V. neposredna pogodba pisanim ponudama za plovilo pri Područnom carinskom uredu Rijeka - Cantiere Fratelli Archetti Cabinato “Atos”, 29.09. – 18.10.2021.

 • Slika /9819/ATOS 1.JPG
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

1. REDNI BROJ I GODINA POD KOJIM JE OGLAŠENA JAVNA PRODAJA U PODRUČNOM CARINSKOM UREDU RIJEKA:
 
     V. neposredna pogodba pisanim ponudama          
     br. 1/20, Referentni broj: 415-01/19-02/901
                         

2.  PREDMET PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA ZA NEPOSREDNU POGODBU:
 
      Plovilo Cantiere Fratelli Archetti Cabinato “Atos”
 • godina proizvodnje: 1969.
 • dužina: 10,05 m, širina 3,24 m
 • ugrađeni motori marke Aifo/Chrysler 2x221 KS diesel
 
Plovilo se nalazi u marini Vrsar na suhom vezu, u zapuštenom je stanju, nedostaju pojedini dijelovi na motorimna i plovilo nije korišteno nekoliko godina.

Prodaja se vrši po sistemu “viđeno – kupljeno” bez garancije uz obvezu kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave ukoliko je to potrebno.

Roba se može pogledati uz prethodnu najavu Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka na tel. 051/525-134, u radnim danima od 07.30 do 15.30 sati.

 
 
3.  IZNOS POČETNE PRODAJNE CIJENE ZA JAVNU PRODAJU NEPOSREDNOM POGODBOM:
 
Početna pojedinačna vrijednost za motornu brodicu iznosi =7.516,08 HRK, bez davanja koja se plaćaju pri uvozu robe.
 
Ponuđena cijena pisanom ponudom kod neposredne pogodbe ne smije biti manja od 50% navedene početne vrijednosti.

 
 
4.  VRSTA DAVANJA KOJE SE PLAĆA PRI PUŠTANJU ROBE U SLOBODAN PROMET:
 
Na postignutu pojedinačnu cijenu obračunava se carina od 1,7% i PDV od 25%.
 
Porez na stjecanje ili bilo kakve druge pristojbe plaća kupac.
 

 
5. PODNOŠENJE PONUDA:

Neposrednoj pogodbi pisanim ponudama mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe.

 
 
6. MJESTO I VRIJEME PREDVIĐENO ZA RAZGLEDANJE ROBE
 
Plovilo se nalazi na vezu u marini Vrsar.
 
Upis plovila u Hrvatski registar plovila:
 
-osoba koja na javnoj dražbi kupi jedno od navedenih plovila, a koje je prethodno bilo upisano u upisnik države članice EU, u svrhu utvrđivanja tehničke prihvatljivosti za upis u upisnik brodova, treba se javiti HRB-u koji će provesti ocjenu sukladnosti plovila sa zahtjevima Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama, te ukoliko je sve u redu, izdati Potvrdu o ispitivanju koja predstavlja dostatni dokument za upis plovila u upisnik;
 
-  osoba koja na javnoj dražbi kupi plovilo koje nije bilo upisano u upisnik države članice EU, u svrhu tehničke prihvatljivosti treba provesti postupak ocjene sukladnosti nakon gradnje (PCA) kod jednog od prijavljenih tijela iz NANDO baze Europske unije, nakon provedenog PCA postupka prijavljeno tijelo izdaje Potvrdu o ispitivanju te pod svojom odgovornošću pločicu na kojoj se nalazi CE oznaka. Na taj način plovilo postaje prihvatljivo za upis u upisnik.
 

 
7. MJESTO I UPUTA PROVOĐENJA NEPOSREDNE POGODBE PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA:
 
Pisanu ponudu na obrascu u prilogu oglasa dostavite preporučenom poštom ili dostavom najkasnije do 13. listopada 2021. u 9.00 sati na adresu:
 
Područni carinski ured Rijeka,
Riva Boduli 9,
51000 Rijeka
“za podaju br. 1/20 Atos”
 
Čitanje pristiglih ponuda za V. neposrednu pogodbu pisanim ponudama bit će :
13. listopada 2021. u 10:00 sati, soba br. 13
 
Oglas za prodaju je objavljen na web www.carina.gov.hr link „Dražbe“ od 29. rujna do 13. listopada 2021. godine.
 
Za prodaju neposrednom pogodbom pisanim ponudama ponuditelji moraju uz ponudu priložiti:
 
 1. Presliku identifikacijske isprave,
 2. Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
 3. Izvod iz sudskog registra za tvrtke.
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.

O provedbi postupka neposredne pogodbe Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku.

Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu.

Neće se prihvatiti ponuda koja ne sadrži sve tražene podatke i smatrati će se da nije podnesena.

Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi neposredne pogodbe pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude.

Odabrani ponuditelj kao kupac obavještava se bez odlaganja pisanim i/ili e-poštom osim ukoliko je bio prisutan javnoj objavi odabira najbolje ponude.

Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom Povjerenstvo će odabrati ponudu koja je ranije pristigla.
 
Kupac preuzima obvezu plaćanja troškova smještaja plovila  nakon 10 (deset) dana od dana kupnje na javnoj prodaji.
 
Obrazac ponude nalazi se u prilogu oglasa ili se može dobiti u Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka, soba 13, drugi kat, tel. 051/525-134, ili traženjem na e- mail:  
 
8. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA PONUDITELJA O PROVEDBI NEPOSREDNE POGODBE PISANIM PONUDAMA I ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
 
Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave, www.carina.gov.hr (link „Dražbe“) i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi neposredne pogodbe pisanim ponudama i odabiru najpovoljnije ponude.

 
9. ROK I NAČIN PLAĆANJA TE UVJETI PREUZIMANJA ROBE
 
Kupac je dužan u roku od 3 (tri) dana od primitka obavijesti odnosno od javne objave uplatiti iznos kupovnine (ostvarene prodajne cijene) te uplatiti iznos pripadajućih davanja na kupovninu, koja su navedena za puštanje robe u slobodan promet.
 
Uplata ukupne postignute cijene vrši se na evidentni račun:
Ministarstva financija, Područnog carinskog ureda Rijeka
IBAN: HR 9310010051784500191,
Model: HR11,
Poziv na broj za fizičke osobe: 60003-7170-00000120
Poziv na broj za pravne osobe: 60003-7129-00000120
 
Po ispunjenju obveza kupcu će se izdati odgovarajuća potvrda o provedenoj neposrednoj pogodbi.
Svi troškove nakon preuzimanja plovila, padaju na kupca.