Prikupljanje i obrada osobnih podataka u Carinskoj upravi

Carinska uprava prikuplja osobne, te druge podatke i obavijesti radi provođenja poslova carinske službe iz već postojećih izvora podataka, neposredno od osobe na koju se ti podaci odnose i od drugih osoba za koje je vjerojatno da imaju saznanja o tim podacima.

Ovlašteni carinski službenik koji prikuplja osobne te druge podatke i obavijesti iz već postojećih izvora podataka ili od drugih osoba, nije o tome dužan obavijestiti osobe na koje se ti podaci odnose ako bi to onemogućilo ili otežalo izvršenje određenog posla.

Tijela, ustanove i drugi subjekti koji na temelju zakona i u okviru svojih djelatnosti raspolažu osobnim izvornim podacima i obavijestima dužni su na zahtjev ovlaštenog carinskog službenika dostaviti tražene osobne te druge podatke i obavijesti.

Ovlašteni carinski službenik može prikupljati osobne te druge podatke i obavijesti u službenim prostorima, na radnom mjestu osobe, drugom pogodnom mjestu, a uz prethodni pristanak osobe i u njezinu domu.
Ovlašteni carinski službenik je dužan prije unošenja osobnih, te drugih podataka i obavijesti u evidencije, procijeniti pouzdanost izvora i vjerodostojnost osobnih, te drugih podataka i obavijesti.
Carinska uprava vodi evidencije o osobnim, te drugim podacima i obavijestima koje prikuplja u vezi s obavljanjem poslova iz svoje nadležnosti.

U sklopu obavljanja poslova iz djelokruga svog rada Ministarstvo financija, Carinska uprava je temeljem zakona i drugih propisa ovlaštena prikupljati i obrađivati različite kategorije osobnih podataka kao što su između ostalog podaci o zaposlenicima, evidencija prisustva zaposlenika, podaci relevantni za prijem u državnu službu, zahtjevi i odgovori na upite korisnika, podaci potrebni za provedbu carinskih postupaka i tako dalje. Osobni podaci pohranjeni u evidencije mogu se koristiti samo u svrhu zbog koje je evidencija ustrojena, a u drugu svrhu samo ako je to propisano posebnim zakonom.Carinska uprava može sravnjivati osobne podatke te druge podatke i obavijesti prikupljene u skladu s Zakonom o carinskoj službi (NN br. 68/2013, 30/2014, 115/2016), s osobnim podacima te drugim podacima i obavijestima koje je ovlaštena prikupljati.

Netočni podaci i obavijesti pohranjeni u evidencije moraju se ispraviti bez odgode. Ispravak se mora zabilježiti. Vrstu, način vođenja i uporabe te način i rokove čuvanja evidencija koje vodi Carinska uprava pravilnikom propisuje ministar financija.
Pristup osobnim podacima koji se obrađuju imaju samo carinski službenici kojima su ti podaci nužni za obavljanje njihova posla, tj. za koje postoji "potreba saznanja" (tzv. načelo "need to know").Prikupljene osobne podatke prosljeđuju se trećim osobama izvan Carinske uprave samo ako je to obveza Carinske uprave prema pravu Republike Hrvatske ili pravu Europske unije. U tom slučaju ispitanici će biti informirani prosljeđivanju njihovih osobnih podataka, ako je takva obveza propisana važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Podaci pohranjeni u evidencije mogu se koristiti u znanstvene i statističke svrhe u skladu s posebnim propisima.Razni brojčani podaci iz evidencija mogu se koristiti u statističke i analitičke svrhe u Carinskoj upravi i Ministarstvu financija. Osobni podaci štite se od svake povrede, uključujući neovlašteni pristup, slučajni gubitak, uništenje, oštećenje, te svako drugo kršenje sigurnosti.

S ciljem zaštite osobnih podataka primjenjuju se tehničke i organizacijske mjere kao što su kontrola prava pristupa svim podacima i dokumentima, osiguravanje ispunjenja obveze povjerljivosti kod svih osoba koje imaju pravo pristupa osobnim podacima, te softverskih rješenja za osiguravanje sigurnosti informatičke opreme i podataka.
U prikupljanju, evidentiranju, obradi i korištenju osobnih te drugih podataka i obavijesti Carinska uprava posebno skrbi o zaštiti osobnih i drugih podataka te o njihovoj tajnosti i povjerljivosti.

PRAVA ISPITANIKA
Ispitaniku će, na njegov zahtjev, Carinska uprava dati sljedeće informacije:
  • identitet i kontaktne podatke voditelja obrade,
  • kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka,
  • svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu,
  • legitimne interese,
  • primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka,
  • namjeru prijenosa osobnih podataka trećim zemljama (ako postoji),
  • razdoblje pohrane podataka ili kriterije koji definiraju to razdoblje,
  • prava vezana uz privole
  • te druge podatke utvrđene propisima