Zapisnik o provedenoj VIII. javnoj prodaji prikupljanjem pisanih ponuda-plovilo AMERGLAS

Povjerenstvo za preuzimanje, smještaj, čuvanje, prodaju, besplatnu dodjelu i uništavanje oduzetih predmeta imenovano od Područnog carinskog ureda Split, Rješenjem KLASA: 406-01/15-01/107, URBROJ: 513-02-8009/23-21-14 dana 01. veljače 2022. godine u sastavu: Ante Gugić, predsjednik, Željko Roso, član i Ivana Dolić Čović, član, temeljem članka 30. stavak 6. Pravilnika o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom (Narodne novine, broj: 100/16), donosi slijedeći:
 
 
  ZAPISNIK
o provedenoj VIII javnoj prodaji prikupljanjem pisanih ponuda
 
Redni broj: Predmet prodaje: Količina (kom) Početna vrijednost:
 
1.
 
plovilo AMERGLAS 32
 
1
 
45.000,00 kn
 
 
Dana 09.kolovoza 2022. godine u 14:15 sati Povjerenstvo je pristupilo javnom otvaranju i čitanju pristiglih ponuda za VIII javnu prodaju robe prikupljanjem pisanih ponuda.
 
Temeljem oglasa obavljenog dana 02.kolovoza 2022. godine, zaprimljene su dvije ponude. Ponude je  podnijete unutar oglasom predviđenog roka te iste sadržavaju sve podatke navedene u oglasu a  propisane člankom 27. Pravilnika o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom. Ponude su podnijeli, redoslijedom podnošenja, sljedeći ponuđači:
 
Redni broj: Ponuđač: Ponuđena cijena:
 
1.
Milan Banovac
Obala Milutina Roka 46, Brodarica
OIB: 68153317391
 
50.150,00 kn
 
2.
Mirko Radmanović
Bana Josipa Jelića 23, Duga Resa
OIB: 37648744902
 
46.499,00 kn
 
 
U postupku javnog otvaranja oba ponuditelja prisustvovala su javnom otvaranju pisanih ponuda.
 
Predmet prodaje prodan je ponuđaču koji je ponudio najveći iznos:
 
Kupac Ponuđena cijena
Milan Banovac
Obala Milutina Roka 46, Brodarica
OIB: 68153317391
50.150,00 kn
 
 
      
Kupac se obvezuje da u roku od tri dana od dana primitka ovog zapisnika, uplati kupoprodajni iznos od ukupno 50.150,00 kn, od čega na ime:
 
                 - vrijednost robe (domaća roba)..........     50.150,00 kn
                                 ------------------------------------------------------------------------
                   UKUPNO:                                               50.150,00 kn
 
Navedeni iznos kupac treba uplatiti u korist Područnog carinskog ureda Split broj HR5410010051784500214, uz poziv na broj HR11 80004-7153-00086522.
 
Uplaćena jamčevina, u nominalnom iznosu, obračunava se pri uplati gore navedenog iznosa.
 
Ukoliko kupac iz bilo kojeg razloga u navedenom roku ne uplati na propisani račun cjelokupni iznos ostvaren javnom prodajom, gubi status kupca i pravo na povrat jamčevine, te se smatra da je isti odustao od kupnje
                                                                                           
Prigovor podnio: Odluka povjerenstva:
 
-
 
-
 
 
Zapisnik o javnoj prodaji robe provedbom postupka neposredne pogodbe bit će, sukladno članku 30. stavak 8.  Pravilnika o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom, bez odlaganja objavljen na mrežnim stranicama Carinske uprave.
 
Članovi povjerenstva utvrđuju da je javna prodaja prikupljanjem pisanih ponuda provedena dana 09. kolovoza 2022. godine, uspjela.
 
 
POVJERENSTVO:
 
Ante Gugić               
 
Željko Roso
 
Ivana Dolić Čović