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Indonezije nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća.
 
Na temelju Komisijinih zaključaka o nastavku dampinga, nastavku štete i interesu Unije, treba zadržati antidampinške mjere koje se primjenjuju na uvoz mononatrijeva glutamata podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Indonezije.

Ostaje na snazi konačna antidampinška  pristojba na uvoz mononatrijeva glutamata trenutačno razvrstanog u oznaku KN ex 2922 42 00 (oznaka TARIC 2922420010) podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Indonezije.

Konačna antidampinška pristojba koja se primjenjuje na „sva ostala društva” kako je navedeno u članku 1. stavku 2. navedene uredbe proširuje se na mononatrijev glutamat u mješavini ili otopini koja po težini suhe tvari sadržava 50 % ili više mononatrijeva glutamata trenutačno razvrstanog u oznake KN ex 2103 90 90, ex 2104 10 00, ex 2104 20 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 i ex 3824 99 96 (oznake TARIC 2103909011, 2103909081, 2104100011, 2104100081, 2104200011, 3824999298, 3824999389 i 3824999689), podrijetlom iz Narodne Republike Kine.
 
19.04.2021. Ostaje na snazi konačna antidampinška carina na uvoz određenih zavarenih cijevi od željeza ili nelegiranog čelika podrijetlom iz Bjelarusa, Narodne Republike Kine i Rusije
Nakon provedenog postupka revizije, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/635 оd 16. travnja 2021. ostaje na snazi  konačna antidampinška pristojba na uvoz određenih zavarenih cijevi od željeza ili nelegiranog čelika podrijetlom iz Bjelarusa, Narodne Republike Kine i Rusije nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća.

Na temelju Komisijinih zaključaka o nastavku dampinga, nastavku štete i interesu Unije, treba zadržati antidampinške mjere na uvoz određenih zavarenih cijevi od željeza ili nelegiranog čelika iz Bjelarusa, Kine i Rusije.

Uredbom su obuhvaćene zavarene cijevi od željeza ili nelegiranog čelika, kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera ne većeg od 168,3 mm, isključujući cijevi vrsta koje se upotrebljavaju za naftovode ili plinovode, zaštitne cijevi (casing) i proizvodne cijevi (tubing) vrsta koje se upotrebljavaju pri bušenju za pridobivanje nafte ili plina, precizne cijevi i cijevi s priključnim priborom, prikladne za vođenje plinova ili tekućina, za upotrebu u civilnom zrakoplovstvu, koje su trenutačno razvrstane u oznake KN ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 i ex 7306 30 77 (oznake TARIC 7306304120, 7306304920, 7306307280 i 7306307780) podrijetlom iz Bjelarusa, Narodne Republike Kine i Rusije.
 
15.04.2021. Ostaje na snazi konačna antidampinška carina na uvoz limunske kiseline podrijetlom iz Kine i Malezije,
Nakon provedenog postupka revizije, Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2021/607 оd 14. travnja 2021. ostaje na snazi  konačna antidampinška carina na uvoz limunske kiseline podrijetlom iz Narodne Republike Kine, kako je proširena na uvoz limunske kiseline koja se otprema iz Malezije, neovisno o tome je li deklarirana kao proizvod podrijetlom iz Malezije ili nije, nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća.

Na temelju Komisijinih zaključaka o nastavku dampinga, nastavku štete i interesu Unije, treba zadržati antidampinške mjere koje se primjenjuju na  limunsku kiselinu iz Kine i Malezije.
 
Uredbom je obuhvaćena limunska kiselina i trinatrijev citrat dihidrat, trenutačno razvrstanih u oznake KN 2918 14 00 i ex 2918 15 00 (oznaka TARIC 2918 15 00 11 i 2918 15 00 19), podrijetlom iz  Kine te limunska kiselina i trinatrijev citrat dihidrata koji se otpremaju iz Malezije, neovisno o tome jesu li deklarirani kao proizvod podrijetlom iz Malezije ili ne oznaka KN ex 2918 14 00 (oznaka TARIC 2918 14 00 10) i ex 2918 15 00 (oznaka TARIC 2918 15 00 11).
 
12.04.2021. Uvedena privremena antidampinška pristojba na uvoz plosnatih valjanih proizvoda od aluminija podrijetlom iz Narodne Republike Kine

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/582 od 09. travnja 2021. uvodi se privremena antidampinška pristojba na uvoz proizvoda od aluminija, plosnato valjanih, neovisno o tome jesu li legirani, neovisno o tome jesu li samo plosnato valjani i dalje neobrađeni, bez podloge, bez unutarnjih slojeva od drugog materijala,
 
u kolutima ili u namotanim trakama, u listovima odrezanima na određenu dužinu ili kružnog oblika, debljine 0,2 mm ili veće, ali ne veće od 6 mm,
 
u pločama, debljine veće od 6 mm,
 
u kolutima ili u namotanim trakama, debljine ne manje od 0,03 mm, ali manje od 0,2 mm,

trenutačno razvrstanih u oznake KN ex 7606 11 10 (oznake TARIC 7606111025, 7606111086), ex 7606 11 91 (oznake TARIC 7606119125, 7606119186), ex 7606 11 93 (oznake TARIC 7606119325, 7606119386), ex 7606 11 99 (oznake TARIC 7606119925, 7606119986), ex 7606 12 20 (oznake TARIC 7606122025, 7606122088), ex 7606 12 92 (oznake TARIC 7606129225, 7606129293), ex 7606 12 93 (oznake TARIC 7606129386), ex 7606 12 99 (oznake TARIC 7606129925 i 7606129986), ex 7606 91 00 (oznake TARIC 7606910025, 7606910086), ex 7606 92 00 (oznake TARIC 7606920025, 7606920092), ex 7607 11 90 (oznake TARIC 7607119044, 7607119048, 7607119051, 7607119053, 7607119065, 7607119071, 7607119073, 7607119075, 7607119077, 7607119091, 7607119093) i ex 7607 19 90 (oznake TARIC 7607199075, 7607199094) te podrijetlom iz Narodne Republike Kine.
 
Slijedom toga, za puštanje u slobodni promet u Uniji navedenih proizvoda, potrebno je osigurati jamstvo jednako iznosu privremene pristojbe  koja odgovara stopi iz članka 1. stavka 2. navedene Uredbe, na neto cijenu franko granica Unije, neocarinjeno, i biti će u primjeni slijedećih 6 mjeseci.
 
 Sljedeći proizvodi isključuju se iz proizvoda opisanog u članku 1. stavku 1.Uredbe:
 
aluminijski lim za izradu tijela, dna, poklopca i otvarača limenke za piće,
 
proizvodi od aluminija, legirani, debljine ne manje od 0,2 mm i ne više od 6 mm, za upotrebu kao oplata vozila u automobilskoj industriji,
 
proizvodi od aluminija, legirani, debljine ne manje od 0,8 mm, za upotrebu u proizvodnji dijelova zrakoplova.
  
Proizvod opisan u članku 1. stavku 1. izuzima se od privremene antidampinške pristojbe ako se uvozi za upotrebu u proizvodnji prevučenih koluta i aluminijskih kompozitnih ploča i ako ima sljedeće tehničke značajke:
 
istegnuti aluminijski koluti,
 
toplovaljani koluti,
 
širine: od 800 mm do 2 050 mm,
 
debljine: 0,20 mm do 1,5 mm,
 
  - dopušteno odstupanje od debljine:
±0,01 mm za debljine od 0,20 do 0,50 mm,
 
±½ norme za debljine od 0,51 mm do 1,50 mm,
 
dopušteno odstupanje od širine: +1,50/–0,00 mm,
 
slitine: 5005, 3005, 3105,
 
temperiranje: h14, h16, h24, h26,
 
najveća visina nabora: najviše 3 na 1 000 mm.
   

Gore navedena isključenja i izuzeća (osim isključenja za aluminijski lim za izradu tijela, dna, poklopca i otvarača limenke za piće) su podložna uvjetima utvrđenima carinskim odredbama Unije o postupku uporabe u posebne svrhe, posebno člankom 254. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(140)(Carinski zakonik Unije).

                      

                
   
                   
07.04.2021. Obavijest Komisije o povratu antidampinških pristojbi
Obavijest Komisije o povratu antidampinških pristojbi kojom se utvrđuju  smjernice o postupku podnošenja zahtjeva za povrat antidampinških pristojbi iz članka 11. stavka 8. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća (1) („osnovna uredba”).

Svrha je smjernica različitim stranama uključenima u postupak povrata pojasniti uvjete koje je potrebno ispuniti pri podnošenju zahtjeva te dati sveobuhvatno podrobno objašnjenje postupka koji može dovesti do povrata.

U obavijesti su navedeni koraci te način podnošenja zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom za povrat  sredstava.

Cilj je postupka povrata vraćanje plaćenih antidampinških pristojbi u slučaju kada je dampinška marža, na temelju koje su pristojbe utvrđene, ukinuta ili snižena. On obuhvaća ispitni postupak čiji je predmet izvoza proizvođača izvoznika Uniji te izračun nove dampinške marže.

Zahtjev za povrat može podnijeti svaki uvoznik koji je uvozio robu za koju su carinska tijela utvrdila antidampinške pristojbe.

Zahtjevima za povrat iz članka 11. stavka 8. osnovne uredbe mora se dokazati da je dampinška marža, na temelju koje su pristojbe utvrđene, snižena ili ukinuta.  
         
Zahtjevi se moraju podnijeti nadležnom tijelu države članice u kojoj je roba puštena u slobodan promet, u roku od šest mjeseci od datuma kada su nadležna carinska tijela odredila iznos antidampinških pristojbi, tj. od datuma kada su carinska tijela poslala obavijest o carinskom dugu u skladu s člankom 102. Carinskog zakonika Unije.

Zahtjev mora biti napisan na obrascu u Prilogu I. ovoj obavijesti, napismeno na jednom od službenih jezika Unije i mora ga potpisati osoba ovlaštena za zastupanje podnositelja zahtjeva.

Zaprimljene zahtjeve država članica prosljeđuje Komisiji na daljnje postupanje.

Komisija obično odlučuje o povratu u roku od 12 mjeseci te maksimalno u roku od 18 mjeseci od datuma kada je zahtjev za povrat valjano potkrijepljen dokazima. U skladu s člankom 11. stavkom 8. trećim podstavkom osnovne uredbe, zahtjev je valjano potkrijepljen dokazima ako sadržava točne informacije o traženom iznosu povrata antidampinške pristojbe, svu carinsku dokumentaciju povezanu s utvrđivanjem i plaćanjem tih pristojbi te informacije o uobičajenim vrijednostima i izvoznim cijenama za proizvođača izvoznika na kojeg se pristojba primjenjuje.

Ako se povrat odobri, nadležna tijela države članice za plaćanje imaju 90 dana od datuma kada su obaviještene o Odluci Komisije.
 
30.03.2021. Uvedena konačna antidampinška carina na uvoz proizvoda od ekstrudiranog aluminija podrijetlom iz Kine
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/546  оd 29. ožujka 2021. uvodi se konačna antidampinška pristojba na uvoz šipki, profila (neovisno o tome jesu li šuplji), cijevi; nesastavljenih; neovisno o tome jesu li pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama (npr. rezani na određene dužine, bušeni, savijeni, oborenih bridova, navojni); izrađenih od aluminija, neovisno o tome jesu li legirani, koji sadržavaju najviše 99,3 % aluminija, trenutačno razvrstanih u oznake KN ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81, 7608 20 89 i ex 7610 90 90 (oznake TARIC 7604101011, 7604109011, 7604109025, 7604109080, 7608100011, 7608100080, 7610909010) i podrijetlom iz Narodne Republike Kine.

Proizvodi koji nisu obuhvaćeni navedenom uredbom su:

1.proizvodi koji se spajaju (npr. zavarivanjem ili s pomoću elemenata za spajanje) u podsklopove;
2.zavarene cijevi;
3.proizvodi u zapakiranom kompletu s dijelovima potrebnima za sastavljanje gotovog proizvoda bez dodatne završne obrade ili izrade dijelova („komplet za gotove proizvode”),

Člankom 2. Uredbe 2020/546  naložena je konačna naplata iznosa osiguranih privremenom antidampinškom pristojbom temeljem Provedbene uredbe (EU) 2020/1428.
Iznosi osigurani iznad konačnih stopa antidampinške pristojbe se oslobađaju.
 
30.03.2021. Uvedena registracija uvoza kabela od optičkih vlakana iz Kine
Provedbenom uredbom Komisije 2021/548 od 29. ožujka 2021. uvedena je obveza registracije (evidentiranja) uvoza u Uniju kabela od monomodnih optičkih vlakana, izrađenih od jednog ili više pojedinačno oplaštenih vlakana, sa zaštitnim kućištem, neovisno o tome sadržavaju li električne vodiče, trenutačno razvrstanih u oznaku KN ex 8544 70 00 (oznaka TARIC 8544700010) i podrijetlom iz Narodne Republike Kine.

Obveza evidentiranja ne odnosi se na:

-kabele u kojima su sva optička vlakna pojedinačno opremljena operativnim konektorima na jednom ili oba kraja i
-kabele za podmorsku upotrebu. Kabeli za podmorsku upotrebu su kabeli od optičkih vlakana izolirani plastičnom masom, koji sadržavaju bakreni ili aluminijski vodič i čija se vlakna nalaze u jednom ili više metalnih modula.

Evidentiranje prestaje devet mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Važno je napomenuti, da u slučaju da se po završenom istražnom postupku uvedu antidampinške carine, registrirani uvozi mogu biti predmetom retroaktivne naplate antidampinške pristojbe.
 
25.03.2021. Izmjene u vezi obveza predočenja odobrenja za izvoz cjepiva protiv bolesti COVID-19 i aktivnih tvari
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/521 оd 24. ožujka 2021. o posebnim aranžmanima za mehanizam uvođenja obveze predočenja odobrenja u slučaju izvoza određenih proizvoda, Komisija je izmijenila uvjete za izvoz cjepiva protiv bolesti COVID-19 i aktivnih tvari.
 
Komisija je 30. siječnja 2021. donijela Provedbenu uredbu (EU) 2021/111 kojom se izvoz cjepiva protiv bolesti COVID-19 i aktivnih tvari, uključujući banke matičnih stanica i banke radnih stanica koje se koriste za proizvodnju takvih cjepiva, uvjetuje predočenjem odobrenja za izvoz u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) 2015/479. Nakon isteka razdoblja od šest tjedana od datuma stupanja na snagu tih mjera Komisija je donijela Provedbenu uredbu (EU) 2021/442 kojom se utvrđuje obveza predočenja odobrenja za izvoz tih istih proizvoda za razdoblje do 30. lipnja 2021., u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) 2015/479.

Globalna nestašica u opskrbi cjepivom protiv bolesti COVID-19 i dalje je prisutna te se čak i povećava s obzirom na kašnjenja u proizvodnji.
U skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2021/442 države članice trebaju odbiti odobrenja za izvoz ako predmetni izvoz ugrožava izvršenje ugovora o predviđenoj kupoprodaji sklopljenih između Unije i proizvođača cjepiva s obzirom na njegovu količinu ili druge relevantne okolnosti, kao što je količina cjepiva isporučenih Uniji u trenutku podnošenja zahtjeva.

I dalje postoji manjak transparentnosti te su prisutna kontinuirana ograničenja u proizvodnji cjepiva protiv bolesti COVID-19 i kašnjenja u njihovoj isporuci u Uniji, što može ugroziti sigurnost opskrbe unutar Unije za robu obuhvaćenu Provedbenom uredbom (EU) 2021/442. Stoga bi u odluci o izdavanju ili odbijanju odobrenja za izvoz trebalo uzeti u obzir dodatne elemente.

Informacije koje je Komisija prikupila u okviru mehanizma odobrenja za izvoz uspostavljenog Provedbenom uredbom (EU) 2021/111 koji se nastavio primjenjivati na temelju Provedbene uredbe (EU) 2021/442 i iz carinskih podataka pokazale su da se izvoz na koji se mehanizam odobrenja primjenjuje može usmjeriti preko zemalja koje su dosad bile izuzete od zahtjeva za odobrenje za izvoz, zbog čega se ne omogućuje potrebna razina transparentnosti. Stoga bi ta izuzeća trebalo privremeno suspendirati.
Izuzeće bi trebalo zadržati za neke zemlje i područja navedene u članku 1. stavku 9. točki (a) Provedbene uredbe (EU) 2021/442, odnosno one koji posebno ovise o opskrbnim lancima država članica kojima su pridruženi ili o opskrbnim lancima susjednih država članica, ovisno o slučaju.
 
19.03.2021. Prihvaćen zahtjev za tretman novog proizvođača izvoznika u pogledu konačnih antidampinških mjera uvedenih na uvoz keramičkih stolnih i kuhinjskih proizvoda podrijetlom iz Kine i izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/1198
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/469 оd 18. ožujka 2021. o prihvaćanju zahtjeva za tretman novog proizvođača izvoznika u pogledu konačnih antidampinških mjera uvedenih na uvoz keramičkih stolnih i kuhinjskih proizvoda podrijetlom iz Kine i izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/1198, sljedeće društvo dodaje se u Prilog I. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1198, u kojem se nalazi popis društava koja surađuju, a nisu uključena u uzorak:

Hunan Legend Porcelain Industry Co., Ltd.    TARIC dodatna oznaka  C 608, stopa davanja od 17,9 %
 
17.03.2021. Pokrenut je antisubvencijski i antidampinški revizijski postupak, zbog predstojećeg isteka mjera koje se primjenjuju na uvoz cijevi od duktilnog lijevanog željeza podrijetlom iz Indije
U Službenom listu Europske unije C 90 od 17.3.2021 godine objavljeno pokretanje antisubvencijskog (Obavijest 2021/C 90/06) i antidampinškog (Obavijest 2021/C 90/07)  revizijskog postupka na stranici broj 8 i 19,  zbog predstojećeg isteka mjera.

Proizvod koji je predmet ove revizije jesu cijevi od duktilnog lijevanog željeza (poznato i kao sferoidno grafitno lijevano željezo), osim cijevi od duktilnog lijevanog željeza bez unutarnje i vanjske obloge, podrijetlom iz Indije, trenutačno razvrstane u oznaku KN ex 7303 00 10 (oznaka TARIC 7303001010) i oznaku KN ex 7303 00 90 (oznaka TARIC 7303009010).
 
12.03.2021. Ostaje na snazi obveza predočenja odobrenja za izvoz cjepiva protiv bolesti COVID-19 i aktivnih tvari
Komisija je 30. siječnja 2021. donijela Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2021/111 (2) kojom se za izvoz cjepiva protiv bolesti COVID-19 i aktivnih tvari, uključujući banke matičnih stanica i banke radnih stanica koje se koriste za proizvodnju takvih cjepiva, uvjetuje predočenjem odobrenja za izvoz na temelju članka 5. Uredbe (EU) 2015/479.

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/442 оd 11. ožujka 2021. o uvođenju obveze predočenja odobrenja u slučaju izvoza određenih proizvoda mjera se produžava do 30. lipnja 2021.  Odobrenje za izvoz izdano u skladu s obrascem utvrđenim u Prilogu I. potrebno je za izvoz sljedeće robe:

(a)          cjepiva protiv koronavirusa povezanih sa SARS-om (vrste SARS-CoV) trenutačno razvrstana u oznaku KN 3002 20 10, bez obzira na njihovu ambalažu;
(b)          aktivne tvari, uključujući banke matičnih stanica i banke radnih stanica koje se koriste za proizvodnju takvih cjepiva, trenutačno razvrstane u oznake KN ex 2933 99 80, ex 2934 99 90, ex 3002 90 90 i ex 3504 00 90.
 
Sljedeći izvoz ne podliježe odobrenju za izvoz:

(a)          izvoz u Albaniju, Andoru, Bosnu i Hercegovinu, Farske otoke, Island, Kosovo (*1), Lihtenštajn, Crnu Goru, Norvešku, Sjevernu Makedoniju, San Marino, Srbiju, Švicarsku, Vatikanski Grad, prekomorske zemlje i područja navedene u Prilogu II. Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceutu i Melillu, Alžir, Armeniju, Azerbajdžan, Bjelarus, Egipat, Gruziju, Izrael, Jordan, Libanon, Libiju, Moldovu, Maroko, Palestinu (*2), Siriju, Tunis i Ukrajinu;
(b)          izvoz u zemlje s niskim i srednjim dohotkom s popisa COVAX AMC (5);
(c)          izvoz robe kupljene ili isporučene putem COVAX-a, Unicef-a i PAHO-a s odredištem u bilo kojoj drugoj zemlji sudionici COVAX-a;
(d)          izvoz robe koju su države članice kupile na temelju ugovora o predviđenoj kupoprodaji koje je sklopila Unija i koja je donirana ili ponovno prodana trećoj zemlji;
(e)          izvoz u kontekstu hitne humanitarne pomoći;
(f)           izvoz u objekte koji se nalaze u epikontinentalnom pojasu države članice ili u isključivom gospodarskom pojasu koji je država članica proglasila u skladu s UNCLOS-om.

Uredba stupa na snagu 13. ožujka 2021.
 
12.03.2021. Ostaje na snazi antidampinška carina na uvoz sulfanilne kiseline podrijetlom iz Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/441 оd 11. ožujka 2021. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz sulfanilne kiseline podrijetlom iz Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća, ostaje na snazi antidampinška carina.

Na temelju Komisijinih zaključaka o nastavku dampinga, nastavku štete i interesu Unije, treba zadržati antidampinške mjere koje se primjenjuju na sulfanilnu kiselinu i njezine soli podrijetlom iz Kine.

Ostaje na snazi konačna antidampinška pristojba na uvoz sulfanilne kiseline i njezinih soli trenutačno razvrstanih u oznaku KN ex 2921 42 00 (oznake TARIC 2921420040, 2921420060, i 2921420061), podrijetlom iz Kine.
 
11.03.2021. Suspenzija mjera trgovinske politike koje se odnose na određene proizvode iz Sjedinjenih Američkih Država, a uvedene su Provedbenom uredbom (EU) 2020/1646
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/425 od 9. ožujka 2021. o suspenziji mjera trgovinske politike koje se odnose na određene proizvode iz Sjedinjenih Američkih Država, a uvedene su Provedbenom uredbom (EU) 2020/1646 slijedom odluke u sporu donesene na temelju Dogovora o rješavanju sporova Svjetske trgovinske organizacije, suspendira se mjere na razdoblje od četiri mjeseca od danas.

Dana 4. ožujka 2021. postignut je dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama o uzajamnoj suspenziji svih mjera na razdoblje od četiri mjeseca kako bi se omogućili pregovori o uravnoteženom rješavanju sporova u okviru WTO-a o velikim civilnim zrakoplovima, čim obje strane okončaju interne postupke.

Primjena Provedbene uredbe (EU) 2020/1646 suspendira se na razdoblje od četiri mjeseca od stupanja na snagu ove Uredbe. Stoga se, ne dovodeći u pitanje daljnje suspenzije ili izmjene, carine predviđene Provedbenom uredbom (EU) 2020/1646 ponovno primjenjuju s učinkom od 11. srpnja 2021. i uključujući taj datum.
 
02.03.2021. Uvođenje obveze evidentiranja uvoza hladnovaljanih plosnatih proizvoda od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Indije i Indonezije
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/370 оd 1. ožujka 2021. o uvođenju obveze evidentiranja uvoza hladnovaljanih plosnatih proizvoda od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Indije i Indonezije stupa na snagu registracija navedenog uvoza.

Proizvodi koji podliježu evidentiranju jesu plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, podrijetlom iz Indije i Indonezije. Ti su proizvodi trenutačno razvrstani u oznake KN 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 i 7220 90 80. Oznake KN navedene su samo u informativne svrhe.
 
02.03.2021. Ispravak Uredbe (EU) 2020/2131 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o ukidanju carina na određenu robu
U Službenom listu Europske unije L 71 od 2.3.2021. godine na stranici 24 objavljen je ispravak Uredbe (EU) 2020/2131.

Na stranici 3., u članku 5. stavku 4.:
treba stajati:

„4.

 Na zahtjev dotičnih gospodarskih subjekata nacionalna carinska tijela dotičnih država članica nadoknađuju sve plaćene carine koje premašuju one koje se primjenjuju u skladu s ovom Uredbom za uvoz u razdoblju od 1. kolovoza 2020. do 18. prosinca 2020.”.
 
26.02.2021. Obavijest o pokretanju postupka povezanog s mogućim produljenjem zaštitne mjere koja se primjenjuje na uvoz određenih proizvoda od čelika

U Službenom listu Europske unije C 66 od 26.02.2021. objavljeno je pokretanje postupka povezanog s mogućim produljenjem zaštitne mjere koja se primjenjuje na uvoz određenih proizvoda od čelika.

Europska komisija uvela je 1. veljače 2019. konačnu zaštitnu mjeru na određene proizvode od čelika Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/159. Mjera koja je trenutačno na snazi je carinska kvota na temelju prethodnog uvoza koja se primjenjuje na uvoz svake od 26 kategorija proizvoda koje čine predmetni proizvod u Uniju. Ako je relevantna carinska kvota iscrpljena, na neto cijenu franko granica Unije naplaćuje se dodatna carina od 25 %.

Zaštitna mjera uvedena je na početno razdoblje od tri godine, tj. do 30. lipnja 2021.

Komisija je 15. siječnja 2021. primila obrazloženi zahtjev 12 država članica za razmatranje, na temelju članka 19. Uredbe (EU) 2015/478 Europskog parlamenta i Vijeća te članka 16. Uredbe (EU) 2015/755 Europskog parlamenta i Vijeća, produljenja trenutačne zaštitne mjere.

26.02.2021. Ponovno uvođenje konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenog pripremljenog ili konzerviranog kukuruza šećerca u zrnu podrijetlom iz Tajlanda, i to u dijelu koji se odnosi na društvo River Kwai International Food Industry Co., Ltd

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/342 оd 25. veljače 2021. o ponovnom uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenog pripremljenog ili konzerviranog kukuruza šećerca u zrnu podrijetlom iz Kraljevine Tajlanda, i to u dijelu koji se odnosi na društvo River Kwai International Food Industry Co., Ltd, nakon ponovnog pokretanja privremene revizije temeljem članka 11. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća, ponovo se uvodi antidampinška carina sa retroaktivnim učinkom od 28.03.2014. godine.

Kako bi provela presude Suda, Komisija je objavila obavijest o ponovnom pokretanju antidampinškog postupka koji se odnosi na uvoz određenog pripremljenog ili konzerviranog kukuruza šećerca u zrnu podrijetlom iz Tajlanda zbog kojeg je došlo do donošenja Uredbe iz 2014., u dijelu koji se odnosio na društvo RK.

Na temelju te ocjene Komisija je smatrala prikladnim izmijeniti antidampinšku pristojbu na uvoz određenog pripremljenog ili konzerviranog kukuruza šećerca u zrnu podrijetlom iz Tajlanda koja se primjenjuje na društvo RK. Revidirana razina antidampinške pristojbe primjenjuje se bez vremenskog prekida od stupanja na snagu Uredbe iz 2014. (tj. od 28. ožujka 2014. nadalje). Carinskim tijelima nalaže se da naplate odgovarajući iznos na uvoz koji se odnosi na društvo RK i da izvrše povrat preplaćenog iznosa koji je dosad naplaćen u skladu s primjenjivim carinskim propisima.

 

25.02.2021. Ostaju na snazi konačne kompenzacijske pristojbe na uvoz proizvoda od beskonačnih filamentnih staklenih vlakana podrijetlom iz Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) 2016/1037 Europskog parlamenta i Vijeća
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/328 оd 24. veljače 2021. o uvođenju konačne kompenzacijske pristojbe na uvoz proizvoda od beskonačnih filamentnih staklenih vlakana podrijetlom iz Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) 2016/1037 Europskog parlamenta i Vijeća ostaju na snazi kompenzacijske carine.

Ostaje konačna kompenzacijska carina na uvoz rezanih strukova od staklenih vlakana, dužine ne veće od 50 mm; rovinga od staklenih vlakana, osim impregniranog i prevučenog te s gubitkom mase pri žarenju većim od 3 % (kako je utvrđeno normom ISO 1887); te podloga izrađenih od filamentnih staklenih vlakana, osim podloga od staklene vune, trenutačno razvrstanih u oznake KN 7019 11 00, ex 7019 12 00 (oznake TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026, 7019120039) i 7019 31 00, podrijetlom iz Kine, kao i do sada.
 
18.02.2021. Obavijest o pokretanju antidampinškog postupka u vezi s uvozom superupijajućih polimera podrijetlom iz Republike Koreje
U Službenom listu Europske unije C 58 od 18.02.2021. godine objavljeno pokretanje antidampinškog postupka u vezi s uvozom superupijajućih polimera podrijetlom iz Južne Koreje.

Proizvod koji je predmet ovog ispitnog postupka definira se kao „superupijajući polimeri”, netopljivi u vodi, koji nastaju polimerizacijom molekula akrilnih monomera s umreživačima radi formiranja umreženih polimera, s velikom sposobnošću apsorbiranja i zadržavanja vode i vodenih otopina, podrijetlom iz Republike Koreje.

Proizvod za koji se tvrdi da se prodaje po dampinškim cijenama proizvod je iz ispitnog postupka, podrijetlom iz Republike Koreje, trenutačno razvrstan u oznaku KN ex 3906 90 90 (oznaka TARIC 3906909017).
 
18.02.2021. Obavijest o pokretanju antidampinškog postupka u vezi s uvozom kalcijeva silicida podrijetlom iz Kine
U Službenom listu Europske unije C 58 od 18.02.2021. godine objavljeno je pokretanje antidampinškog postupka u vezi s uvozom kalcijeva silicida podrijetlom iz Kine.

Proizvod koji je predmet ovog ispitnog postupka jest slitina ili kemijski spoj masenog udjela kalcija 16 % ili većeg, masenog udjela silicija 45 % ili većeg, masenog udjela željeza manjeg od 14 % i najviše 10 % bilo kojeg drugog elementa; neovisno o tome je li podnesen u rasutom stanju, pakiran u vreće ili čelične bačve, zatvoren čeličnim limovima (ili žicom s jezgrom) ili podnesen na drugi način. Obično se naziva kalcijev silicid („CaSi”).

Proizvod za koji se tvrdi da se prodaje po dampinškim cijenama proizvod je iz ispitnog postupka podrijetlom iz Kine, trenutačno razvrstan u oznake KN ex 7202 99 80 i ex 2850 00 60 (oznake TARIC 7202998030 i 2850006091).
 
17.02.2021. Obavijest o pokretanju antidampinškog postupka u vezi s uvozom određenih sustava grafitnih elektroda podrijetlom iz Kine
U Službenom listu Europske unije C 57 od 17.02.2021. godine objavljeno je pokretanje antidampinškog postupka u vezi s uvozom određenih sustava grafitnih elektroda podrijetlom iz Kine.

Proizvod koji je predmet ovog ispitnog postupka jesu grafitne elektrode vrste koja se rabi u električnim pećima, prividne gustoće 1,5 g/cm3 ili veće i električnog otpora 7,0 μ.Ω.m ili manjeg, i nipli koji se rabe za takve elektrode, bez obzira na to uvoze li se zajedno ili posebno.

Proizvod za koji se tvrdi da se prodaje po dampinškim cijenama proizvod je iz ispitnog postupka podrijetlom iz Kine, trenutačno razvrstan u oznake KN ex 8545 11 00 i ex 8545 90 90 (oznake TARIC 8545110010, 8545110015, 8545909010 i 8545909015).
 
17.02.2021. Obavijest o pokretanju antisubvencijskog postupka u vezi s uvozom hladnovaljanih ravnih proizvoda od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Indije i Indonezije
U Službeni list Europske unije C 57 od 17.02.2021. godine objavljeno je pokretanje antisubvencijskog postupka u vezi s uvozom hladnovaljanih ravnih proizvoda od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Indije i Indonezije.

Proizvod koji je predmet ovog ispitnog postupka jesu plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni.

Proizvod za koji se tvrdi da se subvencionira proizvod je iz ispitnog postupka, podrijetlom iz Indije i Indonezije, trenutačno razvrstan u oznake KN 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 i 7220 90 80.
 
05.02.2021. Obavijest o pokretanju djelomične privremene revizije kompenzacijskih mjera koje se primjenjuju na uvoz određene kalifornijske pastrve podrijetlom iz Turske
U Službenom listu Europske unije C 40 od 05.02.2021. godine objavljeno je pokretanje djelomične privremene revizije kompenzacijskih mjera koje se primjenjuju na uvoz određene kalifornijske pastrve podrijetlom iz Turske.

Zahtjev za reviziju podnijelo je društvo Selina Balik Isleme Tesis Ithalat Ihracat ve Ticaret Anonim Sirketi, proizvođač izvoznik iz Turske.

Zahtjev za djelomičnu privremenu reviziju ograničen je na ispitivanje subvencioniranja koje se odnosi na navedenog podnositelja zahtjeva.
 
Predmet ove revizije jest kalifornijska pastrva (Oncorhynchus mykiss)
—           živa, pojedinačne mase 1,2 kg ili manje, ili
—           svježa, rashlađena, smrznuta i/ili dimljena:
—           u obliku cijele ribe (s glavom), bez škrga ili s njima, bez utrobe ili s njom, pojedinačne mase 1,2 kg ili manje, ili
—           bez glave, bez škrga ili s njima, bez utrobe ili s njom, pojedinačne mase 1 kg ili manje, ili
—           u obliku fileta pojedinačne mase 400 g ili manje,
podrijetlom iz Turske i trenutačno razvrstana u oznake KN ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 i ex 0305 43 00 (oznake TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 i 0305430011)
 
02.02.2021. Obavijest o antidampinškom postupku u vezi s uvozom plosnatih valjanih proizvoda od aluminija podrijetlom iz Kine pokrenutom 14. kolovoza 2020. godine
U Službenom list Europske unije C 36 od 02.02.2021. godine objavljeno je pojašnjenje  definicije proizvoda koji je predmet ovog ispitnog postupka proizvoda.

Kako bi se izbjegla zabuna trebalo je pojasniti definiciju proizvoda koje treba isključiti, tj. onih koji se upotrebljavaju kao oplata vozila u automobilskoj industriji.
 
29.01.2021. Obavijest o antidampinškim i kompenzacijskim mjerama na snazi za uvoz električnih bicikala podrijetlom iz Kine - promjena naziva društva
U Službenom list Europske unije C 32 od 29.1.2021. godine objavljena je obavijest o promijeni naziva društva.

Dodatna oznaka TARIC C456 prethodno dodijeljena društvu Wuxi Merry Ebike Co., Ltd. primjenjuje se na društvo Changzhou Merry Ebike Co., Ltd.
 
18.01.2021. Pokrenuta je djelomična privremena revizija antidampinških mjera koje se primjenjuju na uvoz određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili drugog legiranog čelika podrijetlom iz Rusije
U Službenom listu Europske unije C 18 od 18.01.2021. godine objavljena je obavijest o pokretanju djelomične privremene revizije antidampinških mjera koje se primjenjuju na uvoz određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili drugog legiranog čelika podrijetlom iz Rusije za jednog proizvođača.

Djelomična privremena revizija ograničena je na ispitivanje dampinga s obzirom na jednog ruskog proizvođača izvoznika, PAO Severstal (dodatna oznaka TARIC C218).

Proizvod koji je predmet ove revizije jesu određeni plosnati valjani proizvodi od željeza, nelegiranog čelika ili drugog legiranog čelika, neovisno jesu li u kolutima ili ne (uključujući proizvode koji su odrezani na određenu dužinu i „uske trake”), samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu platirani niti prevučeni, podrijetlom iz Rusije („proizvod iz postupka revizije”), trenutačno razvrstani u oznake KN 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (oznaka TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (oznaka TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (oznaka TARIC 7226191090), 7226 91 91 i 7226 91 99.
 
Ovim ispitnim postupkom nisu obuhvaćeni sljedeći proizvodi:
I.             proizvodi od nehrđajućeg čelika i silicijskog elektročelika s orijentiranim kristalima,
II.            proizvodi od alatnog čelika i brzoreznog čelika,
III.          proizvodi koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, debljine veće od 10 mm i širine 600 mm ili veće; i
IV.          proizvodi, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, debljine veće od 4,75 mm ili veće, no ne veće od 10 mm, te širine 2 050 mm ili veće.

Mjera koja je trenutačno na snazi jest konačna antidampinška pristojba uvedena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2017/1795.
 
18.01.2021. Obavijest o primjeni antidampinških i antisubvencijskih mjera na snazi u Uniji nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine i o mogućnosti revizije
U Službenom listu Europske unije C 18 od 18.01.2021. godine objavljena je obavijest, pošto se Ujedinjena Kraljevina povukla iz Unije 31. siječnja 2020. Unija i Ujedinjena Kraljevina dogovorile su se o prijelaznom razdoblju tijekom kojeg se na Ujedinjenu Kraljevinu i dalje primjenjuje pravo Unije, a koje završava 31. prosinca 2020. Kraj prijelaznog razdoblja ima sljedeće posljedice za postojeće mjere trgovinske zaštite i ispitne postupke u tijeku. Sve antidampinške i antisubvencijske mjere koje su na snazi primjenjuju se od 1. siječnja 2021. samo na uvoz u dvadeset sedam država članica Europske unije. Budu li ispitni postupci koji su u tijeku na dan 1. siječnja 2021. doveli do uvođenja mjera, te će se mjere primjenjivati samo na uvoz u dvadeset sedam država članica Europske unije.

Aspekti trgovinske zaštite EU-a u odnosu na dio 3. Sporazuma o povlačenju i Protokol o Irskoj / Sjevernoj Irskoj bit će predmet zasebne obavijesti.

Nadalje, ne dovodeći u pitanje članak 11. stavak 3. Uredbe (EU) 2016/1036  i članak 19. Uredbe (EU) 2016/1037 , Komisija obavješćuje da je također spremna preispitati antidampinške i antisubvencijske mjere ako bilo koja zainteresirana strana to zatraži i dostavi dokaze da bi mjere bile bitno drukčije da su se temeljile na informacijama koje ne uključuju Ujedinjenu Kraljevinu. U tom pogledu i u nedostatku takvih dodatnih dokaza povlačenje Ujedinjene Kraljevine samo po sebi nije dovoljna osnova za pokretanje revizije. Dodatne informacije zainteresirane strane mogu pronaći na internetskim stranicama o trgovinskoj zaštiti Glavne uprave za trgovinu: https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/
 
07.01.2021. Uvedene privremene antidampinške pristojbe na uvoz određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili drugog legiranog čelika podrijetlom iz Turske
Provedbenom  uredbom  Komisije (EU) 2021/9 оd 6. siječnja 2021uvodi se privremena antidampinška pristojba na plosnato valjane proizvode od željeza, nelegiranog čelika ili drugog legiranog čelika, bilo da su u kolutima ili ne (uključujući proizvode koji su odrezani na određenu dužinu i „uske trake”), samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu platirani niti prevučeni, koji su podrijetlom iz Turske a koji su trenutačno razvrstani u oznake KN 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 00, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (oznaka TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (oznaka TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (oznaka TARIC 7226191090), 7226 91 91 i 7226 91 99.

Isključeni su sljedeći proizvodi:
i. proizvodi od nehrđajućeg čelika i silicijskog elektročelika s orijentiranim kristalima;
 
ii. proizvodi od alatnog čelika i brzoreznog čelika;
 
iii. proizvodi koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, debljine veće od 10 mm i širine 600 mm ili veće; i
 
iv. proizvodi, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, debljine veće od 4,75 mm ili veće, no ne veće od 10 mm, te širine 2 050 mm ili veće.
 
Stope privremene antidampinške pristojbe, izražene su na osnovi cijene CIF na granici Unije, neocarinjeno.
Za puštanje u slobodan promet u Uniji  gore navedenih proizvoda potrebno je osigurati jamstvo na iznos jednak iznosu privremene pristojbe.

Opća stopa AD carine za navedene proizvode podrijetlom iz Turske  je 7,6 %, a snižene stope AD carine primjenjuju se na određene tvrtke uz uvjet da je podnesen račun s potpisanom izjavom (TARIC šifra D008).

Obustavlja se evidentiranje uvoza navedenih proizvoda iz Turske, uspostavljeno u skladu s člankom 1. Provedbene uredbe (EU) 2020/1686 od 12.listopada 2020.
 
21.12.2020. Pokrenut je antisubvencijski postupak u vezi s uvozom kabela od optičkih vlakana podrijetlom iz Kine
U Službenom listu Europske unije  C 442 od 21.12.2020. godine objavljena je obavijest o pokretanju antisubvencijskog postupka u vezi s uvozom kabela od optičkih vlakana podrijetlom iz Kine.
 
Proizvod koji je predmet ovog ispitnog postupka jesu kabeli od monomodnih optičkih vlakana, izrađeni od jednog ili više pojedinačno oplaštenih vlakana, sa zaštitnim kućištem, neovisno o tome sadržavaju li električne vodiče ili ne.
Sljedeći proizvodi isključeni su:
-  kabeli u kojima su sva optička vlakna pojedinačno opremljena operativnim konektorima na jednom ili oba kraja;
-  kabeli od optičkih vlakana izolirani plastičnom masom za podmorsku upotrebu, koji sadržavaju bakreni ili aluminijski vodič i čija se vlakna nalaze u jednom ili više metalnih modula.
Navedeni proizvod za koji se tvrdi da se subvencionira proizvod je iz ispitnog postupka, podrijetlom iz Kine, trenutačno razvrstan u oznaku KN ex 8544 70 00 (oznaka TARIC 8544700010).
 
21.12.2020. Pokrenut je antidampinški postupak u vezi s uvozom određenih željeznih ili čeličnih elemenata za pričvršćivanje podrijetlom iz Kine
U Službenom listu Europske unije  C 442 od 21.12.2020. godine objavljena je obavijest o pokretanju antidampinškog postupka u vezi s uvozom određenih željeznih ili čeličnih elemenata za pričvršćivanje podrijetlom iz Kine
Proizvod koji je predmet ovog ispitnog postupka jesu određeni elementi za pričvršćivanje od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika, tj. vijci za drvo (isključujući vijke za pragove), samourezni vijci, ostali vijci s glavom (neovisno jesu li s pripadajućim maticama ili podloškama ili ne, ali isključujući vijke za pričvršćivanje dijelova željezničkih kolosijeka) i podloške.
Navedeni proizvod za koji se tvrdi da se prodaje po dampinškim cijenama proizvod je iz ispitnog postupka, podrijetlom iz Kine, trenutačno razvrstan u oznake KN 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, ex 7318 15 95 (oznake TARIC 7318159519 i 7318159589), ex 7318 21 00 (oznake TARIC 7318210031, 7318210039, 7318210095 i 7318210098) i ex 7318 22 00 (oznake TARIC 7318220031, 7318220039, 7318220095 i 7318220098). Oznake KN i TARIC navedene su samo u informativne svrhe.
 
21.12.2020. Ispitni postupak o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera uvedenih Provedbenom uredbom (EU) 2015/2384 i Provedbenom uredbom (EU) 2017/271 na uvoz određenih aluminijskih folija podrijetlom iz Kine
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2162 оd 18. prosinca 2020. o pokretanju ispitnog postupka o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera uvedenih Provedbenom uredbom (EU) 2015/2384 i Provedbenom uredbom (EU) 2017/271 na uvoz određenih aluminijskih folija podrijetlom iz Kine uvozom određenih aluminijskih folija otpremljenih iz Tajlanda, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Tajlanda, te o uvjetovanju takvog uvoza evidentiranjem, propisuje ispitni postupak.
 
Pokreće se ispitni postupak u skladu s člankom 13. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/1036 kako bi se utvrdilo izbjegavaju li se uvozom folija od aluminija debljine ne manje od 0,008 mm i ne veće od 0,018 mm, bez podloge, valjanih, ali dalje neobrađivanih, u svicima širine ne veće od 650 mm i mase veće od 10 kg, folija od aluminija debljine ne manje od 0,007 mm i manje od 0,008 mm, neovisno o širini svitaka, žarenih ili ne, folija od aluminija debljine ne manje od 0,008 mm i ne veće od 0,018 mm i u svicima širine veće od 650 mm, žarenih ili ne, folija od aluminija debljine veće od 0,018 mm i manje od 0,021 mm, neovisno o širini svitaka, žarenih ili ne, trenutačno razvrstanih u oznaku KN ex 7607 11 19 (oznake TARIC 7607111910, 7607111930, 7607111940, 7607111950) i/ili folija od aluminija debljine ne manje od 0,021 mm i ne veće od 0,045 mm, kada su isporučene s najmanje dva sloja, neovisno o širini svitaka, žarenih ili ne, trenutačno razvrstanih u oznaku KN ex 7607 11 90 (oznake TARIC 7607119044, 7607119046, 7607119071, 7607119072), otpremljenih iz Tajlanda, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Tajlanda (dodatna oznaka TARIC C601), mjere uvedene Provedbenom uredbom (EU) 2015/2384 i proširene Provedbenom uredbom (EU) 2017/271, kako je zadnje izmijenjena Provedbenom uredbom (EU) 2017/2213.
 
21.12.2020. Ispitni postupak o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera uvedenih Provedbenom uredbom (EU) 2019/915 na uvoz određenih aluminijskih folija u svicima podrijetlom iz Kine
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2161 оd 18. prosinca 2020. o pokretanju ispitnog postupka o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera uvedenih Provedbenom uredbom (EU) 2019/915 na uvoz određenih aluminijskih folija u svicima podrijetlom iz Kine uvozom određenih aluminijskih folija u svicima otpremljenih iz Tajlanda, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Tajlanda, te o uvjetovanju takvog uvoza evidentiranjem, propisuje ispitni postupak.
 
Navedeni ispitni postupak pokreće se na temelju članka 13. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/1036 kako bi se utvrdilo izbjegavaju li se uvozom folija od aluminija debljine 0,007 mm ili veće, ali manje od 0,021 mm, bez podloge, valjanih, ali dalje neobrađivanih, neovisno o tome jesu li reljefirane, u lakim svicima mase ne veće od 10 kg, trenutačno razvrstanih u oznake KN ex 7607 11 11 i ex 7607 19 10, otpremljenih iz Tajlanda, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Tajlanda, (oznake TARIC 7607111111 i 7607191011), mjere uvedene Provedbenom uredbom (EU) 2019/915.
 
16.12.2020. Izmjena popisa u Prilogu I. Uredbe Komisije EZ br. 1295/2008 za agencije u trećim zemljama koje su ovlaštene za izdavanje potvrda koje prate proizvode od hmelja uvezene iz tih zemalja
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2103 оd 15. prosinca 2020. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1295/2008 o uvozu hmelja iz trećih zemalja propisuje promjenu popisa ovlaštenih agencija.
 
U Prilogu I. Uredbi Komisije (EZ) br. 1295/2008 navedene su agencije u trećim zemljama koje su ovlaštene za izdavanje potvrda koje prate proizvode od hmelja uvezene iz tih zemalja. Te se potvrde priznaju kao istovjetne certifikatu iz članka 77. Uredbe (EU) br. 1308/2013.
Potvrde koje izdaje agencija koju je ovlastila Ujedinjena Kraljevina trebalo bi stoga priznati kao istovjetne s obzirom na hmelj, a tu bi agenciju trebalo uvrstiti u Prilog I. Uredbi (EZ) br. 1295/2008, nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije (ne uključuje Sjevernu Irsku).
Osim toga, Australija je Komisiji poslala zahtjev za izmjenu imena i adrese nadležne agencije ovlaštene za izdavanje potvrda o istovjetnosti. Radi jasnoće primjereno je zamijeniti Prilog I. Uredbi (EZ) br. 1295/2008 u cijelosti.
 
Primjenjuje se od 1. siječnja 2021.
 
 
16.12.2020. Revizija radi utvrđivanja mogućnosti odobravanja izuzeća od antidampinških i antisubvencijskih mjera jednom kanadskom proizvođaču izvozniku bio-dizela
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2098 оd 15. prosinca 2020. o pokretanju revizije provedbenih uredbi Vijeća (EU) br. 443/2011 i (EU) br. 444/2011 o proširenju konačne kompenzacijske i antidampinške pristojbe na uvoz biodizela poslanog iz Kanade, bez obzira na to ima li deklarirano podrijetlo iz Kanade ili ne, objavljuje reviziju radi utvrđivanja mogućnosti odobravanja izuzeća od tih mjera jednom kanadskom proizvođaču izvozniku, te stavljanja izvan snage antidampinške i antisubvencijske pristojbe s obzirom na uvoz od tog proizvođača izvoznika te nametanja obveze evidentiranja njegova uvoza.
 
16.12.2020. Ostaju na snazi antidampinške mjere koje se na temelju Provedbene uredbe (EU) 2018/1722 primjenjuju na uvoz amonijeva nitrata podrijetlom iz Rusije
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2100 оd 15. prosinca 2020. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz amonijeva nitrata podrijetlom iz Rusije nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća , propisuje da ostaju na snazi trenutne mjere.
Iz revizije proizlazi da bi u skladu s člankom 11. stavkom 2. osnovne uredbe trebalo zadržati antidampinške mjere koje se na temelju Provedbene uredbe (EU) 2018/1722 primjenjuju na uvoz amonijeva nitrata podrijetlom iz Rusije.
Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1317 (143) („nova uredba o razvrstavanju”) stupila je na snagu 13. listopada 2020. Novom uredbom o razvrstavanju pojašnjeno je da su određeni proizvodi, uglavnom proizvodi na bazi amonijeva nitrata, obuhvaćeni oznakom KN 3602 00 00. Stoga je Komisija ažurirala oznake u toj uredbi, s učinkom od 13. listopada 2020., radi prilagodbe na ispravno razvrstavanje pojašnjeno spomenutom uredbom. Komisija za svaki slučaj napominje da se popis oznaka navodi samo informativno. Opseg mjera definira se na temelju definicije predmetnog proizvoda. Njegovo carinsko razvrstavanje podložno je promjenama.
Stope antidampinške pristojbe za pojedinačna društva navedene u toj uredbi primjenjuju se samo na uvoz proizvoda iz postupka revizije koji proizvode ta društva i posebno navedene pravne osobe. Uvoz proizvoda iz postupka revizije koji proizvodi bilo koje drugo društvo koje nije izričito navedeno nazivom i adresom u izvršnom dijelu ove Uredbe, uključujući subjekte koji su povezani s izričito navedenim subjektima, ne može ostvariti korist od tih stopa i na njega bi trebalo primjenjivati stopu pristojbe koja se primjenjuje na „sva ostala društva”.
 
04.12.2020. Pokrenut je antisubvencijski postupka u vezi s uvozom aluminijske konverterske folije podrijetlom iz Kine

U Službenom listu Europske unije  C 419 od 04.12.2020. godine objavljena je obavijest o pokretanju antidampinškog postupka u vezi s uvozom aluminijske konverterske folije podrijetlom iz Kine.

 Proizvod koji je predmet ovog ispitnog postupka jest aluminijska konverterska folija debljine manje od 0,021 mm, bez podloge, samo valjana i dalje neobrađena, u svicima mase veće od 10 kg („proizvod iz ispitnog postupka”).
Sljedeći proizvodi isključeni su:
 
 •   aluminijska folija za kućanstva debljine ne manje od 0,008 mm i ne veće od 0,018 mm, bez podloge, samo valjana i dalje neobrađena, u svicima širine ne veće od 650 mm i mase veće od 10 kg
 
 •   aluminijska folija za kućanstva debljine ne manje od 0,007 mm i ne veće od 0,008 mm, neovisno o širini svitaka, žarena ili ne
 
 •   aluminijska folija za kućanstva debljine ne manje od 0,008 mm i ne veće od 0,018 mm, u svicima širine veće od 650 mm, žarena ili ne
 
 •   aluminijska folija za kućanstva debljine ne manje od 0,018 mm i ne veće od 0,021 mm, neovisno o širini svitaka, žarena ili ne.
 
 Navedeni proizvod za koji se tvrdi da se prodaje po dampinškim cijenama proizvod je iz ispitnog postupka podrijetlom iz Kine, trenutačno razvrstan u oznaku KN ex 7607 11 19 (oznake TARIC 7607111960 i 7607111991.
 
27.11.2020. Izmjena Uredbe (EZ) br. 1484/95 u vezi s određivanjem reprezentativnih cijena u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja
PROVEDBENOM UREDBOM KOMISIJE (EU) 2020/1768 оd 25. studenog 2020. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1484/95 u vezi s određivanjem reprezentativnih cijena u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja stupila je danas izmjena na snagu.
 
Iz redovitog praćenja podataka na temelju kojih se određuju reprezentativne cijene za proizvode od mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja proizlazi da je reprezentativne uvozne cijene za određene proizvode potrebno izmijeniti, uzimajući u obzir razlike u cijeni ovisno o podrijetlu.
 
20.11.2020. Utvrđen je granični obujam za godine 2021. i 2022. za potrebe moguće primjene dodatnih uvoznih carina na određeno voće i povrće
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1733 оd 19. studenoga 2020. o utvrđivanju graničnog obujma za godine 2021. i 2022. za potrebe moguće primjene dodatnih uvoznih carina na određeno voće i povrće utvrđuje granične količine uvoza za godine 2021. i 2022.

Europska komisija uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2017/892  određuje granične količine za moguće aktiviranje dodatne uvozne carine za određeno voće i povrće u 2021. i 2022. godini.

Dodatna uvozna carina određuje se prema Uredbi (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i objavljuje putem TARIC-a.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije, primjenjuje se od 1. siječnja 2021., prestaje važiti 30. lipnja 2022.
 
17.11.2020. Dopunjen je popis uredbi o uvođenju antidampinških i antisubvencijskih mjera za određene proizvode od čelika koji podliježu zaštitnoj mjeri u Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1382
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1713 оd 16. studenoga 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/1382 o izmjeni određenih uredbi o uvođenju antidampinških i antisubvencijskih mjera za određene proizvode od čelika koji podliježu zaštitnim mjerama suspendira naplatu antidampinške carine ako se naplaćuje dodatna (zaštitna) carina.

Komisija je 6. listopada 2020. Provedbenom uredbom (EU) 2020/1408 uvela konačne antidampinške mjere na uvoz određenih toplovaljanih limova i koluta od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Indonezije, Kine i Tajvana.

Kako je navedeno u uvodnoj izjavi 310. Provedbene uredbe (EU) 2020/1408, na te se proizvode primjenjuje mehanizam kojim se sprečava istodobna primjena mjera jer oni podliježu i zaštitnim mjerama (broj proizvoda 8.). Stoga bi Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1382 trebalo izmijeniti kako bi se uključila Provedbena uredba (EU) 2020/1408.

Dakle kod uvoza ako je kvota iscrpljena naplaćuje se carina od 25% (TARIC mjera šifra – 696), dok antidampinška carina neće se naplatiti, a obračun je automatiziran putem TARIC obračunskog modula.
 
14.11.2020. Uvedena registracija uvoza određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili drugog legiranog čelika podrijetlom iz Turske.
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1686 uvedena je obvezna registracija (evidentiranje) uvoza toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili drugog legiranog čelika podrijetlom iz Turske slijedom prije pokrenutog antidampinškog postupka (obavijest o tome u  Službenom listu Europske unije C 166 od 14.05.2020. godine).

Evidentiranju podliježe uvoz u Uniju plosnatih valjanih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili ostalih legiranih čelika, neovisno jesu li u kolutima ili ne (uključujući proizvode koji su odrezani na određenu dužinu i „uske trake”), samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, , trenutačno razvrstani u oznake KN 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (oznaka TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (oznaka TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (oznaka TARIC 7226 19 10 90), 7226 91 91 i 7226 91 99 i podrijetlom iz Turske.

Obveza evidentiranja ne odnosi  se na:

- proizvode od nehrđajućeg čelika i silicijskog elektročelika s orijentiranim kristalima,
- proizvode od alatnog čelika i brzoreznog čelika,
- proizvode, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, debljine veće od 10 mm i širine 600 mm ili veće, i
- proizvode, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, debljine veće od 4,75 mm ili veće, no ne veće od 10 mm, te širine 2 050 mm ili veće.

Važno je napomenuti, da u slučaju da se po završenom istražnom postupku uvedu antidampinške carine, registrirani uvozi mogu biti predmetom retroaktivne naplate antidampinške pristojbe.
 
10.11. 2020. U primjeni nova Uredba o trgovinskim mjerama prema Sjedinjenim Američkim Državama
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1646 od 7. studenoga 2020. Europska unija uvodi trgovinske protumjere protiv Sjedinjenih Američkih Država na način da suspendira carinske koncesije i uvodi dodatne carine na robu podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država.
 
Dodatne carine predviđene su za dvije skupine roba, navedene u prilozima predmetne Uredbe:
 
 •  Prilog I obuhvaća popis proizvoda na koje se primjenjuje dodatna carina od 15 %      
 •  Prilog II sadrži proizvode na koje se primjenjuje dodatna carina od 25% .
 
Člankom 3. Uredbe 2020/1646 propisano je izuzeće od primjene dodatnih carina:
 
- ako je uvozna dozvola s izuzećem od carine ili umanjenjem carine izdana prije datuma stupanja na snagu Uredb
 
- ako uvoznik može dokazati da je roba izvezena iz SAD-a prije datuma početka primjene dodatne carine za tu konkretnu robu.
 
Komisija može suspendirati primjenu ove Provedbene uredbe ako SAD suspendira svoje protumjere protiv uvoza iz Europske unije.
 
09.11.2020. Završen je antisubvencijski postupak u vezi s uvozom toplo valjanih limova i koluta od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Kine i Indonezije bez uvođenja mjera
PROVEDBENOM ODLUKOM KOMISIJE (EU) 2020/1653 оd 6. studenoga 2020. o završetku antisubvencijskog postupka u vezi s uvozom određenih toplo valjanih limova i koluta od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Kine i Indonezije završen je ispitni postupak bez uvođenja mjera.
 
Komisija je zaključila da bi antisubvencijski postupak u vezi s uvozom u Uniju određenih toplo valjanih limova i koluta od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Kine i Indonezije (trenutačno razvrstani u oznake HS 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 i 7220 12) trebalo završiti bez uvođenja mjera.
 
30.10.2020. Izmjena Uredbe (EZ) br. 1484/95 u vezi s određivanjem reprezentativnih cijena u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja
PROVEDBENOM UREDBOM KOMISIJE (EU) 2020/1592 оd 28. listopada 2020. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1484/95 u vezi s određivanjem reprezentativnih cijena u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja stupila je danas izmjena na snagu.
 
Iz redovitog praćenja podataka na temelju kojih se određuju reprezentativne cijene za proizvode od mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja proizlazi da je reprezentativne uvozne cijene za određene proizvode potrebno izmijeniti, uzimajući u obzir razlike u cijeni ovisno o podrijetlu.
 
 
30.10.2020. Pokrenuta je revizija zbog predstojećeg isteka antidampinških mjera koje se primjenjuju na uvoz acesulfam kalija (Ace-K) podrijetlom iz Kine
U Službenom listu Europske unije C 366 od 30.10.2020. godine objavljena je obavijest o pokretanju revizije zbog predstojećeg isteka antidampinških mjera koje se primjenjuju na uvoz acesulfam kalija (Ace-K) podrijetlom iz Kine.

Proizvod koji je predmet ove revizije jest acesulfam kalij (kalijeva sol 6-metil-1,2,3-oksatiazin-4(3H)-on 2,2-dioksida; CAS RN 55589-62-3) podrijetlom iz Kine, trenutačno razvrstan u oznaku KN ex 2934 99 90 (oznaka TARIC 2934999021) („proizvod iz postupka revizije”). Acesulfam kalij obično se naziva i acesulfam K ili Ace-K.
 
 
30.10.2020. Obavijest o prilagodbi razine carinskih kvota u okviru zaštitnih mjera za određene proizvode od čelika nakon izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije na dan 1. siječnja 2021.
U Službenom listu Europske unije C 366 od 30.10.2020. godine objavljena je obavijest o prilagodbi razine carinskih kvota u okviru zaštitnih mjera za određene proizvode od čelika nakon izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije na dan 1. siječnja 2021.
 
 U skladu sa Sporazumom o povlačenju između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina više neće biti dio carinskog područja EU-a. Stoga će se teritorijalno područje primjene zaštitnih mjera od tog datuma promijeniti. S obzirom na tu promjenu, Komisija smatra da je potrebno na odgovarajući način prilagoditi opseg carinskih kvota i popis zemalja u razvoju na koje se primjenjuju trenutačne mjere.
 
 
30.10.2020. Pokrenuta je revizija zbog predstojećeg isteka antidampinških mjera koje se primjenjuju na uvoz plosnato valjanih proizvoda od silicijskog elektročelika s orijentiranim kristalima podrijetlom iz Kine, Japana, Republike Koreje, Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država
U Službenom listu Europske unije C 366 od 30.10.2020. godine objavljena je obavijest o pokretanju revizije zbog predstojećeg isteka antidampinških mjera koje se primjenjuju na uvoz plosnato valjanih proizvoda od silicijskog elektročelika s orijentiranim kristalima podrijetlom iz Kine, Japana, Republike Koreje, Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država.
 
Proizvod koji je predmet ove revizije jesu plosnato valjani proizvodi od silicijskog elektročelika s orijentiranim kristalima, debljine veće od 0,16 mm, trenutačno razvrstani u oznake KN ex 7225 11 00 (oznake TARIC 7225110011, 7225110015 i 7225110019) i ex 7226 11 00 (oznake TARIC 7226110012, 7226110014, 7226110016, 7226110092, 7226110094 i 7226110096) i podrijetlom iz Kine, Japana, Republike Koreje, Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država.
 
27.10.2020. Pokrenuta je revizija zbog predstojećeg isteka antidampinških mjera koje se primjenjuju na uvoz određenog željeznog ili čeličnog pribora za cijevi podrijetlom iz Kine
U Službenom listu Europske unije C 361 od 27.10.2020. godine objavljena je obavijest o pokretanju revizije zbog predstojećeg isteka antidampinških mjera koje se primjenjuju na uvoz određenog željeznog ili čeličnog pribora za cijevi podrijetlom iz Kine.
 
Proizvod koji je predmet ove revizije jest određen pribor za cijevi (osim lijevanog pribora, prirubnica i pribora s navojem) od željeza ili čelika (osim nehrđajućeg čelika) najvećeg vanjskog promjera ne većeg od 609,6 mm, kakav se koristi za čeono zavarivanje ili druge namjene, podrijetlom iz Kine, trenutačno razvrstan u oznake KN ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 i ex 7307 99 80 (oznake TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307998092, 7307998093, 7307998094, 7307998095 i 7307998098).
 
22.10.2020. Pokrenut je antidampinškog postupka u vezi s uvozom aluminijske konverterske folije podrijetlom iz Kine
U Službenom listu Europske unije  CI 352 od 22.10.2020. godine objavljena je obavijest o pokretanju antidampinškog postupka u vezi s uvozom aluminijske konverterske folije podrijetlom iz Kine.
Proizvod koji je predmet ovog ispitnog postupka jest aluminijska konverterska folija debljine manje od 0,021 mm, bez podloge, samo valjana i dalje neobrađena, u svicima mase veće od 10 kg („proizvod iz ispitnog postupka”).

Sljedeći proizvodi isključeni su:
 
 
 • aluminijska folija za kućanstva debljine ne manje od 0,008 mm i ne veće od 0,018 mm, bez podloge, samo valjana i dalje neobrađena, u svicima širine ne veće od 650 mm i mase veće od 10 kg,
 
 
 • aluminijska folija za kućanstva debljine ne manje od 0,007 mm i ne veće od 0,008 mm, neovisno o širini svitaka, žarena ili ne,
 
 
 • aluminijska folija za kućanstva debljine ne manje od 0,008 mm i ne veće od 0,018 mm, u svicima širine veće od 650 mm, žarena ili ne,
 
 
 • aluminijska folija za kućanstva debljine ne manje od 0,018 mm i ne veće od 0,021 mm, neovisno o širini svitaka, žarena ili ne.

Navedeni proizvod za koji se tvrdi da se prodaje po dampinškim cijenama proizvod je iz ispitnog postupka podrijetlom iz Kine, trenutačno razvrstan u oznaku KN ex 7607 11 19 (oznake TARIC 7607111960 i 7607111991).
 
22.10.2020. Ostaje na snazi konačna antidampinška carina na uvoz određenih pripremljenih ili konzerviranih agruma (mandarina itd.) podrijetlom iz Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1534 оd 21. listopada 2020. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih pripremljenih ili konzerviranih agruma (mandarina itd.) podrijetlom iz Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća ostaje na snazi  konačna antidampinška carina.

Konačna antidampinška pristojba ostaje na uvoz pripremljenih ili konzerviranih mandarina (uključujući tangerske i satsuma mandarine), klementina, wilking mandarina i drugih sličnih hibrida agruma bez dodanog alkohola, neovisno o tome sadržavaju li dodani šećer ili druga sladila, te kako su trenutačno definirane pod tarifnim brojem HS-a 2008, trenutačno razvrstanih u oznake KN 2008 30 55, 2008 30 75 i ex 2008 30 90 (oznake TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067 i 2008309069) i podrijetlom iz Kine.

Ostaje visina carine po trgovačkom društvu, u rasponu od 361,4 EUR/tona do 531,2 EUR/tona neto mase proizvoda, uvjet trgovački račun s potpisanom izjavom (TARIC šifra D008).
 
21.10.2020. Pokrenut je antidampinškog postupka u vezi s uvozom čeličnih stupova vjetroturbina podrijetlom iz Kine

U Službenom list Europske unije C 351 od 21.10.2020 godine objavljena je obavijest o pokretanju antidampinškog postupka u vezi s uvozom čeličnih stupova vjetroturbina podrijetlom iz Kine.
 
Proizvod koji je predmet ovog ispitnog postupka određeni su veliki stupovi vjetroturbina, neovisno o tome jesu li stožasti ili ne, i njihovi dijelovi, neovisno o tome jesu li sastavljeni ili ne, neovisno o tome uključuju li ugrađeni temeljni dio stupa ili ne, neovisno o tome jesu li spojeni s kućištem ili lopaticama rotora ili ne, koji su projektirani tako da pružaju potporu kućištu i lopaticama, za upotrebu u vjetroturbinama s kapacitetom za proizvodnju električne energije (na kopnu ili moru) od najmanje 1 MW čija visina mjerena od podnožja stupa do donjeg dijela kućišta (tj. spoja vrha stupa i kućišta) kad su potpuno sastavljene iznosi najmanje 50 m.

Proizvod za koji se tvrdi da se prodaje po dampinškim cijenama proizvod je iz ispitnog postupka podrijetlom iz Kine, trenutačno razvrstan u oznake KN ex 7308 20 00 (oznaka TARIC 7308200011), ex 7308 90 98 (oznaka TARIC 7308909811) i ex 8502 31 00 (oznaka TARIC 8502310011 i 8502310085).
 

 

21.10.2020. Na snazi je konačna antidampinška carina na uvoz određenog teškog termalnog papira podrijetlom iz Republike Koreje
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1524 оd 19. listopada 2020. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz određenog teškog termalnog papira podrijetlom iz Republike Koreje na snazi je konačna antidampiška carina.

Konačna antidampinška carina plaća se na uvoz određenog teškog termalnog papira, definiranog kao termalni papir težine veće od 65 g/m2, koji se prodaje u svitcima širine 20 cm ili više, težine 50 kg ili više (uključujući papir) i promjera 40 cm ili više (veliki svitci), s temeljnim premazom ili bez njega, na jednoj strani ili na obje strane, premazan toplinski osjetljivom tvari (tj. mješavinom bojila i razvijača koja reagira i stvara sliku pri primjeni topline) na jednoj strani ili na obje strane i s premazom na gornjoj strani ili bez njega, podrijetlom iz Republike Koreje, trenutačno obuhvaćen oznakama KN ex 4809 90 00, ex 4811 59 00 i ex 4811 90 00 (oznake TARIC 4809900020, 4811590020 i 4811900020).

Stopa konačne antidampinške carine iznosi 15,8 %.
 
 
14.10.2020. Pokrenuta revizija zbog predstojećeg isteka antidampinških mjera koje se primjenjuju na uvoz žičanih šipki podrijetlom iz Kine
U Službenom listu Europske unije C 342 od 14.10.2020. godine objavljena je obavijest o pokretanju revizije zbog predstojećeg isteka antidampinških mjera koje se primjenjuju na uvoz žičanih šipki podrijetlom iz Kine.
 
Proizvod koji je predmet ove revizije jesu „šipke, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima, od željeza, nelegiranog čelika ili legiranog čelika osim onih od nehrđajućeg čelika, podrijetlom iz Kine” (proizvod iz postupka revizije ili žičane šipke), trenutačno razvrstane u oznake KN 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 i 7227 90 95.
 
14.10.2020. Pokrenut antidampinški postupak u vezi s uvozom monoetilen glikola podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država i Kraljevine Saudijske Arabije
U Službenom listu Europske unije C 342 od 14.10.2020. godine objavljena je obavijest o pokretanju antidampinškog postupka u vezi s uvozom monoetilen glikola podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država i Kraljevine Saudijske Arabije.
 
Proizvod za koji se tvrdi da se prodaje po dampinškim cijenama proizvod je iz ispitnog postupka podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država i Kraljevine Saudijske Arabije, trenutačno razvrstan u oznaku KN ex 2905 31 00 (oznaka TARIC 2905310010).
 
14.10.2020. Pokrenut antidampinški postupak u vezi s uvozom brezovih šperploča podrijetlom iz Rusije
U Službenom listu Europske unije C 342 od 14.10.2020. godine objavljena je obavijest o pokretanju antidampinškog postupka u vezi s uvozom brezovih šperploča podrijetlom iz Rusije.
 
Proizvod za koji se tvrdi da se prodaje po dampinškim cijenama proizvod je iz ispitnog postupka, podrijetlom iz Rusije, trenutačno razvrstan u oznaku KN ex 4412 33 00 (oznaka TARIC 4412330010).
 
13.10.2020. Uvedene privremene antidampinške carine na uvoz proizvoda od ekstrudiranog aluminija podrijetlom iz Kine
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1428 оd 12. listopada 2020. uvodi se privremena antidampinška pristojba na uvoz šipki, profila (neovisno o tome jesu li šuplji), cijevi; nesastavljenih; neovisno o tome jesu li pripremljeni za uporabu u konstrukcijama (npr. rezani na određenu dužinu, bušeni, savijeni, oborenih bridova, navojni); izrađenih od aluminija, neovisno o tome jesu li legirani, koji sadržavaju najviše od 99,3 % aluminija, osim:

(1) proizvoda koji se spajaju (npr. zavarivanjem ili s pomoću elemenata za spajanje) u podsklopove;
 
(2) zavarenih cijevi;
 
(3) proizvoda u zapakiranom kompletu s dijelovima potrebnima za sastavljanje gotovog proizvoda bez dodatne završne obrade ili izrade dijelova („komplet za gotove proizvode”):
 
trenutačno razvrstanih u oznake KN ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81, 7608 20 89 i ex 7610 90 90 (oznake TARIC 7604101011, 7604109011, 7604109025, 7604109080, 7608100011, 7608100080, 7610909010) i podrijetlom iz Kine.
 
Stope privremene antidampinške pristojbe, izražene su na osnovi cijene CIF na granici Unije, neocarinjeno.
Opća stopa AD carine za navedene proizvode podrijetlom iz Kine je 48 %, dok se snižene stope AD carine primjenjuju na određene tvrtke uz uvjet da je podnesen račun s potpisanom izjavom (TARIC šifra D008).
Obustavlja se evidentiranje uvoza uspostavljeno u skladu s člankom 1. Provedbene uredbe (EU) 2020/1215 o uvođenju obveze evidentiranja proizvoda od ekstrudiranog aluminija podrijetlom iz Kine.
 
13.10.2020. Uvedena konačna antidampinška carina na mononatrijev glutamat u mješavini ili otopini podrijetlom iz Kine
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1427 od 13.10.2020. uvodi se konačna antidampinška pristojba na uvoz mononatrijeva glutamata u mješavini ili otopini, sa sadržajem 50 % ili više suhe mase mononatrijeva glutamata, trenutačno obuhvaćenog oznakama KN ex 2103 90 90, ex 2104 10 00, ex 2104 20 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 i ex 3824 99 96 (oznake TARIC 2103909011, 2103909081, 2104100011, 2104100081, 2104200011, 3824999298, 3824999389 i 3824999689), podrijetlom iz Kine.

Pristojba od 39,7% na uvoz u Uniju iz Kine  naplaćuje se od datuma registracije u skladu  s člankom  2. Provedbene uredbe (EU) 2020/230.
 
8.10.2020. Uvedena konačna antidampinška carina na uvoz određenih toplovaljanih limova i koluta od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Indonezije, Kine i Tajvana
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1408 оd 6. listopada 2020. godine uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz plosnato-valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, bili u kolutima ili ne (uključujući proizvode koji su odrezani na određenu dužinu i uske trake), samo toplovaljani i dalje neobrađeni i isključujući proizvode, koji nisu u kolutima, širine 600 mm ili veće i debljine veće od 10 mm, trenutačno razvrstani u oznake HS 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 i 7220 12 te podrijetlom iz Narodne Republike Kine, Tajvana i Indonezije.

Člankom 2. Uredbe 2020/1408  naložena je konačna naplata iznosa osiguranih privremenom antidampinškom pristojbom temeljem Provedbene uredbe (EU) 2020/508.

Iznosi osigurani iznad konačnih stopa antidampinške pristojbe se oslobađaju.  
 
30.09.2020. Pokrenut antidampinški postupak koji se odnosi na uvoz hladnovaljanih ravnih proizvoda od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Indije i Indonezije
U Službenom listu Europske unije C 322 od 30.09.2020. godine objavljena je obavijest o pokretanju antidampinškog postupka u vezi s uvozom hladnovaljanih ravnih proizvoda od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Indije i Indonezije.

Predmet ovog ispitnog postupka jesu plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, podrijetlom iz Indije i Indonezije, trenutačno razvrstani u oznake KN 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 i 7220 90 80.
 
30.09.2020. Uvedena je konačna antidampinške carina na uvoz određenih poli(vinil alkohola) („PVA”) podrijetlom iz Kine

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1336 od 29. rujna 2020. godine uvedena je konačna antidampinške carina na uvoz određenih poli(vinil alkohola) („PVA”) podrijetlom iz Kine.

Uredbom je obuhvaćen uvoz poli(vinil alkohola), neovisno o tome sadržava li nehidrolizirane acetatne skupine ili ne, u obliku homopolimerne smole viskoznosti (izmjerene u 4 % vodenoj otopini pri 20 °C) od 3 mPa s ili veće, ali ne veće od 61 mPa s, te stupnja hidrolize 80,0 mol % ili većeg, ali ne većeg od 99,9 mol %, oboje izmjereno prema metodi ISO 15023-2, podrijetlom iz Narodne Republike Kine, trenutačno razvrstan u oznaku KN ex 3905 30 00 (oznaka TARIC 3905300091).

Ako se predmetni PVA uvozi za proizvodnju suhih mješavina ljepila koje se proizvode i prodaju u obliku praha za industriju kartona te se u tu svrhu stavlja u postupak uporabe u posebne svrhe iz članka 254. Uredbe (EU) br. 952/2013 kako bi se dokazalo da se uvozi isključivo za prethodno navedenu uporabu, shodno članka 1. st. 4. Uredbe 1336/2020 takav uvoz izuzet je od primjene konačne antidampinške pristojbe.
 

 

24.09.2020. Pokrenut antidampinški postupak vezan uz uvoz kabela od optičkih vlakana podrijetlom iz Kine
U Službenom listu Europske unije C 316/09 od 24.09.2020. godine objavljena je obavijest o pokretanju antidampinškog postupka u vezi s uvozom kabela od optičkih vlakana podrijetlom iz Kine.

Predmet ovog ispitnog postupka su kabeli od monomodnih optičkih vlakana, izrađeni od jednog ili više pojedinačno oplaštenih vlakana, sa zaštitnim kućištem, neovisno o tome sadržavaju li električne vodiče, podrijetlom iz Narodne Republike Kine i trenutačno razvrstani u oznaku KN ex 8544 70 00 (oznaka TARIC 8544 70 00 10).

Iz ispitnog postupka isključeni su sljedeći proizvodi:                                                                                         
 • kabeli u kojima su sva optička vlakna pojedinačno opremljena operativnim konektorima na jednom ili oba kraja;                                                                                                                                                                     
 • kabeli za podmorsku upotrebu. Kabeli za podmorsku upotrebu su kabeli od optičkih vlakana izolirani plastičnom masom, koji sadržavaju bakreni ili aluminijski vodič i čija se vlakna nalaze u jednom ili više metalnih modula.
09.09.2020. U primjeni nove uvozne carine za ljuštenu rižu
U Službenom listu (EU) L 295 od 9.9.2020. godine objavljena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1259 оd 8. rujna 2020. o određivanju uvoznih carina na određene vrste ljuštene riže primjenjivih od 9. rujna 2020.
 
05.09.2020. Proširenje antidampinških carina na uvoz elektroda od volframa podrijetlom iz Kine na uvoze elektroda od volframa otpremljene iz Laosa i Tajlanda, završetak istrage bez uvođenja carina za uvoze otpremljene iz Indije
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1249 оd 2. rujna 2020. o proširenju konačne antidampinške pristojbe uvedene Provedbenom uredbom (EU) 2019/1267 na uvoz elektroda od volframa podrijetlom iz Narodne Republike Kine uvozom elektroda od volframa otpremljenih iz Laosa i Tajlanda, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Laosa i Tajlanda, te o završetku ispitnog postupka u pogledu uvoza otpremljenog iz Indije, bez obzira na to ima li deklarirano podrijetlo iz Indije  objavljenom u Službenom listu EU L 290 od 04.08.2020, proširuje se antidampinška carina.

Proširenje se odnosi na uvoz elektroda od volframa za zavarivanje, uključujući šipke od volframa za elektrode za zavarivanje, s masenim udjelom volframa 94 % ili većim, osim onih dobivenih samo sinteriranjem, neovisno o tome jesu li rezane na određenu duljinu, koje su otpremljene iz Laosa i Tajlanda, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Laosa i Tajlanda i koje su trenutačno razvrstane u oznake KN ex 8101 99 10 i ex 8515 90 80 (oznake TARIC 8101991011, 8101991012, 8515908011 i 8515908012).

Pristojba proširena ovom Uredbom retroaktivno se naplaćuje po stopi od 63,5 % na evidentiran uvoz otpremljen iz Laosa i Tajlanda a isto tako carinskim tijelima je naloženo da obustave daljnje evidentiranje tog uvoza uvedenog u skladu s člankom 2. Provedbene uredbe (EU) 2019/2171.
 
25.08.2020. Uvedena registracija uvoza proizvoda od ekstrudiranog aluminija podrijetlom iz Kine
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1215 uvedena je obvezna registracija (evidentiranje) uvoza proizvoda od ekstrudiranog aluminija podrijetlom iz Kine slijedom prije pokrenutog antidampinškog postupka (obavijest o tome u Službenom listu (EU) C 51 od 14.2.2020. godine).

Evidentiranju podliježe uvoz u Uniju šipki, profila (neovisno o tome jesu li šuplji ili ne) i cijevi; nesastavljenih; neovisno o tome jesu li pripremljeni za uporabu u konstrukcijama (npr. rezani na određene dužine, bušeni, savijeni, oborenih bridova, navojni); izrađenih od aluminija, neovisno o tome je li legiran ili ne, koji sadržava najviše 99,3 % aluminija, trenutačno razvrstanih u oznake KN ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81, 7608 20 89 i ex 7610 90 90 (oznake TARIC 7604 10 10 11, 7604 10 90 11, 7604 10 90 25, 7604 10 90 80, 7608 10 00 11, 7608 10 00 80, 7610 90 90 10),  podrijetlom iz Narodne Republike Kine.

Isključeni su sljedeći proizvodi:
 
 1. proizvodi koji se spajaju (npr. zavarivanjem ili s pomoću elemenata za spajanje) u pod sklopove;
 2. zavarene cijevi;
 3. proizvodi u zapakiranom kompletu s dijelovima potrebnima za sastavljanje gotovog proizvoda bez dodatne završne obrade ili izrade dijelova („komplet za gotove proizvode”).

Važno je napomenuti, da u slučaju da se po završenom istražnom postupku uvedu antidampinške carine, registrirani uvozi mogu biti predmetom retroaktivne naplate antidampinške pristojbe.
 
18.08.2020. Završen antidampinški postupak vezan uz uvoz čavala i spajalica (klamerica) podrijetlom iz Kine i podvrgavanje toga uvoza nadzoru.
Provedbenom odlukom komisije (EU) 2020/1202 оd 14. kolovoza 2020.  završen je antidampinški ispitni postupak u vezi s uvozom čavala i spajalica (klamerica) podrijetlom iz Kine uz podvrgavanje takvog uvoza daljnjem 24-etvero mjesečnom nadzoru.

Slijedom toga neće doći do uvođenja antidampinških mjera na uvoz čavala i spajalica (klamerica) trenutačno razvrstanih u oznake KN ex 7317 00 20, ex 7317 00 60, ex 7317 00 80, ex 7326 20 00, ex 7616 10 00, 8305 20 00 i ex 8308 10 00 (oznake TARIC 7317002040, 7317006040, 7317008040, 7326200040, 7616100040 i 8308100040) podrijetlom iz Narodne Republike Kine.                  Spomenute oznake TARIC ostaju otvorene još 24 mjeseca od objave ove Odluke kako bi Komisija mogla pratiti statistička kretanja uvoza čavala i spajalica (klamerica) radi možebitne potrebe za pokretanjem novog ispitnog postupka.
 
14.08.2020. Pokrenut je antidampinški postupka u vezi s uvozom plosnatih valjanih proizvoda od aluminija podrijetlom iz Kine
U Službenom listu Europske unije C 268/05 od 14.08.2020. godine objavljena je obavijest o pokretanju antidampinškog postupka u vezi s uvozom plosnatih valjanih proizvoda od aluminija podrijetlom iz Kine.

Predmetni proizvod ovog ispitnog postupka jesu proizvodi od aluminija, plosnato valjani, neovisno o tome jesu li legirani, neovisno o tome jesu li samo plosnato valjani i dalje neobrađeni;
 
 • u kolutima ili u namotanim trakama, u listovima odrezanima na određenu dužinu ili kružnog oblika, debljine 0,2 mm ili veće, ali ne veće od 6 mm,
 • u pločama, debljine veće od 6 mm,
 • u kolutima ili u namotanim trakama, debljine ne manje od 0,03 mm, ali manje od 0,2 mm.

Proizvod za koji se tvrdi da se prodaje po dampinškim cijenama proizvod je iz ispitnog postupka, podrijetlom iz Kine, trenutačno razvrstan u oznake KN 7606 11 10, 7606 11 91, 7606 11 93, 7606 11 99, 7606 12 20, ex 7606 12 92 (oznaka TARIC 7606129295), ex 7606 12 93 (oznaka TARIC 7606129386), ex 7606 12 99 (oznake TARIC 7606129925 i 7606129986), 7606 91 00, ex 7606 92 00 (oznaka TARIC 7606920086) i ex 7607 11 90 (oznake TARIC 7607119044, 7607119048, 7607119051, 7607119053, 7607119060, 7607119071, 7607119073, 7607119075, 7607119077, 7607119091, 7607119093).

 
Isključeni su sljedeći proizvodi:
 
 • aluminijski lim za izradu tijela, dna, poklopca i otvarača limenke za piće, trenutačno razvrstan u oznake KN 7606 12 11 i 7606 12 19,
 • proizvodi od aluminija, plosnato valjani, legirani, neovisno o tome jesu li samo plosnato valjani i dalje neobrađeni, debljine ne manje od 0,2 mm i ne više od 6 mm, za upotrebu kao oplata vozila u automobilskoj industriji, koji su trenutačno razvrstani u oznake KN ex 7606 12 92, ex 7606 12 93, ex 7606 12 99, ex 7606 92 00,
 • proizvodi od aluminija, plosnato valjani, legirani, neovisno o tome jesu li samo plosnato valjani i dalje neobrađeni, debljine ne manje od 0,8 mm, za upotrebu u proizvodnji dijelova zrakoplova, koji su trenutačno razvrstani u oznake KN ex 7606 12 92, ex 7606 12 93, ex 7606 12 99, ex 7606 92 00.
13.08.2020. Ispitivanje pritužbe o trgovinskim preprekama u smislu Uredbe (EU) 2015/1843 koje primjenjuje Meksiko na izvoz u EU proizvoda „Tequila”
U Službenom listu Europske unije C 265/03, 13.08.2020 godine objavljena je:

OBAVIJEST O POKRETANJU - Unijina postupka ispitivanja nakon pritužbe o trgovinskim preprekama u smislu Uredbe (EU) 2015/1843 koje primjenjuju Sjedinjene Meksičke Države u obliku mjera koje utječu na uvoz proizvoda „Tequila”.

Europska komisija zaprimila je 8. lipnja 2020. pritužbu u vezi s preprekom uvozu proizvoda „Tequila” u Europsku uniju iz Meksika, koju je podnijelo jedno sektorsko udruženje u skladu s člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/1843

Predmetni proizvod:
Proizvod na koji utječe meksička mjera jest jako alkoholno piće „Tequila”.
 
10.08.2020. Izmjena Uredbe (EU) 2016/1036 (osnovna uredba) o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije i Uredbe (EU) 2016/1037 (osnovna uredba) o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije u pogledu trajanja razdoblja prethodnog objavljivanja
DELEGIRANOM UREDBOM KOMISIJE (EU) 2020/1173 оd 4. lipnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1036 o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije i Uredbe (EU) 2016/1037 o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije u pogledu trajanja razdoblja prethodnog objavljivanja  objavljeno u Službenom listu EU L 259 od 07.08.2020, produžuje se rok prethodnog objavljivanja informacija na  četiri tjedna.

Kako bi se poboljšala transparentnost i predvidljivost antidampinških ispitnih postupaka i ispitnih postupaka u pogledu kompenzacijskih pristojbi, strane koje će biti pogođene uvođenjem privremenih antidampinških i kompenzacijskih mjera, posebno uvoznike, trebalo bi upoznati s predstojećim uvođenjem takvih mjera. Osim toga, u ispitnim postupcima u kojima nije primjereno uvoditi privremene mjere poželjno je da su strane dovoljno unaprijed obaviještene o tom neuvođenju. Zato je uvedeno razdoblje prethodnog objavljivanja od četiri tjedna.

Sukladno navedenom mijenja se članak 19.a Uredbe (EU) 2016/1036 i članak 29.a Uredbe (EU) 2016/1037.
 
07.08.2020. Izmjena Provedbene uredbe (EU) 2020/353 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz čeličnih kotača podrijetlom iz Kine
PROVEDBENOM UREDBOM KOMISIJE (EU) 2020/1165 оd 6. kolovoza 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2020/353 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz čeličnih kotača podrijetlom iz Kine objavljeno u Službenom listu EU L 258 od 07.08.2020, potrebno je prijaviti broj komada (p/st)  čeličnih kotača bez obzira na podrijetlo (TARIC  ne tarifna mjera šifra 110 - dodatna jedinica mjere za uvoz).

U članku 4. Provedbene uredbe (EU) 2020/353 navodi se: „Ako se za proizvode iz članka 1. podnosi deklaracija za puštanje u slobodan promet, u odgovarajuće polje u toj deklaraciji unosi se broj komada uvezenih proizvoda.” Službe Komisije primile su primjedbe država članica i trgovaca o podrijetlu uvezenih proizvoda. U verziji na engleskom jeziku pojam „pieces” zamjenjuje se pojmom „items” radi dosljednosti s dopunskom jedinicom „number of items” (broj komada) definiranom u kombiniranoj nomenklaturi. Trebalo bi pojasniti da je pri uvozu čeličnih kotača potrebno prijaviti broj komada bez obzira na njihovo podrijetlo te da bi države članice trebale obavijestiti Komisiju o broju uvezenih komada.

Zbog jasnoće i izjava na trgovačkom računu (TARIC šifra D008) je izmijenjena u engleskoj verziji:

Uvjet za primjenu pojedinačnih stopa pristojbi utvrđenih za društva navedena u stavku 2. podnošenje je carinskim tijelima država članica valjanog trgovačkog računa na kojem se nalazi datirana izjava koju je potpisao službenik subjekta koji izdaje račun, uz navođenje imena i funkcije, koja glasi: „Ja, niže potpisani, potvrđujem da je (broj komada) (predmetnog proizvoda) iz ovog računa koji se prodaje za izvoz u Europsku uniju proizvelo društvo (naziv društva i adresa) (dodatna oznaka TARIC) u [predmetna zemlja]. Izjavljujem da su podaci na ovom računu potpuni i točni.
 
06.08.2020. Proširenje konačne antidampinške pristojbe uvedene Provedbenom uredbom (EU) 2018/186 na uvoz određenih čelika otpornih na koroziju podrijetlom iz Kine
PROVEDBENOM UREDBOM KOMISIJE (EU) 2020/1156 оd 4. kolovoza 2020.o proširenju konačne antidampinške pristojbe uvedene Provedbenom uredbom (EU) 2018/186 na uvoz određenih čelikâ otpornih na koroziju podrijetlom iz Kine na uvoz neznatno izmijenjenih određenih čelika otpornih na koroziju, objavljeno u Službenom listu EU L 255 od 05.08.2020, proširuje se antidampinška carina na širi opseg proizvoda.

Konačna antidampinška carina proširuje se na uvoz:
 • plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili legiranog čelika ili nelegiranog čelika; platiranih ili prevučenih cinkom i/ili aluminijem i/ili magnezijem s pomoću vruće galvanizacije, neovisno o tome jesu li legirani silicijem ili ne; kemijski pasiviranih; površinski neobrađenih ili površinski obrađenih uljenjem ili brtvljenjem; s masenim udjelom: ugljika ne većim od 0,5 %, aluminija ne većim od 1,1 %, niobija ne većim od 0,12 %, titanija ne većim od 0,17 % i vanadija ne većim od 0,15 %; koji se stavljaju na raspolaganje u obliku kolutova, rezanih ploča te uskih traka.

Predmetni proizvodi trenutačno su razvrstani u oznake KN ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (oznake TARIC: 7210410030, 7210490030, 7210610030, 7210690030, 7210908092, 7212300030, 7212506130, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920030, 7225990023, 7225990041, 7225990093, 7226993030, 7226997013, 7226997093) i podrijetlom su iz Kine.

Sljedeći proizvodi nisu obuhvaćeni:
 
 • proizvodi od nehrđajućeg čelika, od silicijskog elektročelika te od brzoreznog čelika,
 • proizvodi koji su samo toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni

Pristojba proširena ovom uredbom naplaćuje se na uvoz u Uniju određenih čelika otpornih na koroziju, evidentiran u skladu s člankom 2. Provedbene uredbe (EU) 2019/1948 te člankom 13. stavkom 3. i člankom 1stavkom 5. Uredbe (EU) 2016/1036.
24.7.2020. Ostaje na snazi konačna antidampinška i konačna kompenzacijska carina na uvoz solarnog stakla podrijetlom iz Kine.

Nakon provedenih postupaka revizije, Provedbenim uredbama Komisije (EU) 2020/1080 i 2020/1081, od 22. srpnja 2020., produžena je primjena konačne antidampinške i konačne kompenzacijske carine na uvoz solarnog stakla podrijetlom iz Kine, uvedene Provedbenim uredbama Komisije (EU) 470/2014 i 471/2014.

Uredbama je obuhvaćeno solarno staklo koje se sastoji od kaljenog natrij-kalcijeva stakla s udjelom željeza nižim od 300 ppm, sunčeve propusnosti veće od 88 % (mjereno u skladu sa spektrom zračenja AM 1,5 od 300 do 2 500 nm), toplinskog otpora do 250 °C (mjereno u skladu s normom EN 12150), otpornosti na toplinske šokove od Δ 50 K (mjereno u skladu s normom EN 12150) i mehaničke čvrstoće od 90 N/mm2 ili veće (mjereno u skladu s normom EN 1288-3) podrijetlom iz Narodne Republike Kine, koje je trenutačno obuhvaćeno oznakom KN ex 7007 19 80 (oznake TARIC 7007198012, 7007198018, 7007198080 i 7007198085)
 
 

 

02.07.2020. Ostaje na snazi konačna antidampinška carina na uvoz ferosilicija podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Ruske Federacije.

Nakon provedenog postupka revizije, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/909 оd 30. lipnja 2020. godine produžena je primjena konačne antidampinške carine na uvoz ferosilicija podrijetlom iz Kine i Ruske Federacije, uvedene Uredbom Vijeća (EZ) br. 172/2008 te zbog predstojećeg isteka mjere, zadržane nakon revizije Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 360/2014.

Uredbom obuhvaćeni ferosilicij proizvodi se u elektrolučnim pećima smanjenjem kvarca pomoću proizvoda koji sadržavaju ugljik. Ferosilicij se prodaje u obliku komada, zrnaca ili praha različite kvalitete ovisno o sadržaju silicija i nečistoća (npr. aluminija). Ferosilicij sa sadržajem silicija od 70 % i više smatra se ferosilicijem visoke čistoće. Ako mu je sadržaj silicija veći od 55 % i manji od 70 %, riječ je o proizvodu srednje čistoće, a ferosilicij sa sadržajem silicija manjim od 55 % proizvod je niske čistoće. Ferosilicij se u osnovi upotrebljava kao deoksidant i kao slitinska komponenta u industriji željeza i čelika. Trenutačno je obuhvaćen oznakama KN 7202 21 00, 7202 29 10 i 7202 29 90 i podrijetlom je iz NRK-a i Rusije.
 

01.07.2020. Izmjena Uredbe o uvođenju konačnih zaštitnih mjera protiv uvoza određenih proizvoda od čelika.
U Službenom listu (EU) broj L 206/27 od 30. lipnja 2020. objavljena je PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/894 оd 29. lipnja 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/159 o uvođenju konačnih zaštitnih mjera protiv uvoza određenih proizvoda od čelika

Provedbenom Uredbom (EU) 2019/159 Komisija je za 26 kategorija određenih proizvoda od čelika uvela zaštitne mjere uspostavom sustava carinskih kvota odredivši redni brojeve kvota, balans kvota, podatke o tome na koje se proizvode odnose (skupina i KN oznaka) kao i podatke na koju se zemlju podrijetla odnosnu kvotu može primijeniti.
Na uvoze koji premašuju carinske kvote određena je primjena zaštitne carinske stope od 25 %.

Nakon izvršene revizije, s ciljem da se svim dobavljačima, domaćoj industriji i izvoznicima, zajamči uredan povratak na tržište i smanji neopravdano oportunističko postupanje, ovom izmjenom Uredbe, Komisija uvodi dvije opće prilagodbe upravljanja carinskim kvotama:
 
- prva prilagodba je prelazak s upravljanja svim kvotama za pojedine zemlje s godišnje osnove na upravljanje tim kvotama na tromjesečnoj osnovi (čime se osigurava stabilniji tok uvoza i smanjuje rizik od neopravdanog porasta uvoza tijekom preostalog razdoblja trajanja mjera)
 
- druga dopunska prilagodba je uvođenje poboljšanog režima za pristup preostaloj kvoti zemalja kojima je dodijeljena kvota na način da se korištenje preostale kvote za postojeće manje zemlje izvoznice odvaja iz globalnog dijela carinskih kvota (čime se smanjuje rizik da će ih istisnuti izvoznici koji koriste kvote za pojedine zemlje)         
                                                                                                               
 U skladu s tim, pristup preostaloj kvoti u četvrtom tromjesečju za one kategorije proizvoda u kojima su utvrđeni negativni učinci istiskivanja (osim kategorije 1,4.B, 8 i 25.A, koje su na posebnom režimu upravljanja carinskim kvotama), određen je kroz tri različita režima:                                                     
režim 1:  bez daljnjeg pristupa – s primjenom na kategorije: 5, 16, 20 i 27                                           
režim 2:  ograničen pristup      – s primjenom na kategorije proizvoda: 10, 12, 13, 14, 15, 21, 22 i28
režim 3:  zadržavanje postojećeg stanja - primjenjivati će se na kategorije: 2, 3.A, 3.B, 4.A, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 24, 25.B i 26
 
Ove izmjene su na snazi od 1. srpnja 2019. godine.
 
 
26.06.2020. Objavljena je Uredba o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode
UREDBA VIJEĆA (EU) 2020/874 od 15. lipnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1387/2013 o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode.
 
25.06.2020. Uvođenje konačne kompenzacijske carine na uvoz proizvoda od beskonačnih filamentnih staklenih vlakana podrijetlom iz Egipta
PROVEDBENOM UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/870 оd 24. lipnja 2020.o uvođenju konačne kompenzacijske pristojbe i konačnoj naplati privremene kompenzacijske pristojbe uvedene na uvoz proizvoda od beskonačnih filamentnih staklenih vlakana podrijetlom iz Egipta i o uvođenju konačne kompenzacijske pristojbe na evidentirani uvoz proizvoda od beskonačnih filamentnih staklenih vlakana podrijetlom iz Egipta, objavljeno u Službenom listu EU L 201 od 25.06.2020 uvodi se kompenzacijska carina koja stupa na snagu sutra.

Predmetni proizvod na koji se plaća konačna kompenzacijska carina je od rezanih strukova od staklenih vlakana, dužine ne veće od 50 mm; rovinga od staklenih vlakana, osim impregniranog i prevučenog te s gubitkom mase pri žarenju većim od 3 % (kako je utvrđeno normom ISO 1887); te mata izrađenog od filamentnih staklenih vlakana, osim mata od staklene vune, trenutačno razvrstanog u oznake KN 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (oznake TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 i 7019120039) i podrijetlom iz Egipta.
 
24.06.2020. Pritužba u vezi s preprekom izvozu robe iz Europske unije u Kraljevinu Saudijsku Arabiju - keramičke pločice
U Službenom listu Europske unije C 210/08, 24.06.2020 godine objavljena je:

OBAVIJEST O POKRETANJU -  postupka ispitivanja trgovinskih prepreka u smislu Uredbe (EU) 2015/1843 koje primjenjuje Kraljevina Saudijska Arabija u obliku mjera koje utječu na uvoz keramičkih pločica.

Europska komisija zaprimila je 23. travnja 2020. pritužbu u vezi s preprekom izvozu robe iz Europske unije u Kraljevinu Saudijsku Arabiju, koju je podnijelo jedno sektorsko udruženje u skladu s člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/1843.

Predmetni proizvodi:
Keramičke pločice, posebno keramičke pločice za popločavanje i oblaganje, razvrstane u tarifni broj 6907 kombinirane nomenklature, u tarifne podbrojeve 6907 21, 6907 22 i 6907 23.
 
15.06.2020. Uvođenje konačne kompenzacijske carine na uvoz određenih tkanih i/ili prošivenih tkanina od staklenih vlakana podrijetlom iz Kine i Egipta
PROVEDBENOM UREDBOM KOMISIJE (EU) 2020/776 оd 12. lipnja 2020. o uvođenju konačnih kompenzacijskih pristojbi na uvoz određenih tkanih i/ili prošivenih tkanina od staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Egipta i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/492 o uvođenju konačnih antidampinških pristojbi na uvoz određenih tkanih i/ili prošivenih tkanina od staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Egipta

Od 16.06.2020. godine primjenjuje se konačna kompenzacijska pristojba na uvoz tkanina od tkanih i/ili prošivenih rovinga i/ili pređa od beskonačnih filamentnih staklenih vlakana s drugim elementima ili bez njih, isključujući proizvode koji su impregnirani ili predimpregnirani i tkanine otvorene mrežaste strukture veličine otvora veće od 1,8 mm u dužinu i širinu i mase veće od 35 g/m2, podrijetlom iz  Kine i Egipta, trenutačno razvrstanih u oznake KN ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 i ex 7019 90 00 (oznake TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 i 7019900080).

Konačna kompenzacijska pristojba se primjenjuje na neto cijenu franko granica Unije, neocarinjeno, za prije opisan proizvod, a antidampinške carine vezano na  Provedbenu uredbu (EU) 2020/492 mijenjaju  se kako određuje Članak 2. ove uredbe koja od sutra stupa na snagu.

Uvjet za primjenu pojedinačnih stopa AS i AD carine podnošenje je carinskim tijelima država članica valjanog trgovačkog računa na kojem se nalazi datirana izjava koju je potpisao službenik subjekta koji izdaje račun.

Carinskim tijelima nalaže se da obustave evidentiranje uvoza uvedeno u skladu s člankom 1. Provedbene uredbe (EU) 2020/44.

Konačna kompenzacijska pristojba ne naplaćuje se retroaktivno na evidentirani uvoz.
 
04.06.2020.Uvedena konačna kompenzacijska pristojba na uvoz određenog polietilen tereftalta (PET) podrijetlom iz Indije
Izmjena Provedbene uredbe (EU) 2019/1286 o uvođenju konačne kompenzacijske pristojbe na uvoz određenog polietilen tereftalata (PET) podrijetlom iz Indije.

Nakon provedenog postupka privremene revizije u skladu s člankom 19. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1037, Provedbenom uredbom (EU) 2020/738 od 02. lipnja 2020. izmijenjena je Provedbena uredba (EU) 2018/1286 o uvođenju konačne kompenzacijske pristojbe na uvoz određenog polietilen tereftalata (PET) podrijetlom iz Indije.

Uredbom je obuhvaćena izmjena kompenzacijske pristojbe za pojedina društva koja se kreće od 0,0% do 13,8 %, navedena u članku 1. Uredbe.

Proizvod iz postupka revizije je polietilen tereftalat („PET”) s viskoznim brojem 78 ml/g ili većim, prema normi ISO 1628-5, trenutačno razvrstan pod oznaku KN 3907 61 00 i podrijetlom iz Indije.
Uredba stupa na snagu 05. lipnja 2020.
 
03.06.2020. Završen je antidampinški postupak u svezi s uvozom proizvoda od beskonačnih filamentnih staklenih vlakana podrijetlom iz Bahreina i Egipta
Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/727 od 29. svibnja 2020. o završetku antidampinškog postupka u svezi s uvozom proizvoda od beskonačnih filamentnih staklenih vlakana podrijetlom iz Bahreina i Egipta;

U Službenom listu Europske unije C 151 od 03.05.2019. godine objavljena je obavijest o pokretanju antidampinškog postupka u vezi s uvozom proizvoda od beskonačnih filamentnih staklenih vlakana podrijetlom iz Bahreina i Egipta.

Nakon što je podnositelj pritužbe 19. ožujka 2020.  povukao pritužbu, a Komisija tijekom ispitnog postupka nije utvrdila okolnosti prema kojima bi završetak bio protivan interesu Unije, završava se antidampinški postupak u vezi s uvozom u Uniju rezanih strukova od staklenih vlakana iz Bahreina i Egipta.

Predmet ovog ispitnog postupka jesu rezani strukovi od staklenih vlakana, dužine ne veće od 50 mm („rezani strukovi”); roving od staklenih vlakana, osim impregniranog i prevučenog te s gubitkom mase pri žarenju većim od 3 % (kako je utvrđeno normom ISO 1887); i mat izrađen od filamentnih staklenih vlakana, osim mata od staklene vune.

Proizvod iz ispitnog postupka, podrijetlom iz Bahreina i Egipta, trenutačno je razvrstan u oznake KN 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (oznake TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 i 7019120039).

Oznake KN i TARIC navedene su samo u informativne svrhe.

Odluka stupa na snagu 03.06.2020. godine.
 
28.05.2020. Uvedena je privremena antidampinška carina na uvoz teškog termalnog papira podrijetlom iz Republike Koreje
PROVEDBENOM UREDBOM KOMISIJE (EU) 2020/705 оd 26. svibnja 2020. o uvođenju privremene antidampinške pristojbe na uvoz određenog teškog termalnog papira podrijetlom iz Republike Koreje, od 28.5.2020. godine na snazi je privremena antidampinška carina.

Privremena antidampinška carina odnosi se na uvoz  određenog teškog termalnog papira, definiranog kao termalni papir težine veće od 65 g/m2, koji se prodaje u svitcima širine 20 cm ili više, težine 50 kg ili više (uključujući papir) i promjera 40 cm ili više (veliki svitci), s temeljnim premazom ili bez njega, na jednoj strani ili na obje strane, premazan toplinski osjetljivom tvari (tj. mješavinom bojila i razvijača koja reagira i stvara sliku prilikom primjene topline) na jednoj strani ili na obje strane, i s premazom na gornjoj strani ili bez njega, trenutačno obuhvaćen oznakama KN ex 4809 90 00, ex 4811 59 00 i ex 4811 90 00 (oznake TARIC 4809 90 00 20, 4811 59 00 20 i 4811 90 00 20) i podrijetlom iz Republike Koreje.

Slijedom toga, puštanje predmetne robe u slobodni promet na tržište EU podliježe polaganju osiguranja u iznosu koji odgovara stopi od 22,3% na neto cijenu franko granica Unije, neocarinjeno i biti će u primjeni slijedećih 6 mjeseci.
 
Od 16.05.2020. više nisu potrebne nadzorne isprave pri uvozu određenih proizvoda od željeza, čelika i aluminija
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/670 od 28. travnja 2016. uveden je prethodni nadzor Unije za uvoz određenih proizvoda od željeza ili čelika podrijetlom iz određenih trećih zemalja, a Provedbenom Uredbom (EU) 640/2018 od 25. travnja 2018. i prethodni nadzor Unije za uvoz određenih proizvoda od aluminija podrijetlom iz određenih trećih zemalja.
 
Sukladno članku 6. stavak 2. Uredbe 670/2016 i članku 6. stavak 2. Uredbe 640/2018, prethodni nadzor se primjenjuje do 15. svibnja 2020. godine. Slijedom toga, od 16. svibnja 2020. godine pri uvozu određenih proizvoda od željeza, čelika i aluminija nije više potrebna isprava o nadzoru.
14.05.2020. Pokrenut antidampinški postupak koji se odnosi na uvoz određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili drugog legiranog čelika podrijetlom iz Turske
U Službenom listu Europske unije C 166 od 14.05.2020. godine objavljena je obavijest o pokretanju antidampinškog postupka u vezi s uvozom određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili drugog legiranog čelika podrijetlom iz Turske.

Predmet ovog ispitnog postupka jesu plosnati valjani proizvodi od željeza, nelegiranog čelika ili ostalih legiranih čelika, neovisno jesu li u kolutima ili ne (uključujući proizvode koji su odrezani na određenu dužinu i „uske trake”), samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, , trenutačno razvrstani u oznake KN 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (oznaka TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (oznaka TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (oznaka TARIC 7226 19 10 90), 7226 91 91 i 7226 91 99 i podrijetlom iz Turske.

Ovim ispitnim postupkom nisu obuhvaćeni sljedeći proizvodi:

- proizvodi od nehrđajućeg čelika i silicijskog elektročelika s orijentiranim kristalima,
- proizvodi od alatnog čelika i brzoreznog čelika,
- proizvodi, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, debljine veće od 10 mm i širine 600 mm ili veće, i
- proizvodi, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, debljine veće od 4,75 mm ili veće, no ne veće od 10 mm, te širine 2 050 mm ili veće.
 
05.05.2020. U primjeni nove uvozne carine za sektor žitarica
U Službenom listu (EU) L 141 od 5.5.2020. godine objavljena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/615 оd 4. svibnja 2020. o određivanju uvoznih carina za sektor žitarica primjenjivih od 5. svibnja 2020
 
01.05.2020. Povećane dodatne carine na uvoz određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država
Delegiranom Uredbom Komisije (EU) 2020/578 od 21. veljače 2020 godine, povećane su dodatne carine sa dosadašnjih 0,001 % na 0,012 %  „ad volarem“ na proizvode iz KN 0710 40 00, ex 9003 19 00 „okviri od osnovnih metala”, 8705 10 00 i 6204 62 31, podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država.

Iako je Uredba stupila na snagu 28.4.2020., početak naplate nove stope dodatne carine određen je za 1.5.2020. i biti će u primjeni na rok od godinu dana.
 
30.04.2020. Odluka o izuzeću od proširene antidampinške carine na određene dijelove za bicikle podrijetlom iz Kine

U Službenom listu L 138 od 30.4.2020. godine objavljena je Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/558 u pogledu izuzeća od proširene antidampinške carine na određene dijelove za bicikle podrijetlom iz Kine na temelju Uredbe Komisije (EZ) br. 88/97.

Odluka propisuje da se od proširenja  na temelju Uredbe (EZ) br. 71/97 o proširenju konačne antidampinške carine na bicikle podrijetlom iz Kine, uvedene Uredbom (EEZ) br. 2474/93, na uvoz određenih dijelova za bicikle iz Kine, izuzimaju stranke navedene u tablici članka 1. Odluke.

Sukladno članku 7. stavak 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 88/97 izuzeća navedenih stranaka stupaju na snagu na datume primitka njihovih zahtjeva, a carinski dugovi za proširenu antidampinšku carinu od istog datuma smatraju se ništavnima.
 

 

09.04.2020. Uvedena je privremena antidampinška carina na uvoz određenih toplovaljanih limova i koluta od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Indonezije, Kine i Tajvana
Uredbom Komisije (EU) 2020/508 od  7. travnja 2020. uvedena je privremena antidampinška carina na uvoz određenih toplovaljanih limova i koluta od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Indonezije, Kine i Tajvana.

Uredbom su obuhvaćeni  plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, bili u kolutima ili ne (uključujući proizvode koji su odrezani na određenu dužinu i uske trake), samo toplovaljani i dalje neobrađeni i isključujući proizvode, koji nisu u kolutima, širine 600 mm ili veće i debljine veće od 10 mm, trenutačno razvrstani u oznake HS 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 i 7220 12 te podrijetlom iz Narodne Republike Kine, Tajvana i Indonezije.

Uredba je na snazi od  9. 4. 2020. od kada puštanje robe u slobodni promet u EU podliježe polaganju osiguranja u iznosu koji je jednak iznosu privremene antidampinške carine te u odgovarajuće polje deklaracije  za puštanje u slobodni promet navesti broj komada uvezenih proizvoda.
 
7.4.2020. Objavljena je Uredba o trgovinskim mjerama prema Sjedinjenim Američkim Državama
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/502  stvoreni su preduvjeti za uvođenje dodatnih carina na robu podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država. Dodatne carine uvode se kao protumjera na zaštitne mjere donesene od strane Sjedinjenih Američkih Država.

Dodatne carine predviđene su za tri skupine roba podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država i prema  članku 1. predmetne Uredbe  primjenjivat će se u dvije faze:

- u prvoj fazi, od 8. svibnja 2020. primjenjuju se dodatne carine od 20 % na robu oznake KN 9613 80 00    te 7 % na robu oznake KN 3926 30 00

- u drugoj fazi, dodatna carina od 4,4 % na robu oznake KN 9504 40 00 primjenjuje se naknadno od  8. veljače 2023. ili petog dana od datuma kada tijelo za rješavanje sporova WTO-a donese odluku da zaštitne mjere SAD-a nisu u skladu s relevantnim odredbama Sporazuma o WTO-u, ovisno što nastupi prije.

Dodatne carine  biti će u primjeni sve dok Sjedinjene Američke Države budu primjenjivale svoje zaštitne mjere na proizvode iz Unije.
 
7. 4. 2020. Uvedena konačna antidampinška carina na uvoz određenih tkanina od staklenih vlakana podrijetlom iz Kine i Egipta.
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/492 od 1. travnja 2020. uvedena je konačna antidampinška pristojba na uvoz tkanina od staklenih vlakana podrijetlom iz NRK-a i Egipta.

Uredbom su obuhvaćene tkanine od tkanih i/ili prošivenih rovinga ili pređa od beskonačnih filamentnih staklenih vlakana s drugim elementima ili bez njih, trenutačno razvrstane u oznake KN ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 i ex 7019 90 00 (oznake TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 i 7019900080) i podrijetlom iz Kine i Egipta.

Isključeni su proizvodi koji su impregnirani ili predimpregnirani i tkanine otvorene mrežaste strukture veličine otvora veće od 1,8 mm u dužinu i širinu i mase veće od 35 g/m2
 
7.3.2020. Uvedena je privremena antisubvencijska carina na uvoz proizvoda od beskonačnih filamentnih staklenih vlakana podrijetlom iz Egipta
PROVEDBENOM UREDBOM KOMISIJE (EU) 2020/379 оd 5. ožujka 2020. o uvođenju privremene kompenzacijske pristojbe na uvoz proizvoda od beskonačnih filamentnih staklenih vlakana podrijetlom iz Egipta, od 7. 3. 2020. na snazi je privremena antisubvencijska carina.
Privremena antisubvencijska carina  odnosi se na uvoz rezanih strukova od staklenih vlakana, dužine ne veće od 50 mm; rovinga od staklenih vlakana, osim impregniranog i prevučenog te s gubitkom mase pri žarenju većim od 3 % (kako je utvrđeno normom ISO 1887); te mata izrađenog od filamentnih staklenih vlakana, osim mata od staklene vune, trenutačno razvrstanih u oznake KN 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (oznake TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 i 7019120039) i podrijetlom iz Egipta.
Slijedom toga, puštanje predmetne robe u slobodni promet na tržište EU podliježe polaganju osiguranja u iznosu koji je jednak iznosu privremene antidampinške carine.
Obustavlja se evidentiranje uvoza uspostavljeno u skladu s člankom 1. Provedbene uredbe (EU) 2020/199. Važno je napomenuti da registrirani uvozi mogu biti predmetom retroaktivne naplate antisubvencijske carine u slučaju da se po završenom ispitnom postupku uvede konačna antisubvencijske carina.
 

 
05.03.2020. Uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz čeličnih kotača podrijetlom iz Kine

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/353 od 3. ožujka 2020. godine uvedena je konačna antidampinška pristojba na uvoz čeličnih kotača podrijetlom iz Kine.

Proizvodi koji su predmet konačne antidampinške mjere su čelični kotači, bez obzira na to jesu li opremljeni priborom i gumama,  konstruirani za upotrebu na: — cestovnim tegljačima, — motornim vozilima za prijevoz osoba i/ili robe, — motornim vozilima posebne namjene (primjerice, vatrogasna vozila, vozila za štrcanje ili posipanje), — prikolicama, poluprikolicama, vozilima za stanovanje ili kampiranje i sličnim vozilima, bez mehaničkog pogona, trenutačno razvrstani u oznake KN ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 i ex 8716 90 90 (oznake TARIC 8708 70 10 80, 8708 70 10 85, 8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95, 8716 90 90 97) i podrijetlom iz Kine.

Sljedeći proizvodi su isključeni: — čelični kotači za industrijsku montažu jednoosovinskih traktora trenutačno razvrstani u tarifni podbroj 8701 10, — kotači za cestovne četverocikle, — dijelovi kotača u obliku zvijezde, lijevani od čelika u jednom komadu, — kotači za motorna vozila posebno konstruirana za upotrebu izvan ceste (primjerice, kotači za poljoprivredne traktore ili traktore za šumarstvo, viličare, traktore za izguravanje i vuču, samoistovarna vozila (damperi) konstruirana za rad izvan cestovne mreže) — kotači za prikolice i kamp-prikolice za osobne automobile, poljoprivredne prikolice i ostalu vučnu poljoprivrednu opremu koja se koristi u poljima, koji imaju promjer najviše 16 inča.

Člankom 3. Uredbe 2020/353 naložena je konačna naplata iznosa osiguranih privremenim antidampinškim pristojbama temeljem Provedbene uredbe 2019/1693

15.02.2020. Pokrenut antidampinški postupak vezan uz uvoz proizvoda od ekstrudiranog aluminija podrijetlom iz Kine
U Službenom listu Europske unije C 51/12 od 14.02.2020. godine objavljena je obavijest o pokretanju antidampinškog postupka u vezi s uvozom proizvoda od ekstrudiranog aluminija podrijetlom iz Kine.

Predmet ovog ispitnog postupka su šipke, profili (neovisno o tome jesu li šuplji ili ne) i cijevi; nesastavljeni; neovisno o tome jesu li pripremljeni za uporabu u konstrukcijama (npr. rezani na određene dužine, bušeni, savijeni, oborenih bridova, navojni); izrađeni od aluminija, neovisno o tome je li legiran ili ne, koji sadržava najviše 99,3 % aluminija, podrijetlom iz Narodne Republike Kine i trenutačno razvrstani u oznake KN ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81, 7608 20 89 i ex 7610 90 90 (oznake TARIC 7604101011, 7604109011, 7604109025, 7604109080, 7608100011, 7608100080, 7610909010).

Ispitnim postupkom nisu obuhvaćeni:
-  proizvodi koji se spajaju (npr. zavarivanjem ili s pomoću elemenata za spajanje) u podsklopove;
-  zavarene cijevi;
-  proizvodi u zapakiranom kompletu s dijelovima potrebnima za sastavljanje gotovog proizvoda bez
    dodatne završne obrade ili izrade dijelova („komplet za gotove proizvode”).
15.02.2020. Uvedena registracija uvoza proizvoda od beskonačnih filamentnih staklenih vlakana podrijetlom iz Egipta
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/199 uvedena je obvezna registracija (evidentiranje) uvoza proizvoda od beskonačnih filamentnih staklenih vlakana podrijetlom iz Egipta slijedom prije pokrenutog antisubvencijskog postupka (obavijest u Službenom listu (EU) br. C 192 od 07.06.2019. godine).

Evidentiranju podliježu rezani strukovi od staklenih vlakana, dužine ne veće od 50 mm („rezani strukovi”); roving od staklenih vlakana, osim impregniranog i prevučenog te s gubitkom mase pri žarenju većim od 3 % (kako je utvrđeno normom ISO 1887) („roving”); te mat izrađen od filamentnih staklenih vlakana, osim mata od staklene vune („mat”) podrijetlom iz Egipta.
Predmetni proizvod poznat je kao „ojačanja od staklenih vlakana” i trenutačno je razvrstan u oznake KN 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (oznake TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 i 7019120039).

Važno je napomenuti da registrirani uvozi mogu biti predmetom retroaktivne naplate kompenzacijske pristojbe, u slučaju da se po završenom istražnom postupku uvedu antisubvencijske carine.
25.01.2020. Uvedena registracija uvoza određenih toplovaljanih limova i koluta od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Kine, Tajvana i Indonezije
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/104 od 23. siječnja 2020. godine uvedena je registracija uvoza određenih toplovaljanih limova i koluta od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Kine, Tajvana i Indonezije slijedom prije pokrenutog antidampinškog postupka po obavijesti u Službenom listu (EU) C 269/19. odnosno Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/105 registracija uvoza određenih toplovaljanih limova i koluta od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Kine i Indonezije, a slijedom prije pokrenutog antisubvencijskog postupka (obavijest u Službenom listu (EU) C 342/19.).

Registraciji podliježu uvozi plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, bili u kolutima ili ne (uključujući proizvode koji su odrezani na određenu dužinu i uske trake), samo toplo valjani i dalje neobrađeni i isključujući proizvode, koji nisu u kolutima, širine 600 mm ili veće i debljine veće od 10 mm, trenutačno razvrstani u oznake HS 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 i 7220 12 i podrijetlom iz Narodne Republike Kine, Tajvana i Indonezije.

Važno je napomenuti da registrirani uvozi mogu biti predmetom retroaktivne naplate antidampinške odnosno antisubvencijske pristojbe, ako se po završenim istražnim postupcima uvedu antidampinške odnosno antisubvencijske carine.
22.01.2020. Uvedena registracija uvoza određenih tkanih i/ili prošivenih tkanina od staklenih vlakana podrijetlom iz Kine i Egipta
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/44 uvedena je obvezna registracija (evidentiranje) uvoza tkanih i/ili prošivenih tkanina od staklenih vlakana podrijetlom iz Kine i Egipta slijedom prije pokrenutog antisubvencijskog postupka (obavijest u Službenom listu (EU) br. C 167 od 16.05.2019).

Registraciji podliježu tkanine od tkanih i/ili prošivenih rovinga i/ili pređa od beskonačnih filamentnih staklenih vlakana s drugim elementima ili bez njih, isključujući proizvode koji su impregnirani ili predimpregnirani i tkanine otvorene mrežaste strukture veličine otvora veće od 1,8 mm u dužinu i širinu i mase veće od 35 g/m2, koje su trenutačno razvrstane u oznake KN ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 i ex 7019 90 00 (oznake TARIC 7019 39 00 80, 7019 40 00 80, 7019 59 00 80 i 7019 90 00 80).

Važno je napomenuti da će se evidentiranjem uvoza, uz uvjet da se ispitnim postupkom utvrde nalazi koji dovode do uvođenja kompenzacijskih pristojbi, osigurati retroaktivna naplata tih pristojbi.
 
18.01.2020. Ostaje na snazi konačna antidampinška carina na uvoz persulfata podrijetlom iz Kine
Nakon provedenog postupka revizije, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/39 оd 16. siječnja 2020. godine produžena je primjena konačne antidampinške carine na uvoz peroksisulfata (persulfata) podrijetlom iz Kine, uvedene Uredbom Vijeća (EZ) br. 1184/2007 te zbog predstojećeg isteka mjere, zadržane nakon revizije Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 1343/2013 od 16. prosinca 2013. godine.
 
Uredbom su obuhvaćeni peroksisulfati (persulfati), uključujući kalijev peroksimonosulfat sulfat, podrijetlom iz Kine, trenutačno razvrstani u oznake KN 2833 40 00 i ex 2842 90 80 (oznaka TARIC 2842908020), a upotrebljavaju se kao inicijatori ili kao oksidansi u brojnim procesima, primjerice; kao inicijator polimerizacije u proizvodnji polimera, kao sredstvo za jetkanje u proizvodnji tiskanih pločica ili kao sredstvo za izbjeljivanje u kozmetičkim proizvodima za kosu.
20.12.2019. Pokrenuta istraga o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera na uvoz elektroda od volframa podrijetlom iz Kine putem uvoza koji se otprema iz Indije, Laosa, Tajlanda i uvedena je registracija tih uvoza
Po reviziji zbog isteka mjera, Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2019/1267 produžena je primjena konačnih antidampinških carina na uvoz elektroda od volframa podrijetlom iz Kine.

Slijedom razmatranja mogućeg izbjegavanja tih antidampinških mjera putem uvoza koji se otprema iz Indije, Laosa i Tajlanda, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz tih zemalja, Komisija je Provedbenom uredbom (EU) 2019/2171 od 17. prosinca 2019. pokrenula ispitni postupak i carinskim tijelima naložila registraciju (evidentiranje) takvih uvoza u Uniju.

Istragom i registracijom obuhvaćene su elektrode od volframa za zavarivanje, uključujući šipke od volframa za elektrode za zavarivanje, koje sadržavaju 94 mas. % ili više volframa, osim onih koje su dobivene jednostavnim sinteriranjem, neovisno o tome jesu li rezane na dužine ili ne, koje su trenutačno razvrstane u oznake KN ex 8101 99 10 i ex 8515 90 80 (oznake TARIC 8101991011, 8101991012, 8101991013 i 8515908011, 8515908012 i 8515908013) i otpremljene iz Indije, Laosa i Tajlanda, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Indije, Laosa i Tajlanda.

Uredba je stupila na snagu 20. prosinca 2019. godine kada je i otpočela obveza registracije.

Važno je napomenuti da registrirani uvozi mogu biti predmetom retroaktivnog uvođenja antidampinških carina, u slučaju da se istragom potvrdi izbjegavanje postojećih antidampinških mjera.
18.12.2019. Pokrenut antidampinški postupak koji se odnosi na uvoz čavala i klamerica podrijetlom iz Kine
U Službenom listu Europske unije C 425 od 18.12.2019. godine objavljena je obavijest o pokretanju antidampinškog postupka u vezi s uvozom čavala i spajalica (klamerica) podrijetlom iz Kine.

Predmet ovog ispitnog postupka jesu spajalice (klamerice), neovisno o tome jesu li u trakama ili kolutima, hog-ring klamerice, neovisno o tome jesu li u trakama, „brad” čavlići u trakama te čavli u trakama; od čelične žice, neovisno o tome je li prevučena ili ne, od slitina aluminija, ili od žice od nehrđajućeg čelika; za spajanje ili povezivanje materijala ili predmeta.
Čavli u kolutima isključeni su iz ispitnog postupka.

Predmetni proizvod za koji se tvrdi da se prodaje po dampinškim cijenama trenutačno je razvrstan u oznake KN ex 7317 00 20, ex 7317 00 60, ex 7317 00 80, ex 7326 20 00, ex 7616 10 00, 8305 20 00 i ex 8308 10 00 (oznake TARIC 7317 00 20 40, 7317 00 60 40, 7317 00 80 40, 7326 20 00 40, 7616 10 00 40 i 8308 10 00 40) i podrijetlom je iz Kine.
17.12.2019. Uvedena registracija uvoza bicikala koje proizvodi društvo Universal Cycle Corporation (dodatna oznaka TARIC C453) iz Kine
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/1379 оd 28. kolovoza 2019. godine produžena je primjena konačne antidampinške carine na uvoz bicikala podrijetlom iz Kine.

Po zahtjevu kineskog proizvođača bicikala Universal Cycle Corporation, Komisija je odlučila pokrenuti djelomičnu reviziju te Uredbe i u odnosu na predmetno društvo suspendirati antidampinške mjere i uvesti obvezu evidentiranja uvoza njihovih proizvoda.

Slijedom navedenog, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/2149 od 13. prosinca 2019. o pokretanju revizije Provedbene uredbe (EU) 2019/1379, uvedeno je evidentiranje uvoza bicikala i drugih sličnih vozila (uključujući dostavne tricikle, no isključujući jednocikle), bez motornog pogona, trenutačno razvrstanih u oznake KN 8712 00 30 i ex 8712 00 70 (oznake TARIC 8712 00 70 91, 8712 00 70 92 i 8712 00 70 99), podrijetlom iz Narodne Republike Kine koje proizvodi društvo Universal Cycle Corporation (Guangzhou) (dodatna oznaka TARIC C453).

Važno je napomenuti da registrirani uvozi mogu biti predmetom retroaktivnog uvođenja antidampinške carine u slučaju da se revizijom donesu antidampinške mjere.
13.12.2019. Izmjena Provedbene uredbe (EU) 2019/1198 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz keramičkih stolnih i kuhinjskih proizvoda podrijetlom iz Kine
Nakon provedenog ispitnog postupka, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/2131 od 11. prosinca 2019. godine izmijenjena je Provedbena uredba (EU) 2019/1198 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz keramičkih stolnih i kuhinjskih proizvoda podrijetlom iz Kine.

Uredbom je obuhvaćena izmjena antidampinške pristojbe za društva navedena u članku 1. stavak 1. i stavak 2. Uredbe i nastavno na nju, za registrirane uvoze nadoplaćuje se antidampinška carina do iznosa pune pristojbe, pojedinačni antidampinški pristup u direktnoj prodaji ostvaruje se dosadašnjim D008 računom a pri posrednim transakcijama  D022 računom koje u oba slučaja izdaju proizvođači.

Proizvod iz ispitnog postupka isti je kao proizvod definiran u Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1198 kojom su uvedene mjere trenutačno na snazi, odnosno keramički stolni i kuhinjski proizvodi, osim keramički mlinovi za kondimente ili začine i njihovi dijelovi za mljevenje, keramički mlinci za kavu, keramičke brusilice za noževe, keramičke brusilice, keramički kuhinjski alat namijenjen rezanju, mljevenju, ribanju, struganju i guljenju te plitice za pizze od kordieritne keramike, vrste koja se koristi za pečenje pizze ili kruha, trenutačno razvrstani u oznake KN ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 i ex 6912 00 29 (oznake TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 i 6912002910) i podrijetlom iz Narodne Republike Kine.

Stupanjem Uredbe na snagu (13.12.2019) prestaje daljnje evidentiranje predmetnog uvoza.
10.12.2019. Uvedena konačna kompenzacijska pristojba na uvoz biodizela podrijetlom iz Indonezije
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/2092 od 28. studenog 2019. uvedena je konačna kompenzacijska pristojba na uvoza biodizela podrijetlom iz Indonezije.

Uredbom su obuhvaćeni uvozi monoalkilnih estera masnih kiselina i/ili parafinskih plinskih ulja dobivenih sintezom i/ili hidrotretiranjem, nefosilnog podrijetla, u čistom obliku ili u mješavini, trenutačno razvrstanih u oznake KN ex 1516 20 98 (oznake TARIC 1516209821, 1516209829 i 1516209830), ex 1518 00 91 (oznake TARIC 1518009121, 1518009129 i 1518009130), ex 1518 00 95 (oznaka TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (oznake TARIC 1518009921, 1518009929 i 1518009930), ex 2710 19 43 (oznake TARIC 2710194321, 2710194329 i 2710194330), ex 2710 19 46 (oznake TARIC 2710194621, 2710194629 i 2710194630), ex 2710 19 47 (oznake TARIC 2710194721, 2710194729 i 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (oznake TARIC 3824999210, 3824999212 i 3824999220), 3826 00 10 i ex 3826 00 90 (oznake TARIC 3826009011, 3826009019 i 3826009030) podrijetlom iz Indonezije.

Člankom 2. Uredbe 2019/2092 određeno je da se iznosi osigurani privremenom kompenzacijskom pristojbom na temelju Provedbene uredbe (EU) 2019/1344 konačno oslobađaju.
03.12.2019. Ponovno pokrenut ispitni postupak u pogledu izbjegavanja antidampinških mjera pri uvozu bicikala poslanih iz Indonezije, Malezije, Šri Lanke i Tunisa, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz tih zemalja i u vezi s time uvedena registracija uvoza
U predmetu C-251/18 -Trace Sport SAS, Opći sud (EU) je 19. rujna 2019. presudio da Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 501/2013 od 29. svibnja 2013. o proširenju konačne antidampinške pristojbe uvedene Provedbenom uredbom (EU) br. 990/2011 na uvoz bicikala podrijetlom iz Kine na uvoz bicikala poslanih iz Indonezije, Malezije, Šri Lanke i Tunisa, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz tih zemalja, nije valjana u dijelu u kojem se primjenjuje na uvoz bicikala poslanih iz Šri Lanke.

Temeljem spomenute presude, a s ciljem da ispravi aspekte Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 501/2013 zbog kojih je proglašena nevaljanom (nedostatno obrazloženje u pogledu dostupnih dokaza o postojanju praksi izbjegavanja mjera u Šri Lanki), Komisija je odlučila ponovno pokrenuti djelomični ispitni postupak koji je doveo do donošenja sporne uredbe i uvesti registraciju uvoza.

Slijedom navedenog, Provedbenom uredbom (EU) br. 1997/2019 od 29.11.2019. Komisija ponovno otvara ispitni postupak za sprječavanje izbjegavanja mjera u pogledu uvoza bicikala i drugih sličnih vozila (uključujući dostavne tricikle, no isključujući monocikle), bez motornog pogona, razvrstanih u oznake KN ex 8712 00 30 i ex 8712 00 70 (oznake TARIC 8712003010 i 8712007091) poslanih iz Indonezije, Malezije, Šri Lanke i Tunisa, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Indonezije, Malezije, Šri Lanke i Tunisa i uvodi obvezu evidentiranja uvoza tih proizvoda kako bi se osiguralo da se, ako se ispitnim postupkom utvrdi izbjegavanje mjera, antidampinške pristojbe mogle retroaktivno naplatiti.
03.12.2019. Ostaje na snazi konačna antidampinška carina na uvoz određenog pripremljenog ili konzerviranog kukuruza šećerca u zrnu podrijetlom iz Tajlanda
Nakon provedenog postupka revizije, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/1996 оd 28. studenoga 2019. godine produžena je primjena konačne antidampinške carine na uvoz određenog pripremljenog ili konzerviranog kukuruza šećerca u zrnu podrijetlom iz Tajlanda, uvedene Uredbom Vijeća (EZ) br. 682/2007 od 18. lipnja 2007. te zbog predstojećeg isteka mjere zadržane nakon revizije Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 875/2013 od 02. rujna 2013. godine.

Uredbom je obuhvaćen kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata) u zrnu, pripremljen ili konzerviran u octu ili octenoj kiselini, nezamrznut, trenutačno obuhvaćen oznakom KN ex 2001 90 30 (oznaka TARIC code 2001 90 30 10) i kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata) u zrnu pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznut, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006, trenutačno obuhvaćen oznakom KN ex 2005 80 00 (oznaka TARIC 2005 80 00 10), podrijetlom iz Tajlanda.
30.11.2019. Uvedena je registracija uvoza lijevanog pribora za cijevi s navojem kojeg proizvodi društvo Jinan Meide Castings Co., Ltd. (dodatna oznaka TARIC B336) iz Kine
Presudom od 20. rujna 2019. u predmetu T-650/17 –Jinan Meide Casting protiv Komisije Europske unije, Opći sud EU poništio je Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2017/1146 od 28. lipnja 2017. o ponovnom uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz lijevanog pribora za cijevi s navojem, od temperiranog lijevanog željeza, podrijetlom iz Narodne Republike Kine, koji proizvodi društvo Jinan Meide Castings Co., Ltd.

Temeljem spomenute presude suda, Komisija je odlučila ponovno pokrenuti djelomični antidampinški ispitni postupak u odnosu na društvo Jinan Meide Castings i pri tome uvesti obvezu evidentiranja uvoza predmetnog proizvoda.

Slijedom navedenog, Provedbenom uredbom komisije 2019/1982 od 28. studenog 2019. uvedena je registracija uvoza lijevanog pribora za cijevi s navojem, od temperiranog lijevanog željeza i lijevanog željeza sa sferoidnim grafitom, isključujući tijela kompresijskog pribora za koja se upotrebljava metrički navoj ISO DIN 13 i kružne spojne ormariće s navojima od temperiranog željeza bez poklopca, trenutačno razvrstanog u oznake KN ex 7307 19 10 (oznaka TARIC 7307191010) i ex 7307 19 90 (oznaka TARIC 7307199010), podrijetlom iz Narodne Republike Kine, koji proizvodi društvo Jinan Meide Castings Co., Ltd (dodatna oznaka TARIC B336).

U razdoblju registracije na uvoze predmetnih proizvoda proizvođača TARIC B336 naplaćuje se antidampinška pristojba od 39,2%.

Carinska tijela obvezna su pričekati objavu relevantne provedbene uredbe Komisije o ponovnom uvođenju pristojbi prije donošenja odluke o zahtjevu za povrat ili otpust antidampinških pristojbi koje se odnose na uvoz društva Jinan Meide Castings Co., Ltd.
27.11.2019. Pokrenuta je istraga o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera na snazi na uvoz određenih čelika otpornih na koroziju podrijetlom iz Kine i uvedeno je evidentiranje tih uvoza
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/186 uvedena je konačna antidampinška pristojba i konačno je naplaćena privremena pristojba uvedena na uvoz određenih čelika otpornih na koroziju trenutačno razvrstanih u oznake TARIC: 7210 41 00 20, 7210 49 00 20, 7210 61 00 20, 7210 69 00 20, 7212 30 00 20, 7212 50 61 20, 7212 50 69 20, 7225 92 00 20, 7225 99 00 22, 7225 99 00 92, 7226 99 30 10 i
7226 99 70 94 podrijetlom iz Narodne Republike Kine.

Slijedom ispitivanja mogućeg izbjegavanja tih antidampinških mjera na snazi uvozom određenih sličnih čelika otpornih na koroziju, Komisija je Provedbenom uredbom (EU) 2019/1948  od 25.11.2019. pokrenula ispitni postupak i carinskim tijelima naložila registraciju (evidentiranje) takvih uvoza u Uniju.

Istragom i registracijom obuhvaćeni su određeni čelici otporni na koroziju odnosno plosnati valjani proizvodi od željeza ili legiranog čelika ili nelegiranog čelika; platirani ili prevučeni cinkom i/ili aluminijem i/ili magnezijem s pomoću vruće galvanizacije, neovisno o tome jesu li legirani silicijem ili ne; kemijski pasivirani; s dodatnom obradom površine ili bez nje, kao što je uljenje ili brtvljenje; s masenim udjelom: ugljika ne većim od 0,5 %, aluminija ne većim od 1,1 %, niobija ne većim od 0,12 %, titana ne većim od 0,17 % i vanadija ne većim od 0,15 %; koji se stavljaju na raspolaganje u obliku kolutova, rezanih ploča te uskih traka i koji su trenutačno razvrstani u oznake KN ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (oznake TARIC: 7210 41 00 30, 7210 49 00 30, 7210 61 00 30, 7210 69 00 30, 7210 90 80 92, 7212 30 00 30, 7212 50 61 30, 7212 50 69 30, 7212 50 90 14, 7212 50 90 92, 7225 92 00 30, 7225 99 00 23, 7225 99 00 41, 7225 99 00 93, 7226 99 30 30, 7226 99 70 13, 7226 99 70 93), i podrijetlom su iz Narodne Republike Kine.

Sljedeći proizvodi nisu obuhvaćeni:
—  proizvodi od nehrđajućeg čelika, od silicijskog elektročelika te od brzoreznog čelika,
—  proizvodi koji su samo toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni,
—  proizvodi obuhvaćeni Uredbom Komisije EU 2018/186.

Uredba je stupila na snagu 27. studenog 2019. godine kada je i otpočela obveza registracije.

Važno je napomenuti da registrirani uvozi mogu biti predmetom retroaktivnog uvođenja antidampinške carine, u slučaju da istraga o mogućem izbjegavanju postojećih antidampinških mjera rezultira potvrđivanjem takvog izbjegavanja.
 
10.10.2019. Pokrenut antisubvencijski postupak u vezi s uvozom toplovaljanih limova i koluta od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Kine i Indonezije
U Službenom listu Europske unije C 342 od 10. listopada 2019. godine objavljena je obavijest o pokretanju antisubvencijskog postupka u vezi s uvozom određenih toplovaljanih limova i koluta od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Kine i Indonezije.

Predmet ovog ispitnog postupka jesu plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, bili u kolutima ili ne (uključujući proizvode koji su odrezani na određenu dužinu i uske trake), samo toplovaljani i dalje neobrađeni, trenutno razvrstani u oznake HS 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 i 7220 12 i podrijetlom iz Kine i Indonezije.

Proizvodi koji nisu u kolutima, širine 600 mm ili veće i debljine veće od 10 mm nisu obuhvaćeni ovim ispitnim postupkom.
 
10.10.2019. Pokrenut je antidampinški postupak koji se odnosi na uvoz određenog teškog termalnog papira podrijetlom iz Republike Koreje
U Službenom listu Europske unije C 342 od 10.10.2019. godine objavljena je obavijest o pokretanju antidampinškog postupka u vezi s uvozom određenog teškog termalnog papira podrijetlom iz Republike Koreje.

Predmet ovog ispitnog postupka je teški termalni papir težine veće od 65 g/m², koji se prodaje u svitcima širine 20 cm ili više, težine 50 kg ili više (uključujući papir) i promjera 40 cm ili više (veliki svitci), s temeljnim premazom ili bez njega, na jednoj strani ili na obje strane, premazan toplinski osjetljivom tvari (tj. mješavinom bojila i razvijača koja reagira i stvara sliku prilikom primjene topline) na jednoj strani ili na obje strane i s premazom na gornjoj strani ili bez njega.

Predmetni proizvod za koji se tvrdi da se prodaje po dampinškim cijenama trenutačno je razvrstan u oznake KN ex 4809 90 00, ex 4811 59 00 i ex 4811 90 00 (oznake TARIC 4809 90 00 20, 4811 59 00 20 i 4811 90 00 20) i podrijetlom je iz Republike Koreje.
 
10.10.2019. Uvedena konačna antidampinška carina na uvoz UAN-a podrijetlom iz Rusije, Trinidada i Tobaga te Sjedinjenih Američkih Država
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/1688 od 08. listopada 2019. godine uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz smjesa uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini, obuhvaćenih oznakom KN 3102 80 00 i podrijetlom iz Rusije, Trinidada i Tobaga te Sjedinjenih Američkih Država.

Člankom 2. Uredbe 2019/1688  naložena je konačna naplata iznosa osiguranih privremenom antidampinškom pristojbom temeljem Provedbene uredbe (EU) 2019/576.

Iznosi osigurani iznad konačnih stopa antidampinške pristojbe se oslobađaju.
 
03.10.2019. Ostaje na snazi konačna antidampinška carina na uvoz dasaka za glačanje podrijetlom iz Kine
Nakon provedbenog postupka revizije, Provedbenom uredbom Komisije 2019/1662 od 01. listopada 2019. godine produžena je primjena antidampinške carine na uvoz dasaka za glačanje podrijetlom iz Kine, uvedene Uredbom Vijeća (EZ) br. 452/2007 od 23. travnja 2007. godine te revizijom zbog predstojećeg isteka mjera zadržane Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 695/2013 od 22. srpnja 2013. godine.

Uredbom su obuhvaćene daske za glačanje, neovisno jesu li samostojeće ili ne, sa ili bez sustava za odvođenje pare i/ili grijane gornje ploče i/ili sustava za puhanje, uključujući daske za rukave i njihove osnovne dijelove, tj. podnožja, gornje ploče i držače glačala, trenutačno razvrstane u oznake KN ex 3924 90 00, ex 4421 99 99, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 i ex 8516 90 00 (oznake TARIC 3924900010, 4421999910, 7323930010, 7323990010, 8516797010 i 8516900051), podrijetlom iz Kine.
 
27.09.2019. Pokrenuta istraga o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera koje su na snazi za uvoz peroksisulfata (persulfata) podrijetlom iz Kine uvozom preko kineskog društva na koje se primjenjuje nulta stopa antidampinških davanja te je uvedeno i evidentiranje takvih uvoza
Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 1343/2013 uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz  peroksisulfata (persulfata) podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije nakon isteka mjera.

Slijedom samoinicijativnog ispitivanja mogućeg izbjegavanja tih antidampinških mjera putem uvoza preko kineskog društava sa dodatnom oznakom TARIC A820 na koje se primjenjuju nulta stopa antidampinška davanja, Komisija je Provedbenom uredbom (EU) br.2018/1584 od 25.09.2019. pokrenula ispitni postupak i carinskim tijelima naložila registraciju (evidentiranje) takvih uvoza u Uniju.

Istragom i registracijom obuhvaćen je peroksisulfat (persulfat), uključujući kalijev peroksimonosulfat sulfat, koji su trenutačno razvrstani u oznake KN 2833 40 00 i ex 2842 90 80 (oznaka TARIC 2842 90 80 20) i podrijetlom iz Kine te se uvoze pod dodatnom oznakom TARIC A820.

Uredba je stupila na snagu 27. rujna 2019. godine kada je i otpočela obveza registracije.

Važno je napomenuti da registrirani uvozi mogu biti predmetom retroaktivnog uvođenja antidampinške carine, u slučaju da istraga o mogućem izbjegavanju postojećih antidampinških mjera rezultira potvrđivanjem takvog izbjegavanja.
 
04.09.2019. Izmjena uredbi o uvođenju antidampinških i antisubvencijskih mjera za određene proizvode od čelika koji podliježu zaštitnim mjerama
U Službenom listu (EU) broj L 227/19 objavljena je PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1382 оd 02. rujna 2019. o izmjeni određenih uredbi o uvođenju antidampinških i antisubvencijskih mjera za određene proizvode od čelika koji podliježu zaštitnim mjerama.

Ovom Uredbom uvedene su mjere za sprječavanje istodobne primjene punih antidampinških i/ili kompenzacijskih carina i zaštitnih carina od 25% koje se naplaćuju nakon iscrpljenja kvota za određene proizvode od čelika.
Ovisno o visini antidampinških i/ili antisubvencijskih stopa vrši se korekcija istih na način da:
- ako su AD i/ili AS stope više od stope zaštitne carine, naplaćuje se zaštitna carina uvećana za razliku između više antidampinške/kompenzacijske carine i zaštitne carine
- ako su AD i/ili AS stope niže od stope zaštitne carine, naplaćuje se samo zaštitna carina.

Stope antidampinških/kompenzacijskih carina koje se primjenjuju sve dok se na isti proizvod primjenjuje zaštitna carina, utvrđene su u Prilogu 2.1 do 2.17 ove Uredbe, a u TARIC se integriraju istodobno sa aktivacijom zaštitnih carina.

Ova Provedbena uredba stupa na snagu 04. rujna 2019. godine, njezine mjere nemaju retroaktivni učinak i ne služe kao osnova za povrat prije naplaćenih antidampinških i antisubvencijskih carina.
30.08.2019. Ostaju na snazi konačne antidampinške carine na uvoz bicikala podrijetlom iz Kine te na uvoz bicikala poslanih iz Indonezije, Malezije, Šri Lanke, Tunisa, Kambodže, Pakistana i Filipina
Nakon provedenog postupka revizije, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/1379 оd 28. kolovoza 2019. godine produžena je primjena konačne antidampinške carine uvedene Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 990/2011 na uvoz bicikala podrijetlom iz Kine te proširene Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 501/2013 na uvoz bicikala poslanih iz Indonezije, Malezije, Šri Lanke i Tunisa i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/776 na uvoz bicikala poslanih iz Kambodže, Pakistana i Filipina, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz tih zemalja.

Uredbom su obuhvaćeni bicikli i druga slična vozila (uključujući dostavne tricikle, no isključujući monocikle), bez motornog pogona, razvrstani u oznake KN ex 8712 00 30 i ex 8712 00 70 (oznake TARIC 8712003010, 8712003020, 8712003090, 8712007091, 8712007092 i 8712007099).
12.08.2019. Pokrenut je antidampinški postupak vezan uz uvoz određenih toplovaljanih limova i koluta od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Kine, Tajvana i Indonezije
U Službenom listu Europske unije C 269 I od 12. kolovoza 2019. godine objavljena je obavijest o pokretanju antidampinškog postupka u vezi s uvozom određenih toplovaljanih limova i koluta od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz  Kine, Tajvana i Indonezije.

Predmet ovog ispitnog postupka jesu plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, bili u kolutima ili ne (uključujući proizvode koji su odrezani na određenu dužinu i uske trake), samo toplovaljani i dalje neobrađeni, trenutačno razvrstani u oznake HS 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 i 7220 12 i podrijetlom iz Narodne Republike Kine, Tajvana i Indonezije.
 
  Proizvodi, koji nisu u kolutima, širine 600 mm ili veće i debljine veće od 10 mm nisu obuhvaćeni ovim ispitnim postupkom.
02.08.2019. Izmjena Provedbene uredbe (EU) 2018/1469 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih bešavnih cijevi od željeza ili čelika podrijetlom iz Rusije i Ukrajine
Nakon provedenog postupka djelomične privremene revizije u skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/1036, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/1295 od 01. kolovoza 2019. godine izmijenjena je Provedbena uredba (EU) 2018/1469 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih bešavnih cijevi od željeza ili čelika podrijetlom iz Rusije i Ukrajine.

Uredbom je obuhvaćena izmjena antidampinške pristojbe za pojedina društva koja su navedena u članku 1. Uredbe.

Proizvod iz postupka djelomične privremene revizije isti je kao proizvod definiran u Provedbenoj uredbi (EU) 2018/1469 kojom su uvedene mjere koje su trenutačno na snazi, odnosno bešavne cijevi od željeza ili čelika, kružnog poprečnog presjeka, vanjskog promjera ne većeg od 406,4 mm s ekvivalentom ugljika (CEV) ne većim od 0,86 u skladu s formulom Međunarodnog instituta za zavarivanje (IIW) i kemijskom analizom, podrijetlom, među ostalim, iz Ukrajine, trenutačno razvrstane u oznake KN ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58,ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 i ex 7304 59 93.
 
31.07.2019. Uvedena je konačna kompenzacijska carina na uvoz određenog polietilen tereftalata (PET) podrijetlom iz Indije
Nakon provedenog postupka revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) 2016/1037 Europskog parlamenta i Vijeća, Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2019/1286 od 30. srpnja 2019. godine uvedena je konačna kompenzacijska carina na uvoz polietilen tereftalata viskoznosti od 78 ml/g ili više, prema normi ISO 1628-5, podrijetlom iz Indije.

Proizvod koji je predmet konačne kompenzacijske mjere, trenutačno je razvrstan u oznaku KN 3907 61 00.
30.07.2019. Pokrenut je antidampinški postupak koji se odnosi na uvoz određenih poli(vinil alkohola) podrijetlom iz Kine
Službenom listu Europske unije C 256 od 30.07.2019. godine objavljena je obavijest o pokretanju antidampinškog postupka koji se odnosi na uvoz određenih poli(vinil alkohola) podrijetlom iz Kine.

Predmet ovog ispitnog postupka su određeni PVA u obliku homopolimerne smole viskoznosti (izmjerene u 4 % otopini) od 3 mPas ili veće, ali ne veće od 61 mPas i stupnja hidrolize od 80,0 mol% ili većeg, ali ne većeg od 99,9 mol%. Brojne industrije u Uniji upotrebljavaju PVA uglavnom kao aditiv, prekursor ili sredstvo.

Proizvod za koji se tvrdi da se prodaje po dampinškim cijenama proizvod je iz ispitnog postupka, podrijetlom iz Kine, trenutačno razvrstan u oznaku KN ex 3905 30 00 (oznaka TARIC 3905300091).
Oznake KN i TARIC navedene su samo u informativne svrhe.
29.07.2019. Uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz elektroda od volframa podrijetlom iz Kine
Nakon provedenog postupka revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036., Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2019/1267 od 26. srpnja 2019. godine uvodi se konačna antidampinška pristojba na uvoz elektroda od volframa za zavarivanje, uključujući šipke od volframa za elektrode za zavarivanje, koje sadržavaju 94 mas. % ili više volframa, osim onih dobivenih jednostavnim sinteriranjem, neovisno o tome jesu li rezane na dužine ili ne, trenutačno razvrstane u oznake KN ex 8101 99 10 i ex 8515 90 80 (oznake TARIC 8101991010 i 8515908010) podrijetlom iz Kine.
26.07.2019. Ostaje na snazi konačna antidampinška carina na uvoz lijevanog pribora za cijevi s navojem, podrijetlom iz Kine i Tajlanda
Nakon provedbenog postupka revizije, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/1259 оd 24. srpnja 2019. produžena je primjena konačne antidampinške carine na uvoz lijevanog pribora za cijevi s navojem, od temperiranog lijevanog željeza i lijevanog željeza sa sferoidnim grafitom, podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Tajlanda, uvedene Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 430/2013 od 13. svibnja 2013. godine.

Uredbom je obuhvaćen lijevani pribor za cijevi s navojem, od temperiranog lijevanog željeza i lijevanog željeza sa sferoidnim grafitom, isključujući tijela kompresijskog pribora za koja se upotrebljava metrički navoj ISO DIN 13 i kružne spojne ormariće s navojima od temperiranog željeza bez poklopca, trenutačno razvrstan u oznake KN ex 7307 19 10 (oznaka TARIC 7307191010) i ex 7307 19 90 (oznaka TARIC 7307199010), podrijetlom iz NRK-a i Tajlanda.
16.07.2019. Ostaje na snazi konačna antidampinška carina na uvoz keramičkih stolnih i kuhinjskih proizvoda podrijetlom iz Kine
Nakon provedbenog postupka revizije, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/1198 оd 12. srpnja 2019. produžena je primjena konačne antidampinške carine na uvoz keramičkih stolnih i kuhinjskih proizvoda podrijetlom iz Kine, uvedene Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 412/2013 od 13. svibnja 2013 godine.
 
Uredbom su obuhvaćeni keramički stolni i kuhinjski proizvodi, osim keramičkih mlinova za kondimente ili začine i njihovih dijelova za mljevenje, keramičkih mlinaca za kavu, keramičkih brusilica za noževe, keramičkih brusilica, keramičkih kuhinjskih alata namijenjenih rezanju, mljevenju, ribanju, struganju i guljenju te plitica za pizze od kordieritne keramike, vrste koja se koristi za pečenje pizze ili kruha, trenutačno razvrstani u oznake TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 i 6912002910 i podrijetlom iz Narodne Republike Kine.
 
 
06.07.2019. Završen antidampinški postupak vezan uz uvoz toplovaljanog čeličnog žmurja (talpi), podrijetlom iz Kine.
Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2019/1146 od 4. srpnja 2019. završen je antidampinški postupak u vezi s uvozom u Uniju toplovaljanog čeličnog žmurja (talpi), podrijetlom iz Kine.

Slijedom toga neće doći do uvođenja antidampinške mjere na uvoz toplovaljanog čeličnog žmurja (talpi), razvrstanog u oznaku KN ex 7301 10 00 (oznaka TARIC 7301100010) kineskog podrijetla.
 
03.07.2018. Objavljena Uredba o uvjetima i postupcima za obavješćivanje, deklariranje i naplatu antidampinške i/ili kompenzacijske pristojbe za proizvode koji se unose u epikontinentalni ili isključivi gospodarski pojas države članice EU
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/1131 od 02. srpnja 2019. uspostavljeni su carinski instrumenti za naplatu antidampinške i/ili kompenzacijske pristojbe na proizvode koji se unose na umjetni otok, nepokretnu ili plutajuću konstrukciju ili bilo koju drugu strukturu u epikontinentalnom pojasu ili isključivom gospodarskom pojasu države članice te postupci koji se odnose na obavješćivanje o takvim proizvodima, njihovo deklariranje i plaćanje pristojbe.

Uredba se odnosi na proizvode koji su predmetom obavijesti o pokretanju antidampinškog ili antisubvencijskog ispitnog postupka ili provedbene uredbe Komisije o uvođenju obveze evidentiranja uvoza ili provedbene uredbe Komisije o uvođenju privremene ili konačne antidampinške ili kompenzacijske pristojbe.

Kako bi carinska tijela raspolagala informacijama potrebnima za utvrđivanje postojanja obveze plaćanja antidampinške i/ili kompenzacijske pristojbe ili kako bi se ispunile obveze izvješćivanja i evidentiranja zaprimljenih proizvoda, primatelj bi podnošenjem izjave o primitku trebao deklarirati predmetni proizvod u roku od 30 dana od primitka proizvoda na umjetnom otoku, nepokretnoj ili plutajućoj konstrukciji ili bilo kojoj drugoj strukturi u epikontinentalnom pojasu ili u isključivom gospodarskom pojasu. Izjavu bi trebalo podnijeti nadležnom carinskom tijelu države članice kojoj pripada epikontinentalni ili isključivi gospodarski pojas budući je ona u najboljem položaju za obavljanje provjera.

Uredba stupa na snagu 23.07. 2019 g. (dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije) a počinje se primjenjivati 04.11.2019.g. (četiri mjeseca nakon  datuma objave).
29.06.2019. Prekinut je antidampinški postupak vezan uz uvoz zavarenih cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza, osim od lijevanog željeza, ili od čelika, osim od nehrđajućeg čelika, podrijetlom iz Makedonije, Rusije i Turske.
Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2019/1109 od 27. lipnja  2019. prekinut je antidampinški postupak vezan na uvoz zavarenih željeznih i čeličnih cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka podrijetlom iz Makedonije, Rusije i Turske, a koji je bio pokrenut objavom obavijesti u Službenom listu Europske unije C 347 od 28.09.2018. godine.

Slijedom toga neće doći do uvođenja antidampinške mjere na uvoz zavarenih cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza, osim od lijevanog željeza, ili od čelika, osim od nehrđajućeg čelika, ali isključujući cijevi vrsta koje se rabi za naftovode ili plinovode te zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”) vrsta koje se rabi pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, obuhvaćenih oznakama KN 7306 61 92 i 7306 61 99 i podrijetlom iz Republike Sjeverne Makedonije, Rusije i Turske.
 
21.06.2019. Uredba Vijeća (EU) 2019/998 od 13. lipnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1388/2013 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima
U Službenom listu Europske unije br. L163 od 20.06.2019. godine objavljena je UREDBA VIJEĆA (EU) 2019/998 od 13. lipnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1388/2013 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima.

Uredbom se otvaraju nove carinske kvote s rednim brojevima 09.2594, 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598 i 09.2599 te revidiraju postojeće kvote.
Također treba spomenuti kvotu s rednim brojem 09.2723 kod koje se opseg proizvodnje treba retroaktivno povećati od 01. siječnja 2018. godine, kako bi se izbjegao prekid primjene sustava carinskih kvota i poštovale smjernice utvrđene u komunikaciji Komisije o autonomnim carinskim suspenzijama i kvotama.

Uredba stupa na snagu 01. srpnja 2019. godine, a u pogledu carinske kvote s rednim brojem 09.2723 od 01. siječnja 2018. godine.
07.06.2019. Pokrenut antisubvencijski postupak u vezi s uvozom proizvoda od beskonačnih filamentnih staklenih vlakana podrijetlom iz Egipta
U Službenom listu Europske unije C 192 od 07. lipnja 2019. godine objavljena je obavijest o pokretanju antisubvencijskog postupka u vezi s uvozom proizvoda od beskonačnih filamentnih staklenih vlakana podrijetlom iz Egipta.

Predmet ispitnog postupka jesu rezani strukovi od staklenih vlakana, dužine ne veće od 50 mm („rezani strukovi”); roving od staklenih vlakana, osim impregniranog i prevučenog te s gubitkom mase pri žarenju većim od 3 % (kako je utvrđeno normom ISO 1887); i mat izrađen od filamentnih staklenih vlakana, osim mata od staklene vune („mat”), trenutačno razvrstan u oznake KN 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (oznake TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 i 7019 12 00 39) i podrijetlom iz Egipta.
 
06.06.2019. Ostaje na snazi konačna antidampinška carina na uvoz određenih folija od aluminija u svitcima podrijetlom iz Kine
Nakon provedbenog postupka revizije, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/915 оd 04. lipnja 2019. produžena je primjena konačne antidampinške carine na uvoz određenih folija od aluminija u svitcima podrijetlom iz Narodne Republike Kine, uvedene Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 217/2013 od 11. ožujka 2013. godine.

Uredbom su obuhvaćene folije od aluminija debljine 0,007 mm ili veće, ali manje od 0,021 mm, bez podloge, valjane, ali dalje neobrađivane, neovisno o tome jesu li reljefirane, u lakim svitcima mase ne veće od 10 kg, trenutačno razvrstane u oznake KN ex 7607 11 11 i ex 7607 19 10 (oznake TARIC 7607111110 i 7607191010) podrijetlom iz Narodne Republike Kine.
28.05.2019. Privremena suspenzija autonomnih carina za dijelove, komponente i drugu robu namijenjenu uporabi ili ugradnji u zrakoplove i dijelove zrakoplova
Uredbom Vijeća (EU) 2018/581 od 16. travnja 2018. o privremenoj suspenziji autonomnih carina iz Zajedničke carinske tarife za određenu robu vrste koja je namijenjena ugradnji u zrakoplove ili uporabi za zrakoplove te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1147/2002, suspendirane su carine za dijelove, komponente i drugu robu vrste koja je namijenjena ugradnji u zrakoplove i dijelove zrakoplova ili uporabi za zrakoplove i dijelove zrakoplova, tijekom njihove proizvodnje, popravka, održavanja, obnavljanja, prepravljanja ili prenamjene.

Kako bi se za određenu robu odobrila primjena suspenzija autonomnih carina zajedničke carinske tarife, nužno je carinskim tijelima dostaviti određeni certifikat tipa poput EASA Obrasca 1 potvrde o ovlaštenom vraćanju u uporabu koji izdaje Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) ili drugu jednakovrijednu potvrdu. EASA je sklopila bilateralne sporazume o sigurnosti zračnog prometa ili tehničke radne dogovore s određenim trećim zemljama koje izdaju takve vrste potvrda. Stoga je primjereno potvrde koje izdaju te zemlje smatrati jednakovrijednima EASA Obrascu 1.

Provedbenom Uredbom (EU) 2018/1517 оd 11. listopada 2018. Komisija je utvrdila popis tarifnih brojeva, podbrojeva i oznaka kombinirane nomenklature s kojima je razvrstana roba koja ispunjava uvjete za suspenziju te popis potvrda koje se smatraju jednakovrijednima potvrdi o ovlaštenom vraćanju u uporabu- EASA Obrazac 1 (Prilog I i II Uredbe).
16.05.2019. Pokrenut je antisubvencijski postupak vezan uz uvoz određenih tkanih i/ili prošivenih tkanina od staklenih vlakana podrijetlom iz Kine i Egipta
U Službenom listu Europske unije C 167 od 16. svibnja 2019. godine objavljena je obavijest o pokretanju antisubvencijskog postupka u vezi s uvozom određenih tkanih i/ili prošivenih tkanina od staklenih vlakana podrijetlom iz Kine i Egipta.

Predmet ispitnog postupka su tkanine od tkanih i/ili prošivenih rovinga ili pređa od beskonačnih filamentnih staklenih vlakana, isključujući proizvode koji su impregnirani ili predimpregnirani i tkanine otvorene mrežaste strukture veličine otvora veće od 1,8 mm u dužinu i širinu i mase veće od 35 g/m2.

Tkanine iz ispitnog postupka razvrstane su u oznake KN ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 i ex 7019 90 00 (oznake TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080, 7019900080).
16.05.2019. Stavljena je izvan snage antidampinška mjera na uvoz bioetanola podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država i prekinut je revizijski postupak koji se odnosi na taj uvoz
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/765 оd 14. svibnja 2019. godine, konačna antidampinška pristojba na uvoz bioetanola podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država stavljena je izvan snage i prekinut je postupak koji se odnosi na taj uvoz nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera.

Kako je uredba stupila na snagu 16.05.2019. godine, od tog dana više se ne primjenjuje antidampinška pristojba na bioetanol, ponekad zvan „etanol za gorivo”, tj. etilni alkohol proizveden od poljoprivrednih proizvoda, denaturirani ili nedenaturirani, isključujući proizvode s udjelom vode većim od 0,3 % (m/m), mjereno u skladu s normom EN 15376, ali uključujući etilni alkohol proizveden od poljoprivrednih proizvoda koji je podrijetlom iz SAD-a i sastojak je mješavina s benzinom s udjelom etilnog alkohola većim od 10 % (v/v) namijenjenih za uporabu kao gorivo, a trenutačno je obuhvaćen oznakama TARIC 2207100012, 2207200012, 2208909912, 2710122111, 2710122592, 2710123111, 2710124111, 2710124511, 2710124911, 2710125011, 2710127011, 2710129011, 3814001011, 3814009071, 3820000011 i 3824999266.
03.05.2019. Pokrenut je antidampinški postupak vezan uz uvoz proizvoda od beskonačnih filamentnih staklenih vlakana podrijetlom iz Bahreina i Egipta
U Službenom listu Europske unije C 151 od 03.05.2018. godine objavljena je obavijest o pokretanju antidampinškog postupka u vezi s uvozom proizvoda od beskonačnih filamentnih staklenih vlakana podrijetlom iz Bahreina i Egipta.

Predmet ovog ispitnog postupka jesu rezani strukovi od staklenih vlakana, dužine ne veće od 50 mm („rezani strukovi”); roving od staklenih vlakana, osim impregniranog i prevučenog te s gubitkom mase pri žarenju većim od 3 % (kako je utvrđeno normom ISO 1887); i mat izrađen od filamentnih staklenih vlakana, osim mata od staklene vune.

Proizvod za koji se tvrdi da se prodaje po dampinškim cijenama jest proizvod iz ispitnog postupka, podrijetlom iz Bahreina i Egipta, trenutačno razvrstan u oznake KN 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (oznake TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 i 7019120039).
Oznake KN i TARIC navedene su samo u informativne svrhe.
03.05.2019. Ostaju na snazi konačne antidampinške i kompenzacijske carine na uvoz određenih organski prevučenih proizvoda od čelika podrijetlom iz Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera
Nakon provedenog postupka revizije, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/687 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/688 оd 02. svibnja 2019. o uvođenju konačne antidampinške i kompenzacijske pristojbe na uvoz određenih organski prevučenih proizvoda od čelika podrijetlom iz Kine, produžena je primjena antidampinške i kompenzacijske carine.

Produžuje se primjena konačnih antidampinških i kompenzacijskih pristojbi na uvoz određenih organski prevučenih proizvoda od čelika, tj. plosnatih valjanih proizvoda od nelegiranog i legiranog čelika (isključujući nehrđajući čelik) koji su bojani, lakirani ili prevučeni plastičnom masom barem s jedne strane, isključujući tzv. „sendvič panele” koje se rabi u graditeljstvu i koji se sastoje od dviju vanjskih metalnih ploča i stabilizirane jezgre od izolacijskog materijala utisnute između njih, isključujući takve proizvode sa završnim premazom od cinkova praha (cinkova boja, s masenim udjelom cinka 70 % ili većim) i isključujući proizvode sa supstratom s metalnom prevlakom od kroma ili kositra, trenutačno razvrstani u oznake KN ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 (oznake TARIC 7210708011, 7210708091, 7212408001, 7212408021, 7212408091, 7225990011, 7225990091, 7226997011 i 7226997091) podrijetlom iz Kine.
11.04.2019. Uvedena je privremena antidampinška carina na uvoz smjesa uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini iz Rusije, Trinidada i Tobaga i Sjedinjenih Američkih Država
PROVEDBENOM UREDBOM KOMISIJE (EU) 2019/576 оd 10. travnja 2019. o uvođenju privremene antidampinške pristojbe na uvoz smjesa uree i amonijeva nitrata podrijetlom iz Rusije, Trinidada i Tobaga te Sjedinjenih Američkih Država od 12.04.2019., na snazi je privremena antidampinška carina.

Predmetni proizvod su smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini podrijetlom iz Rusije, Trinidada i Tobaga te SAD-a trenutačno razvrstane u oznaku KN 3102 80 00 („predmetni proizvod” ili „UAN”).

Slijedom toga, puštanje u slobodni promet na tržište EU predmetne robe podliježe polaganju osiguranja u iznosu koji je jednak iznosu privremene antidampinške carine.

Obustavlja se evidentiranje uvoza uspostavljeno u skladu s člankom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/455 od 20. ožujka 2019. Važno je napomenuti da registrirani uvozi mogu biti predmetom retroaktivne naplate antidampinške carine u slučaju da se po završenom ispitnom postupku uvede konačna antidampinška carina.
11.04.2019. Ostaju na snazi konačne antidampinške carine na uvoz određenog pribora za cijevi podrijetlom iz Rusije, Koreje i Malezije, a na uvoz određenog pribora za cijevi podrijetlom iz Turske stavljene su izvan snage
Nakon provedenog postupka revizije, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/566 od 9. travnja 2019. godine, produžena je primjena antidampinške carine na uvoz određenog pribora za cijevi podrijetlom iz Rusije, Koreje i Malezije, uvedene Uredbom (EZ) br. 778/2003 od 6. svibnja 2003. na predmetni pribor za cijevi podrijetlom iz Koreje i Malezije (i zadržane naknadnim revizijama zbog isteka mjera) te Provedbenom uredbom (EU) br. 78/2013 od 17. siječnja 2013. na pribor za cijevi podrijetlom iz Rusije i Turske.

Uredbom je obuhvaćen pribor za cijevi (izuzev lijevanog pribora, prirubnica i pribora s navojem) od željeza ili čelika (osim nehrđajućeg čelika) najvećeg vanjskog promjera ne većeg od 609,6 mm, kakav se koristi za čeono zavarivanje ili druge namjene, trenutačno razvrstan u oznake KN ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 i ex 7307 99 80 (oznake TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307998092, 7307998093, 7307998094, 7307998095 i 7307998098) i podrijetlom iz Malezije, Ruske Federacije i Republike Koreje.

Istodobno, konačne antidampinške pristojbe na uvoz predmetnog pribora za cijevi podrijetlom iz Republike Turske stavljaju se izvan snage i ispitni postupak u pogledu tog uvoza se prekida.
23.03.2019. Pokrenuta istraga o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera koje su na snazi za keramičke stolne i kuhinjske proizvode podrijetlom iz Kine uvozom preko drugih kineskih društava na koja se primjenjuje niža stopa i uvedeno je evidentiranje tih uvoza.
Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 412/2013 uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz keramičkih stolnih i kuhinjskih proizvoda podrijetlom iz Kine.
 
Slijedom samoinicijativnog ispitivanja mogućeg izbjegavanja tih antidampinških mjera putem uvoza preko drugih kineskih društava na koje se primjenjuju niža antidampinška davanja, Komisija je Provedbenom uredbom (EU) 2019/464 od 21.03.2019. pokrenula ispitni postupak i carinskim tijelima naložila registraciju (evidentiranje) takvih uvoza u Uniju.
 
Istragom i registracijom obuhvaćeni su keramički stolni i kuhinjski proizvodi, osim keramičkih mlinova za kondimente ili začine i njihovih dijelova za mljevenje, keramičkih mlinaca za kavu, keramičkih brusilica za noževe, keramičkih brusilica, keramičkih kuhinjskih alata namijenjenih rezanju, mljevenju, ribanju, struganju i guljenju te plitica za pizze od kordieritne keramike, vrste koja se koristi za pečenje pizze ili kruha, trenutačno razvrstani u oznake KN ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 i ex 6912 00 29 (oznake TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 i 6912002910) i podrijetlom iz Kine a uvoze se pod dodatnim oznakama TARIC B351 – B957  navedenim na popisu u Prilogu predmetne Uredbe.
 
Uredba je stupila na snagu 23. ožujka 2019. godine kada je i otpočela obveza registracije.
 
Važno je napomenuti da registrirani uvozi mogu biti predmetom retroaktivnog uvođenja antidampinške carine, u slučaju da istraga o mogućem izbjegavanju postojećih antidampinških mjera rezultira potvrđivanjem takvog izbjegavanja.
 
 
22.03.2019. Uvedena registracija uvoza smjesa uree i amonijeva nitrata podrijetlom iz Rusije, Trinidada i Tobaga te Sjedinjenih Američkih Država
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/455 uvedena je obvezna registracija (evidentiranje) uvoza smjesa uree i amonijeva nitrata podrijetlom iz Rusije, Trinidada i Tobaga te Sjedinjenih Američkih Država, a slijedom prije pokrenutog antidampinškog postupka; (obavijest u Službenom listu (EU) br. C 284 od 13.08.2018).

Registraciji podliježu smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini, trenutačno razvrstane u oznaku KN 3102 80 00, podrijetlom iz Rusije, Trinidada i Tobaga i Sjedinjenih Američkih Država.

Važno je napomenuti da registrirani uvozi mogu biti predmetom retroaktivne naplate antidampinške pristojbe, ako se po završenim istražnim postupcima uvedu antidampinške carine.
22.02.2019. Ostaje na snazi konačna antidampinška carina na uvoz semiš-kože podrijetlom iz Kine
Nakon provedbenog postupka revizije, Provedbenom uredbom Komisije 2019/297 od 20. veljače 2019. produžena je primjena antidampinške carine na uvoz semiš-kože podrijetlom iz Kine, uvedene Uredbom Vijeća (EZ) br. 1338/2006 od 08. rujna 2006. te revizijom zbog predstojećeg isteka mjera zadržane Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 1153/2012 od 03. prosinca 2012.

Uredbom je obuhvaćena semiš-koža i kombinacije semiš-kože, neovisno je li rezana u oblike ili ne, uključujući „crust” semiš-kožu i kombinaciju „crust” semiš-kože, trenutačno razvrstane u oznake KN 4114 10 10 i 4114 10 90 te podrijetlom iz Narodne Republike Kine.
21.02.2019. Pokrenut je antidampinški postupak vezan uz uvoz određenih tkanih i/ili prošivenih tkanina od staklenih vlakana podrijetlom iz Kine i Egipta
U Službenom listu Europske unije C 68 od 21. veljače 2019. godine objavljena je obavijest o pokretanju antidampinškog postupka u vezi s uvozom određenih tkanih i/ili prošivenih tkanina od staklenih vlakana podrijetlom iz Kine i Egipta.

Predmet ispitnog postupka su tkanine od tkanih i/ili prošivenih rovinga ili pređa od beskonačnih filamentnih staklenih vlakana, isključujući proizvode koji su impregnirani ili predimpregnirani i tkanine otvorene mrežaste strukture veličine otvora veće od 1,8 mm u dužinu i širinu i mase veće od 35 g/m2.
Tkanine iz ispitnog postupka razvrstane su u oznake KN ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 i ex 7019 90 00 (oznake TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080, 7019900080).
16.02.2019. Izmjena Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 430/2013 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz lijevanog pribora za cijevi s navojem, od temperiranog lijevanog željeza, podrijetlom iz Kine i Tajlanda i prekidu postupka u vezi s Indonezijom
Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 430/2013 od 13. svibnja 2013. uvedena je konačna antidampinška pristojba na uvoz lijevanog pribora za cijevi s navojem, od temperiranog lijevanog željeza, obuhvaćenog oznakom KN ex 7307 19 10 (oznaka TARIC 7307191010) podrijetlom iz Kine i Tajlanda.

Presudom od 12. srpnja 2018. u spojenim predmetima C-397/17 i C-398/17 i tumačenjem suda lijevani pribor za cijevi od lijevanog željeza sa sferoidnim grafitom mora se razvrstati pod preostalim tarifnim podbrojem 7307 19 90 kao ostali lijevani pribor, umjesto pod tarifnim podbrojem 7307 11 10 kao pribor od netemperiranog lijevanog željeza ili pod tarifnim podbrojem KN 7307 19 10 kao pribor od temperiranog lijevanog željeza.

Komisija je Provedbenom uredbom (EU) 2019/262 оd 14. veljače 2019. o izmjeni Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 430/2013 i lijevani pribor za cijevi s navojem od lijevanog željeza sa sferoidnim grafitom obuhvaćen oznakom KN ex 7307 19 90 (oznaka TARIC 7307199010) te podrijetlom iz Kine i Tajlanda uključila u antidampinške mjere.
16.02.2019. Završen je antidampinški postupak vezan uz uvoz solarnog stakla podrijetlom iz Malezije
Provedbenom odlukom komisije (EU) 2019/266 оd 14. veljače 2019.  završen je antidampinški postupak u vezi s uvozom solarnog stakla podrijetlom iz Malezije.

Slijedom toga neće doći do uvođenja antidampinške mjere na uvoz solarnog stakla razvrstanog u oznake TARIC 7007198012 i 7007198018 podrijetlom iz Malezije.
15.02.2019. Pokrenut je antidampinški postupak vezan uz uvoz čeličnih kotača podrijetlom iz Kine
U Službenom listu Europske unije C 60 od 15.02.2019. godine objavljena je obavijest o pokretanju antidampinškog postupka u vezi s uvozom čeličnih kotača podrijetlom iz Kine.

Predmet ispitnog postupka su čelični kotači, bez obzira na to jesu li opremljeni priborom i gumama, koji su konstruirani za upotrebu na:
—        cestovnim tegljačima,
—        motornim vozilima za prijevoz osoba i/ili robe,
—        motornim vozilima posebne namjene (primjerice, vatrogasna vozila, vozila za štrcanje ili posipanje), prikolicama, poluprikolicama, vozilima za stanovanje ili kampiranje i sličnim vozilima, bez mehaničkog pogona, trenutačno razvrstani u oznake KN ex 8708 70 99 i ex 8716 90 90 (oznake TARIC 8708709920, 8708709980, 8716909095, 8716909097).

Sljedeći proizvodi su isključeni:
—        čelični kotači: za industrijsku montažu: jednoosovinskih traktora trenutačno razvrstanih u oznaku 8701 10; vozila trenutačno razvrstanih u oznaku 8703; vozila trenutačno razvrstanih u oznaku 8704 bilo s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim) obujma cilindra od najviše 2 500 cm3 ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje uz pomoć svjećice obujma cilindra od najviše 2 800 cm3; vozila trenutačno razvrstanih u oznaku 8705,
—        kotači za cestovne četverocikle,
—        dijelovi kotača u obliku zvijezde, lijevani od čelika u jednom komadu,
—        kotači za motorna vozila posebno konstruirana za upotrebu izvan ceste (primjerice, kotači za poljoprivredne traktore ili traktore za šumarstvo, viličare, traktore za izguravanje i vuču, samoistovarna vozila (damperi) konstruirana za rad izvan cestovne mreže).
13.02.2019. Uvedena je konačna kompenzacijska pristojba na uvoz biodizela podrijetlom iz Argentine
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/244 od 11. veljače 2019. uvedena je konačna kompenzacijska pristojba na uvoza biodizela podrijetlom iz Argentine.

Uredbom su obuhvaćeni monoalkilni esteri masnih kiselina i/ili parafinska plinska ulja dobivena sintezom i/ili hidrotretiranjem, nefosilnog podrijetla, u čistom obliku ili u mješavini, trenutačno razvrstani u oznake KN ex 1516 20 98 (oznake TARIC 1516209821, 1516209829 i 1516209830), ex 1518 00 91 (oznake TARIC 1518009121, 1518009129 i 1518009130), ex 1518 00 95 (oznaka TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (oznake TARIC 1518009921, 1518009929 i 1518009930), ex 2710 19 43 (oznake TARIC 2710194321, 2710194329 i 2710194330), ex 2710 19 46 (oznake TARIC 2710194621, 2710194629 i 2710194630), ex 2710 19 47 (oznake TARIC 2710194721, 2710194729 i 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (oznake TARIC 3824999210, 3824999212 i 3824999220), 3826 00 10 i ex 3826 00 90 (oznake TARIC 3826009011, 3826009019 i 3826009030) podrijetlom iz Argentine.

Člankom 4. Uredbe 2019/244 obustavlja se evidentiranje uvoza koje proizlazi iz Provedbene uredbe (EU) 2018/756 o uvođenju obveze evidentiranja uvoza biodizela podrijetlom iz Argentine te se konačna kompenzacijska pristojba ne naplaćuje retroaktivno na evidentirani uvoz.
02.02.2019. Važno-suspendiranje mjera za željezo i čelik
PROVEDBENOM UREDBOM KOMISIJE (EU) 2019/159 оd 31. siječnja 2019. o uvođenju konačnih zaštitnih mjera protiv uvoza određenih proizvoda od čelika suspendiraju se mjere prethodnog nadzora za proizvode navedene u Prilogu IV tijekom primjene zaštitnih mjera iz članka 1. Uredbe, a koje su na snazi temeljem Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/670 .

Od 2. veljače 2019 godine suspendiraju se nadzorne mjere za sve TARIC podbrojeve unutar tarifnih brojeva:

7208; 7209; 7210; 7211; 7212; 7213; 7215; 7217;  7219; 7220; 7221; 7222; 7227; 7305; 7306,

te za TARIC podbrojeve unutar tarifnih brojeva uz izuzeća:

7214 uz izuzeće: 7214 10.
7216 uz izuzeće: 7216 61; 7216 69 i 7216 91.
7225 uz izuzeće: 7225 11.
7226 uz izuzeće: 7226 11.
7228 uz izuzeće: 7228 10 50 i 7228 40.
7301 uz izuzeće: 7301 20.
7302 uz izuzeće: 7302 10 10; 7302 10 90; 7302 30 i 7302 90.
7304 uz izuzeće: 7304 51 12; 7304 51 18; 7304 59 32 i 7304 59 38.
 
Suspenzija navedenih mjera oslobađa deklaranta od prilaganja i deklariranja nadzorne isprave šifre I004.
01.02.2019. Pojednostavnjeni VI 1 obrasci za uvoz vina iz Japana
Službenom listu EU L35/36 od 7.2.2019. objavljena je Odluka br. 1/2019 radne skupine za vino EU – JAPAN od 01. veljače 2019. o obrascima koje treba upotrebljavati za certifikate za uvoz vinskih proizvoda podrijetlom iz Japana u Europsku uniju i modalitetima u vezi sa samocertificiranjem [2019/224]. Odluka je stupila na snagu 01.02.2019. godine.
Temeljem članka 2.28. Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između EU i Japana, ( SL EU L330/2018) certifikat ovjeren u skladu s japanskim zakonima i drugim propisima, uključujući samocertifikat proizvođača koji je odobrilo nadležno japansko tijelo, smatra se dostatnom potvrdom da su ispunjeni zahtjevi za uvoz i prodaju u Uniji vinskih proizvoda podrijetlom iz Japana.
Kao prateći dokumenti za uvoz vina iz Japana, pored obrazaca VI 1 i VI 2, mogu se koristiti i:
• pojednostavnjeni VI 1 obrazac kojeg izdaje Nacionalni institut za istraživanje alkoholnih pića pod nadzorom japanskog Ministarstva financija (NRIB)
• pojednostavnjeni VI 1 obrazac „samocertifikat“ kojeg izdaje japanski proizvođač vina koji je prethodno dobio:
     – pojedinačno odobrenje za proizvodnju vina od japanske Nacionalne porezne agencije
     – odobrenje za samocertificiranje od Nacionalnog instituta za istraživanje alkoholnih pića (NRIB).
01.02.2019. Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/159 o uvođenju konačnih zaštitnih mjera protiv uvoza određenih proizvoda od čelika
U Službenom listu broj L 31/27 od 1. veljače 2019. godine objavljena je PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/159 оd 31. siječnja 2019. o uvođenju konačnih zaštitnih mjera protiv uvoza određenih proizvoda od čelika.

Sukladno člancima 6. i 7. Uredbe (EU) 2015/478 Europskog parlamenta i Vijeća od 11.3.2015., ovom se Provedbenom uredbom otvaraju kvote za uvoz u Uniju proizvoda iz 26 skupina proizvoda od čelika navedenih u Prilogu I. iste. Redni brojevi kvota, njihov balans, podatak o tome na koje se proizvode odnose (skupina i KN oznaka), kao i podatak na koju se zemlju podrijetla odnosnu kvotu može primijeniti utvrđeno je u Prilogu IV. predmetne Provedbene uredbe.

Neupisivanje rednog broja kvote u uvoznoj carinskoj  deklaraciji rezultirat će obračunom zaštitne carine od 25%.

Ako bi uvoznik zbog neupućenosti ili drugog razloga propustio zahtijevati kvotu u trenutku podnošenja deklaracije te mu zbog toga bude obračunata zaštitna carina, isti ima mogućnost kvotu zatražiti naknadno, u skladu s člankom 16. i Prilogom I Pravilnika o upravljanju carinskim kvotama („Narodne novine“ broj 34/2018).

Ova Provedbena uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije, odnosno 2. veljače 2019. godine.
23.01.2019. Ostaju na snazi konačne antidampinške pristojbe na uvoz cijevi od duktilnog lijevanog željeza podrijetlom iz Indije
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/99 оd 22. siječnja 2019., završen je ponovljeni ispitni postupak u pogledu apsorpcije u vezi s uvozom cijevi od duktilnog lijevanog željeza (poznato i kao sferoidno grafitno lijevano željezo) podrijetlom iz Indije bez izmjene mjera na snazi.

Cilj pokrenutog postupka bilo je ponovno preispitivanje konačnih antidampinških stopa za predmetne proizvode podrijetlom iz Indije.

Predmet ispitnog postupka bili su proizvodi obuhvaćeni KN oznakama ex 7303 00 10 i ex 7303 00 90 (TARIC oznake 7303 00 10 10, 7303 00 90 10), podrijetlom iz Indije.
15.01.2019. Ostaju na snazi konačne antidampinške pristojbe na uvoz aluminijskih radijatora podrijetlom iz Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća

Nakon provedenog postupka revizije, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/59 оd 14. siječnja 2019. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz aluminijskih radijatora podrijetlom iz Kine, produžena je primjena antidampinške carine.

U studenome 2012. godine, nakon antidampinškog ispitnog postupka („početni ispitni postupak”), Vijeće je Provedbenom uredbom (EU) br. 1039/2012 uvelo konačnu antidampinšku pristojbu na uvoz aluminijskih radijatora koji su trenutačno razvrstani u oznake KN ex 7615 10 10, ex 7615 10 80, ex 7616 99 10 i ex 7616 99 90 (oznake TARIC 7615101010, 7615108010, 7616991091, 7616999001 i 7616999091) te su podrijetlom iz Kine.

Produžuje se primjena konačne antidampinške pristojbe na uvoz aluminijskih radijatora i elemenata ili sekcija od kojih se takvi radijatori sastoje, neovisno jesu li ti elementi sastavljeni u blokove ili ne, osim radijatora i njihovih elemenata i sekcija električne vrste, trenutačno razvrstanih u oznake KN ex 7615 10 10, ex 7615 10 80, ex 7616 99 10 i ex 7616 99 90 (oznake TARIC 7615101010, 7615108010, 7616991091, 7616999001 i 7616999091) i podrijetlom iz Kine.

06.12.2018. Pokrenut je antisubvencijski postupak vezan uz uvoz biodizela podrijetlom iz Indonezije
U Službenom listu EU broj C 439 od 6.12. 2018. godine objavljena je obavijest o pokretanju antisubvencijskog postupka povezanog s uvozom biodizela podrijetlom iz Indonezije.
Predmet ispitnog postupka su monoalkilni esteri masnih kiselina i/ili parafinska plinska ulja dobivena sintezom i/ili hidrotretiranjem, nefosilnog podrijetla, uobičajeno poznati kao „biodizel”, u čistom obliku ili u mješavini, obuhvaćeni oznakama KN ex 1516 20 98 (oznake TARIC 1516209821, 1516209829 i 1516209830), ex 1518 00 91 (oznake TARIC 1518009121, 1518009129 i 1518009130), ex 1518 00 95 (oznaka TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (oznake TARIC 1518009921, 1518009929 i 1518009930), ex 2710 19 43 (oznake TARIC 2710194321, 2710194329 i 2710194330), ex 2710 19 46 (oznake TARIC 2710194621, 2710194629 i 2710194630), ex 2710 19 47 (oznake TARIC 2710194721, 2710194729 i 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (oznake TARIC 3824999210, 3824999212 i 3824999220), 3826 00 10 i ex 3826 00 90 (oznake TARIC 3826009011, 3826009019 i 3826009030).
13.11.2018. Uvedena je konačna kompenzacijska carina na uvoz određenih novih ili protektiranih guma za autobuse ili kamione podrijetlom iz Kine

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2018/1690 od 9. studenoga 2018. uvedena je konačna kompenzacijska carina na uvoz određenih pneumatskih guma, novih ili protektiranih, od kaučuka, vrste koja se rabi za autobuse ili kamione, s indeksom opterećenja većim od 121, podrijetlom iz Narodne Republike Kine.
 
Proizvodi koji su predmet konačne kompenzacijske mjere obuhvaćeni su oznakama KN 4011 20 90 i ex 4012 12 00 (TARIC oznaka 4012 12 00 10).
 
Člankom 2. Uredbe 2018/1690 ujedno se zamjenjuje članak 1. st. 2. i st. 3. i članak 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2018/1579 kojom je uvedena konačna antidampinška carina na uvoz istovjetnih proizvoda.

 

10.11.2018. Ostaje na snazi konačna antidampinška carina na uvoz mehanizama s polužnim zatvaranjem lukova podrijetlom iz Kine
Nakon provedenog postupka revizije, Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2018/1684 od 8. studenog 2018. godine produžena je primjena antidampinške carine na uvoz mehanizama s polužnim zatvaranjem lukova podrijetlom iz Kine, uvedene Uredbom  Vijeća (EZ) br. 1136/2006 od 24. srpnja 2006.  te revizijom zbog predstojećeg isteka mjera zadržane Provedbenom uredbom Vijeća (EZ) br. 796/2012 оd 30. kolovoza 2012. godine.
 
Uredbom su obuhvaćeni mehanizmi s polužnim zatvaranjem lukova koji se sastoje od (obično dva) čvrsta metalna luka pričvršćena na pločicu i imaju najmanje jednu polugu za otvaranje koja omogućava umetanje i pohranjivanje listova i drugih dokumenata, podrijetlom su iz NRK-a  i trenutačno su razvrstani u oznaku KN ex 8305 10 00 (oznaka TARIC 8305100050).
 
09.11.2018. Istekla je primjena konačne antidampinške mjere na uvoz određenih žica od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Indije
U Službenom listu Europske unije br. C 402 od 8.11.2018. godine objavljena je obavijest o isteku primjene konačne antidampinške mjere na uvoz određenih žica od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Indije.

Datum isteka mjere je 9.11.2018. godine, slijedom čega se od 10.11.2018. više ne primjenjuje antidampinška carina na uvoz određenih žica od nehrđajućeg čelika (oznake KN 7223 00 19 i 7223 00 99) podrijetlom iz Indije.
 
23.10.2018. Uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz određenih novih ili protektiranih guma za autobuse ili kamione podrijetlom iz Kine
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/1579 od 18. listopada 2018. godine uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz određenih pneumatskih guma, novih ili protektiranih, od kaučuka, vrste koja se rabi za autobuse ili kamione, s indeksom opterećenja većim od 121, podrijetlom iz Narodne Republike Kine.

Proizvodi koji su predmet konačne antidampinške mjere obuhvaćeni su oznakama KN 4011 20 90 i ex 4012 12 00 (TARIC oznaka 4012 12 00 10).

Člankom 3. Uredbe 2018/1579  naložena je konačna naplata iznosa osiguranih privremenim antidampinškim pristojbama temeljem Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/683.

Iznosi osigurani iznad stopa konačnih antidampinških pristojbi, oslobađaju se.
 
03.10.2018. Ostaje na snazi konačna antidampinška carina na uvoz određenih bešavnih cijevi od željeza ili čelika podrijetlom iz Rusije i Ukrajine.
Nakon provedenog postupka revizije, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/1469 od 1. listopada 2018. godine, produžena je primjena antidampinške carine na uvoz određenih bešavnih cijevi od željeza ili čelika podrijetlom iz Rusije i Ukrajine, uvedene Uredbom vijeća (EZ) br. 2320/1997 od 11. studenog 1997. godine na predmetne bešavne cijevi podrijetlom iz Rusije te Uredbom vijeća (EZ) br. 348/2000 od 14. veljače 2000. godine na bešavne cijevi podrijetlom iz Ukrajine te prethodnom revizijom zbog predstojećeg isteka mjera zadržane Uredbom Vijeća (EU) br. 585/2012 od 26. lipnja 2012. godine.

Uredbom su obuhvaćene bešavne cijevi od željeza ili čelika, kružnog poprečnog presjeka, vanjskog promjera ne većeg od 406,4 mm s ekvivalentom ugljika (CEV) ne većim od 0,86 u skladu s formulom Međunarodnog instituta za zavarivanja (IIW) i kemijskom analizom, trenutačno razvrstane u oznake KN ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 i ex 7304 59 93  (oznake TARIC 7304110010, 7304191020, 7304193020, 7304220020, 7304230020, 7304240020, 7304291020, 7304293020, 7304318030, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518930, 7304599230 i 7304599320) i podrijetlom iz Rusije i Ukrajine.
 
15.09.2018. Završen je ispitni postupak o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera uvedenih na uvoz limunske kiseline podrijetlom iz Kine, uvozom limunske kiseline poslane iz Kambodže
PROVEDBENOM UREDBOM KOMISIJE (EU) 2018/1236 оd 13. rujna 2018. o završetku ispitnog postupka o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera uvedenih Provedbenom uredbom (EU) 2015/82 na uvoz limunske kiseline podrijetlom iz Kine, uvozom poslanim iz Kambodže, bez obzira na to je li deklarirana kao podrijetlom iz Kambodže ili ne, te se obustavlja evidentiranje takvog uvoza uvedenog Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/2300.

Ovime je završen ispitni postupak pokrenut Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/2300 kako bi se utvrdilo izbjegavaju li se mjere uvedene Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/82 uvozom u Uniju limunske kiseline (uključujući trinatrijev citrat dihidrat) podrijetlom iz Kine, trenutačno razvrstane u oznake KN ex 2918 14 00 (oznaka TARIC 2918140090) i ex 2918 15 00 (oznaka TARIC 2918150019) i poslane iz Kambodže, bez obzira na to je li deklarirana kao podrijetlom iz Kambodže ili ne, te se obustavlja obveza evidentiranja takvog uvoza od 15. rujna 2018.
 
 
03.09.2018. Istekla je primjena konačne antidampinške i konačne kompenzacijske carine na uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ćelija isporučenih ili podrijetlom iz Kine uključujući i isporuke iz Malezije i Tajvana neovisno imaju li proizvodi malezijsko ili tajvansko podrijetlo ili ne

U Službenom listu Europske unije br. C 310/06 i C 310/07 od 3.9.2018. godine objavljena je obavijest o isteku primjene konačne antidampinške i konačne kompenzacijske carine na uvoz fotonaponskih modula ili ploča i ćelija od kristalnog silicija podrijetlom ili isporučenih iz Kine, čija je primjena bila proširena Provedbenim uredbama (EU) 2016/184 i 2016/185 na isporuke iz Malezije i Tajvana, neovisno imaju li ti proizvodi malezijsko ili tajvansko podrijetlo ili ne.

Datum isteka mjera je 3.9.2018. godine, slijedom čega se od 4.9.2018. više ne primjenjuju antidampinška i kompenzacijska carina na uvoz fotonaponskih modula i ćelija od kristalnog silicija obuhvaćenih KN oznakama  ex 8501 31 00, ex  8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex  8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00, ex 8541 40 90 podrijetlom iz Kine ili isporučenih iz Malezije ili iz Tajvana.
23.08.2018. Završen je antidampinški postupak vezan uz uvoz silicija podrijetlom iz Bosne i Hercegovine i Brazila.

Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1193 od 22. kolovoza 2018. završen je antidampinški postupak u vezi s uvozom u Uniju silicija podrijetlom iz Bosne i Hercegovine i iz Brazila.

Slijedom toga neće doći do uvođenja antidampinške mjere na uvoz silicija sa stvarnim masenim udjelom silicija manjim od 99,99 %, obuhvaćenog oznakom KN 2804 69 00 i podrijetlom iz Bosne i Hercegovine i iz Brazila.
 

13.08.2018. Pokrenut je antidampinški postupak vezan uz uvoz smjesa ureje i amonijeva nitrata podrijetlom iz Rusije, Trinidada i Tobaga i Sjedinjenih Američkih Država.
U Službenom  listu  Europske unije C 284 od 13.08.2018. godine objavljena je obavijest o pokretanju antidampinškog postupka u vezi s uvozom smjesa ureje i amonijeva nitrata podrijetlom iz Rusije, Trinidada i Tobaga i Sjedinjenih Američkih Država.
 
Predmet ispitnog postupka  jesu smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini trenutačno razvrstane u oznaku KN 3102 80 00.
 
 
24.07.2018. Završen je antidampinški postupak vezan uz uvoz ferokroma podrijetlom iz Kine, Rusije i Turske.
Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1037 od 20. srpnja 2018. završen je antidampinški postupak u vezi s uvozom ferokroma s niskim udjelom ugljika podrijetlom iz Kine, Rusije i Turske.

Slijedom toga neće doći do uvođenja antidampinške mjere na uvoz ferokroma s masenim udjelom ugljika većim od 0,05 %, ali ne većim od 0,5 %, , obuhvaćenog oznakom KN 7202 49 50 i podrijetlom iz Kine, Rusije i Turske.
 
 
19.07.2018. Uvedena je privremena antidampinška carina na uvoza električnih bicikala podrijetlom iz Kine
PROVEDBENOM UREDBOM KOMISIJE (EU) 2018/1012 оd 17. srpnja 2018. o uvođenju privremene antidampinške pristojbe na uvoz električnih bicikala podrijetlom iz Kine i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2018/671, na snazi je privremena  antidampinška carina.

Predmetni proizvod su bicikli i slična vozila s pedalama s pomoćnim električnim motorom, podrijetlom iz Kine, trenutačno razvrstani u oznake KN 8711 60 10 i ex 8711 60 90 (oznaka TARIC 8711609010) („predmetni proizvod”).

 Uredba je stupila na snagu 19. srpnja 2018. godine. Slijedom toga, puštanje u slobodni promet u Uniji predmetne robe podliježe polaganju osiguranja u iznosu koji je jednak iznosu privremene antidampinške carine.

Registracija za potrebe antisubvencijskog postupka za predmetne bicikle i slična vozila s pedalama s pomoćnim električnim motorom, ostaje na snazi.

Važno je napomenuti da registrirani uvozi mogu biti predmetom retroaktivne naplate antidampinške i kompenzacijske pristojbe, u slučaju da se po završenim ispitnim postupcima uvedu antidampinške odnosno antisubvencijske carine.
 
18.07.2018. Objavljena je Uredba o uvođenju privremenih zaštitnih mjera pri uvozu određenih proizvoda od čelika
U Službenom listu broj L181 od 18. srpnja 2018. objavljena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1013 od 17. srpnja 2018. o uvođenju privremenih zaštitnih carina na uvoz određenih proizvoda od čelika. Uredba stupa na snagu 19. srpnja 2018. godine i ostaje je snazi kroz 200 dana, u kom periodu se očekuje donošenje konačne mjere.

Privremenim zaštitnim carinama od 25 % obuhvaćene su 23 skupine čeličnih proizvoda, kako je to navedeno u prilogu I Uredbe, a iste će se primjenjivati od trenutka kada uvoz premaši prosječnu godišnju razinu uvoza u periodu od 2015. do 2017. godine.

Za te potrebe, prilogom V Uredbe utvrđene su carinske kvote s pripadajućim količinama u tonama, u okviru kojih se ne primjenjuje zaštitna carina. Kvotama se upravlja po redoslijedu prihvaćanja carinskih deklaracija za puštanje u slobodni promet, što znači deklarant zahtjev za korištenje carinske kvote treba podnijeti upisivanjem rednog broja kvote u polju 39 uvozne carinske deklaracije.

Neupisivanje rednog broja kvote u uvozno carinsku deklaraciju rezultirat će obračunom zaštitne carine.

Ako bi deklarant zbog neupućenosti ili drugog razloga propustio zahtijevati kvotu u trenutku podnošenja deklaracije te mu je zbog toga bude obračunata zaštitna carina, isti ima mogućnost kvotu zatražiti naknadno, u skladu s člankom 16. i Prilogom I Pravilnika o upravljanju carinskim kvotama („Narodne novine“ broj 34/2018).

Zaštitnim carinama, neovisno o kvotama, ne podliježe roba podrijetlom iz:
 
 • Norveške, Islanda i Lihtenštajna
 • zemalja u razvoju koje su članice WTO-a, prema tablici u prilogu IV Uredbe

U smislu ove odredbe, pod podrijetlom robe podrazumijeva se nepreferencijalno podrijetlo kako je utvrđeno carinskim zakonodavstvom Unije.

Važno je naglasiti da zaštitnim carinama ne poliježe ni roba koja je u trenutku stupanja na snagu Uredbe bila na putu prema Uniji. Za dokazivanje ove činjenice deklarant treba priložiti prijevoznu ili drugu ispravu iz koje je vidljivo da je roba otpremljena iz treće zemlje prije 19. srpnja 2018. i ušla u carinsko područje Unije iza tog datuma.
 
03.07.2018. Ostaje na snazi konačna antidampinška carina na uvoz oksalne kiseline podrijetlom iz Indije i Kine
Nakon provedbenog postupka  revizije, Provedbenom uredbom Komisije 2018/931 оd 28. lipnja 2018. produžena je primjena konačna antidampinška carine uvedene Uredbom Vijeća (EZ) br. 325/2012 od 12. travnja 2012.

Uredbom je obuhvaćena oksalna kiselina, bez obzira na to je li u dihidratnom (CUS broj 0028635-1 i CAS broj 6153-56-6) ili bezvodnom obliku (CUS broj 0021238-4 i CAS broj 144-62-7) i bez obzira na to je li u vodenoj otopini, trenutačno obuhvaćene oznakom KN ex 2917 11 00 (oznaka TARIC 2917110091)  podrijetlom iz Indije i Narodne Republike Kine.
 
30.06.2018. Ostaje na snazi konačna antidampinška carina na uvoz vinske kiseline podrijetlom iz Kine.
Nakon provedenog postupka revizije, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/921 оd 28. lipnja 2018. godine produžena je primjena konačne antidampinške carine na uvoz vinske kiseline podrijetlom iz Kine, uvedene Uredbom Vijeća (EZ) br. 130/2006 od 23. siječnja 2006. godine.

Uredbom je obuhvaćena vinska kiselina, isključujući vinsku kiselinu D-(-)- s negativnom optičkom rotacijom od najmanje 12,0 stupnjeva, mjerenom u vodenoj otopini prema metodi opisanoj u Europskoj farmakopeji, trenutačno obuhvaćena oznakom KN ex 2918 12 00 (oznaka TARIC 2918120090), podrijetlom iz Kine.
 
25.06.2018. Objavljena je Uredba o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode

UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/914 od 25. lipnja 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1387/2013 o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode
 

21.06.2018. Objavljena je Uredba o početku primjene trgovinskih mjera prema Sjedinjenim Američkim Državama

U Službenom listu broj L158 od 21. lipnja 2018. objavljena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/886 kojom od 22. lipnja 2018. počinje primjena dodatnih carina na uvoz određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih država, a slijedom prethodno objavljene Provedbene uredbom Komisije (EU) 2018/724 kojom su za to stvoreni preduvjeti.

Dodatne carine su predviđene za dvije skupine roba, navedene u prilozima Uredbe 2018/886:

 • Prilog I obuhvaća popis proizvoda na koje će se odmah početi primjenjivati dodatna carina od 10 % ili 25 %

 • Prilog II obuhvaća popis proizvoda na koji će se dodatna carina od 10 %, 25 %, 35% ili 50 % početi primjenjivati naknadno, od 1. lipnja 2021. ili petog dana od datuma kada tijelo za rješavanje sporova WTO-a donese odluku da zaštitne mjere SAD-a nisu u skladu s relevantnim odredbama Sporazuma o WTO-u, ovisno što nastupi prije.


Člankom 4. Uredbe 2018/774 propisano je izuzeće od primjene dodatnih carina:

 • Ako je uvozna dozvola s izuzećem od carine ili umanjenjem carine izdana prije datuma stupanja na snagu Uredbe (naravno, u slučaju kada takva dozvola predstavlja uvjet za puštanje u slobodni promet konkretne robe),

 • Ako uvoznik može dokazati da je roba izvezena iz SAD-a prije datuma početka primjene dodatne carine za tu konkretnu robu.


Obzirom na način integracije dodatnih carina u TARIC od strane Europske komisije, ne postoji mogućnost automatske primjene prethodno navedenih izuzeća u trenutku podnošenja i prihvaćanja uvozne carinske deklaracije. Slijedom toga, upućuju se gospodarstvenici koji imaju pravo na izuzeće, da za isto podnesu zahtjev za otpust ili povrat nakon prihvaćanja deklaracije.

05.06.2018. Prekinut je antidampinški postupak vezan uz uvoz ferosilicija podrijetlom iz Egipta i Ukrajine.
Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/824 od 4. lipnja  2018. prekinut je antidampinški postupak vezan uz uvoz ferosilicija podrijetlom iz Egipta i Ukrajine.

Slijedom toga neće doći do uvođenja antidampinške mjere na uvoz ferosilicija (FESI),  feroslitine s najmanjim masenim udjelom silicija od 20 %, ali ne većim od 96 %  i najmanjim masenim udjelom željeza od 4 % , obuhvaćenog KN oznakom KN 7202 21 00, 7202 29 10 i 7202 29 90 podrijetlom iz Egipta i Ukrajine.
 
 
25.05.2018. Uvedena je registracija uvoza biodizela podrijetlom iz Argentine
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/756 uvedena je obvezna registracija (evidentiranje) uvoza biodizela podrijetlom iz Argentine, a slijedom prije pokrenutog antisubvencijskog postupka (obavijest u Službenom listu EU broj C 34 od 31.1. 2018.).

Registraciji podliježu monoalkilni esteri masnih kiselina i/ili parafinska plinska ulja dobivena sintezom i/ili hidrotretiranjem, nefosilnog podrijetla, u čistom obliku ili u mješavini, trenutačno razvrstani u oznake KN ex 1516 20 98 (oznake TARIC 1516209821, 1516209829 i 1516209830), ex 1518 00 91 (oznake TARIC 1518009121, 1518009129 i 1518009130), ex 1518 00 95 (oznaka TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (oznake TARIC 1518009921, 1518009929 i 1518009930), ex 2710 19 43 (oznake TARIC 2710194321, 2710194329 i 2710194330), ex 2710 19 46 (oznake TARIC 2710194621, 2710194629 i 2710194630), ex 2710 19 47 (oznake TARIC 2710194721, 2710194729 i 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (oznake TARIC 3824999210, 3824999212 i 3824999220), 3826 00 10 i ex 3826 00 90 (oznake TARIC 3826009011, 3826009019 i 3826009030) podrijetlom iz Argentine.

Važno je napomenuti da registrirani uvozi mogu biti predmetom retroaktivne naplate kompenzacijske pristojbe, u slučaju da se po završenom istražnom postupku uvedu antisubvencijske carine.
23.05.2018. Pokrenut je antidampinški postupak vezan uz uvoz solarnog stakla podrijetlom iz Malezije
U Službenom listu Europske unije C 174 od 23.05.2018. godine objavljena je obavijest o pokretanju antidampinškog postupka u vezi s uvozom solarnog stakla podrijetlom iz Malezije.

Predmet ispitnog postupka je solarno staklo koje se sastoji od kaljenog natrij-kalcijevog ravnog stakla, s udjelom željeza nižim od 300 ppm, propusnosti sunčeve svjetlosti veće od 88 % (mjereno u skladu sa spektrom zračenja AM 1,5 od 300 do 2 500 nm), toplinskog otpora do 250 °C (mjereno u skladu s normom EN 12150), otpornosti na temperaturne razlike od Δ 150 K (mjereno u skladu s normom EN 12150), mehaničke čvrstoće od 90 N/mm2 ili veće (mjereno u skladu s normom EN 1288-3) i debljine ne veće od 4,5 mm, trenutačno razvrstano u oznaku KN 7007 19 80 (oznake TARIC 7007 19 80 12 i 7007 19 80 18).
17.05.2018. Objavljena je Uredba o trgovinskim mjerama prema Sjedinjenim Američkim Državama
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/724 stvoreni su preduvjeti za uvođenje dodatnih carina na robu podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih država. Dodatne carine se uvode kao protumjera na zaštitne mjere donesene od strane Sjedinjenih Američkih država. Važno je naglasiti da će Komisija naknadnim provedbenim aktom odrediti datum početka primjene ovih mjera.

Dodatne carine su predviđene za dvije skupine roba, navedene u prilozima predmetne Uredbe:
 
 • Prilog I obuhvaća popis proizvoda na koje će se odmah početi primjenjivati dodatna carina od 25 %
 • Prilog II obuhvaća popis proizvoda na koji će se dodatna carina od 10 %, 25 %, 35% ili 50 % početi primjenjivati naknadno, od 23. ožujka 2021. ili petog dana od datuma kada tijelo za rješavanje sporova WTO-a donese odluku da zaštitne mjere SAD-a nisu u skladu s relevantnim odredbama Sporazuma o WTO-u, ovisno što nastupi prije.

Člankom 4. Uredbe propisano je izuzeće od primjene dodatnih carina:
 
 • Ako je uvozna dozvola s izuzećem od carine ili umanjenjem carine izdana prije datuma stupanja na snagu Uredbe (naravno, u slučaju kada takva dozvola predstavlja uvjet za puštanje u slobodni promet konkretne robe),
 • Ako uvoznik može dokazati da je roba izvezena iz SAD-a prije datuma početka primjene dodatne carine za tu konkretnu robu.
  Carinska uprava će naknadno, čim o tome dobije saznanje, objaviti informaciju o početku primjene ove mjere, te o načinu njezine primjene kroz uvoznu carinsku deklaraciju, poglavito u pogledu primjene izuzeća predviđenog člankom 4. Uredbe.
04.05.2018. Uvedena registracija uvoza električnih bicikala podrijetlom iz Kine
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/671 uvedena je obvezna registracija (evidentiranje) uvoza električnih bicikala podrijetlom iz Kine , a slijedom prije pokrenutog antidampinškog i antisubvencijskog postupka; (obavijesti u Službenom listu (EU) br. C 353 od 20.10.2017. god. i u Službenom listu (EU) br.C 440 od 21.12.2017.god.).

Registraciji u oba pokrenuta postupka podliježu bicikli s pedalama s pomoćnim električnim motorom, podrijetlom iz Kine, trenutačno razvrstani u KN oznake 8711 60 10 i ex 8711 60 90 (TARIC oznaka  8711 60 90 10), podrijetlom iz Kine.

Važno je napomenuti da registrirani uvozi mogu biti predmetom retroaktivne naplate antidampinške i kompenzacijske pristojbe, u slučaju da se po završenim istražnim postupcima uvedu antidampinške odnosno antisubvencijske carine.
 
30.04.2018. Ponovo je pokrenut antidampinški postupak vezan uz uvoz cijevi od duktilnog lijevanog željeza podrijetlom iz Indije
U Službenom listu Europske unije br. C 151 od 30.04.2018. godine objavljena je obavijest o pokretanju antidampinškog postupka povezanog s uvozom cijevi od duktilnog lijevanog željeza (poznato i kao sferoidno grafitno lijevano željezo), podrijetlom iz Indije.
 
Provedbenim uredbama Komisije (EU) br. 2016/388 i 2016/387 od 17. ožujka 2016. godine uvedene su konačna antidampinška i konačna kompenzacijska carina na uvoz
cijevi od duktilnog lijevanog željeza (poznato i kao sferoidno grafitno lijevano željezo), osim cijevi od duktilnog lijevanog željeza bez unutarnje i vanjske obloge („neobložene cijevi”). Predmetom ovih mjera su proizvodi obuhvaćeni KN oznakama ex 7303 00 10 i ex 7303 00 90 (TARIC oznake 7303 00 10 10, 7303 00 90 10), podrijetlom iz Indije.
 
Predmet pokrenutog postupka je ponovno preispitivanje konačnih antidampinških stopa za predmetne proizvode podrijetlom iz Indije, obzirom da je nakon provedenog početnog ispitnog postupka i prije odnosno nakon uvođenja antidampinških carina došlo do daljnjeg snižavanja izvoznih cijena.
 
21.04.2018. Ostaje na snazi konačna antidampinška carina na uvoz čelične užadi i kabela podrijetlom iz Kine i isporučenih iz Maroka i Republike Koreje
Nakon provedenog postupka revizije, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/607 od 19. travnja 2018. godine produžena je primjena antidampinške carine na uvoz čelične užadi i kabela podrijetlom iz Kine ili isporučenih iz Maroka ili iz Republike Koreje, uvedene Uredbom Vijeća (EZ) br.1796/1999 od 12. kolovoza 1999. godine (uz naknadna proširenja za isporuke iz Maroka i R. Koreje) te revizijama zbog predstojećih isteka mjera zadržane Uredbom Vijeća (EZ) br. 1858/2005 od 8. studenoga 2005. te Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br.102/2012 od 27. siječnja 2012. godine.

Uredbom je obuhvaćena čelična užad i kabeli uključujući zatvorenu užad, osim užadi i kabela od nehrđajućeg čelika najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 3 mm, trenutačno razvrstanih u oznake KN ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 i ex 7312 10 98 (oznake TARIC 7312108112, 7312108113, 7312108119, 7312108312, 7312108313, 7312108319, 7312108512, 7312108513, 7312108519, 7312108912, 7312108913, 7312108919, 7312109812, 7312109813 i 7312109819).

Važno je napomenuti da ovom Uredbom predviđeno antidampinško izuzeće za određene proizvođače iz Maroka i Republike Koreje nije uvjetovano prilaganjem D008 računa.
16.03.2018. Obavijest o pokretanju zaštitnog ispitnog postupka u vezi s uvozom indijske riže podrijetlom iz Kambodže i Mjanmara
U Službenom listu Europske unije C 100 od 16.3.2018. objavljena je Obavijest o pokretanju zaštitnog ispitnog postupka u vezi s uvozom indijske riže podrijetlom iz Kambodže i Mjanmara.

Ispitnim postupkom obuhvaćena je polubijela i bijela indijska riža podrijetlom iz Kambodže i Mjanmara obuhvaćena KN oznakama 1006 30 27 , 1006 30 48, 1006 30 67 i 1006 30 98 za koju je u skladu s Uredbom (EU) 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih carinskih povlastica na snazi nulta stopa carine.
Pokrenutim ispitnim postupkom utvrdit će se uvoze li se proizvodi iz ispitnog postupka u obujmu i/ili po cijenama koje uzrokuju poteškoće proizvođačima Unije istovjetnih ili izravno konkurentnih proizvoda, odnosno postoje li uvjeti za uvođenje zaštitnih mjera.

Temeljem konačno utvrđenih činjenica ispitni postupak zaključit će se u skladu s člankom 24. stavak 2. Uredbe 978/2012 u roku od 12 mjeseci od datuma pokretanja postupka objavom u Službenom listu Europske unije.
 
07.03.2018. Ostaje na snazi konačna antidampinška carina na uvoz određenih bešavnih cijevi od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Kine
Nakon provedenog postupka revizije, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/330 оd 05. ožujka 2018. godine produžena je primjena antidampinške carine na uvoz određenih bešavnih cijevi od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Kine, uvedene Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 1331/2011 od 14. prosinca 2011.

Uredbom su obuhvaćene bešavne cijevi od nehrđajućeg čelika (osim takvih cijevi s montiranim priborom prikladnih za vođenje plinova ili tekućina za upotrebu u civilnom zrakoplovstvu), trenutačno razvrstane u oznake KN 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 i ex 7304 90 00 (oznake TARIC 7304 41 00 90, 7304 49 93 90, 7304 49 95 90, 7304 49 99 90 i 7304 90 00 91).
23.02.2018. Završena istraga o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera koje su na snazi za određene ručne paletne viličare i njihove osnovne dijelove podrijetlom iz Kine putem uvoza koji se otprema iz Vijetnama
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/260 od 21. veljače 2018. objavljen je završetak ispitnog postupka o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera uvedenih Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 1008/2011, te izmijenjenih Provedbenom uredbom (EU) br. 372/2013, na uvoz ručnih paletnih viličara i njihovih osnovnih dijelova podrijetlom iz Narodne Republike Kine, uvozom poslanim iz Vijetnama, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Vijetnama ili ne, te se obustavlja evidentiranje takvog uvoza uvedenog Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1348.

Ovime je završen ispitni postupak pokrenut Provedbenom uredbom (EU) 2017/1348 o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera pri uvozu određenih ručnih paletnih viličara i njihovih osnovnih dijelova, tj. šasije i hidraulike,, trenutačno razvrstanih u oznake KN ex 8427 90 00 i ex 8431 20 00  (oznake TARIC 8427900013 i 8431200013) podrijetlom iz Narodne Republike Kine a putem uvoza koji se šalje iz Vijetnama, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Vijetnama  ili ne, te se obustavlja obveza evidentiranja takvog uvoza od 23. veljače 2017. godine.
09.02.2018. Uvedena konačna antidampinška carina na uvoz određenih čelika otpornih na koroziju podrijetlom iz Kine
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/186 od 7. veljače 2018.godine  uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz određenih čelika otpornih na koroziju podrijetlom iz Kine.
 
Uredbom su obuhvaćeni plosnati valjani proizvodi od željeza ili legiranog ili nelegiranog čelika; prevučeni  aluminijem; platirani ili prevučeni cinkom i/ili aluminijem i ni jednim drugim metalom s pomoću vruće galvanizacije; kemijski pasivirani; s masenim udjelom: ugljika od 0,015 % ili većim, ali manjim od 0,170 %, aluminija od 0,015 % ili većim, ali manjim od 0,100 %, niobija ne većim od 0,045 %, titanija ne većim od 0,010 % te vanadija ne većim od 0,010 %; koji se stavljaju na raspolaganje u obliku kolutova, rezanih ploča te uskih traka.
 
Sljedeći proizvodi nisu obuhvaćeni:
- proizvodi od nehrđajućeg čelika, od silicijskog elektročelika te od brzoreznog čelika,
- proizvodi koji su samo toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni.
 
Proizvodi koji su predmet konačne antidampinške mjere obuhvaćeni su KN oznakama: ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 i ex 7226 99 70. (oznake TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990092, 7226993010, 7226997094).
 
Člankom 2. Uredbe 2018/186 naložena je konačna naplata iznosa osiguranih privremenim antidampinškim pristojbama temeljem Provedbene uredbe (EU) 2017/ 1444..
Iznosi osigurani iznad stopa konačnih antidampinških pristojbi, oslobađaju se.
 
03.02.2018. Uvedena registracija uvoza novih i protektiranih guma za autobuse ili kamione iz Kine
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/163 uvedena je obvezna registracija (evidentiranje) uvoza novih i protektiranih guma za autobuse ili kamione podrijetlom iz Kine, a slijedom prije pokrenutog antidampinškog i antisubvencijskog postupka; (obavijesti u Službenom listu (EU) br. C 264 od 11.08.2017. god. i u Službenom listu (EU) br.C 346 od 14.10.2017.god.).
 
Registraciji podliježu nove i protektirane gume za autobuse ili kamione s indeksom opterećenja većim od 121, trenutačno razvrstane u oznake KN 4011 20 90 i ex 4012 12 00 (oznaka TARIC 4012120010), i podrijetlom su iz Kine.
Važno je napomenuti da registrirani uvozi mogu biti predmetom retroaktivne naplate antidampinške i kompenzacijske pristojbe, u slučaju da se po završenim istražnim postupcima uvedu antidampinške odnosno antisubvencijske carine.
 
31.01.2018. Uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz određenih proizvoda od lijevanog željeza podrijetlom iz Kine
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/140 оd 29. siječnja 2018. godine uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz određenih proizvoda od lijevanog željeza podrijetlom iz Kine.

Uredbom su obuhvaćeni proizvodi od lijevanog željeza s lamelarnim grafitom (sivo željezo) ili lijevanog željeza sa sferoidnim grafitom (poznato i kao duktilno lijevano željezo) i njihovi dijelovi.
Ti proizvodi mogu biti strojno obrađeni, presvučeni, obojeni i/ili povezani s drugim materijalima kao što su, među ostalim, beton, ploče za popločavanje ili pločice i upotrebljavaju se za:
- pokrivanje podzemnih ili potpovršinskih sustava i/ili otvora podzemnih ili potpovršinskih sustava i s pomoću kojih se
- omogućuje pristup podzemnim ili potpovršinskim sustavima i/ili pogled na podzemne ili potpovršinske sustave
a razvrstani u oznake KN ex 7325 10 00 (oznaka TARIC 7325100031) i ex 7325 99 10 (oznaka TARIC 7325991051).

Sljedeće vrste proizvoda isključene su iz definicije predmetnog proizvoda:
- rešetke za kanale i poklopci za ulazne otvore podložni normi EN 1433, koji se ugrađuju kao dijelovi u kanale od polimera, plastike, galvaniziranog čelika ili betona, pomoću kojih se omogućuje istjecanje površinskih voda u kanal;
- podni odvodi, žljebovi za krovove, žljebovi za odvod kišnice i poklopci za odvod kišnice, podložni normi EN 1253;
- penjalice, ključevi za podizanje i vatrogasni hidranti.
 
Člankom 2. Provedbene uredbe (EU) 2018/140 naložena je konačna naplata iznosa osiguranih privremenim antidampinškim pristojbama temeljem Provedbene uredbe (EU) 2017/1480.
Iznosi osigurani iznad stopa konačnih antidampinških pristojbi, oslobađaju se.
31.01.2018. Pokrenut antisubvencijski postupak vezan uz uvoz biodizela podrijetlom iz Argentine
U Službenom listu EU broj C 34 od 31.1. 2018. godine objavljena je obavijest o pokretanju antisubvencijskog postupka povezanog s uvozom biodizela podrijetlom iz Argentine.
 
Predmet ispitnog postupka su monoalkilni esteri masnih kiselina i/ili parafinska plinska ulja dobivena sintezom i/ili hidrotretiranjem, nefosilnog podrijetla, uobičajeno poznati kao „biodizel”, u čistom obliku ili u mješavini, obuhvaćeni oznakama KN ex 1516 20 98 (oznake TARIC 1516209821, 1516209829 i 1516209830), ex 1518 00 91 (oznake TARIC 1518009121, 1518009129 i 1518009130), ex 1518 00 95 (oznaka TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (oznake TARIC 1518009921, 1518009929 i 1518009930), ex 2710 19 43 (oznake TARIC 2710194321, 2710194329 i 2710194330), ex 2710 19 46 (oznake TARIC 2710194621, 2710194629 i 2710194630), ex 2710 19 47 (oznake TARIC 2710194721, 2710194729 i 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (oznake TARIC 3824999210, 3824999212 i 3824999220), 3826 00 10 i ex 3826 00 90 (oznake TARIC 3826009011, 3826009019 i 3826009030).
21.12.2017. Pokrenut antisubvencijski postupak vezan uz uvoz električnih bicikala podrijetlom iz Kine
U Službenom listu Europske unije br. C 440 od 21.12.2017. godine objavljena je obavijest o pokretanju antisubvencijskog postupka povezanog s uvozom električnih bicikala podrijetlom iz Kine.
 
Predmet ovog postupka su bicikli s pedalama opremljeni pomoćnim električnim motorom, obuhvaćeni oznakama KN 8711 60 10 i ex 8711 60 90 (oznaka TARIC 8711609010).
14.12.2017. Pokrenuta istraga o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera koje su na snazi za limunsku kiselinu podrijetlom iz Kine putem uvoza koji se otprema iz Kambodže i uvedeno je evidentiranje tih uvoza
Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2015/82 uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz limunske kiseline (uključujući trinatrijev citrat dihidrat) podrijetlom iz Kine.

Slijedom zahtjeva za ispitivanje mogućeg izbjegavanja tih antidampinških mjera putem uvoza koji se otprema iz Kambodže, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Kambodže ili ne, Komisija je Provedbenom uredbom (EU) 2017/2300 od 12.12.2017. pokrenula ispitni postupak i carinskim tijelima naložila registraciju (evidentiranje) takvih uvoza u Uniju.

Istragom i registracijom obuhvaćena je limunska kiselina (uključujući trinatrijev citrat dihidrat), razvrstana pod oznakama KN ex 2918 14 00 (oznaka TARIC 2918140090) i ex 2918 15 00 (oznaka TARIC 2918150019) i poslana iz Kambodže, bez obzira na to ima li deklarirano podrijetlo iz Kambodže ili ne.

Uredba je stupila na snagu 15. prosinca 2017. godine kada je i otpočela obveza registracije.

Važno je napomenuti da registrirani uvozi mogu biti predmetom retroaktivnog uvođenja antidampinške carine, u slučaju da istraga o mogućem izbjegavanju postojećih antidampinških mjera rezultira potvrđivanjem takvog izbjegavanja.
06.12.2017. Ostaje na snazi konačna antidampinška carina na uvoz trikloroizocijanurne kiseline podrijetlom iz Kine
Nakon provedenog postupka revizije, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/2230 оd 4. prosinca 2017. godine, produžena je primjena antidampinške carine na uvoz trikloroizocijanurne kiseline (TKCK) podrijetlom iz Kine, uvedene Provedbenom uredbom Vijeća (EZ) br. 1631/2005, revizijom zbog predstojećeg isteka mjera zadržane Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 1389/2011 (s izmjenama i dopunama).

Uredbom je  obuhvaćena trikloroizocijanurna kiselina i njezini pripravci, koja se prema međunarodno nezaštićenom nazivu (INN) naziva i „simklozen”, razvrstana u oznake KN ex 2933 69 80 i ex 3808 94 20 (oznake TARIC 2933698070 i 3808942020).
TKCK je kemijski proizvod koji se upotrebljava kao organsko sredstvo širokog spektra za dezinfekciju i izbjeljivanje na bazi klora, posebno za dezinfekciju vode u bazenima i toplicama. Druge upotrebe uključuju obradu vode u septičkim jamama ili rashladnim tornjevima i čišćenje kućanskih aparata. TKCK se prodaje u obliku praha, granula, tableta ili pločica. Svi oblici TKCK-a i njegovi pripravci imaju jednake osnovne značajke (dezinficijens) i stoga se smatraju jednim proizvodom.

 
24.11.2017. Ostaje na snazi konačna antidampinška carina na uvoz keramičkih pločica podrijetlom iz Kine
Nakon provedenog postupka revizije, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/2179 оd 22. studenog 2017. godine produžena je primjena antidampinške carine na uvoz keramičkih pločica podrijetlom iz Narodne Republike Kine,
uvedene Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 917/2011 od 12. rujna 2011. god. te izmijenjene Provedbenim uredbama Komisije (EU) br. 2015/409 оd 11. ožujka 2015. i br. 2015/782 оd 19. svibnja 2015.
 
Uredbom su obuhvaćene glazirane ili neglazirane keramičke pločice za popločavanje i oblaganje te glazirane ili neglazirane keramičke kockice i slično, za mozaik, neovisno jesu li na podlozi ili ne, trenutačno razvrstane u oznaku HS 6907 koja je u primjeni od 1. siječnja 2017. i kojom su zamijenjene oznake KN 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 i 6908 90 99 navedene u početnom ispitnom postupku.
Keramičke pločice uglavnom se upotrebljavaju u građevinskoj industriji za oblaganje zidova i podova.
 
 
16.11.2017. Završena je istraga o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera koje su na snazi za određene bešavne cijevi od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Kine putem uvoza koji se otprema iz Indije
PROVEDBENOM UREDBOM KOMISIJE (EU) 2017/2093 od 15. studenoga 2017. objavljen je završetak ispitnog postupka o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera uvedenih Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 1331/2011 na uvoz određenih bešavnih cijevi od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Kine putem uvoza poslanog iz Indije, bez obzira na to ima li deklarirano podrijetlo iz Indije ili ne, te se obustavlja evidentiranje takvog uvoza uvedenog Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/272.
 
Ovim, je završen ispitni postupak pokrenut Provedbenom uredbom (EU) 2017/272 o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera uvedenih Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 1331/2011 na uvoz određenih bešavnih cijevi od nehrđajućeg čelika trenutačno razvrstanih u oznake KN ex 7304 11 00, ex 7304 22 00, ex 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 i ex 7304 90 00 (oznake TARIC: 7304110011, 7304110019, 7304220021, 7304220029, 7304240021, 7304240029, 7304410091, 7304491091, 7304499391, 7304499591, 7304499991 i 7304900091) podrijetlom iz Narodne Republike Kine putem uvoza koji se šalje iz Indije, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Indije ili ne, te se obustavlja obveza evidentiranja takvog uvoza od 17. studenog 2017. godine.
 
07.11.2017. Ostaju na snazi konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana podrijetlom iz Kine proširene na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana poslanih iz Indije, Indonezije, Malezije, Tajvana i Tajlanda, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz tih zemalja ili nemaju, nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera
Nakon provedenog postupka revizije,  Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1993 od 6. studenog 2017. godine  produžena je primjena konačne antidampinške carine uvedene Provedbenom uredbom  Vijeća (EU) br. 791/2011 od 03. kolovoz 2011. godine, na uvoz tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana otvora većeg od 1,8 mm po duljini i širini i mase veće od 35 g/m2, isključujući diskove od staklenih vlakana, trenutačno razvrstanih u oznake KN ex 7019 51 00 i ex 7019 59 00 (oznake TARIC 7019510019 i 7019590019) i podrijetlom iz Kine.

Zbog mogućeg ponavljanja dampinga i ponavljanja štete proizlazi da treba zadržati antidampinške mjere koje se primjenjuju na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana, koje su proširene na uvoz određenih modificiranih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana, podrijetlom ili poslane iz NRK-a, i koje su uvedene Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 791/2011.
 
25.10.2017. Izmjena Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 412/2013 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz keramičkih stolnih i kuhinjskih proizvoda podrijetlom iz Narodne Republike Kine u pogledu opsega proizvoda koji podliježe antidampinškim mjerama na snazi.

Nakon provedenog postupka djelomične privremene revizije, Provedbenom uredbom komisije (EU) 2017/1932 od 23. listopada 2017. donesena je izmjena u pogledu opsega proizvoda koji podliježe antidampinškim mjerama.
U odnosu na prethodnu Uredbu 412/2013, ovom su izmjenom iz opsega proizvoda obuhvaćenih antidampinškim mjerama dodatno isključeni keramički mlinci za kavu, keramičke brusilice te keramički kuhinjski alati za rezanje, mljevenje, ribanje, struganje i guljenje.
Ovo  izuzeće uvedeno je retroaktivno od datuma uvođenja antidampinške carine na uvoz keramičkih stolnih i kuhinjskih proizvoda podrijetlom iz Narodne Republike Kine odnosno od 16. studenoga 2012. godine te uvoznici spomenutih dodatno isključenih proizvoda, temeljem članka 2 Uredbe 2017/1932 imaju pravo na otpis ili povrat plaćene konačne antidampinške carine.
 

20.10.2017. Pokrenut je antidampinški postupak vezan uz uvoz električnih bicikala podrijetlom iz Narodne Republike Kine.
U Službenom listu Europske unije br. C 353 od 20.10.2017. godine objavljena je obavijest o pokretanju antidampinškog postupka povezanog s uvozom električnih bicikala podrijetlom iz Narodne Republike Kine.
Predmet ovog  postupka su bicikli s pedalama opremljeni pomoćnim električnim motorom, obuhvaćeni  oznakama  KN 8711 60 10 i ex 8711 60 90 (oznaka TARIC 8711609010).

 
14.10.2017. Pokrenut je antisubvencijski postupak vezan uz uvoz novih i protektiranih guma za autobuse ili kamione podrijetlom iz Narodne Republike Kine

U Službenom listu Europske  unije  br. C 246 od 14.10.2017.godine objavljena je obavijest o pokretanju antisubvencijskog postupka povezanog s uvozom novih i protektiranih guma za autobuse ili kamione podrijetlom iz Narodne Republike Kine.
Predmet ovog  postupka jesu pneumatske gume, nove ili protektirane, od gume, za autobuse ili kamione, obuhvaćene oznakama KN: 4011 20 90 i 4012 12 00
 

07.10.2017. Uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili drugog legiranog čelika podrijetlom iz Brazila, Irana, Rusije i Ukrajine

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1795 od 5. listopada 2017. godine uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili drugog legiranog čelika podrijetlom iz Brazila, Irana, Rusije i Ukrajine

Uredbom su obuhvaćeni određeni toplovaljani plosnati proizvodi od željeza, nelegiranog čelika ili drugog legiranog čelika, neovisno jesu li u kolutima ili ne (uključujući proizvode koji su odrezani na određenu dužinu i „uske trake”), samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu platirani niti prevučeni, obuhvaćeni oznakama KN 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 90, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10 7226 91 91, 7226 91 99 i podrijetlom iz Brazila, Irana, Rusije i Ukrajine.

Predmetni proizvod ne uključuje:
- proizvode od nehrđajućeg čelika i silicijskog elektročelika s usmjerenim zrnima
- proizvode od alatnog čelika i brzoreznog čelika
- proizvode, ne u kolutima, bez reljefnih uzoraka, debljine veće od 10 mm i širine 600 mm ili više i
- proizvode, ne u kolutima, bez reljefnih uzoraka, debljine 4,75 mm ili više, ali ne debljim od 10 mm i širine 2 050 mm ili više 

Člankom 3. Uredbe 2017/1795 stavljena je izvan snage Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/5 od 5. siječnja 2017. o nametanju obveze evidentiranja uvoza određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili ostalih legiranih čelika podrijetlom iz Rusije i Brazila, bez retroaktivne naplate pristojbi.
 
 

29.09.2017. Ostaje na snazi konačna antidampinška carina na uvoz barijeva karbonata podrijetlom iz Kine
Nakon provedenog postupka revizije, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1759 od 27. rujna 2017. godine, produžena je primjena antidampinške carine za barijev karbonat podrijetlom iz Kine, uvedene Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 831/2011 od 16.8.2011. godine.

Uredbom je obuhvaćen barijev karbonat s masenim udjelom stroncija većim od 0,07 % i masenim udjelom sumpora većim od 0,0015 %, bilo u prahu, bilo u obliku komprimiranih ili kamenih granula KN oznake 2836 60 00 (oznaka TARIC 2836600010).
 
11.08.2017. Pokrenut je antidampinški postupak vezan uz uvoz novih i protektiranih guma za autobuse ili kamione podrijetlom iz Narodne Republike Kine
U Službenom listu Europske unije br. C 264 od 11.8.2017.godine s izmjenama ( C 356 od 23.10.2017.g. ) objavljena je obavijest o pokretanju antidampinškog postupka povezanog s uvozom novih i protektiranih guma za autobuse ili kamione podrijetlom iz Narodne Republike Kine.

Predmet ovog  postupka jesu pneumatske gume, nove ili protektirane, od kaučuka, za autobuse ili kamione, obuhvaćene oznakama KN: 4011 20 90 i  ex 4012 12 00
 
09.07.2017. Uvedena je registracija uvoza određenih čelika otpornih na koroziju podrijetlom iz Kine
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1238 uvedena je obvezna registracija (evidentiranje) uvoza određenih čelika otpornih na koroziju podrijetlom iz Kine, a slijedom pokrenutog antidampinškog postupka (obavijest o pokretanju postupka objavljena je u Službenom listu Europske unije br. C 459 od 9.12.2016. godine )
 
Registraciji podliježu plosnati valjani proizvodi od željeza ili legiranog ili nelegiranog čelika; prevučeni aluminijem; platirani ili prevučeni cinkom i/ili aluminijem i ni jednim drugim metalom s pomoću vruće galvanizacije; kemijski pasivirani; s masenim udjelom: ugljika od 0,015 % ili većim, ali manjim od 0,170 %, aluminija od 0,015 % ili većim, ali manjim od 0,100 %, niobija ne većim od 0,045 %, titana ne većim od 0,010 % te vanadija ne većim od 0,010 %; koji se stavljaju na raspolaganje u obliku kolutova, rezanih ploča te uskih traka, obuhvaćeni KN oznakama ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 i ex 7226 99 70
(TARIC oznake: 7210 41 00 20, 7210 49 00 20, 7210 61 00 20, 7210 69 00 20, 7212 30 00 20, 7212 50 61 20, 7212 50 69 20, 7225 92 00 20, 7225 99 00 22, 7225 99 00 35, 7225 99 00 92, 7226 99 30 10, 7226 99 70 94).
 
Obvezom registracije nisu obuhvaćeni:
- proizvodi od nehrđajućeg čelika, od silicijskog elektročelika te brzoreznog čelika;
- proizvodi koji nisu dalje obrađeni nakon što su toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)
 
Važno je napomenuti da registrirani uvozi mogu biti predmetom retroaktivnog uvođenja antidampinške carine.
 
 
05.07.2017. Ostaju na snazi konačna kompenzacijska i konačna antidampinška carina na uvoz određenog premazanog finog papira podrijetlom iz Kine.
Nakon provedenih postupaka revizije,  Provedbenim uredbama Komisije (EU) 2017/1187 i 2017/1188 od 3. srpnja  2017. produžena je primjena konačne kompenzacijske  i  konačne antidampinške carine uvedene Provedbenim uredbama Vijeća (EU) 451/2011 i 452/2011 na uvoz određenog premazanog finog papira podrijetlom iz Kine.

Uredbama je obuhvaćen premazani fini papir, odnosno papir ili karton premazan s jedne ili obje strane (isključujući kraft papir ili kraft karton), bilo u listovima ili svitcima, mase 70 g/m2 ili veće, ali ne veće od 400 g/m2 i stupnja sjajnosti većeg od 84 (izmjereno u skladu s normom ISO 2470-1)
obuhvaćen KN oznakama ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 i ex 4810 99 80   (TARIC oznake  4810 13 00 20, 4810 14 00 20, 4810 19 00 20, 4810 22 00 20, 4810 29 30 20, 4810 29 80 20, 4810 99 10 20 i 4810 99 80 20), podrijetlom iz Kine.
 
01.07.2017. Izmjena Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1105/2010 i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/325 u pogledu definicije opsega proizvoda koji podliježe antidampinškim mjerama na snazi primjenjivima na uvoz pređe visoke čvrstoće od poliestera podrijetlom iz Narodne Republike Kine te osiguravanju mogućnosti povrata ili otpisa pristojbi u određenim slučajevima
Nakon provedenog postupka djelomične privremene revizije, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1159 od 29. lipnja 2017. godine donesena je izmjena u pogledu definicije opsega proizvoda koji podliježe antidampinškim mjerama.

U odnosu na prethodnu Uredbu Vijeća 1105/2010 i Uredbu Komisije 2017/325, ovom je izmjenom iz opsega proizvoda obuhvaćenih antidampinškim mjerama dodatno isključena višenitna (strukana) ili kablirana pređa sa „Z”-uvojima, namijenjena proizvodnji konca za šivanje, spremna za bojenje i doradu i labavo namotana na plastičnu šuplju cijev.
Ovo je izuzeće uvedeno retroaktivno od datuma uvođenja antidampinške carine na poliestersku pređu visoke čvrstoće podrijetlom iz Kine, odnosno od 2. prosinca 2010. godine te uvoznici takve pređe, temeljem članka 3 Uredbe 2017/1159, imaju pravo na povrat plaćene konačne antidampinške carine.
01.07.2017. Uredba Vijeća (EU) 2017/1134 od 20. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1387/2013 o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode
U Službenom listu Europske unije br. L164 od 27.6.2017. godine objavljena je UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/1134 od 20. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1387/2013 o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode.
 
U Prilogu I. navedene Uredbe utvrđeni su novi proizvodi koji su predmetom primjene suspenzije carine.
Uredba se primjenjuje od 1. srpnja 2017.
 
01.07.2017. Uredba Vijeća (EU) 2017/1133 od 20. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1388/2013 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima
U Službenom listu Europske unije br. L164 od 27.6. 2017. godine objavljena je UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/1133 od 20. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1388/2013 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima, koja se primjenjuje od 1. srpnja 2017. godine.
 
U Prilogu I. navedene Uredbe utvrđene su nove carinske kvote s rednim brojevima 09.2828, 09.2842, 09.2844, 09.2846, 09.2848, 09.2850, 09.2868 i 09.2870.
Predmetne se kvote otvaraju za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine, ali su od strane Europske komisije blokirane do 11.7.2017. godine.
 
29.06.2017. Ostaje na snazi konačna kompenzacijska carina na uvoz određenih šipki od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Indije
Nakon provedenog postupka revizije,  Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1141 od 27. lipnja 2017. godine  produžena je primjena konačne kompenzacijske  carine na uvoz određenih šipki od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Indije uvedene Provedbenom uredbom  Vijeća (EU) br. 405/2011 od 19. travnja 2011. godine.

Uredbom su obuhvaćene određene šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladno oblikovane ili hladno dovršene i dalje neobrađene, osim šipki kružnog poprečnog presjeka promjera 80 mm ili većeg, obuhvaćene KN oznakama 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 i 7222 20 89, podrijetlom iz Indije.
 
18.06.2017. Uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz određenih proizvoda od željeza iz Bjelorusije
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1019 od 16. lipnja 2017. uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz određenih šipki za armiranje betona podrijetlom iz Bjelorusije. Predmetnom uredbom obuhvaćene su određene šipke za armiranje betona od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene, toplo valjane, toplo vučene ili toplo istiskivane, ali uključujući one usukane nakon valjanja te one koje imaju udubljenja, rebra, žljebove ili druge deformacije nastale tijekom postupka valjanja, trenutačno razvrstane u oznake KN: ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10, i ex 7214 99 95 (oznake TARIC: 7214 10 00 10, 7214 20 00 20, 7214 30 00 10, 7214 91 10 10, 7214 91 90 10, 7214 99 10 10, i  7214 99 95 10.
 
Iz predmetnog proizvoda na koji je uvedena konačna antidampinška carina isključene su željezne ili čelične šipke visoke otpornosti na zamor za armiranje betona te drugi dugački proizvodi, kao što su šipke kružnog poprečnog presjeka.

Konačno se naplaćuju iznosi osigurani privremenim antidampinškim pristojbama na temelju Provedbene uredbe (EU) 2016/2303.
 
10.06.2017. Uvedena je konačna kompenzacijska carina na uvoz određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili drugog legiranog čelika podrijetlom iz Kine
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/969 od 8. lipnja 2017. uvedena je konačna kompenzacijska carina na uvoz određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili drugog legiranog čelika podrijetlom iz Kine
 
Urednom su obuhvaćeni određeni toplovaljani plosnati proizvodi od željeza i čelika (osim od nehrđajućeg čelika i silicijskog elektročelika s orjentiranim kristalima), neovisno jesu li u kolutima ili ne (uključujući proizvode odrezane na određenu dužinu i „uske trake”), samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, obuhvaćeni KN oznakama 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (TARIC oznaka 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (TARIC oznaka 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (TARIC oznaka 7226 19 10 90), 7226 91 91 i 7226 91 99.
 
Predmetni proizvod ne uključuje:

- proizvode od nehrđajućeg čelika i silicijskog elektročelika s usmjerenim zrnima
- proizvode od alatnog čelika i brzoreznog čelika
- proizvode, ne u kolutima, bez reljefnih uzoraka, debljine veće od 10 mm i širine 600 mm ili više i
- proizvode, ne u kolutima, bez reljefnih uzoraka, debljine 4,75 mm ili više, ali ne debljim od 10 mm i širine 2 050 mm ili više 

Člankom 2. Uredbe 2017/969 ujedno se zamjenjuje i članak 1. stavak 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/649 kojom je uvedena konačna antidampinška carina na uvoz istovjetnih proizvoda.
 
08.06.2017. Prekinut je antidampinški postupak vezan uz uvoz pročišćene tereftalne kiseline i njezinih soli podrijetlom iz Južne Koreje

Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2017/957 od 6. lipnja 2017. prekinut je antidampinški postupak vezan uz uvoz pročišćene tereftalne kiseline i njezinih soli podrijetlom iz Južne Koreje.
Slijedom toga neće doći do uvođenja antidampinške mjere na uvoz pročišćene tereftalne kiseline čistoće 99,5% masenog udjela ili veće i njezinih soli obuhvaćenih KN oznakom 2917 36 00 (TARIC oznaka 2917 36 00 10) podrijetlom iz Južne Koreje.
 

03.06.2017. Ostaje na snazi konačna antidampinška carina na uvoz volframovog karbida, taljenog volframovog karbida i volframovog karbida jednostavno pomiješanog s metalnim prahom podrijetlom iz Kine

Nakon provedenog postupka revizije, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/942 od 1. lipnja 2017.  godine produžena je primjena konačne antidampinške carine uvedene Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 287/2011 od 21. ožujka 2011. godine na uvoz volframovog karbida, taljenog volframovog karbida i volframovog karbida jednostavno pomiješanog s metalnim prahom, KN oznaka 2849 90 30 i ex 3824 30 00 (TARIC oznake 3824 30 00 10), podrijetlom iz Kine.
 
 

13.05.2017. Uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz određenih bešavnih cijevi od željeza ili čelika podrijetlom iz Kine
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/804 оd 11. svibnja 2017. godine uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz određenih bešavnih cijevi od željeza ili čelika podrijetlom iz Kine.
 
Uredbom su obuhvaćene bešavne cijevi od željeza (osim od lijevanog željeza) ili čelika (osim od nehrđajućeg čelika), kružnog poprečnog presjeka, vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, obuhvaćene KN oznakama 7304 19 90, ex 7304 29 90, 7304 39 98 i 7304 59 99 (TARIC oznaka 7304299090), podrijetlom iz Kine.
 
Člankom 3. Uredbe 2017/804 naložena je konačna naplata iznosa osiguranih privremenim antidampinškim pristojbama temeljem Provedbene uredbe (EU) 2016/1977.
Iznosi osigurani iznad stopa konačnih antidampinških pristojbi, oslobađaju se.
 
 
04.05.2017. Uvedena je konačna antidampinške carina na uvoz određenog laganog termalnog papira podrijetlom iz Koreje

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/763 od 2. svibnja 2017. godine uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz određenog laganog termalnog papira podrijetlom iz Koreje.
Uredbom je obuhvaćen lagani termalni papir težine 65 g/m2 ili manje; u svitcima širine 20 cm ili više, težine svitka (uključujući papir) 50 kg ili više i promjera svitka (uključujući papir) 40 cm ili više („veliki svitci”); s temeljnim premazom ili bez njega, na jednoj strani ili na obje strane; premazan toplinski osjetljivom tvari na jednoj strani ili na obje strane; i s premazom na gornjoj strani ili bez njega, KN oznaka ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 i ex 4823 90 85 (TARIC oznake 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520) podrijetlom iz Koreje.

Člankom 2. Uredbe 2017/763 naložena je konačna naplata iznosa osiguranih privremenim antidampinškim pristojbama temeljem Provedbene uredbe (EU) 2016/2005.
Iznosi osigurani iznad stope pristojbe iz članka 1. stavka 2. Uredbe 2017/763, oslobađaju se.
 
26.04.2017. Ostaje na snazi konačna antidampinška carina na uvoz određenih proizvoda od beskonačnih staklenih vlakana podrijetlom iz Kine
Nakon provedenog postupka revizije, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/724 od 24. travnja 2017. godine produžena je primjena konačne antidampinške carine na uvoz određenih proizvoda od beskonačnih staklenih vlakana podrijetlom iz Kine uvedene Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 248/2011 od 9. ožujka 2011. te izmijenjene Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 137/2014 od 16. prosinca 2014. godine.
Uredbom su obuhvaćena rezani strukovi staklenih vlakana  dužine ne veće od 50mm; roving prediva od staklenih vlakana, osim onih koja su impregnirana i prevučena te imaju gubitak mase pri žarenju veći od 3 % (kako je utvrđeno normom ISO 1887); te podloge izrađene od filamentnih staklenih vlakana, osim podloga od staklene vune, obuhvaćeni KN oznakama 7019 11 00, ex 7019 12 00 (TARIC oznake 7019120021, 7019120022, 7019120023, 7019120025, 7019120039) i 7019 31 00 i podrijetlom iz Kine.
 
12.04.2017. Uvedena je registracija uvoza bicikala poslanih iz Šri Lanke (bez obzira imaju li deklarirano podrijetlo iz Šri Lanke ili ne) za društvo City Cycle Industries (dodatna oznaka B131) iz Šri Lanke
Presudom od 19. ožujka 2015. u predmetu T-413/13 City Cycle Industries protiv Vijeća Europske unije („Vijeće“), Opći sud Europske unije („Opći sud“) poništio je Provedbenu uredbu Vijeća (EU) br. 501/2013 od 29. svibnja 2013. o proširenju konačne antidampinške pristojbe uvedene Provedbenom uredbom (EU) br. 990/2011 na uvoz bicikala podrijetlom iz Kine na uvoz bicikala poslanih iz Indonezije, Malezije, Šri Lanke i Tunisa, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Indonezije, Malezije, Šri Lanke i Tunisa ili nemaju („Sporna uredba“), u mjeri u kojoj se ona primjenjuje na trgovačko društvo City Cycle Industries iz Šri Lanke.
Kao posljedica te presude uvoz bicikala u Uniju više ne podliježe antidampinškim mjerama utvrđenima Spornom uredbom u mjeri u kojoj se odnosi na društvo City Cycles Industries.
 
Temeljem presude Suda vezane na društvo City Cycle Industries, Komisija je odlučila djelomično ponovno pokrenuti ispitni postupak za sprečavanje izbjegavanja mjera u pogledu uvoza bicikala poslanih iz Šri Lanke, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Šri Lanke ili ne, a koji je doveo do donošenja Sporne uredbe.
Slijedom navedenog, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/678 od 10. travnja 2017. uvedena je registracija uvoza bicikala poslanih iz Šri Lanke, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Šri Lanke ili ne, u mjeri u kojoj se odnosi na društvo City Cycle Industries (dodatna oznaka B131) iz Šri Lanke, obuhvaćeni KN oznakama ex 8712 00 30 i ex 8712 00 70 (TARIC oznake 8712003010, 8712007091)
Važno je napomenuti da registrirani uvozi, temeljem nalaza ponovno pokrenutog ispitnog postupka, retroaktivno mogu biti predmetom ponovnog uvođenja antidampinških mjera.
 
08.04.2017. Izmjena Provedbene uredbe Komisije (EU9 2017/141 o uvođenju konačne antidampinške carine na uvoz određenog pribora za cijevi za tupo (čeono) zavarivanje od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Kine i Tajvana
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/141 od 26. siječnja 2017. uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz određenih pribora za cijevi za tupo (čeono) zavarivanje, od nehrđajućeg čelika, podrijetlom iz Kine i Tajvana.

Uredba je stupila na snagu 28.1.2017., a obuhvaćen je pribor za cijevi za tupo (čeono) zavarivanje, od austenitnog nehrđajućeg čelika oznaka 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 i 321H (prema normi AISI) ili ekvivalentima prema drugim normama, najvećeg vanjskog promjera ne većeg od 406,4 mm, debljinom stjenke 16 mm ili manje i prosječnom hrapavosti (Ra) površine proizvoda ne manjom od 0,8 mikrometara.

Pribor za cijevi koji je predmetom konačne antidampinške carine obuhvaćen je KN oznakama 7307 23 10 i 7307 23 90 (TARIC oznake 7307 23 10 15, 7307 23 10 25, 7307 23 90 15, 7307 23 90 25).
U uvodnoj izjavi 285. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/141 navedeno je da društva na koja se primjenjuju pojedinačne antidampinške carina moraju carinskim tijelima država članica predočiti propisani D008 račun. Međutim taj uvjet nije utvrđen kao obvezan u donesenoj uredbi.

Obzirom na naprijed navedeno, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/659 od 6. travnja 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/141 utvrđuje se uvjet podnošenja propisanog D008 računa kao uvjeta primjene pojedinačnih antidampinških carina.

Izmjena Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/141 stupa na snagu 8.4.2017. godine.
 
07.04.2017. Ostaje na snazi konačna antidampinška carina na uvoz šperploče okoumé podrijetlom iz Kine
Nakon provedenog postupka revizije, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/648 od 5. travnja 2017. godine produžena je primjena konačne antidampinške carine na uvoz šperploče okoumé podrijetlom iz Kine, uvedene Uredbom Vijeća (EZ) br. 1942/2004 od 2. studenog 2004. te zbog predstojećeg isteka mjere zadržane nakon revizije Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 82/2011 od 31. siječnja 2011. godine.

Uredbom je obuhvaćena šperploča koja se sastoji samo od listova drva, debljine pojedinačnog sloja ne veće od 6 mm, s najmanje jednim vanjskim slojem od drveta okoumé, neprevučena trajnim slojem ili drugim materijalom KN oznake ex 4412 31 10 (TARIC oznaka 4412 31 10 10).
07.04.2017. Uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili drugog legiranog čelika podrijetlom iz Kine
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/649 od 5. travnja 2017. godine uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili drugog legiranog čelika podrijetlom iz Kine

Uredbom su obuhvaćeni određeni toplovaljani plosnati proizvodi od željeza, nelegiranog čelika ili drugog legiranog čelika, neovisno jesu li u kolutima ili ne (uključujući proizvode koji su odrezani na određenu dužinu i „uske trake”), samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatinirani niti prevučeni, obuhvaćeni KN oznakama 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 90, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, 7226 91 91 i 7226 91 99 podrijetlom iz Kine.

Predmetni proizvod ne uključuje:

- proizvode od nehrđajućeg čelika i silicijskog elektročelika s usmjerenim zrnima
- proizvode od alatnog čelika i brzoreznog čelika
- proizvode, ne u kolutima, bez reljefnih uzoraka, debljine veće od 10 mm i širine 600 mm ili više i
- proizvode, ne u kolutima, bez reljefnih uzoraka, debljine 4,75 mm ili više, ali ne debljim od 10 mm i širine 2 050 mm ili više 
 
Člankom 2. Uredbe 2017/649 naloženo je konačno oslobađanje iznosa osiguranih privremenim antidampinškim pristojbama u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1778.
 
11.03.2017. Ostaju na snazi konačna antidampinška i konačna kompenzacijska carina na uvoz grafitnih elektroda podrijetlom iz Indije
Nakon provedenog  postupaka revizije, Provedbenim uredbama Komisije (EU) 2017/4212017/422 od 9. ožujka 2017. godine produžena je primjena konačne kompenzacijske carine (uvedene Uredbom Vijeća (EZ) br. 1628/2004 i produžene Provedbenom uredbom (EU) br. 1185/2010) i konačne antidampinške carine (uvedene Uredbom Vijeća (EZ) br. 1629/2004 i produžene Provedbenom uredbom (EU) br. 1186/2010) na uvoz grafitnih elektroda podrijetlom iz Indije
 
Uredbama su obuhvaćene grafitne elektrode vrste koja se upotrebljava za električne peći, prividne gustoće 1,65 g/cm3 ili veće i električnog otpora 6,0 μΩ.m ili manjeg i nastavci koji se upotrebljavaju za takve elektrode, bez obzira uvoze li se zajedno ili posebno, podrijetlom iz Indije, razvrstane u KN oznake ex 8545 11 00 i ex 8545 90 90 (TARIC oznake 8545110010 i 8545909010).
 
01.03.2017. Uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz određenih teških ploča od nelegiranog čelika ili drugog čelika podrijetlom iz Kine.

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/336 od 27. veljače 2017. godine uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz određenih teških ploča od nelegiranog čelika ili drugog legiranog čelika podrijetlom iz Kine.

Uredbom su obuhvaćeni plosnati proizvodi od nelegiranog ili legiranog čelika (osim nehrđajućeg čelika, silicijskog elektročelika, alatnog čelika i brzoreznog čelika), toplo valjani, neplatirani niti prevučeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm i širine 600 mm ili veće odnosno debljine 4,75 mm ili veće, ali ne veće od 10 mm, i širine 2 050 mm ili veće (tzv. „teške ploče“) obuhvaćeni KN oznakama ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 i ex 7225 99 00 (TARIC oznake 7208 51 20 10, 7208 51 91 10, 7208 51 98 10, 7208 52 91 10, 7208 90 20 10, 7208 90 80 20, 7225 40 60 10, 7225 99 00 35, 7225 90 00 40) podrijetlom iz Kine.
 

Člankom 2. Uredbe 2017/336 naložena je konačna naplata iznosa osiguranih privremenim antidampinškim carinama na temelju Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1777 od 6. listopada 2016. godine.

26.02.2017. Ostaje na snazi konačna antidampinška carina na uvoz pređe visoke čvrstoće od poliestera podrijetlom iz Kine

Nakon provedenog postupka revizije, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/325 od 24. veljače 2017. godine produžena je primjena antidampinške carine na uvoz pređe visoke čvrstoće od poliestera podrijetlom iz Kine, uvedene Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 1105/2010 od 29. studenog 2010. godine.

Uredbom je obuhvaćena pređa visoke čvrstoće od poliestera (osim konca za šivanje), nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju, uključujući monofilamente finoće manje od 67 deciteksa, razvrstana u KN oznaku 5402 20 00.

Uredba je stupila na snagu 26.2.2017. godine i važno je napomenuti da pojedinačne stope antidampinških carina uvedene Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 1105/2010 ovom Uredbom nisu mijenjane, ali je primjena uvjetovana prilaganjem propisanog D008 računa.

24.02.2017. Odluka o izuzeću od proširene antidampinške carine na određene dijelove za bicikle podrijetlom iz Kine

U Službenom listu L 47 od 24.2.2017. godine objavljena je Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/322 u pogledu izuzeća od proširene antidampinške carine na određene dijelove za bicikle podrijetlom iz Kine na temelju Uredbe Komisije (EZ) br. 88/97.

Odluka propisuje da se od proširenja  na temelju Uredbe (EZ) br. 71/97 o proširenju konačne antidampinške carine na bicikle podrijetlom iz Kine, uvedene Uredbom (EEZ) br. 2474/93, na uvoz određenih dijelova za bicikle iz Kine, izuzimaju stranke navedene u tablici 1. Odluke.

Sukladno članku 7. stavak 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 88/97 izuzeća navedenih stranaka stupaju na snagu na datume primitka njihovih zahtjeva, a carinski dugovi za proširenu antidampinšku carinu od istog datuma smatraju se ništavnima.

18.02.2017. Proširena je konačna antidampinška mjera na uvoz određene aluminijske folije podrijetlom iz Kine
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/2384 uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz aluminijske folije debljine ne manje od 0,008 mm, ali ne veće od 0,018 mm, bez podloge, dalje neobrađivane osim valjanjem, u svicima širine ne veće od 650 mm i mase veće od 10 kg, podrijetlom iz Kine.

Slijedom zahtjeva za ispitivanje mogućeg izbjegavanja te antidampinške mjere uvozom određene malo modificirane aluminijske folije, Komisija je Provedbenom uredbom (EU) 2016/865 оd 2. lipnja 2016.  pokrenula ispitni postupak i carinskim tijelima naložila registraciju (evidentiranje) takvih uvoza u Uniju.
 
Predmetna istraga završila je donošenjem  Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/271 оd 16. veljače 2017. godine kojom je postojeća antidampinška mjera proširena na aluminijsku foliju bez podloge, dalje neobrađivanu osim valjanjem, u svitcima mase veće od 10 kg, neovisno o tome je li žarena ili ne, za uporabu u domaćinstvu:
 • debljine ne manje od 0,007 mm i manje od 0,008 mm, neovisno o širini svitaka ili
 • debljine ne manje od 0,008 mm i ne veće od 0,018 mm, u svitcima širine veće od 650 mm ili
 • debljine veće od 0,018 mm i manje od 0,021 mm, neovisno o širini svitaka ili
 • debljine ne manje od 0,021 mm i ne veće od 0,045 mm, neovisno o širini svitaka, isporučena s najmanje dva sloja,
koja se razvrstava u KN oznaku ex 7607 11 19 (TARIC oznake 7607 11 90 30, 7607 11 19 40, 7607 11 19 50) i KN oznaku  ex 7607 11 90 (TARIC oznake 7607 11 90 45 i 7607 11 90 80)

Proširenje antidampinške mjere i naplata konačne antidampinške carine primjenjuje se retroaktivno na uvoze registrirane od 2.6.2016. godine, osim na robu koju proizvode trgovačka društva navedena u stavku 2. članak 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/271 i onu za koju se može dokazati da je rabljena za druge namjene osim za uporabu u domaćinstvu sukladno stavku 4. članak 1. naprijed navedene Provedbene uredbe.
 
 
10.02.2017. Istekla je primjena konačne antidampinške mjere na uvoz čelične užadi i kabela podrijetlom iz Ukrajine i Moldove

U Službenom listu Europske unije br. C 41 od 8.2.2017. godine objavljena je obavijest o isteku primjene konačne antidampinške mjere za uvoz čelične užadi i kabela, uključujući zatvorenu užad i kabele od nehrđajućeg čelika, najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 3 mm, podrijetlom iz Ukrajine i Moldove.
 

Datum isteka mjere je 10.2.2017 godine, slijedom čega se od 11.2.2017. više ne primjenjuje antidampinška carina na uvoz čelične užadi i kabela TARIC oznake 7312 10 81 12, 7312 10 81 13, 7312 10 81 19, 7312 10 83 12, 7312 10 83 13, 7312 10 83 19, 7312 10 85 12, 7312 10 85 13, 7312 10 85 19, 7312 10 89 12, 7312 10 89 13, 7312 10 89 19, 7312 10 98 12, 7312 10 98 13, 7312 10 98 19 podrijetlom iz Ukrajine i TARIC oznaka 7312 10 81 11, 7312 10 83 11, 7312 10 85 11, 7312 10 89 11, 7312 10 98 11 isporučenih iz Moldove, bez obzira imaju li deklarirano podrijetlo iz te zemlje ili ne.

28.01.2017. Uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz određenog pribora za cijevi za tupo (čeono) zavarivanje od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Kine i Tajvana

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/141 od 26. siječnja 2017. uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz određenih pribora za cijevi za tupo (čeono) zavarivanje, od nehrđajućeg čelika, podrijetlom iz Kine i Tajvana.

 

Uredbom je obuhvaćen pribor za cijevi za tupo (čeono) zavarivanje, od austenitnog nehrđajućeg čelika oznaka 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 i 321H (prema normi AISI) ili ekvivalentima prema drugim normama, najvećeg vanjskog promjera ne većeg od 406,4 mm, debljinom stjenke 16 mm ili manje i prosječnom hrapavosti (Ra) površine proizvoda ne manjom od 0,8 mikrometara.

 

Pribor za cijevi koji je predmetom konačne antidampinške carine obuhvaćen je KN oznakama 7307 23 10 i 7307 23 90 (TARIC oznake 7307 23 10 15, 7307 23 10 25, 7307 23 90 15, 7307 23 90 25).

 

25.01.2017. Ostaje na snazi konačna antidampinška carina na uvoz aluminijskih kotača podrijetlom iz Kine

Nakon provedenog postupka revizije, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/109 od 23. siječnja 2017. godine produžena je primjena antidampinške carine na uvoz aluminijskih kotača podrijetlom iz Kine, uvedene Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 964/2010 od 25. 10.2010. godine.

Uredbom su obuhvaćeni aluminijski kotači motornih vozila iz KN oznaka 8701 do 8705, sa ili bez pripadajućeg pribora, neovisno jesu li opremljeni gumama ili ne, obuhvaćeni KN oznakama 8707 70 10 i 8708 70 50 (TARIC oznake 8708 70 10 10 i 8708 70 50 10)

21.01.2017. Ostaje na snazi konačna antidampinška carina na uvoz natrijeva glukonata podrijetlom i Kine

Nakon provedenog postupka revizije, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/94 od 19. siječnja 2017. godine, produžena je primjena antidampinške carine za natrijev glukonat podrijetlom iz Kine, uvedene Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 965/2010 od 29. 10.2016. godine.

Uredbom je obuhvaćen natrijev glukonat (CUS broj 0023277-9, CAS registracijski broj 527-07-1), KN oznake 2918 16 00 (TARIC oznaka 2918 16 00 10).

08.01.2017. Istekla je primjena konačne antidampinške mjere za uvoz određenih elemenata za pričvršćivanje od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Kine, Filipina i Tajvana.

U Službenom listu Europske unije br. C 5 od 7.1.2017. godine objavljena je obavijest o isteku primjene konačne antidampinške mjere za uvoz određenih elemenata za pričvršćivanje od nehrđajućeg čelika i njihovih dijelova podrijetlom iz Kine, Filipina i Tajvana.
 

Datum isteka mjere je 8.1.2017. godine, slijedom čega se od 9.1.2017. godine više ne primjenjuje antidampinška carina na određene elemente za pričvršćivanje od nehrđajućeg čelika (TARIC oznake 7318 12 10 00, 7318 12 10 11, 7318 12 10 91, 7318 14 10 51, 7318 14 10 59, 7318 14 10 81, 7318 14 10 89, 7318 15 35 00, 7318 15 35 11, 7318 15 35 91, 7318 15 52 00, 7318 15 52 11, 7318 15 52 91, 7318 15 62 00, 7318 15 62 11, 7318 15 62 91, 7318 15 75 00, 7318 15 75 11, 7318 15 75 91) podrijetlom iz Kine, Filipina i Tajvana.

 

07.12.2016. Prekinut je antidampinški postupak vezan uz uvoz određenih manganovih oksida podrijetlom iz Brazila, Gruzije, Indije i Meksika pokrenut 7.12.2015. godine

PROVEDBENOM ODLUKOM KOMISIJE (EU) 2016/2133 оd 7. prosinca 2016. prekinut je antidampinški postupak vezan uz uvoz određenih manganovih oksida podrijetlom iz Brazila, Gruzije, Indije i Meksika.
 

Slijedom toga neće doći do uvođenja antidampinške mjere na uvoz manganovih oksida (kemijska formula: MnO), čistoće neto mase od 50% i više, ali manje od 77% mangana, podrijetlom iz Brazila, Gruzije, Indije i Meksika trenutačno obuhvaćenih KN oznakama ex 2820 90 90 i ex 2602 00 00

18.11.2016. Uvedena je privremena antidampinška carina na uvoz termalnog papira podrijetlom iz Južne Koreje

Uredbom Komisije (EU) 2016/2005 od 16. studenog 2016. uvedena je privremena antidampinška carina na uvoz termalnog papira podrijetlom iz Južne Koreje.

Uredbom je obuhvaćen termalni papir mase 65 g/m2 ili manje (LWTP), u velikim svicima (širina 20 cm ili veća, masa (uključujući papir) 50 kg ili veća i promjer (uključujući papir) 40 cm ili veći), sa ili bez temeljnog premaza na jednoj ili na obje strane, premazan toplinski osjetljivom tvari (tj. mješavinom bojila i razvijača koja reagira i stvara sliku primjenom topline) na jednoj ili na obje strane, sa ili bez završnog premaza, obuhvaćen KN oznakama: ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 i ex 4823 90 85 (TARIC oznaka: 4809 90 00 10, 4811 90 00 10, 4816 90 00 10, 4823 90 85 20).

Uredba je stupila na snagu 18. studenog 2016. godine.

Slijedom toga, puštanje u slobodni promet u Uniji predmetne robe podliježe polaganju osiguranja u iznosu koji je jednak iznosu privremene antidampinške carine.

06.11.2016. Početak primjene novih uredbi o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode
U Službenom listu br. L206 od 30. srpnja 2016. objavljene su Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1237 i Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1239 koje uređuju pravila o primjeni sustava uvoznih i izvoznih dozvola za poljoprivredne proizvode. Uredbe se počinju primjenjivati od 6. studenog 2016. godine čime se izvan snage stavlja do sada važeća Uredba Komisija (EZ) 376/2008 o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola i potvrda o utvrđivanju unaprijed za poljoprivredne proizvode te Uredba Komisije (EZ) 507/2008 od 6. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) 1673/2000 o zajedničkoj organizaciji tržišta lana i konoplje koji se uzgajaju za proizvodnju vlakana.

Uredba 2016/1237 u člancima 2. i 3. propisuje slučajeve u kojima je puštanje u slobodni promet/izvoz uvjetovano podnošenjem dozvola, odnosno u kojima ista nije potrebna. Popis proizvoda za koje od 6. studenog 2016. propisano podnošenje dozvole značajno je manji nego što je bio po Uredbi 376/08 i sadržan je u:
 
 • za uvozne dozvole AGRIM, u Dijelu I Priloga Delegirane Uredbe (EU) br. 2016/1237 i Dijelu I Priloga II Provedbene uredbe (EU) br. 2016/1239, i
 • za izvozne dozvole AGREX, u Dijelu II Priloga Delegirane Uredbe (EU) br. 2016/1237 i Dijelu II Priloga II Provedbene uredbe (EU) br. 2016/1239.

Pri tome popis u Uredbi 2016/1237 sadrži maksimalne količine za koje pri puštanju u slobodni promet/izvozu ne treba podnijeti dozvolu navedene, dok onaj u Uredbi 2016/1239 navodi iznose osiguranja i razdoblja valjanosti dozvola.

Vezano uz prijelazno razdoblje, u skladu s člankom 13. Uredbe 2016/1237 početak primjene ove Uredbe ne utječe na razdoblje valjanosti i iznos sredstava osiguranja položenog za dozvole koje nisu istekle 6. studenog 2016. Na zahtjev korisnika dozvole sredstvo osiguranja položeno za takvu dozvolu vraća se, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
 
 • valjanost dozvole nije istekla na dan 6. studenog 2016,
 • za predmetni proizvod dozvola se više ne zahtijeva od 6. studenog 2016,
 • dozvola je iskorištena samo djelomično ili nije uopće iskorištena na dan 6. studenog 2016.

To znači da od 6. studenog 2016. uz carinsku deklaraciju više nije potrebno podnositi dozvole za robu za koju temeljem Uredbe 2016/1237 ista više ne predstavlja uvjet puštanja u slobodni promet/izvoza, neovisno što joj rok valjanosti nije istakao. Nasuprot tome, ako je za određenu robu iza 6. studenog 2016. dozvola i dalje potrebna, dozvola izdana po Uredbi 376/2008 primjenjiva je do zadnjeg dana roka valjanosti navedenog u polju 12 iste.

Nadležno tijelo koje upravlja sustavom uvoznih i izvoznih dozvola za poljoprivredne dozvole u Republici Hrvatskoj je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269 d, Zagreb (http://www.apprrr.hr, telefon: 01 6002 818 – informacije o carinskim kvotama i dozvolama, e-mail: info@apprrr.hr )
 
13.08.2016. Izmijenjena je Provedbena uredba (EU) 2016/388 kojom su uvedene konačne antidampinške carine na uvoz cijevi od duktilnog lijevanog željeza podrijetlom iz Indije u pogledu konačne naplate iznosa osiguranih privremenim antidampinškim carinama

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1369 оd 11. kolovoza 2016. izmijenjena je Provedbene uredbe (EU) 2016/388 kojom su uvedene konačne antidampinške carine na uvoz cijevi od duktilnog lijevanog (poznato i kao sferoidno grafitno lijevano željezo ) željeza podrijetlom iz Indije.

Predmetna se izmjena odnosi na visinu iznosa osiguranih privremenim antidampinškim carinama koji se konačno naplaćuju, na način da su stope jednake utvrđenim konačnim dampinškim maržama. Obzirom da su tako utvrđeni iznosi niži nego je to bilo prvobitno utvrđeno člankom 2. Uredbe 2016/388, moguće je u skladu s člankom 236. Carinskog zakonika Zajednice (Uredba (EEZ) br. 2913/92), odnosno člankom 121. Carinskog zakonika Unije (Uredba (EU) br. 952/13) podnijeti zahtjev za povrat ili otpust više naplaćenog iznosa.
 

11.08.2016. Ponovno je pokrenut antidampinški postupak povezan s uvozom hladnovaljanih ravnih proizvoda od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Tajvana

U Službenom listu Europske unije br. C 291 od 11.8.2016. godine objavljena je obavijest o ponovnom pokretanju antidampinškog postupka vezano uz uvoz plosnatih hladnovaljanih proizvoda od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Tajvana.
 

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/1429 od 26. kolovoza 2015. godine uvedene su konačne antidampinške carine na uvoz hladnovaljanih ravnih proizvoda od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Kine i Tajvana. Predmet ove mjere su plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, obuhvaćeni KN oznakama: 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 i 7220 20 89 podrijetlom iz Tajvana.

Predmet postupka je ponovno preispitivanje konačnih antidampinških stopa za proizvode podrijetlom iz Tajvana, a obzirom da je nakon provedenog ispitnog postupka došlo do daljnjeg snižavanja izvoznih cijena

11.08.2016. Uvedena je registracija uvoza određenih teških ploča od nelegiranog ili drugog legiranog čelika podrijetlom iz Kine

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1357 uvedena je obvezna registracija (evidentiranje) uvoza određenih teških ploča od nelegiranog ili drugog legiranog čelika podrijetlom iz Kine, a slijedom pokrenutog antidampinškog postupka (obavijest o pokretanju postupaka objavljena je u Službenom listu Europske unije br. C 58 od 13.2.2016. godine).

Registraciji podliježu plosnati proizvodi od čelika (osim od nehrđajućeg čelika, silicijskog elektročelika, alatnog čelika i brzoreznog čelika), toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm i širine 600 mm ili veće ili debljine 4,75 mm ili veće, ali ne veće od 10 mm i širine 2.050 mm ili veće (tzv. „teške ploče”), obuhvaćeni KN oznakama 7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98, 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 i ex 7225 99 00 (TARIC oznake 7208 51 20 10, 7208 51 91 10, 7208 51 98 10, 7208 52 91 10, 7208 90 20 10, 7208 90 80 20, 7225 40 60 10 i 7225 99 00 30) podrijetlom iz Kine.

Važno je napomenuti da registrirani uvozi mogu biti predmetom retroaktivnog uvođenja antidampinške carine, u slučaju da istraga o mogućem izbjegavanju postojećih antidampinških mjera rezultira potvrđivanjem takvog izbjegavanja

11.08.2016. Prekinut je antisubvencijski postupak povezan s uvozom lubina i orade (komarče) podrijetlom iz Turske

Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2016/1360 prekinut je antisubvencijski postupak vezano uz uvoz lubina i orade (komarče) podrijetlom iz Turske.

Slijedom toga neće doći do uvođenja kompenzacijske mjere na uvoz lubina i orada (komarča) obuhvaćenih KN oznakama 0302 84 10, 0302 85 30, 0303 84 10, 0303 89 55, ex 0304 49 90 (oznake TARIC 0304 49 90 50 i 0304 49 90 70) te ex 0304 89 90 (oznake TARIC 0304 89 90 40 i 0304 89 90 60
 

09.08.2016. Prestala je primjena antidampinških mjera vezano uz uvoz određenih prstenastih mehanizama za mape, podrijetlom iz Tajlanda
Obzirom da slijedom obavijesti o predstojećem isteku važenja (Službeni list Europske unije br. C 384 od 18.11.2015. godine) nije bio pokrenut postupak revizije antidampinških mjerh na uvoz određenih prstenastih mehanizama za mape podrijetlom iz Tajlanda, uvedenih Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 792/2011 od 5. kolovoza 2011. godine, iste su prestale važiti 9. kolovoza 2016. godine
 
05.08.2016. Uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz određenih hladnovaljanih plosnatih čeličnih proizvoda podrijetlom iz Kine i Rusije

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1328 od 29. srpnja 2016. uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz određenih hladnovaljanih plosnatih čeličnih proizvoda podrijetlom iz Kine i Rusije.

Uredbom su obuhvaćeni plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika ili ostalih legiranih čelika, osim nehrđajućeg čelika, svih širina, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, iz KN oznaka ex 7209 15 00 (TARIC oznaka 7209 15 00 90), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (oznaka TARIC 7209 18 99 90), ex 7209 25 00 (TARIC oznaka 7209 25 00 90), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (TARIC oznake 7211 23 80 19, 7211 23 80 95 i 7211 23 80 99), ex 7211 29 00 (TARIC oznake 7211 29 00 19 i 7211 29 00 99), 7225 50 80 i 7226 92 00, podrijetlom iz Kine i Rusije.

Člankom 2. Uredbe 2016/1328 naložena je konačna naplata iznosa osiguranih privremenim antidampinškim carinama na temelju Provedbene uredbe (EU) br. 2016/181.

Istovremeno, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1329 od 29. srpnja 2016. utvrđene su antidampinške stope koje se konačno naplaćuju retroaktivno, na uvoze registrirane (evidentirane) u periodu od 13. prosinca.2015. do 12. ožujka 2016. u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/2325.
 

05.08.2016. Konačna antidampinška pristojba i konačna naplata privremene pristojbe uvedene na uvoz određenih hladnovaljanih plosnatih čeličnih proizvoda podrijetlom iz Kine i Rusije

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1328 od 29. srpnja 2016. uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz određenih hladnovaljanih plosnatih čeličnih proizvoda podrijetlom iz Kine i Rusije.
 

Uredbom su obuhvaćeni plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika ili ostalih legiranih čelika, osim nehrđajućeg čelika, svih širina, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, iz KN oznaka ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80 i 7226 92 00, podrijetlom iz Kine i Rusije.

Uredba je stupila na snagu 5. kolovoza 2016. godine.

 

30.07.2016. Uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz šipki i žica od željeza i čelika, visoke otpornosti na zamor za armiranje betona, podrijetlom iz Kine

Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2016/1246 od 28. srpnja 2016. uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz određenih čeličnih šipki visoke otpornosti na zamor za armiranje betona podrijetlom iz Kine.
Uredbom su obuhvaćene šipke i žice visoke otpornosti na zamor za armirani beton, od željeza ili čelika (osim od nehrđajućeg čelika, brzoreznog čelika ili silicijskomanganskog čelika), samo toplovaljane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane nakon valjanja. Predmetni proizvodi:

 •           imaju udubljenja, rebra, žljebove ili druge deformacije dobivene tijekom postupka valjanja ili su usukane nakon valjanja,
 •           imaju sposobnost izdržljivosti uslijed opetovanog naprezanja bez lomljenja i, posebno, sposobnost izdržljivosti više od 4,5 milijuna ciklusa opterećenja s pomoću omjera naprezanja (min/max) od 0,2 i rasponom naprezanja većim od 150 MPa,
 •           obuhvaćeni su KN oznakama: ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 i ex 7228 30 89.


Člankom 2. Uredbe 2016/1246 naložena je konačna naplata iznosa osiguranih privremenim antidampinškim carinama na temelju Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2016/113.
 

30.07.2016. Uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz aspartama podrijetlom iz Kine

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1247 od 28. srpnja 2016. uvedena je konačna antidampinška carina na uvoz aspartama podrijetlom iz Kine.

Uredbom je obuhvaćen aspartam (metilni ester N-L-α-aspartil-L-fenilalanina, 3-amin-N-(α-karbom-toksi-fenetil)-suksinamidna kiselina-N-metil ester), CAS RN 22839-47-0, KN oznaka ex 2924 29 98 (TARIC oznaka 2924 29 98 05).

Člankom 2. Uredbe 2016/1247 naložena je konačna naplata iznosa osiguranih privremenim antidampinškim carinama na temelju Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2016/262
 

17.07.2016. Ostaje na snazi konačna antidampinška carina na uvoz natrijeva ciklamata podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Indonezije nakon revizije
Nakon provedenog postupka revizije, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1160 оd 15. srpnja 2016. godine, produžena je primjena antidampiške carine za natrijev ciklamat podrijetlom iz Kine i Indonezije.

Istovremeno, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1159 оd 15. srpnja 2016. su u paralelnom su postupku utvrđene individualne antidampinške stope za proizvođače Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited i Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited iz Kine (dodatne oznake TARIC A471 i A472).

Uredbama je obuhvaćen natrijev ciklamat iz KN oznake 2929 90 00 (TARIC oznakom 2929 90 00 10).
 
06.07.2016. Ostaje na snazi konačna antidampinška carina na uvoz silicija podrijetlom iz Kine ili isporučenog iz Južne Koreje i Tajvana

Nakon provedenog postupka revizije, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1077 оd 1. srpnja 2016. godine produžena je primjena antidampinške carine uvoz silicija podrijetlom iz Kine ili isporučenog iz Južne Koreje i Tajvana, uvedene Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 467/2010 od 25. svibnja 2010. i proširene Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 311/2013 od 3. travnja 2013.

Uredbom je obuhvaćen silicij iz KN oznake 2804 69 00 (TARIC oznake 2804 69 00 10, 2804 69 00 20 i 2804 69 00 90).
03.07.2016. Prekinut je antidampinški postupak vezano uz uvoz određenih filtara od keramičke pjene podrijetlom iz Kine pokrenut 14.08.2015. godine
Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2016/1072 оd 29. lipnja 2016. prekinut je antidampinški postupak vezano uz uvoz određenih filtara od keramičke pjene podrijetlom iz Kine.

Slijedom toga neće doći do uvođenja antidampinške mjere na uvoz filtara od keramičke pjene podrijetlom iz Kine obuhvaćenih KN oznakama ex 6903 10 00, ex 6903 20 10, ex 6903 20 90, ex 6903 90 10, ex 6903 90 90 i ex 6909 19 00
 
30.06.2016. Ostaje na snazi konačna antidampinška carina na uvoz žice od molibdena podrijetlom iz Kine i isporučene iz Malezije

Nakon provedenog postupka revizije, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1046 оd 28. lipnja 2016. godine produžena je primjena antidampinške carine uvoz žice od molibdena podrijetlom iz Kine ili isporučene iz Malezije, uvedene Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 511/2010 od 14. lipnja 2010. i proširene Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 14/2012 od 9. siječnja 2012., Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 871/2013 od 2. rujna 2013. i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/1952 оd 29. listopada 2015.

Uredbom je obuhvaćena žica od molibdena iz KN oznake 8102 96 00:
 
 •           koja sadrži najmanje 99,95 mas.% molibdena, najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 1,35 mm, ali ne veće od 4,0 mm (TARIC oznake 8102 96 00 11 i 8102 96 00 19),
 •           koja sadrži 97 mas.% ili više, ali ne više od 99,95 mas.% molibdena, najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 1,35 mm, ali ne veće od 4,0 mm (TARIC oznaka 8102 96 00 30),
 •           koja sadrži 97 mas.% ili više, ali ne više od 99,95 mas.% molibdena, najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 4,0 mm , ali ne veće od 11,0 mm (TARIC oznaka: 8102 96 00 20 i 8102 96 00 40).
03.06.2016. Uvedeno je ograničenje uvoza određenih proizvoda od željeza ili čelika
U Službenom listu broj L115 od 29. travnja 2016. godine objavljena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/670 o uvođenju mjere prethodnog nadzora Unije na uvoz određenih proizvoda od željeza ili čelika podrijetlom iz trećih zemalja.

Uredba propisuje da je puštanje u slobodni promet proizvoda iz Priloga I. Uredbe uvjetovano predočenjem isprave o nadzoru koju izdaje nadležno tijelo države članice. Mjera se odnosi na pošiljke neto mase veće od 2 500 kg, a počinje se primjenjivati od 3. lipnja 2016. godine. Iz primjene mjere izuzeti su proizvodi podrijetlom iz Norveške, Islanda i Lihtenštajna.

Slijedom toga, bez podnošenja isprave o nadzoru od 3. lipnja nije dozvoljeno puštanje u slobodni promet proizvoda obuhvaćenih ovom mjerom.

Nadležno tijelo u RH za izdavanje isprave o nadzoru je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP - Gospodarska Diplomacija • Željezo i čelik). Sukladno odredbi članka 2 (2) Uredbe 2016/670, izdavanje isprava o nadzoru započinje 30. svibnja 2016. godine.

Detaljne informacije o vezane uz carinsko postupanje pri uvozu ovih proizvoda mogu se naći u Pojašnjenjima Carinske uprave Središnjeg ureda, Sektora za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo br. 14 CTVP od 15.6.2016.
 
15.05.2016. Istekla je primjena konačne antidampinške mjere za uvoz zeolita A u prahu podrijetlom iz Bosne i Hercegovine
U Službenom listu Europske unije br. C 172 od 13.5.2016. godine objavljena je obavijest o isteku primjena konačne antidampinške mjere za uvoz zeolita A u prahu podrijetlom iz Bosne i Hercegovine.

Datum isteka mjere je 15.5.2016. godine, slijedom čega se od 16.5.2016. više ne primjenjuje antidampinška carina na zeolit A u prahu (TARIC oznaka 2842 10 00 30) podrijetlom iz Bosne i Hercegovine.
28.02.2016. Konačna antidampinška carina za određene elemenata za pričvršćivanje od željeza I čelika podrijetlom iz Kine i isporučenih iz Malezije stavljena je izvan snage
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/278 оd 26. veljače 2016. stavljene su izvan snage konačne antidampinške mjere uvedene na uvoz određenih željeznih ili čeličnih elemenata za pričvršćivanje podrijetlom iz Kine ili isporučene iz Malezije, uvedene Uredbom Vijeća (EZ) br. 91/2009 od 26. siječnja 2009. godine, uključujući izmjene i dopune.

Uredba je stupila na snagu 28. veljače 2016. godine, a temeljem članka 2. iste stavljanje izvan snage predmetnih antidampinških mjera proizvodi učinke od datuma stupanja na snagu Uredbe  te ne čini osnovu za povrat pristojbi koje su naplaćene prije tog datuma.

Važno je napomenuti da je i dalje ostala na snazi antidampinška mjera za određene elemente za pričvršćivanje od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Kine i Tajvana (Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 2/2012 od 4. siječnja 2012., s izmjenama i dopunama) iz KN oznaka 7318 12 10, ex 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 i 7318 15 70.
13.02.2016. Uvedena je privremena antidampinška carina na uvoz plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika podrijetlom iz Kine i Rusije
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/181 od 10. veljače 2016. uvedena je privremena antidampinška carina na uvoz plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika podrijetlom iz Kine i Rusije.

Uredbom su obuhvaćeni plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika ili ostalih legiranih čelika, osim nehrđajućeg čelika, svih širina, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, iz KN oznaka ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80 i 7226 92 00, podrijetlom iz Kine i Rusije.

Uredba je stupila na snagu 13. veljače 2016. godine. Slijedom toga, puštanje u slobodni promet u Uniji predmetne robe podliježe polaganju osiguranja u iznosu koji je jednak iznosu privremene antidampinške carine.

Treba napomenuti da uvozi koji su registrirani Provedbenom uredbe (EU) 2015/2325 u period od najviše 90 dana prije datuma stupanja na snagu Uredbe 2016/181 ostaju registrirani do stupanja na snagu konačnih mjera.
 
30.01.2016. Uvedena je privremena antidampinška carina na uvoz čeličnih šipki visoke otpornosti na zamor za armiranje betona podrijetlom iz Kine
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/113 od 28. siječnja 2016. uvedena je privremena antidampinška carina na uvoz određenih čeličnih šipki visoke otpornosti na zamor za armiranje betona podrijetlom iz Kine.

Uredbom su obuhvaćene šipke i žice visoke otpornosti na zamor za armirani beton, od željeza ili čelika (osim od nehrđajućeg čelika, brzoreznog čelika ili silicijskomanganskog čelika), samo toplovaljane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane nakon valjanja. Proizvodi imaju udubljenja, rebra, žljebove ili druge deformacije dobivene tijekom postupka valjanja ili su usukane nakon valjanja.

Ključna značajka visoke otpornosti na zamor jest sposobnost izdržljivosti uslijed opetovanog naprezanja bez lomljenja i, posebno, sposobnost izdržljivosti više od 4,5 milijuna ciklusa opterećenja s pomoću omjera naprezanja (min/max) od 0,2 i rasponom naprezanja većim od 150 MPa.

Proizvodi koji su predmet privremene antidampinške mjere obuhvaćeni su KN oznakama: ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 i ex 7228 30 89.

Uredba je stupila na snagu 30. siječnja 2016. godine. Slijedom toga, puštanje u slobodni promet u Uniji predmetne robe podliježe polaganju osiguranja u iznosu koji je jednak iznosu privremene antidampinške carine.

Treba napomenuti da uvozi koji su registrirani Provedbenom uredbe (EU) 2015/2386 u period od najviše 90 dana prije datuma stupanja na snagu Uredbe 2016/181 ostaju registrirani do stupanja na snagu konačnih mjera.
 
26.03.2018. Obavijest o pokretanju zaštitnog ispitnog postupka u vezi s uvozom proizvoda od čelika
U Službenom listu Europske unije C 111 od 26.3.2018. Obavijest o pokretanju zaštitnog ispitnog postupka u vezi uvoza proizvoda od čelika.

Ispitnim postupkom obuhvaćeni su određeni proizvodi od čelika obuhvaćeni KN oznakama iz Priloga I. ove obavijesti.
Pokrenutim ispitnim postupkom utvrdit će se uvoze li se proizvodi iz ispitnog postupka u obujmu i/ili po cijenama koje uzrokuju poteškoće proizvođačima Unije istovjetnih ili izravno konkurentnih proizvoda, odnosno postoje li uvjeti za uvođenje zaštitnih mjera.

Utvrdi li se da su mjere potrebne, Komisija će donijeti odluku u skladu s poglavljem V. Uredbe (EU) 2015/478 odnosno Uredbe (EU) 2015/755 najkasnije devet mjeseci od datuma pokretanja ispitnog postupka, osim u slučaju izvanrednih okolnosti, kada se rok može produžiti za najviše dva mjeseca. Ako se rok produljuje, Komisija objavljuje obavijest u Službenom listu Europske unije u kojoj navodi trajanje produljenja i sažetak razloga za produljenje.